Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2010

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2010


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Ιανουάριος

1

Η Ισπανία αναλαμβάνει για τέταρτη φορά την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρώτη χώρα που αναλαμβάνει την προεδρία μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης, εφαρμόζεται για πρώτη φορά το νέο «σύστημα προεδρικής τριανδρίας» που προβλέπει τη συνεργασία της Ισπανίας με τις δύο επόμενες χώρες που θα αναλάβουν την προεδρία, στην προκειμένη περίπτωση με το Βέλγιο και την Ουγγαρία.

1

Η περιοχή του Ρουρ (Γερμανία), και οι πόλεις Πεκς (Ουγγαρία) και Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) μοιράζονται τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2010.

11-19

Ακροάσεις των 26 υποψηφίων μελών της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

20

Ο κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος εκλέγεται για δεύτερη φορά στη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

26

Η ΕΕ προσφέρει 400 εκατ. ευρώ για δράσεις αρωγής και αποκατάστασης μετά τον σεισμό 7 Ρίχτερ που έπληξε την Αϊτή.

Φεβρουάριος

9

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την Επιτροπή Μπαρόζο II: το αποτέλεσμα ήταν 488 ψήφοι υπέρ έναντι 137 κατά, με 72 αποχές.

11

Σε ανεπίσημη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση στις προσπάθειές της να επιτύχει τους στόχους του Προγράμματος Σταθερότητας για το 2010. Ο πρόεδρος Μπαρόζο παρουσίασε τις προτεραιότητες της στρατηγικής "ΕΥΡΩΠΗ 2020", η οποία δείχνει πώς η ΕΕ θα μπορέσει να ξεπεράσει τη σημερινή κρίση δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο οικονομικό μοντέλο.

Μάρτιος

26

Σε ΣυνεδρίαΣη του ευρωπαϊκού ΣυΜβουλίου Στις βρυξέλλες, οι ηγέτες της εε θεΣπίζουν τους Στόχους της Στρατηγικής «ευρώπη 2020» και οι 16 χώρες της ευρωζώνης εγκρίνουν το Σχέδιο βοήθειας προς την ελλάδα για τη ΜείωΣη του δηΜοΣιονοΜικού της ελλείΜΜατος.

απρίλιος

10

ο πολωνός πρόεδρος λεχ καζίνΣκι, η Σύζυγός του και άλλες επιφανείς προΣωπικότητες της πολωνικής κοινωνίας και του Στρατού χάνονται Σε αεροπορικό δυΣτύχηΜα ενώ Μετέβαιναν Στο ΣΜόλενΣκ της ρωΣίας για να ΣυΜΜετάΣχουν Σε εκδηλώΣεις για την επέτειο των 70 χρόνων από τη Σφαγή του κατίν.

Μάιος

7

οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήΣεων της ευρωζώνης καταλήγουν Σε ΣυΜφωνία για Μεγαλύτερη δηΜοΣιονοΜική εξυγίανΣη, καλύτερο οικονοΜικό ΣυντονιΣΜό και αυΣτηρότερη δηΜοΣιονοΜική εποπτεία Με Στόχο την προΣταΣία του ευρώ.

ιούνιος

17

Στο ευρωπαϊκό ΣυΜβούλιο που ΣυνεδρίαΣε Στις βρυξέλλες, οι ηγέτες της εε ενέκριναν τη δεκαετή Στρατηγική για Μια έξυπνη, διατηρήΣιΜη και χωρίς αποκλειΣΜούς ανάπτυξη "ευρώπη 2020". αποφάΣιΣαν επίΣης να αρχίΣουν ενταξιακές διαπραγΜατεύΣεις Με την ιΣλανδία.

21

τα όργανα της εε κατέληξαν Σε πολιτική ΣυΜφωνία Σχετικά Με τη δοΜή της ευρωπαϊκής υπηρεΣίας εξωτερικής δράΣης και τον τρόπο λειτουργίας της.

ιούλιος

1

το βέλγιο αναλαΜβάνει την εξάΜηνη προεδρία του ΣυΜβουλίου της ευρωπαϊκής ΈνωΣης. οι προτεραιότητές του, Μεταξύ άλλων η οικονοΜία και το περιβάλλον, έχουν ήδη καθοριΣτεί Σε ΣυνεργαΣία Με την ιΣπανία και την ουγγαρία, χώρες Με τις οποίες το βέλγιο Μοιράζεται την δεκαοκτάΜηνη περίοδο της εκ περιτροπής προεδρίας.

23

91 ευρωπαϊκές τράπεζες υποβάλλονται Σε τεΣτ αντοχής για να εκτιΜηθεί η ανθεκτικότητά τους Στους οικονοΜικούς κλυδωνιΣΜούς. Μόνον 7 από αυτές δεν πέραΣαν το τεΣτ.

ΣεπτέΜβριος

29

η εε εκφράζει την υποΣτήριξή της προς τους πληθυΣΜούς ροΜ της ευρώπης και την αντίθεΣή της προς όλους τους περιοριΣΜούς Στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της εε.

οκτώβριος

20

ο κ. Staffan Nilsson εκλέγεται πρόεδρος της ευρωπαϊκής οικονοΜικής και κοινωνικής επιτροπής Με θητεία δυόΜιΣη ετών.

29

το ευρωπαϊκό ΣυΜβούλιο Συζητά για την ενίΣχυΣη της ευρωζώνης και τη θωράκιΣη των οικονοΜιών απέναντι Στις κρίΣεις.

Νοέμβριος

12

Στη σύνοδο κορυφής της Σεούλ οι ηγέτες του G20 συμφωνούν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης με στόχο μια πιο ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στο εσωτερικό της παγκόσμιας οικονομίας.

15

Στη σύνοδο κορυφής της Σεούλ οι ηγέτες του G20 συμφωνούν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης με στόχο μια πιο ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στο εσωτερικό της παγκόσμιας οικονομίας.

28

Η ΕΕ συμφωνεί να στηρίξει την ιρλανδική οικονομία για να διαφυλάξει τη σταθερότητα του ευρώ.

Δεκέμβριος

11

TΗ Διάσκεψη του Κανκούν για το Κλίμα ολοκληρώθηκε με την υπογραφή διεξοδικής συμφωνίας για τη δράση που θα αναληφθεί για το κλίμα μετά το 2012.

20

Η διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας (εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ αρχικά) εφαρμόζεται για πρώτη φορά καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ότι τα "διεθνή" ζευγάρια που ζουν εντός της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση χωρισμού τους.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Back to top