an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2012

Stair an Aontais Eorpaigh - 2012


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Eanáir

1

Is iad Guimarães (an Phortaingéil) agus Maribor (an tSlóivéin) 'Príomhchathracha Cultúir na hEorpa' don bhliain 2012.

1

Tógann an Danmhairg a seal mar uachtarán rothlach ar Chomhairle an AE. Eoraip fhreagrach, dhinimiciúil, ghlas agus shlán, sin iad ceithre thosaíocht na hUachtaránachta.

1

Tosaítear an Bhliain Eorpach don Aosú Gníomhach agus do Dhlúthpháirtíocht i measc na nGlún: spreagfaidh an bhliain sin feasacht ar an gcaoi a mbíonn saol níos sia is níos sláintiúla ag Eorpaigh — agus ar na deiseanna a léirítear leis sin.

17

Toghann FPEanna an Sóisialach Gearmánach Martin Schulz mar Uachtarán Pharlaimint na hEorpa.

22

Vótálann Crótaigh i bhfabhar an rúin i reifreann aontachais AE, rud a réitíonn an tslí chun go mbeidh an tír ar an 28ú ballstát san Aontas Eorpach an 1 Iúil 2013.

30

Ag cruinniú mullaigh neamhoifigiúil na Comhairle Eorpaí, aontaíonn gach tír san AE seachas Poblacht na Seice agus an Ríocht Aontaithe conradh nua ar chobhsaíocht, comhordú agus rialú san aontas geilleagrach agus airgeadaíochta. Tá faoin gconradh smacht fioscach a neartú trí smachtbhannaí uathoibríocha agus faireachas níos déine agus, go háirithe, an "riail um buiséad comhardaithe'.

Feabhra

2

Sínítear conradh le Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) a bhunú. Beidh an institiúid sin lonnaithe i Lucsamburg agus tabharfaidh sí tacaíocht, nuair is gá, do thíortha limistéar an euro le cobhsaíocht airgeadais a chosaint.

14

Tá tosaíocht ag caidreamh eacnamaíoch ar chlár chruinniú mullaigh an AE-na Síne i mBéising.

21

Tagann airí airgeadais limistéar an euro ar chomhaontú faoi théarmaí an dara clár le todhchaí na Gréige i limistéar an euro a dhaingniú. Sa chomhaontú sin, tá comhthuiscint ann le creidiúnaithe ón earnáil phríobháideach faoina gcuid fiachas sa Ghréig agus faoi fhaireachas feabhsaithe.

Márta

1

Bronnann an Chomhairle Eorpach stádas mar iarrthóir ar an tSeirbia.

1-2

Déanann an Chomhairle Eorpach Herman Van Rompuy a atoghadh mar Uachtarán. Mar chuid den chruinniú sin, cuireann na Ballstáit rannpháirteacha a síniú leis an gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

29

Glacann Parlaimint na hEorpa reachtaíocht chun an trádáil i ndíorthaigh thar an gcuntar a dhéanamh níos sábháilte agus níos trédhearcaí. Creidtear i gcoitinne go raibh trádáil i ndíorthaigh ina chúis leis an ngéarchéim airgeadais dhomhanda.

Aibreán

1

Cuireadh tús leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh - tig le saoránaigh reachtaíocht AE a mholadh i réimsí sonracha den chéad uair riamh. Tig le milliún saoránach as aon cheathrú de na Ballstáit ar a laghad iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach tograí a dhéanamh le haghaidh gníomhartha reachtacha i réimsí ina bhfuil an chumhacht aige sin a dhéanamh.

27

Ghlac Airí Ceartais an AE dlí nua lena gcinnteofar ceart an chosantóra ar fhaisnéis le linn imeachtaí coiriúla i mBallstáit eile AE. A luaithe a thiocfaidh sé i bhfeidhm, beidh gá an té atá faoi amhras i gcion coiriúil a chur ar an eolas faoina chearta i dteanga a thuigeann sé.

Bealtaine

18-19

Le linn chruinniú G8 in Camp David sna Stáit Aontaithe, tháinig ceannairí ó na hocht ngeilleagar is mó ar domhan ar chomhaontú maidir le borradh a chur faoin téarnamh geilleagrach agus muinín a chruthú trí ord a chur ar an airgeadas poiblí, agus bearta a dhéanamh freisin le fás a spreagadh.

30

Mar chuid den ‘Seimeastar Eorpach’, ghlac an Coimisiún moltaí maidir le gach ceann ar leith de na 27 mBallstát, agus thug sé comhairle faoi bhuiséid agus bheartais eacnamaíocha náisiúnta 2012-2013. Sna moltaí a bhaineann go sonrach le tír ar leith, cuirtear staid an gheilleagair i ngach tír ar leith san áireamh agus tugtar comhairle maidir le fás eacnamaíoch agus cruthú fostaíochta a spreagadh. Déanfaidh an Chomhairle Eorpach na moltaí a ghlacadh níos déanaí.

