Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2012

Historia Unii Europejskiej - 2012


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Styczeń

1

Guimarães (Portugalia) i Maribor (Słowenia) otrzymują tytuł Europejskich Stolic Kultury 2012.

1

Dania przejmuje na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Jej priorytety obejmują działania na rzecz odpowiedzialnej, dynamicznej, ekologicznej i bezpiecznej Europy.

1

Rozpoczyna się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Inicjatywa ma pokazać społeczeństwu, w jaki sposób Europejczycy żyją coraz dłużej i w lepszym zdrowiu oraz uzmysłowić im możliwości, jakie z tego wynikają.

17

Posłowie do PE wybierają niemieckiego socjalistę Martina Schulza na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

22

W referendum Chorwaci opowiadają się za przystąpieniem do UE. Z dniem 1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej.

30

Podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej wszystkie kraje, oprócz Czech i Wielkiej Brytanii, osiągają porozumienie w sprawie nowego traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w ramach unii gospodarczej i walutowej. Traktat ma na celu wzmocnienie dyscypliny budżetowej poprzez automatyczne sankcje i surowszy nadzór oraz poprzez przyjęcie zasady zrównoważonego budżetu.

Luty

2

Podpisane zostaje porozumienie ustanawiające europejski mechanizm stabilności. Ta instytucja finansowa, z siedzibą w Luksemburgu, będzie wspierać kraje strefy euro, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej.

14

Stosunki gospodarcze są ważnym tematem na szczycie UE-Chiny w Pekinie.

21

Ministrowie finansów państw strefy euro uzgadniają warunki drugiego programu wsparcia dla Grecji w celu zapewnienia utrzymania tego kraju w strefie euro. Uzgodnienia obejmują m.in. porozumienie z wierzycielami prywatnymi w sprawie greckiego zadłużenia i zaostrzenie nadzoru.

Marzec

1

Rada Europejska przyznaje Serbii status kraju kandydującego.

1-2

Rada Europejska ponownie wybiera Hermana Van Rompuya na swojego przewodniczącego. Uczestniczące w tym spotkaniu państwa członkowskie podpisują również Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.

29

Parlament Europejski przyjmuje przepisy zwiększające bezpieczeństwo i przejrzystość handlu instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Handel instrumentami pochodnymi jest powszechnie uważany za jedną z przyczyn globalnego kryzysu finansowego.

Kwiecień

1

Wchodzi w życie europejska inicjatywa obywatelska, dzięki której obywatele mogą po raz pierwszy w historii zwracać się do Komisji z propozycją opracowania przepisów prawnych w określonej dziedzinie. Milion obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może odtąd zwrócić się do Komisji Europejskiej z wnioskiem dotyczącym nowych przepisów w dziedzinach, w których posiada ona uprawnienia do działania.

27

Ministrowie sprawiedliwości państw UE przyjmują nowe przepisy gwarantujące oskarżonym prawo do informacji podczas postępowania karnego w innym państwie członkowskim. Od chwili wejścia przepisów w życie osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa muszą być informowane o przysługujących im prawach w zrozumiałym dla siebie języku.

Maj

18-19

Na szczycie grupy G8 w Camp David w USA szefowie ośmiu najbardziej zaawansowanych gospodarczo krajów świata osiągnęli porozumienie co do tego, by wspierać naprawę gospodarczą i odbudowywać zaufanie poprzez uporządkowanie finansów publicznych i jednoczesne stosowanie metod pobudzających wzrost gospodarczy.

30

W ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej Komisja przyjmuje zalecenia dla każdego z 27 państw członkowskich UE zawierające wytyczne w sprawie budżetów krajowych na lata 2012−2013 oraz polityki gospodarczej. Zalecenia uwzględniają sytuację gospodarczą poszczególnych państw i oferują porady, jak stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Następnie zalecenia przyjmowane są przez Radę Europejską.

30

Rada przyjmuje rozporządzenie gwarantujące , że podczas swoich podróży po UE użytkownicy telefonów komórkowych nie zapłacą zbyt wiele za usługi roamingowe.

Czerwiec

7

Rada przyjmuje ogólnounijne przepisy przyśpieszające postępowania spadkowe w kontekście międzynarodowym. Przepisy sprawiają, że dla spadkobierców, zapisobierców oraz osób uprawnionych do zachowku przejęcie przysługujących im części majątku będzie prostsze i tańsze.

28-29

Na szczycie Rady Europejskiej szefowie państw i rządów osiągają porozumienie co do środków mających przywrócić zaufanie do gospodarki, zwiększyć inwestycje we wzrost gospodarczy i pogłębić integrację. Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zapewni 120 mld euro na szybkie inwestycje.

Lipiec

1

Cypr przejmuje półroczne przewodnictwo w Radzie UE, zobowiązując się do działania na rzecz lepszej Europy.

4

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów odrzuca umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) po spowodowaniu przez nią intensywnej debaty publicznej na temat praw użytkowników internetu. Oznacza to, że parlament po raz pierwszy korzysta z przyznanego mu traktatem lizbońskim prawa do odrzucenia międzynarodowej umowy handlowej.

Sierpień

13

Wchodzą w życie udoskonalone przepisy o gromadzeniu i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z unijną dyrektywą do 2016 roku 45 proc. sprzedanego sprzętu elektronicznego powinno po upływie przydatności do użycia zostać przeznaczone do ponownego wykorzystania. W 2019 roku ustalone zostaną jeszcze ostrzejsze wymogi w tym zakresie.

Wrzesień

12

W swoim dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso wzywa do wyznaczenia nowego kierunku pogłębiania unii i stworzenia nowej wizji Europy. Proponuje, by UE poszła w kierunku stworzenia federacji państw narodowych.

Październik

4

UE przyjmuje nowe przepisy dotyczące praw ofiar przestępstw. Dyrektywa określa podstawowe prawa ofiar obowiązujące w całej Unii.

8

Wchodzi w życie Europejski Mechanizm Stabilności. Jest to główny element tak zwanej zapory sieciowej, której celem jest zapewnienie stabilności finansowej w strefie euro.

18-19

Na szczycie Rady Europejskiej prowadzone są dyskusje na temat gospodarki i wzrostu. Uczestnicy zgadzają się zasadniczo na wprowadzenie wspólnego nadzoru nad bankami w strefie euro.

Listopad

28

Komisja publikuje Roczną analizę wzrostu gospodarczego 2012. Tym samym otwiera coroczny europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, w ramach którego kraje UE wzajemnie dostosowują swoje plany budżetowe i gospodarcze na rzecz wzrostu. Priorytety obejmują konsolidację fiskalną i przywrócenie normalnego poziomu kredytowania.

Grudzień

10

Unia Europejska odbiera w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla 2012. Nagroda została przyznana w uznaniu ponad 60-letniego wkładu UE w dążenie do pojednania, szerzenie pokoju i wartości demokratycznych oraz obronę praw człowieka.

13

Na szczycie Rady Europejskiej przywódcy UE podejmują pierwszy krok na drodze ku wdrożeniu unii bankowej, zasadniczo podejmując decyzję o utworzeniu jednolitego mechanizmu nadzorczego umożliwiającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu bezpośredni nadzór nad dużymi bankami strefy euro.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Zobacz również: 
Back to top