Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2011

Historia Unii Europejskiej - 2011


Styczeń

1

Estonia przyjmuje euro jako swoją walutę, stając się tym samym 17. państwem członkowskim strefy euro.

1

Turku (Finlandia) i Tallin (Estonia) zostają „Europejskimi Stolicami Kultury” na rok 2011.

1

Węgry przejmują na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Ich program na ten okres koncentruje się na czterech obszarach priorytetowych, które obejmują: rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i wzrost zatrudnienia, wzmocnioną politykę żywnościową, energetyczną i wodną, Unię bardziej przyjazną dla obywateli, a także rozszerzenie i politykę sąsiedztwa.

1

Działalność rozpoczynają trzy europejskie organy nadzoru finansowego: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

1

Rozpoczyna się Europejski Rok Wolontariatu – jego celem jest podkreślenie znaczenia wolontariatu oraz zachęcenie większej liczby osób do zaangażowania się w działania prowadzone w jego ramach.

18

Rozpoczyna się pierwszy „europejski semestr” – sześciomiesięczny cykl koordynacji polityki gospodarczej krajów UE. Koordynacja ta ma zapobiec kryzysom gospodarczym takim jak ten w latach 2008–2010.

Luty

4

Rada Europejska oferuje pełne wsparcie na rzecz pokojowych przemian demokratycznych w sąsiadujących z nią krajach w południowym regionie Morza Śródziemnego.

17

Parlament Europejski zatwierdza rezolucję gwarantującą polityczne i finansowe wsparcie UE dla demokratycznych przemian w Egipcie. Poza tym ponownie zapewnia o solidarności z tunezyjską Jaśminową Rewolucją i potępia akty przemocy, które pochłonęły wiele ofiar.

Marzec

11

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy państw UE przyjęli cele strategii Europa 2020. Wszystkie 16 krajów strefy euro opowiedziało się za planem pomocy dla Grecji mającym na celu ograniczenie jej deficytu budżetowego.

17

We wspólnym oświadczeniu, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i wysoka przedstawiciel UE Catherine Ashton, popierają rezolucję 1973 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest położenie kresu cierpieniom, jakich w związku z konfliktem z rządem Kaddafiego doznaje ludność cywilna w Libii.

25

Na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli zostaje ostatecznie określony kompleksowy pakiet środków służących wzmocnieniu gospodarki europejskiej. Pakt euro został stworzony, aby pogłębić koordynację polityki gospodarczej w ramach unii gospodarczej i walutowej.

April

7

Parlament Europejski przyjmuje rezolucję w sprawie protestów społecznych w Syrii, Bahrajnie i Jemenie, w której potępia stosowanie przemocy wobec demonstrantów i apeluje do władz tych krajów o uwzględnienie aspiracji demokratycznych swoich obywateli.

26

25. rocznica katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. UE ponawia swoje zobowiązanie do zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego.

Maj

25

Osiągnięto porozumienie w sprawie znaku dziedzictwa europejskiego, którym wyróżniane są miejsca i obiekty o symbolicznym znaczeniu dla historii Europy i integracji europejskiej. Kraje UE mogą co dwa lata przedstawiać propozycje nowych, szczególnych miejsc, a znak może zostać przyznany jednemu miejscu z każdego kraju.

26

Aresztowanie przez serbską policję podejrzanego o zbrodnie wojenne i ludobójstwo Ratko Mladića, a co za tym idzie – usunięcie przeszkody uniemożliwiającej Serbii przystąpienie do UE.

Czerwiec

23

Komisja i Parlament uruchomiły wspólny rejestr na rzecz przejrzystości przeznaczony dla lobbystów przy instytucjach UE. Dotychczas każda z tych instytucji prowadziła oddzielny rejestr. Jest to bardzo ważny etap na drodze do większej przejrzystości.

24

Rada Europejska uzgodniła, że negocjacje akcesyjne z Chorwacją powinny zostać zakończone do końca czerwca 2011 r. Zgodnie z planem kraj ten ma przystąpić do UE w 2013 r., przez co liczba państw członkowskich wzrośnie do 28.

30

Grecki parlament przyjął pakiet oszczędnościowy oraz program reform strukturalnych, które mają zmniejszyć zadłużenie kraju i zwiększyć konkurencyjność jego gospodarki. UE wyraziła swoją solidarność z Grecją i potwierdziła gotowość do udzielenia jej wsparcia.

30

Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na lata 2014-2020, czyli wieloletni plan wydatków. Głównym jego celem będzie pobudzenie wzrostu gospodarczego.

