Evropská unie

Historie Evropské unie - 2012

Historie Evropské unie - 2012


Leden

1

Portugalský Guimarães a slovinský Maribor se stávají Evropskými hlavními městy kultury na rok 2012.

1

Půlročního předsednictví v Radě EU se ujímá Dánsko. Své priority shrnuje takto: zodpovědná, dynamická, ekologická a bezpečná Evropa.

1

Je zahájen Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Cílem roku je upozornit na evropský životní styl, způsoby, jak si udržet dobré zdraví i do pozdního věku, a výhody aktivního stárnutí.

17

Europoslanci volí německého socialistu Martina Schulze předsedou Evropského parlamentu.

22

Obyvatelé Chorvatska hlasují v referendu pro přistoupení k Evropské unii. Chorvatsko se tak 1. července 2013 stane 28. členským státem Unie.

30

Na mimořádném zasedání Evropské rady je schválena nová smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Ke smlouvě chce přistoupit 25 členských států, nesouhlasí s ní Česká republika a Spojené království. Cílem smlouvy je upevnit fiskální kázeň prostřednictvím automaticky udělovaných sankcí, zavedením přísnějšího dohledu a dodržováním pravidla vyrovnaného rozpočtu.

Únor

2

Je podepsána smlouva o zřízení Evropského mechanismu stability (ESM). Tento orgán se sídlem v Lucemburku slouží v případě potřeby zemím eurozóny k zajištění jejich finanční stability.

14

V Pekingu se koná summit EU–Čína, jehož hlavním tématem jsou zejména hospodářské vztahy.

21

Ministři financí zemí eurozóny se shodují na podmínkách druhého programu, které by měl zajistit budoucnost Řecka v eurozóně. Součástí dohody je ujednání s věřiteli ze soukromého sektoru o řeckém dluhu a zvýšený dohled nad dodržováním rozpočtové kázně.

Březen

1

Během zasedání Evropské rady je Srbsku přidělen status kandidátské země.

1-2

Evropská rada volí do svého čela opět Hermana Van Rompuye. Zúčastněné členské státy také podepisují Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.

29

Evropský parlament schvaluje předpisy, jejichž cílem je zvýšit transparentnost a bezpečnost obchodování s mimoburzovními deriváty, které se pravděpodobně velkou měrou podílely na současné celosvětové finanční krizi.

Duben

1

Evropská občanská iniciativa, díky níž mohou občané poprvé navrhovat legislativu EU v určité oblasti, se stává realitou. Jsou k tomu zapotřebí podpisy jednoho milionu občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí. Občané mohou tímto způsobem vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh legislativy týkající se politických oblastí, v nichž má Komise pravomoc zákonodárné iniciativy.

27

Ministři spravedlnosti členských zemí přijímají nový právní předpis, jímž se má obžalované straně zajistit právo na informace během trestního řízení v kterékoli zemi EU. Jakmile předpis vstoupí v platnost, osoby podezřelé z trestného činu, musí být informovány o svých právech v jazyce, kterému rozumí.

Květen

18-19

Na summitu G8 v Camp David ve Spojených státech se představitelé osmi největších světových ekonomik dohodli na stimulaci hospodářské obnovy a prohloubení důvěry občanů konsolidací veřejných financí. Hovořilo se rovněž o opatřeních na podporu hospodářského růstu.

30

Evropská komise přijímá v rámci tzv. evropského semestru doporučení pro jednotlivé členské státy, jejichž součástí jsou návrhy pokynů k sestavení státních rozpočtů a hospodářských politik 27 členských zemí na období 2012–2013. V doporučeních pro jednotlivé členské státy se zohledňuje konkrétní hospodářská situace dané země a uvádějí se možnosti stimulace hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Doporučení byla poté přijata Evropskou radou.

30

Rada přijímá nařízení, kterým se zajišťuje, že uživatelé mobilních telefonů nebudou muset platit nadměrné ceny za roamingové služby v rámci EU.

Červen

7

Rada přijímá celoevropská pravidla na urychlení dědického řízení v přeshraničních situacích. Řízení se tak zjednodušší a sníží se i náklady souvísející s převzetím dědictví pro dědice, odkazovníky a jiné osoby s nárokem na dědický podíl.

28-29

Na zasedání Evropské rady se vedoucí představitelé členských zemí EU dohodli na opatřeních, kterými by se měla obnovit důvěra občanů v hospodářství, měly by se podpořit investice do růstu a vytvořit silnější unie. Z dosaženého Paktu pro růst a zaměstnanost se k bezprostřednímu investování uvolní 120 miliard eur.

Červenec

1

Kypr přebírá šestiměsíční předsednictví Rady EU se závazkem usilovat o lepší Evropu.

4

Evropský parlament drtivou většinou zamítá Obchodní dohodu proti padělatelství (ACTA) poté, co navrhovaný text vyvolal živou veřejnou debatu o právech uživatelů internetu. Jde o první případ, kdy Evropský parlament využívá své pravomoci vycházející z Lisabonské smlouvy a zamítá přijetí mezinárodní obchodní smlouvy.

Srpen

13

V platnost vstupují zlepšená pravidla pro sběr a zpracování tzv. elektronického odpadu. Související směrnice EU stanoví, že do roku 2016 je třeba dosáhnout 45 % recyklace elektronického zařízení roku prodaného v EU, které se již nepoužívá. Další přísnější pravidla začnou platit od roku 2019.

Září

12

Ve svém výročním projevu o stavu Unie prosazuje předseda Evropské komise Barroso myšlenku, že Evropa potřebuje nový směr a nový způsob myšlení. Navrhuje, aby EU směřovala k vytvoření federace národních států.

Říjen

4

Je přijat nový právní předpis EU na ochranu práv obětí trestného činu. Tato směrnice stanoví minimální úroveň práv, na které mají oběti nárok bez ohledu na to, kde se v EU nacházejí.

8

V platnost vstupuje Evropský mechanismus stability. Ten hraje centrální úlohu v zajišťování finanční stability eurozóny.

18-19

Na zasedání Evropské rady se jedná o hospodářském růstu. V zásadě dochází k dohodě o vytvoření společného dohledu nad bankami v eurozóně.

Listopad

28

Komise zveřejňuje analýzu růstu za rok 2012. Tím se zahajuje tzv. „evropský semestr“ pro koordinaci hospodářských politik, který trvá rok a který zaručuje, že země EU budou společně usměrňovat své rozpočtové a ekonomické plány. Mezi priority patří fiskální konsolidace a obnovení běžného poskytování úvěrů.

Prosinec

10

Představitelům Evropské unie je v Oslu slavnostně předána Nobelova cena míru za rok 2012. EU získala tuto cenu jako projev uznání jejího déle než šest desetiletí trvajícího úsilí o podporu míru a usmíření, demokracie a lidských práv.

13

Na zasedání Evropské rady podnikají vedoucí představitelé zemí EU první kroky k vytvoření bankovní unie. V zásadě se rozhodli vytvořit tzv.„jednotný mechanismus dohledu“ (SSM), který Evropské centrální bance umožní přímo dohlížet na velké banky v eurozóně.

Viz také: