an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2011

Stair an Aontais Eorpaigh - 2011


Eanáir

1

Glacann an Eastóin an euro mar airgeadra, an 17ú tír a tháinig isteach sa limistéar euro.

1

Is iad Turku (an Fhionlainn) agus Taillinn (an Eastóin) 'Príomhchathracha Eorpacha an Chultúir do 2011.

1

Tógann an Ungáir a seal mar uachtarán rothlach ar Chomhairle an AE. Ar cheithre réimse thosaíochta a dhírítear ina clár: fás agus fostaíocht cuimsitheach; beartais níos treise bia, fuinnimh agus uisce; Aontas soláimhsithe don saoránach; agus méadú agus beartas comharsanachta.

1

Tháinig trí údarás nua Eorpacha um maoirsiú airgeadais i mbun oibrithe: an tÚdarás Eorpach Baincéireachta, an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme agus an tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí.

1

Cuirtear tús le Bliain Eorpach na hOibre Deonaí: cuirtear béim ar thábhacht na hoibre deonaí agus tugtar spreagadh do níos mó daoine le difríocht a dhéanamh sa tsochaí.

18

Tosaíonn an chéad 'Seimeastar Eorpach' – timthriall sé mhí de chomhordú ar bheartas geilleagrach idir thíortha an AE, rud a chiallóidh go seachnófar géarchéimeanna geilleagracha ar nós an chinn in 2008-10.

Feabhra

4

Thug an Chomhairle Eorpach lántacaíocht do thrasdul síochanta chuig an daonlathas dá comharsana i réigiún na Meánmhara theas.

17

D'fhormheas Parlaimint na hEorpa rún a bhronn tacaíocht pholaitiúil is airgeadais ar thrasdul na hÉigipte chuig an daonlathas, ag athdhearbhú na dlúthpháirtíochta le 'Réablóid na Seasmaine' di, agus ag cásamh an fhoréigin a mharaigh roinnt daoine.

Márta

11

Ghníomhachtaigh an tAontas Eorpach a Shás um Chosaint Shibhialta chun cabhair agus freagairt dlúthpháirtíochta an AE ar chrith talún is ar shúnámaí sladacha na Seapáine a chomhordú.

17

Eisíodh comhráiteas ó Herman Van Rompuy, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus ó Catherine Ashton, Ardionadaí an AE, a d’fháiltigh roimh Rún 1973 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe chun deireadh a chur le fulaingt na siabhaltach Libiach de dheasca na coinbhleachta le rialtas Gaddafi.

25

Eisíodh comhráiteas ó Herman Van Rompuy, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus ó Catherine Ashton, Ardionadaí an AE, a d’fháiltigh roimh Rún 1973 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe chun deireadh a chur le fulaingt na siabhaltach Libiach de dheasca na coinbhleachta le rialtas Gaddafi.

Aibreán

7

Ghlac Parlaimint na hEorpa rún faoi bhrú faoi chois agóidí i mBairéin, sa tSiria agus in Éimin. Cáineann sé úsáid an fhoréigin i gcoinne lucht agóide agus spreagann sé na húdaráis le héisteacht leis na héilimh ar bhreis saoirse.

26

Lá cuimhne 25 bliana ón tionóisc i stáisiún núicléach Shearnóbail. Coinníonn an AE a thiomantas chun sábháilteacht núicléach a neartú.

Bealtaine

25

Aontaíodh ar Lipéad Oidhreachta Eorpach nua, gradam a tharraingeoidh aird ar láithreáin a cheiliúrann stair is forbairt an Aontais Eorpaigh. Féadfaidh tíortha an AE láithreáin a mholadh gach dhá bhliain: Féadfar an lipéad a bhronnadh ar thír amháin in aghaidh na bliana.

26

Ghaibh údaráis na Seirbia Ratko Mladić, a bhfuil drochamhras air as coireanna cogaidh agus cinedhíothú, rud a bhaineann dris as cosán na Seirbia ionsar an AE.

Meitheamh

23

Seolann an Coimisiún agus an Pharlaimint Comhchlár Trédhearcachta do Bhrústocairí, agus an dá chlár acu á gcur le chéile. Cloch mhíle i bhfeabhsú na trédhearcachta is ea é.

24

D'aontaigh an Chomhairle Eorpach gur cheart an chaibidlíocht chomhlachais leis an gCróit a chríochnú faoi dheireadh an Mheithimh 2011, rud a réiteoidh an tslí chun go mbeidh an tír sin ar 28ú ballstát an AE in 2013.

30

Ghlac Parlaimint na Gréige pacáiste ciorruithe ar chaiteachas agus leasuithe struchtúrtha chun fiachas na tíre a laghdú is iomaíochas an gheilleagair a mhéadú. D'athdhearbhaigh an AE a thacaíocht agus a dhlúthpháirtíocht.

30

Mhol an Coimisiún Eorpach plean ilbhliantúil caiteachais – buiséad AE do 2014 go 2020 – a bhfuil faoi treisiú le fás.

Iúil

1

Tógann an Pholainn a seal mar uachtarán rothlach ar Chomhairle an AE. Áirítear ina clár fás geilleagrach, Eoraip atá níos sláine, agus caidrimh níos dlúithe le comharsana an AE thoir is theas.