30

Ghlac an Chomhairle rialachán lena gcinntítear nach n-íocann úsáideoirí fóin phóca an iomarca ar sheirbhísí fánaíochta san Aontas agus iad ag taisteal laistigh den AE.

Meitheamh

7

Ghlac an Chomhairle rialacha uile-AE chun luas a chur faoi na nósanna imeachta comharbais i gcásanna trasteorann agus a éascóidh agus a ísleoidh an costas ar oidhrí, leagáidí agus daoine atá i dteideal scaireanna forchoimeádta seilbh a ghlacadh ar a gcodanna faoi seach d’eastáit.

28-29

Le linn na Comhairle Eorpaí, tháinig ceannairí an AE ar chomhaontú faoi bhearta le muinín a chur ar ais sa gheilleagar, breis infheistíochta a dhéanamh i bhfás agus aontas níos láidre a bhunú. Sa ‘Comhshocrú le haghaidh Fáis agus Post’ déanfar €120 billiún a chur ar fáil d’infheistíocht láithreach.

Iúil

1

Ghlac an Chipir seilbh ar an Uachtaránacht sé mhí ar Chomhairle an AE agus gheall sí a dícheall a dhéanamh ar mhaithe le hEoraip níos fearr.

4

Dhiúltaigh móramh i bParlaimint na hEorpa don Chomhaontú Trádála um Fhith-Ghóchumadh (CTFG) ós rud é gur cruthaíodh díospóireacht mhór phoiblí faoi chearta úsáideoirí an idirlín i ngeall ar an gconradh a bhí beartaithe. Is é seo an chéad uair a d’fheidhmigh an Pharlaimint an chumhacht a tugadh di faoi Chonradh Liospóin, is é sin comhaontú idirnáisiúnta trádála a dhiúltú.

Lúnasa

13

Tháinig rialacha breise i bhfeidhm maidir le dramhaíl leictreach agus leictreonach a bhailiú agus a chóireáil. Is é an sprioc a leagadh síos i dTreoir an AE go gcaithfear, faoi 2016, 45% den trealamh leictreach a dhíoltar a bhailiú chun críocha athúsáidte nuair nach bhfuil sé ag teastáil a thuilleadh. Tiocfaidh spriocanna déine eile i bhfeidhm in 2019.

Meán Fómhair

12

Ina aitheasc bliantúil faoi Staid an Aontais, d’agair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, José Manuel Barroso go láidir go gcruthófaí treo nua agus bealach nua smaointeoireachta don Eoraip. Mhol sé don AE bogadh i dtreo cónaidhm náisiúnstát.

Deireadh Fómhair

4

Glacadh dlí nua AE faoi chearta na n-íospartach coireachta. Leagann an treoir bunchearta amach d'íospartaigh, pé áit san AE ina bhfuil siad.

8

Tháinig an Sásra Cobhsaíochta Eorpach i bhfeidhm. Cuid lárnach is ea é den "bhalla dóiteáin" a bhfuil faoi cobhsaíocht airgeadais i limistéar an euro a chinntiú.

18-19

Tháinig baill na Comhairle Eorpaí le chéile le plé a dhéanamh ar an ngeilleagar agus ar fhás, agus tháinig siad ar chomhaontú, i bprionsabal, maoirseacht choiteann a dhéanamh ar bhainc sa limistéar euro.

Samhain

28

D'fhoilsigh an Coimisiún an Suirbhé Bliantúil ar Fhás 2012. B’in an chéad chéim den ‘Seimeastar Eorpach’ bliantúil leis an mbeartas eacnamaíoch a chomhordú, próiseas a chinntíonn nach bhfuil pleananna buiséid agus eacnamaíocha fáis na mBallstát ag teacht salach ar a chéile. I measc na dtosaíochtaí tá comhdhlúthú fioscach agus gnáthiasachtú a chur ar ais.

Nollaig

10

Bronnadh Duais Nobel na Síochána 2012 ar an Aontas Eorpach i searmanas bronnta in Osló. Tugann an duais sin aitheantas don obair uile a rinne an AE le trí scór bliain leis an tsíocháin agus an athmhuintearas, leis an daonlathas agus le cearta an duine a chur chun cinn.

13

Le linn na Comhairle Eorpaí, ghlac ceannairí an AE an chéad chéim sa phróiseas le haontas baincéireachta a chur chun feidhme nuair a chinn siad, i bprionsabal, ‘sásra aonair maoirseachta’ a chruthú, rud a ligfeadh don Bhanc Ceannais Eorpach maoirseacht dhíreach a dhéanamh ar bhainc mhóra sa limistéar euro.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Féach freisin: 
Back to top