Unia Europejska

Dalszy rozwój


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Dalszy rozwój

Wielu Europejczyków zaczyna korzystać z nowej wspólnej waluty. W tym dziesięcioleciu coraz więcej krajów przyjmuje euro. Po zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie data 11 września 2001 r. nieodłącznie kojarzy się z „wojną z terroryzmem”. Kraje UE podejmują coraz ściślejszą współpracę w walce z przestępczością. Kiedy w 2004 r. do UE zostaje przyjętych 10 nowych państw, a w 2007 r. dołączają do niej Bułgaria i Rumunia, uznaje się to za kres politycznych podziałów między wschodem a zachodem Europy. We wrześniu 2008 r. światowa gospodarka staje w obliczu kryzysu finansowego. Wszystkie kraje UE ratyfikują traktat lizboński, który wchodzi w życie w 2009 r. Zapewnia on UE nowoczesne instytucje i skuteczne metody działania.

11 września 2001 r.

Porwane przez terrorystów samoloty uderzają w wieże World Trade Center w Nowym Jorku i budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Ginie niemal 3 tys. osób. Kraje UE trwają u boku Stanów Zjednoczonych w walce z międzynarodowym terroryzmem.

1 stycznia 2002 r.

Banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w 12 krajach UE. Ich drukowanie, wybijanie i wprowadzanie do obiegu jest ogromną operacją logistyczną. Liczba monet przekracza 80 miliardów. Banknoty są jednakowe we wszystkich krajach. Monety mają wspólny awers, informujący o ich wartości, lecz inne rewersy krajowe. