Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2011

Euroopa Liidu ajalugu - 2011


Jaanuar

1

Eesti võtab kasutusele euro ja temast saab seega euroala 17. liige.

1

Turu (Soome) ja Tallinn (Eesti) saavad 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks.

1

Ungari võtab kuueks kuuks üle ELi Nõukogu eesistuja kohustused. Ungari programmis keskendutakse neljale peamisele valdkonnale: kaasav majanduskasv ja tööhõive; tõhusam toidu-, energia- ja veepoliitika; inimsõbralikum Euroopa Liit; ning laienemine ja naabruspoliitika.

1

Tööd alustavad kolm uut Euroopa finantsjärelevalveasutust: Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.

1

Algab Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta. Selle raames rõhutatakse vabatahtliku tegevuse tähtsust ning julgustatakse rohkem inimesi ühiskonnas midagi ära tegema.

18

Käivitub esimene Euroopa poolaasta algatus – kuus kuud kestev ELi liikmesriikidevaheline majanduspoliitika koordineerimise tsükkel, mille eesmärk on hoida ära selliseid majanduskriise, mida pidime üle elama ajavahemikus 2008-2010.

Veebruar

4

Euroopa Ülemkogu annab täieliku toetuse oma Vahemere piirkonna naabritele rahumeelseks demokraatiale üleminekuks.

17

Euroopa Parlament kiidab heaks resolutsiooni, millega antakse ELi poliitilist ja rahalist abi Egiptuse demokraatiale üleminekuks, rõhutades samuti solidaarsust Tuneesia „jasmiinirevolutsiooniga”, taunides vägivalda, mis on nõudnud mitmeid elusid.

Märts

11

Euroopa Liit käivitab oma kodanikukaitse mehhanismi, et koordineerida ELi abi andmist ja solidaarsusmeetmeid Jaapanit laastanud tsunami ja maavärina järgselt.

17

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ning ELi kõrge esindaja Catherine Ashton teevad ühisavalduse, et tervitades ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973, et lõpetada Gaddafi valitsuse konfliktist tulenevad kannatused Liibüa tsiviilelanikele.

25

Laiaulatuslik meetmete pakett Euroopa majanduse tugevdamiseks saab Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel Brüsselis lõpule viidud. Laiendatud euroala pakt loodi majanduspoliitika koordineerimise tõhustamiseks majandus- ja rahaliidus.

Aprill

7

Euroopa Parlament võtab vastu resolutsiooni Bahreinis, Süürias ja Jeemenis toimunud protestide mahasurumise kohta. Selles mõistetakse hukka protesteerijate vastu kasutatud vägivald ning kutsutakse ametivõime üles kuulama nende soovi suuremale vabadusele.

26

Tšernobõli tuumaelektrijaamas toimunud õnnetuse 25. aastapäev. EL jätkab oma kohustuste täitmist tuumaohutuse kindlustamisel.

Mai

25

Jõutakse kokkuleppele uue Euroopa kultuuripärandi märgise osas. See on auhind, mis tõstab esile paiku, mis tähistavad Euroopa Liidu ajalugu ja arengut. ELi liikmesriigid võivad esitada ettepanekuid paikade kohta iga kahe aasta järel: märgise võib saada üks paik liikmesriigi kohta.

26

Sõjakuritegudes ja genotsiidis kahtlustatav Ratko Mladić vahistatakse Serbia võimude poolt. Ühtlasi kõrvaldatakse sellega takistus Serbia ühinemiseks ELiga.

Juuni

23

Komisjon ja Euroopa Parlament käivitavad ELi lobistide ühise läbipaistvuse registri, millega liidetakse mõlema institutsiooni asjaomased registrid. See on teetähis läbipaistvuse parandamisel.

24

Euroopa Ülemkogu kiidab heaks ühinemisläbirääkimiste lõpetamise Horvaatiaga 2011. aasta juuni lõpuks. See võimaldab Horvaatial saada ELi 28. liikmeks 2013. aastal.

30

Kreeka parlament võtab vastu kulude vähendamist ja struktuurireforme käsitleva pakke riigi võla vähendamiseks ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks. EL kinnitab oma toetust ja solidaarsust.

30

Euroopa Komisjon esitab mitmeaastase kulude kava eelnõu, s.o ELi eelarve ajavahemikuks 2014–2020, mille eesmärgiks on majanduskasv.

Juuli

1

Poola võtab kuueks kuuks üle ELi Nõukogu eesistuja kohustused. Eesistuja tööprogrammis on kesksel kohal majanduskasv, turvalisem Euroopa ning tihedamad suhted ELi ida- ja lõunanaabritega.

