Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2012

Europos Sąjungos istorija - 2012


Sausis

1 d.

Gimarainsas (Portugalija) ir Mariboras (Slovėnija) tapo 2012 m. Europos kultūros sostinėmis.

1 d.

Danija rotacijos tvarka perėmė 6 mėnesių pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Jos darbotvarkės prioritetas – atsakinga, dinamiška, ekologiška ir saugi Europa.

1 d.

Prasidėjo Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai, kuriais siekiama informuoti ES piliečius, kaip ilgiau gyventi ir išlikti geresnės sveikatos.

17 d.

Socialdemokratų grupei priklausantis vokietis Martinas Schulzas išrinktas Europos Parlamento pirmininku.

22 d.

Kroatai referendume balsavo už Kroatijos įstojimą į ES. 2013 m. liepos 1 d. Kroatija turėtų tapti 28-ąja ES nare.

30 d.

Neoficialiame Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikime visos ES šalys, išskyrus Čekiją ir Jungtinę Karalystę, sutarė dėl naujos Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Ja siekiama sustiprinti fiskalinę discipliną: numatoma įvesti automatines sankcijas, griežtesnę priežiūrą ir subalansuotų viešųjų finansų taisyklę.

Vasaris

2 d.

Pasirašyta sutartis, kuria sukurtas Europos stabilumo mechanizmas. Prireikus, ši Liuksemburge įsteigta institucija padės euro zonos šalims užtikrinti finansinį stabilumą.

14 d.

ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas. Daugiausia dėmesio skirta ekonominiams santykiams.

21 d.

Euro zonos finansų ministrai sutarė dėl antrosios Graikijai skirtos paramos programos sąlygų. Šios programos tikslas – užtikrinti Graikijos ateitį euro zonoje. Pasiektas susitarimas su privačiojo sektoriaus kreditoriais dėl Graikijos skolos ir griežtesnės priežiūros.

Kovas

1 d.

Europos Vadovų Taryba Serbijai suteikė šalies kandidatės statusą.

1-2 d.

Hermanas Van Rompuy dar kartą išrinktas Europos Vadovų Tarybos pirmininku. Tame pačiame Europos Vadovų Tarybos susitikime dalyvavusios valstybės narės pasirašė Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje pinigų sąjungoje.

29 d.

Europos Parlamentas priėmė teisės aktą, kuriuo užtikrinamas nebiržinės prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis didesnis saugumas ir skaidrumas. Manoma, kad prekyba išvestinėmis priemonėmis prisidėjo prie pasaulinės finansų krizės.

Balandis

1 d.

Pradėta įgyvendinti Europos piliečių iniciatyva, kurios teise naudodamiesi piliečiai pirmą kartą gali siūlyti ES teisės aktus konkrečiais klausimais. Milijonas piliečių iš bent ketvirtadalio ES valstybių narių gali paraginti Europos Komisiją pateikti tų sričių teisės aktų pasiūlymus, kuriose ji turi galią tai daryti.

27 d.

ES teisingumo ministrai priėmė naują teisės aktą, kuriuo užtikrinama atsakovų teisė į informaciją kitose ES šalyse vykstančiuose baudžiamuosiuose procesuose. Jam įsigaliojus, nusikaltimu įtariami asmenys turės būti informuojami apie jų teises kalba, kurią jie supranta.

Gegužė

18-19 d.

G8 susitikime Kemp Deivide (JAV) aštuonių šalių, kurių ekonomika – didžiausia pasaulyje, vadovai sutarė skatinti ekonomikos atsigavimą ir užtikrinti pasitikėjimą. Tam reikia sutvarkyti viešuosius finansus ir imtis ekonomikos augimą skatinančių priemonių.

30 d.