11

Síníonn tíortha i limistéar an euro conradh a chruthaíonn Sásra Eorpach um Chobhsaíocht, conradh a fhágann gur féidir suas le EUR 500 bn a thabhairt ar iasacht do thíortha i limistéar an euro a bhfuil géarchéim iontu.

15

Foilsítear torthaí babhta tástálacha struis ar bhainc, rud a léiríonn cumas na mbanc géarchéim nua a sheasamh. Éiríonn le 83 as 91 banc.

21

Aontaíonn ceannairí i limistéar an euro ar bhearta tacaíochta nua don Ghréig is ionann is EUR 109 bn.

Lúnasa

1

Glacann an AE bearta sriantacha i gcoinne na Siria le dul i ngleic leis na hagóidí ar son an daonlathais a chur faoi chois le foréigean.

24

Soláthraíonn an tAontas Eorpach cúnamh daonnúil agus airgeadais do Libia dhaonlathach tar éis do chóras Gaddafi titim.

Meán Fómhair

12

Le glacadh treorach AE, 70 bliain a mhairfidh tréimhse cosanta cearta taifeadta ceoil, 50 bliain a bhí ann go dtí seo;

23

Glacann an AE páirt i ndíospóireacht ghinearálta bhliantúil na NA den chéad uair. Labhraíonn Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Herman Van Rompuy, faoi "fhreagracht" an phobail idirnáisiúnta "cúnamh a thabhairt" don Libia leis an athrú polaitiúil.

27

Fógraítear tacaíocht EUR 350 m ón AE do thíortha atá ag dul trí athrú daonlathach san Afraic Thuaidh agus sa Mheánoirthear.

28

Molann Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso cáin nua ar idirbhearta idir institiúidí airgeadais le linn a aithisc bhliantúil don Stát agus don Aontas.

Deireadh fómhair

14

Osclaíonn Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil a hIonad Cuairteoirí – an Parlamentarium. Faigheann turasóirí agus cónaitheoirí áitiúla léargas ar fheidhmiú Pharlaimint na hEorpa agus institiúidí eile an AE trí raon uirlisí idirghníomhacha ilmheán.

21

Tá an AE ar an mbóthar ceart lena chóras loingseoireachta satailíte féin a chinntiú le lainseáil an chéad dá shatailít Galileo. Cuideoidh Galileo le hiompar, seirbhísí tarrthála, idirbhearta baincéireachta agus soláthar leictreachais a fheabhsú.

23

Aontaíonn an Chomhairle Eorpach ar roinnt beart chun fás agus cruthú post a chinntiú.

26

Cuireann cruinniú mullaigh idir na Ceannairí Stáit agus Rialtas ó limistéar an euro straitéis chuimsitheach i bhfeidhm, rud a chinntíonn comhdhlúthú fioscach, fás, tacaíocht dó thíortha i gcruachás agus rialú níos láidre i limistéar an euro.

Samhain

1

Glacann Mario Draghi, iar-Rialtóir Bhanc Ceannais na hIodáile, cúram Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE).

3-4

Buaileann ceannairí 20 ardgheilleagar agus geilleagar atá ag teacht chun cinn le chéile ag cruinniú mullaigh an G20 in Cannes sa Fhrainc. Aontaíonn siad ar ghníomhaíocht chinntithe chomhordaithe le tacú le téarnamh geilleagrach domhanda agus cruthú post agus glacann siad bearta ar athchóiriú airgeadais.

8

Glacann Comhairle na nGnóthaí Geilleagracha agus Airgeadais pacáiste 6 thogra reachtacha a bhfuil sé mar aidhm aige rialú geilleagrach san AE a neartú. Cuirtear rialacha san áireamh ann chun bainc a bhainistiú ar bhealach níos freagraí.

11

Téann comhrialtas nua in oifig sa Ghréig, faoi threoir an Phríomh-Aire Lucas Papademos.

16

Athrú rialtais san Iodáil. Cuirfidh an Príomh-Aire nua Mario Monti athchóirithe géara geilleagracha chun feidhme.

23

Tíolacann an Coimisiún pacáiste beart ceithre chuid chun rialú geilleagrach san AE agus i limistéar an euro a dhoimhniú: an Suirbhé Bliantúil ar Fhás, 2012 a leagann amach na tosaíochtaí geilleagracha don bhliain dár gcionn; dhá Rialachán chun faireachas geilleagrach agus buiséadach a dhaingniú i limistéar an euro; agus Páipéar Uaine ar Bhannaí Cobhsaíochta.

Nollaig

9

Ag an gComhairle Eorpach, aontaíonn 17 ball i limistéar an euro agus roinnt tíortha eile AE páirt a ghlacadh i 'gcomhshocrú fioscach' nua chun a mbeartais geilleagracha a chomhordú ar shlí níos doichte.

18

D'éag Václav Havel, iar-Uachtarán na Seiceslóvaice agus na Seice, duine a throid ar son na saoirse faoi réimeas na gCumannaithe. "Eorpach go smior agus curadh an daonlathais agus na saoirse a bhí ann le linn a shaoil. Beidh ainm Václav Havel ceangailte go brách le hathaontú na hEorpa agus leathnú a cuid luachanna go Lár agus go hOirthear na hEorpa," arsa Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso.

19

Téann Lichtinstéin isteach i limistéar gan teorainn an AE, Schengen.

Féach freisin: