Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2012

Euroopa Liidu ajalugu - 2012


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Jaanuar

1

Guimarães (Portugal) ja Maribor (Sloveenia) alustavad oma aastat Euroopa kultuuripealinnadena.

1

Taani võtab kuueks kuuks üle ELi Nõukogu eesistuja kohustused. Prioriteetideks on vastutustundlik, dünaamiline, keskkonnasäästlik ja turvaline Euroopa.

1

Algab aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta. Euroopa aasta jooksul suurendatakse teadlikkust sellest, kuidas eurooplased elavad ja püsivad tervena kauem kui varem ning võimalustest, mis sellega kaasnevad.

17

Euroopa Parlamendi liikmed valivad sakslasest sotsiaaldemokraadi Martin Schulzi Euroopa Parlamendi presidendiks.

22

Horvaadid hääletavad referendumil ELiga ühinemise poolt, mille tulemusena saab Horvaatiast 1. juulil 2013 Euroopa Liidu 28. liikmesriik.

30

Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel jõuavad kõik ELi liikmesriigid, välja arvatud Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriigid, kokkuleppele majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus. Lepingu eesmärk on tugevdada fiskaaldistsipliini automaatsemate sanktsioonide ja rangema järelevalve kehtestamise ning eelkõige nn tasakaalus eelarve nõude abil.

Veebruar

2

Kirjutatakse alla Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamise lepingule. See Luxembourgis asuv institutsioon toetab vajadusel euroala riike, et kaitsta nende finantsstabiilsust.

14

Pekingis toimuval ELi-Hiina tippkohtumisel on tähelepanu keskmes majandussuhted.

21

Euroala rahandusministrid lepivad kokku Kreeka teise laenuprogrammi tingimustes. Programmi eesmärk on kindlustada Kreeka tulevik euroala liikmena. Leping sisaldab kokkulepet erasektori võlausaldajatega seoses nende Kreekale antud võlgadega ning rangemat järelevalvet.

Märts

1

Euroopa Ülemkogu annab Serbiale kandidaatriigi staatuse.

1-2

Euroopa Ülemkogu valib Herman Van Rompuy tagasi oma eesistujaks. Asjaomase kohtumise raames kirjutavad liikmesriigid alla majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingule.

29

Euroopa Parlament võtab vastu õigusakti, millega muudetakse börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemine ohutumaks ja läbipaistvamaks. Tuletisinstrumentidega kauplemist peetakse üheks ülemaailmse finantskriisi tekke põhjuseks.

Aprill

1

Euroopa kodanikualgatus muutub reaalsuseks, võimaldades kodanikel esmakordselt teha ELi õigusaktide ettepanekuid konkreetsetes küsimustes. Üks miljon kodanikku, kes on pärit vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saab kutsuda Euroopa Komisjoni üles tegema seadusandlikke ettepanekuid valdkondades, kus tal on selleks pädevus.

27

ELi liikmesriikide justiitsministrid võtavad vastu uue seaduse, et tagada süüdistatavate õigus saada teises ELi liikmesriigis toimuva kriminaalmenetluse ajal teavet. Pärast asjaomase seaduse jõustumist tuleb kriminaalkuriteos kahtlustatavaid teavitada nende õigustest neile arusaadavas keeles.

Mai

18-19

G8 tippkohtumisel Ameerika Ühendriikides Camp Davidis lepivad maailma kaheksa suurima majandusriigi juhid kokku majanduse taastamise elavdamises ja usaldusväärsuse tekitamises, seades korda riikide rahanduse ning võttes samaaegselt majanduskasvu soodustavaid meetmeid.

30

Euroopa Komisjon võtab Euroopa poolaasta raames vastu soovitused kõigile 27-le liikmesriigile, pakkudes suuniseid seoses 2012.–2013. aasta riikliku eelarve koostamise ja majanduspoliitikaga. Riigipõhiste soovituste puhul võetakse arvesse iga riigi majanduslikku olukorda ning nendes antakse majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamist käsitlevaid nõuandeid. Hiljem võtab need vastu Euroopa Ülemkogu.

