Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2012

Euroopan unionin historia - 2012


Tammikuu

1

Guimarães (Portugali) and Maribor (Slovenia) aloittavat kautensa Euroopan vuoden 2012 kulttuuripääkaupunkeina.

1

Tanskan puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa. Puheenjohtajakauden tavoitteena on vastuullinen, dynaaminen, vihreä ja turvallinen Eurooppa.

1

Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi käynnistyy. Vuoden aikana on tarkoitus lisätä tietoisuutta siitä, että eurooppalaiset elävät ja pysyvät terveinä pidempään kuin aiemmin – ja tämä avaa monenlaisia mahdollisuuksia.

17

Euroopan parlamentin jäsenet valitsevat saksalaisen sosiaalidemokraatin Martin Schulzin parlamentin puhemieheksi.

22

Kroatialaiset äänestävät Euroopan unioniin liittymisen puolesta kansanäänestyksessä. 1.7.2013 Kroatiasta tulee EU:n 28. jäsenvaltio.

30

Kaikki EU-maat Tšekkiä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta hyväksyvät talous- ja rahaliiton vakautta, koordinointia ja talouden ohjausta koskevan uuden sopimuksen Eurooppa-neuvoston epävirallisessa huippukokouksessa. Sopimuksen on tarkoitus vahvistaa julkisen talouden kurinalaisuutta automaattisten seuraamusten, tiukemman valvonnan ja tasapainoisen talousarvion säännön avulla.

Helmikuu

2

Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamista koskeva sopimus allekirjoitetaan. Tämän Luxemburgissa toimivan rahoituslaitoksen tehtävänä on antaa euroalueen maille tarvittaessa tukea, jolla voidaan turvata rahoitusjärjestelmän vakaus.

14

EU:n ja Kiinan huippukokouksessa Pekingissä keskustellaan erityisesti taloussuhteista.

21

Euroalueen valtiovarainministerit sopivat Kreikan toisen lainaohjelman ehdoista, joita ovat muun muassa valvonnan tehostaminen ja pääsy yksityisen sektorin velkojien kanssa yhteisymmärrykseen Kreikan veloista. Tavoitteena on varmistaa maan tulevaisuus euroalueen jäsenenä.

Maaliskuu

1

Eurooppa-neuvosto myöntää EU-jäsenyysneuvottelujen perusteella Serbialle ehdokasmaan aseman.

1-2

Herman Van Rompuy valitaan uudelleen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. Saman Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä osa EU-maista allekirjoittaa talous- ja rahaliiton vakautta, yhteensovittamista sekä ohjausta ja hallintaa koskevan sopimuksen.

29

Euroopan parlamentti hyväksyy lain, joka lisää OTC-johdannaiskaupan turvallisuutta ja avoimuutta. Johdannaiskaupan uskotaan laajalti vaikuttaneen maailmanlaajuisen finanssikriisin syntyyn.

Huhtikuu

1

Eurooppalainen kansalaisaloite otetaan käyttöön. Kansalaisaloite mahdollistaa ensimmäistä kertaa sen, että kansalaiset voivat pyytää komissiota tekemään ehdotuksen EU-lainsäädännöksi jollakin sen toimivaltaan kuuluvalla alalla. Aloitteen allekirjoittajina on oltava vähintään miljoona EU-kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenmaita.

27

EU-maiden oikeusministerit hyväksyvät direktiivin, jolla varmistetaan vastaajien oikeus saada tietoja toisessa EU-maassa käytävien rikosoikeudellisten menettelyjen aikana. Direktiivin tultua voimaan rikoksista epäillyille on annettava tietoa heidän oikeuksistaan kielellä, jota he ymmärtävät.

Toukokuu

18-19

Maailman kahdeksan talousmahdin G8-ryhmän johtajat sitoutuvat Camp Davidissa Yhdysvalloissa vauhdittamaan talouden elpymistä ja lisäämään luottamusta toimilla, joilla tervehdytetään julkista taloutta ja edistetään kasvua.