11

Euroala riigid kirjutavad alla lepingule, millega luuakse Euroopa stabiilsusmehhanism. Selle raames on võimalik laenata kuni 500 miljardit eurot euroalasse kuuluvatele raskustesse sattunud liikmesriikidele.

15

Avaldatakse pankade stressitestide tulemused, mis näitavad pankade võimet tulla toime uue kriisiga. 83 panka 91-st läbis testi edukalt.

21

Euroala riikide juhid lepivad kokku uutes toetusmeetmetes (väärtuses 109 miljardit eurot) Kreeka abistamiseks.

August

1

Demokraatiat pooldavate meeleavalduste vägivaldse mahasurumise tõttu Süürias võtab EL vastu Süüria vastu suunatud piiravad meetmed.

24

Euroopa Liit pakub humanitaar- ja finantsabi demokraatlikule Liibüale pärast Gadaffi režiimi langemist.

September

12

ELi direktiivi vastuvõtmisega pikendatakse muusikasalvestiste autoriõiguste kaitse tähtaega ELis 50-lt aastalt 70-le.

23

EL osaleb esimest korda ÜRO iga-aastasel peaassambleel. Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy juhib oma kõnes tähelepanu rahvusvahelise üldsuse „kohustusele aidata” Liibüat poliitilisel üleminekul.

27

EL teatab 350 miljoni euro suuruse abi andmisest demokraatlikke muutusi läbivatele Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikidele.

28

Komisjoni president José Manuel Barroso teeb oma iga-aastases Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes ettepaneku kehtestada uus finantstehingute maks.

Oktoober

14

Euroopa Parlament avab Brüsselis oma külastuskeskuse – Parlamentariumi. Erinevate interaktiivsete multimeediavahenditega antakse nii turistidele kui ka kohalikele elanikele ülevaade Euroopa Parlamendi ja muude ELi institutsioonide tööst.

21

Kahe esimese Galileo satelliidi orbiidileviimisega astub EL oma satelliitnavigatsioonisüsteemile sammu lähemale. Galileo aitab täiustada transpordi, päästeteenistuste, pangaülekannete ja elektrivarustuse toimimist.

23

Euroopa Ülemkogu võtab vastu majanduskasvu ja töökohtade loomist kindlustavad meetmed.

26

Euroala riigi- ja valitsusjuhtide ülemkogu võtab vastu ulatusliku strateegia eelarve konsolideerimise, majanduskasvu, raskustesse sattunud riikide toetamise ning euroala tugevdatud juhtimise kindlustamiseks.

November

1

Itaalia Keskpanga endine juht Mario Draghi võtab üle Euroopa Keskpanga presidendi kohustused.

3-4

20 olulisima tööstusriigi ja kiiresti areneva majandusega riigi juhid kohtuvad G20 tippkohtumisel Prantsusmaal Cannes'is. Nad lepivad kokku otsustavate ja koordineeritud meetmete võtmises maailmamajanduse elavdamiseks ning töökohtade loomiseks ja astuvad samme finantsreformi teostamiseks.

8

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu võtab vastu kuuest seadusandlikust ettepanekust koosneva paketi majanduse tugevamaks juhtimiseks ELis. See hõlmab pankade vastutustundlikumat juhtimist käsitlevaid eeskirju.

11

Kreekas astub ametisse uus koalitsioonivalitsus peaminister Lucas Papademose juhtimisel.

16

Toimub valitsuse vahetus Itaalias. Uus peaminister Mario Monti kavatseb teostada rangeid majandusreforme.

23

Komisjon esitab neljast osast koosneva meetmetepaketi, et tugevdada ELi ja euroala majanduse juhtimist. See hõlmab 2012. aasta majanduskasvu analüüsi, milles esitatakse järgneva aasta majanduslikud prioriteedid, kahte määrust majandus- ja eelarvejärelevalve tugevdamiseks euroalal ja rohelist raamatut stabiilsusvõlakirjade kohta.

Detsember

9

Euroopa Ülemkogu kohtumisel on 17 euroala riiki ning mitmed teised ELi liikmesriigid valmis osalema uues fiskaalkokkuleppes ning kooskõlastama oma majanduspoliitikat senisest enam.

18

Sureb Tšehhoslovakkia ja Tšehhi Vabariigi endine president Václav Havel, kes võitles vabaduse eest kommunistliku režiimi ajal. „Ta oli tõeline eurooplane ning võitles demokraatia ja vabaduse eest kogu oma elu. Václav Haveli nimi jääb alatiseks seostuma Euroopa taasühendamise ning selle väärtuste laienemisega Kesk- ja Ida-Euroopasse,” sõnas komisjoni president José Manuel Barroso.

19

Liechtenstein ühineb piirikontrollideta Schengeni alaga.

Vaata ka …: 
Back to top