30

Nõukogu võtab vastu määruse, millega tagatakse, et mobiiltelefonikasutajad ei pea ELis reisides maksma rändlusteenuse eest liiga kõrget hinda.

Juuni

7

Nõukogu võtab vastu kogu ELi hõlmavad eeskirjad, mis käsitlevad pärimismenetlust piiriüleses olukorras ning muudavad selle lihtsamaks ja odavamaks pärijatele, annakusaajatele ning isikutele, kel on õigus pärandi sundosale, et nad saaksid enda omandusse ettenähtud osa varast.

28-29

Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel lepivad ELi juhid kokku meetmetes, millega taastataks majanduse usaldusväärsus, investeeritaks rohkem majanduskasvu ja loodaks tugevam liit. Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppega koondatakse 120 miljardit eurot kohesteks investeeringuteks.

Juuli

1

Küpros võtab kuueks kuuks üle ELi Nõukogu roteeruva eesistumise, lubades töötada „Parema Euroopa nimel”.

4

Euroopa Parlament lükkab võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) ülekaalukalt tagasi pärast ulatuslikku avalikku arutelu Internetikasutajate õiguste kohta. See on esimene kord, kui Euroopa Parlament kasutab oma Lissaboni lepingust tulenevat õigust lükata rahvusvaheline kaubandusleping tagasi.

August

13

Jõustuvad täiustatud eeskirjad elektroonikaromude kogumise ja käitlemise kohta. ELi direktiiviga on seatud eesmärk, et 2016. aastaks tuleb 45% müüdavatest elektroonikaseadmetest, mis ei ole enam kasutusel, võimalikuks korduskasutamiseks kokku koguda. 2019. aastal jõustuvad veelgi rangemad eeskirjad.

September

12

Oma iga-aastases kõnes olukorrast Euroopa Liidus pooldab Euroopa Komisjoni president Barroso Euroopa jaoks uut suunda ja mõtlemisviisi. Ta teeb ettepaneku, et EL liiguks rahvusriikide föderatsiooni suunas.

Oktoober

4

Võetakse vastu uus ELi õigusakt, mis käsitleb kuriteoohvrite õigusi. Asjaomases direktiivis sätestatakse kuriteoohvrite miinimumõigused, ükskõik kus nad ELis ka ei asuks.

8

Jõustub Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM). See on keskne osa nn tulemüürist, mille eesmärk on euroala finantsstabiilsuse kaitsmine.

18-19

Euroopa Ülemkogu tuleb kokku, et arutada majandust ja selle kasvu ning lepib põhimõtteliselt kokku euroala pankade ühise järelevalve kehtestamise osas.

November

28

Komisjon avaldab oma iga-aastase majanduskasvu analüüsi (2012). Sellega algab iga-aastane majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta, mis tagab ELi liikmesriikide eelarve- ja majanduskasvu kavade kooskõlastamise. Prioriteetideks on muu hulgas eelarve konsolideerimine ja tavapärase majandusele laenu andmise taastamine.

Detsember

10

Euroopa Liidule antakse Oslos toimuval tseremoonial üle Nobeli rahupreemia 2012. Preemiaga tunnustatakse ELi enam kui 60 aasta jooksul tehtud tööd rahu ja lepitamise, demokraatia ning inimõiguste edendamisel Euroopas.

13

Euroopa Ülemkogu kohtumisel võtavad ELi juhid esimesi meetmeid pangandusliidu rakendamise suunas, võttes vastu põhimõttelise otsuse ühtse järelevalvemehhanismi loomise kohta, mis võimaldaks Euroopa Keskpangal teostada otsest järelevalvet euroala suuremate pankade üle.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Vaata ka …: 
Back to top