30

Osana EU-ohjausjaksoa komissio hyväksyy ehdotukset 27 jäsenmaan maakohtaisiksi suosituksiksi, joilla ohjataan niiden budjetti- ja talouspolitiikkaa vuosina 2012–2013. Maakohtaisissa suosituksissa otetaan huomioon kunkin EU-maan erityistilanne, ja niissä annetaan ohjeita kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. Komission ehdottamat suositukset hyväksytään myöhemmin Eurooppa-neuvostossa.

30

Neuvosto hyväksyy asetuksen, jolla varmistetaan, että matkapuhelinten käyttäjät eivät maksa EU:n alueella matkustaessaan kohtuuttomia hintoja verkkovierailupalveluista.

Kesäkuu

7

Neuvosto hyväksyy EU:n laajuiset säännöt, joilla nopeutetaan rajat ylittäviä perimysmenettelyjä ja helpotetaan perillisten, testamentinsaajien ja lakiosaan oikeutettujen henkilöiden mahdollisuuksia saada heille kuuluva osa jäämistöstä omistukseensa. Samalla alennetaan perimysmenettelyjen kustannuksia.

28-29

EU-maiden johtajat sopivat Eurooppa-neuvostossa toimista, joilla lisätään luottamusta talouteen, vauhditetaan talouskasvua ja vahvistetaan unionia. Kokouksessa hyväksytyn kasvu- ja työllisyyssopimuksen avulla saadaan käyttöön 120 miljardia euroa välittömiin investointeihin.

Heinäkuu

1

Kyproksen puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa. Puheenjohtajakautensa teeman mukaisesti Kypros pyrkii toimimaan paremman Euroopan puolesta.

4

Euroopan parlamentti hylkää suurella enemmistöllä väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA). Suunniteltu kauppasopimus käynnisti vilkkaan julkisen keskustelun internetin käyttäjien oikeuksista. Parlamentti käytti hylkäämisen yhteydessä ensimmäistä kertaa sille Lissabonin sopimuksessa annettua oikeutta hylätä kansainvälinen kauppasopimus.

Elokuu

13

Uudet ja paremmat säännöt sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksestä ja käsittelystä tulevat voimaan. Direktiivissä säädetään uudesta keräystavoitteesta, jonka mukaan myydyistä elektroniikkalaitteista on vuodesta 2016 lähtien kerättävä 45 prosenttia mahdollista uudelleenkäyttöä varten. Toisessa vaiheessa vuodesta 2019 lähtien tavoitteet tiukkenevat edelleen.

Syyskuu

12

Vuotuisessa unionin tilaa käsittelevässä puheessaan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso painottaa, että Eurooppa tarvitsee uuden suunnan ja uudenlaisen ajattelutavan. Barroson mukaan EU:n on siirryttävä kohti kansallisvaltioiden liittoa.

Lokakuu

4

Rikoksen uhrien oikeuksia koskeva uusi EU-direktiivi hyväksytään. Siinä määritellään uhrien perusoikeudet, jotka ovat voimassa kaikkialla EU:ssa.

8

Euroopan vakausmekanismi (EVM) otetaan käyttöön. Mekanismi on keskeinen osa nk. palomuuria, jolla varmistetaan euroalueen rahoitusvakaus.

18-19

Eurooppa-neuvosto keskustelee EU:n taloudesta ja kasvusta. Se hyväksyy periaatteessa euroalueen yhteisen pankkivalvonnan perustamisen.

Marraskuu

28

Komissio julkaisee vuotuisen kasvuselvityksensä 2012. Kasvuselvitys käynnistää vuotuisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson, jolla koordinoidaan EU-maiden talous- ja finanssipolitiikkaa. Painopisteisiin kuuluvat julkisen talouden vakauttaminen ja talouden normaalin luotottamisen palauttaminen.

Joulukuu

10

Euroopan unioni vastaanottaa Nobelin rauhanpalkinnon 2012 Oslossa. Palkinto myönnettiin tunnustukseksi kuuden vuosikymmenen työstä, jota EU on tehnyt Euroopassa rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

13

EU-maiden johtajat ottavat Eurooppa-neuvostossa ensimmäisen askeleen kohti pankkiunionin toteuttamista hyväksymällä pankkien yhteisen valvontamekanismin perustamisen. Yhteisessä valvontamekanismissa Euroopan keskuspankilla on valtuudet valvoa suoraan suuria euroalueen pankkeja.

Ks. myös: 
Back to top