Vykdydama Europos semestro ciklą, Komisija priėmė rekomendacijas 27 ES šalims, kuriose pateikiamos 2012–2013 m. nacionalinių biudžetų ir ekonominės politikos gairės. Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose atsižvelgiama į kiekvienos šalies ekonominę padėtį ir patariama, kaip paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Vėliau jas priima Europos Vadovų Taryba.

30 d.

Taryba priėmė reglamentą, kuriuo užtikrinama, kad ES keliaujantys mobiliųjų telefonų naudotojai pernelyg brangiai nemokėtų už tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje.

Birželis

7 d.

Taryba priėmė ES masto taisykles, kuriomis paspartinamos paveldėjimo kitose valstybėse procedūros. Dėl jų įpėdiniams pagal įstatymą ir pagal testamentą bei teisę gauti privalomąją palikimo dalį turintiems asmenims bus lengviau ir pigiau perimti savo palikimo dalį.

28-29 d.

Per Europos Vadovų Tarybos susitikimą ES vadovai sutarė dėl priemonių, kuriomis būtų sugrąžintas pasitikėjimas ekonomika, daugiau investuojama į ekonomikos augimą ir stiprinama pati ES. Susitarimu dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo bus sutelkta 120 mlrd. eurų neatidėliotinoms investicijoms.

Liepa

1 d.

Kipras rotacijos tvarka šešiems mėnesiams perėmė pirmininkavimą ES Tarybai, žadėdamas siekti geresnės Europos.

4 d.

Europos Parlamentas didžiule balsų dauguma atmetė Prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu (ACTA). Siūloma sutartis sukėlė daug visuomenės diskusijų dėl interneto vartotojų teisių. Tai pirmas kartas, kai Parlamentas pasinaudojo jam Lisabonos sutartimi suteikta galia atmesti tarptautinį prekybos susitarimą.

Rugpjūtis

13 d.

Įsigaliojo patobulintos taisyklės dėl elektroninių atliekų rinkimo ir tvarkymo. ES direktyva iškeltas tikslas pasiekti, kad nuo 2016 m. 45 % parduodamos elektroninės įrangos, kai jos jau nebereikia, būtų surinkta ir, jei įmanoma, panaudota dar kartą. Nuo 2019 m. bus siekiama dar aukštesnių tikslų.

Rugsėjis

12 d.

Kasmetinėje kalboje apie Europos Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pabrėžė, kad Europai reikia naujos krypties ir naujo požiūrio. Jis pasiūlė ES žengti nacionalinių valstybių federacijos keliu.

Spalis

4 d.

Priimtas naujas ES teisės aktas dėl nusikaltimų aukų teisių. Direktyvoje apibrėžtos minimalios aukų teisės visoje Europos Sąjungoje.

8 d.

Įsigaliojo Europos stabilumo mechanizmas (ESM). Tai pagrindinė apsaugos priemonių sistemos, skirtos finansų stabilumui euro zonoje užtikrinti, dalis.

18-19 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime aptarti ekonomikos bei jos augimo klausimai ir iš esmės susitarta imtis bendros euro zonos bankų veiklos priežiūros.

Lapkritis

28 d.

Komisija paskelbė 2012 m. metinę augimo apžvalgą. Taip pradedamas vadinamasis metinis Europos semestras, kuriuo koordinuojama ES šalių su augimu susijusi ekonominė ir finansų politika. Tarp prioritetų – fiskalinis konsolidavimas ir įprasto skolinimo atkūrimas.

Gruodis

10 d.

Europos Sąjungai Osle įteikta 2012 m. Nobelio taikos premija. Ji skirta už daugiau kaip šešių dešimtmečių ES indėlį propaguojant taiką ir susitaikymą, demokratiją ir žmogaus teises.

13 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai žengė pirmą žingsnį bankų sąjungos sukūrimo link. Iš esmės nuspręsta sukurti bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), pagal kurį Europos Centrinis Bankas galėtų tiesiogiai prižiūrėti didelius euro zonos bankus.

Papildoma informacija: 
Back to top