Európska únia

História Európskej únie - 2012

História Európskej únie - 2012


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Január

1

Európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2012 sú Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko).

1

Dánsko preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Štyri hlavné priority dánskeho predsedníctva sa týkajú zodpovedného hospodárenia, dynamického rastu, životného prostredia a bezpečnosti.

1

Začína sa Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami: jeho náplňou je zvyšovanie povedomia o tom, ako si môžu Európania uchovať kvalitný a dlhý život a aké príležitosti sa im v tejto súvislosti ponúkajú.

17

Poslanci Európskeho parlamentu si za svojho predsedu volia nemeckého socialistu Martina Schulza.

22

Chorvátske „áno“ v referende o pristúpení k EÚ definitívne potvrdzuje to, že táto krajina sa od 1. júla 2013 stane 28. členom Európskej únie.

30

Na neformálnom samite Európskej rady dochádza k dohode 25 členských štátov EÚ o novej zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Zmluva sa nebude týkať Českej republiky a Spojeného kráľovstva. Cieľom zmluvy je posilniť fiškálnu disciplínu prostredníctvom automatických sankcií, prísnejšieho dohľadu a hlavne zavedením „pravidla o vyrovnanom rozpočte“.

Február

2

Podpis zmluvy, ktorou sa vytvára Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS). Úlohou tejto inštitúcie so sídlom v Luxemburgu je podporiť štáty eurozóny, ak je to potrebné na ochranu finančnej stability.

14

Hospodárske vzťahy dominujú samitu EÚ-Čína v Pekingu.

21

Ministri financií eurozóny sa dohodli na podmienkach druhého programu na zachovanie Grécka v eurozóne. Tento program zahŕňa dohodu s veriteľmi zo súkromného sektora, ako aj posilnenie dohľadu.

Marec

1

Európska rada udeľuje Srbsku status kandidátskej krajiny.

1-2

Európska Rada opätovne zvolila Hermana Van Rompuya za svojho predsedu. V rámci tohto zasadnutia podpísali participujúce členské štáty Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.

29

Európsky parlament prijíma právne predpisy, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť obchodovania s mimoburzovými derivátmi. Obchodovanie s derivátmi sa vo všeobecnosti považuje za jeden z dôvodov, ktorý prispel ku globálnej finančnej kríze.

April

1

Európska iniciatíva občanov, ktorá po prvýkrát umožňuje občanom navrhnúť právne predpisy EÚ týkajúce sa určitej oblasti, sa stáva realitou. Aspoň 1 milión občanov EÚ z minimálne 7 členských štátov môže vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrhy právnych predpisov v oblastiach, v ktorých má právo legislatívnej iniciatívy.

27

Ministri spravodlivosti EÚ prijali nové predpisy, ktorými sa zabezpečia práva obvinených na informácie v priebehu trestných konaní v iných krajinách Únie. Po tom, ako návrh vstúpi do platnosti, budú podozriví z trestnej činnosti dostávať informácie o svojich právach v jazyku, ktorý ovládajú.

Máj

18-19

Na stretnutí G8 v Camp Davide v USA sa lídri ôsmych najväčších svetových ekonomík dohodli na podpore hospodárskej obnovy a vytvorení dôvery ozdravením verejných financií a súčasne na uplatnení opatrení na podporu rastu.

30

V rámci európskeho semestra Komisia prijala odporúčania pre každý z 27 členských štátov, ktorých súčasťou sú usmernenia týkajúce sa rozpočtov na roky 2012 a 2013 a hospodárskych politík. Odporúčania pre jednotlivé krajiny zohľadňujú osobitnú hospodársku situáciu každého štátu a poskytujú usmernenia na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Neskôr ich schválila Európska rada.

30

Rada prijíma nariadenie, vďaka ktorému používatelia mobilných telefónov neplatia prehnané ceny za celoeurópske roamingové služby, keď cestujú v rámci EÚ.

Jún

7

Rada schválila celoeurópske pravidlá na urýchlenie dedičských konaní s cezhraničným prvkom. Prispejú k zjednodušeniu konaní a zníženiu nákladov súvisiacich s prevzatím dedičských podielov pre dedičov, legatárov a iné osoby, ktoré majú nárok na povinné dedičské podiely.

28-29

Na zasadnutí Európskej rady lídri prijali opatrenia na obnovenie dôvery v hospodárstvo, zvýšenie investícií do rastu a vytvorenie silnejšej únie. Pakt pre rast a zamestnanosť zmobilizuje 120 mld. EUR na okamžité investície.

Júl

1

Cyprus preberá 6-mesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ so záväzkom usilovať sa o lepšiu Európu.

4

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) bola drvivou väčšinou zamietnutá v Európskom parlamente po tom, čo navrhovaný text vyprovokoval masívnu verejnú diskusiu o právach používateľov internetu. Ide o prvý prípad, kedy EP využil svoju právomoc zamietnuť medzinárodnú obchodnú dohodu, ktorú získal vďaka Lisabonskej zmluve.

August

13

Do platnosti vstúpili zlepšené pravidlá o zbere elektronického odpadu. Podľa smernice EÚ sa do roku 2016 musí recyklovať 45 % elektronického zariadenia predaného v EÚ, keď sa prestane využívať. Ďalšie prísnejšie pravidlá začnú platiť v roku 2019.

September

12

Vo svojom prejave o stave Únie predseda Európskej komisie Barroso uviedol rozhodujúce argumenty pre nové smerovanie a nový spôsob myslenia, ktorý Európa v súčasnosti potrebuje. Navrhol posun EÚ smerom k federácii národných štátov.

Október

4

Prijali sa nové právne predpisy EÚ o právach obetí trestných činov. Nová smernica o právach obetí trestných činov ustanovuje minimálne práva obetí bez ohľadu na to, kde sa v rámci EÚ nachádzajú.

8

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM) vstupuje do platnosti. Je hlavnou časťou tzv. firewallvalu, ktorého cieľom je zabezpečenie stability v eurozóne.

18-19

Zasadnutie Európskej rady, na ktorom lídri debatovali o hospodárstve a raste a schválili zásady pre vytvorenie spoločného dohľadu nad bankami v eurozóne.

November

28

Komisia uverejnila ročný prieskum rastu 2012. Začal sa tým „európsky semester“ pre koordináciu hospodárskych politík, ktorý slúži na zosúladenie rozpočtových a hospodárskych plánov pre rast krajín EÚ. Medzi priority patria fiškálna konsolidácia a návrat k štandardným podmienkam poskytovania úverov.

December

10

Na slávnostnom odovzdávaní cien v Oslo si Európska únia prevzala Nobelovu cenu za mier 2012. Cena je uznaním za príspevok EÚ k podpore mieru a zmierenia, demokracie a ľudských práv trvajúci viac ako šesť desaťročí.

13

Na zasadnutí Európskej rady uskutočnili lídri Únie prvé kroky k zavedeniu bankovej únie, a to prostredníctvom rozhodnutia vytvoriť jednotný mechanizmus dohľadu (SSM – single supervisory mechanism), ktorý Európskej centrálnej banke umožní vykonávať priamy dohľad nad veľkými európskymi bankami.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Klikni tiež na...: 
Back to top