Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2012

Europeiska unionens historia - 2012


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Januari

1

Guimarães (Portugal) och Maribor (Slovenien) är Europas kulturhuvudstäder 2012.

1

Danmark övertar det halvårslånga roterande EU-ordförandeskapet. De fyra prioriteringarna är ett ansvarstagande, dynamiskt, grönt och säkert EU.

1

Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna inleds. Det ska öka kunskapen om att vi lever allt längre och håller oss friska längre – och de möjligheter detta innebär.

17

Europaparlamentets ledamöter väljer den tyske socialisten Martin Schulz till ny talman.

22

Kroatien röstar ja till EU-medlemskap. Därmed kan landet bli det tjugoåttonde EU-landet den 1 juli 2013.

30

Vid Europeiska rådets informella möte enas alla EU-länder utom Tjeckien och Storbritannien om ett nytt fördrag om stabilitet, samordning och styrning i Ekonomiska och monetära unionen. Fördraget ska skärpa budgetdisciplinen genom automatiska sanktioner, striktare övervakning och den så kallade budgetbalansregeln.

Februari

2

Fördraget om Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) undertecknas. ESM är en organisation med säte i Luxemburg som vid behov ska stödja euroländerna för att bevara den finansiella stabiliteten.

14

EU och Kina diskuterar sina ekonomiska förbindelser på toppmötet i Peking.

21

Euroländernas finansministrar enas om villkoren för ett andra program för att säkra Greklands framtid i euroområdet. Det innehåller bland annat en överenskommelse med privata långivare om deras grekiska lån samt ökad övervakning.

March

1

Europeiska rådet ger Serbien kandidatstatus.

1-2

Europeiska rådet väljer om Herman Van Rompuy som ordförande. EU-länderna undertecknar dessutom fördraget om stabilitet, samordning och styrning i Europeiska monetära unionen.

29

Europaparlamentet antar lagstiftning som ska göra handeln med OTC-derivat säkrare och öppnare. Många anser att derivathandeln bidragit till den globala finanskrisen.

April

1

EU:s medborgarinitiativ drar igång. Nu kan allmänheten för första gången föreslå ny EU-lagstiftning om specifika frågor. En miljon medborgare från minst sju EU-länder kan uppmana EU-kommissionen att föreslå rättsakter på områden där den har befogenhet att göra det.

27

EU:s justitieministrar antar en ny lag som ska säkra de åtalades rätt till information vid rättegångar i andra EU-länder. När lagen börjar gälla måste brottsmisstänkta få information om sina rättigheter på ett språk de förstår.

Maj

18-19

På G8-mötet på Camp David i USA enas världens ledande industriländer om att främja den ekonomiska återhämtningen och öka förtroendet genom att få ordning på statsfinanserna och satsa på tillväxtskapande åtgärder.

30

Som ett led i den europeiska planeringsterminen antar kommissionen rekommendationer för vart och ett av de 27 EU-länderna med råd om budgetarbetet och den ekonomiska politiken för 2012–2013. De landsspecifika rekommendationerna tar hänsyn till varje lands ekonomiska situation och föreslår hur länderna kan stimulera ekonomisk tillväxt och nya jobb. Rekommendationerna antas sedan av rådet.

30

Rådet antar en förordning som ska se till att mobilanvändare inte betalar orimliga priser för roamingtjänster inom EU.

Juni

7

Rådet antar EU-regler som ska snabba på arvsförfarandet när flera länder är inblandade och göra det lättare och mindre kostsamt för arvingar och andra testamentstagare att få ut sin del av ett dödsbo.

28-29

På EU-toppmötet enas ländernas stats- och regeringschefer om åtgärder för att återskapa förtroendet för ekonomin, investera mer i tillväxt och bli en starkare union. Genom tillväxt- och sysselsättningspakten anslår EU 120 miljarder euro för omedelbara investeringar.

Juli

1

Cypern tar över det roterande EU-ordförandeskapet under ett halvår och lovar att arbeta för ett bättre Europa.

4

Acta-avtalet – handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning – röstas med stor majoritet ned av Europaparlamentet efter en livlig offentlig debatt om internetanvändarnas rättigheter. Det är första gången som parlamentet utövar sin rätt enligt Lissabonfördraget att förkasta ett internationellt handelsavtal.

Augusti

13

Skärpta regler om insamling och behandling av elektroniskt avfall börjar gälla. EU-direktivets mål för 2016 är att 45 procent av all elektronisk utrustning som säljs ska samlas in för eventuell återanvändning i stället för att slängas på tippen. Ytterligare skärpta krav kommer 2019.

September

12

I sitt årliga tal om tillståndet i unionen förespråkar EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso en ny inriktning och ett nytt sätt att tänka för Europa. Han vill att EU ska bli en federation av nationalstater.

Oktober

4

En ny EU-lag om brottsoffers rättigheter antas. Direktivet fastställer minimirättigheter för brottsoffer i hela EU.

8

Den europeiska stabilitetsmekanismen träder i kraft. Den är stommen i den ”brandvägg” som ska säkra finansiell stabilitet i euroområdet.

18-19

Europeiska rådet möts för att diskutera ekonomi och tillväxt och når principiell enighet om gemensam banktillsyn i euroområdet.

November

28

Kommissionen publicerar sin årliga tillväxtöversikt för 2012. Den inleder den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som ska se till att EU-länderna anpassar sina finanspolitiska och ekonomiska tillväxtplaner till stabilitets- och tillväxtpakten och Europa 2020-strategin. Länderna måste bland annat konsolidera sina offentliga finanser och gå tillbaka till en normal utlåning.

December

10

EU tar emot Nobels fredspris i Oslo. EU får priset för att i över 60 år ha bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter.

13

På Europeiska rådets möte tar EU-ledarna det första steget mot en bankunion. De fattar ett principbeslut om att införa en gemensam tillsynsmekanism, så att Europeiska centralbanken direkt kan övervaka stora banker i euroområdet.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Se också: 
Back to top