Lipiec

1

Polska przejmuje na sześć miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Jej priorytety obejmują m.in.: wzrost gospodarczy, zwiększenie bezpieczeństwa w Europie oraz zacieśnienie stosunków ze wschodnimi i południowymi sąsiadami UE.

11

Kraje strefy euro podpisują traktat w sprawie utworzenia europejskiego mechanizmu stabilności, który przewiduje możliwość udzielania pożyczek do 500 mld euro państwom członkowskim strefy euro borykającym się z trudnościami.

15

Z wyników pierwszej serii bankowych testów warunków skrajnych wynika, że banki powinny sprostać nowej recesji. Zdecydowana większość banków (83 z 91) pozytywnie przeszła testy.

21

Przywódcy krajów strefy euro osiągają porozumienie w sprawie udzielenia Grecji nowego wsparcia w wysokości 109 mld euro.

Sierpień

1

W odpowiedzi na brutalne represje demonstracji prodemokratycznych UE wprowadza sankcje wobec Syrii.

24

Unia Europejska oferuje pomoc humanitarną i finansową demokratycznej Libii po upadku reżimu Kadafiego.

Wrzesień

12

Przyjęto dyrektywę zwiększającą czas ochrony wykonawców i producentów nagrań muzycznych z 50 do 70 lat w UE.

23

UE po raz pierwszy uczestniczy w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przypomina, że społeczność międzynarodowa „ma obowiązek wspierać przemiany polityczne w Libii”.

27

UE informuje, że udzieli wsparcia w wysokości 350 mln euro krajom w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, w których zachodzą przemiany demokratyczne.

28

W swym dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji José Manuel Barroso zaproponował wprowadzenie nowego podatku od transakcji w sektorze finansowym.

Październik

14

Parlament Europejski w Brukseli otwiera centrum dla zwiedzających o nazwie Parlamentarium. Dzięki różnym interaktywnym narzędziom multimedialnym zwiedzający mogą lepiej poznać funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

21

Wystrzelono dwa pierwsze satelity Galileo. Tym samym UE robi krok ku realizacji celu, jakim jest posiadanie własnego systemu nawigacji satelitarnej. Galileo ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania transportu, służb ratunkowych, transakcji bankowych i energii elektrycznej.

23

Rada Unii Europejskiej zatwierdza szereg środków na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

26

Na szczycie szefów państw i rządów strefy euro przyjęto wszechstronną strategię, która ma zapewnić konsolidację fiskalną, wzrost gospodarczy, wsparcie dla krajów w trudnej sytuacji oraz zwiększyć skuteczność zarządzania strefą euro.

Listopad

1

Mario Draghi, były prezes włoskiego banku centralnego, obejmuje stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

3-4

Przywódcy dwudziestu największych gospodarek świata spotykają się na szczycie G20 w Cannes, we Francji. Osiągają porozumienie w sprawie zdecydowanych i skoordynowanych działań na rzecz globalnego ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz reformy sektora finansowego.

8

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych przyjmuje pakiet sześciu wniosków legislacyjnych mających na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE. Propozycje obejmują m.in. zasady mające na celu zapewnienie odpowiedzialnego zarządzania bankami.

11

W Grecji powstaje nowy rząd koalicyjny pod przewodnictwem premiera Lucasa Papademosa.

16

Zmiana rządu we Włoszech. Nowy premier Mario Monti zamierza przeprowadzić głębokie reformy gospodarcze.

23

Komisja przedstawia pakiet środków na rzecz wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE i w strefie euro obejmujący: roczną analizę wzrostu gospodarczego na 2012 r., określającą priorytety gospodarcze na nadchodzący rok, dwa rozporządzenia mające na celu wzmocnienie nadzoru gospodarczego i budżetowego w strefie euro oraz zieloną księgę dotyczącą obligacji stabilności.

Grudzień

9

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 17 członków strefy euro i kilka innych krajów UE osiąga porozumienie w sprawie udziału w nowym „pakcie fiskalnym” i ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej.

18

Umiera Václav Havel, były prezydent Czechosłowacji i Czech, który walczył o wolność w czasach komunizmu. „Był prawdziwym Europejczykiem, który przez całe życie bronił demokracji i wolności. Jego nazwisko zawsze będzie kojarzone ze zjednoczeniem Europy i szerzeniem jej wartości w Europie Środkowej i Wschodniej”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

19

Liechtenstein dołącza do strefy Schengen.

Zobacz również: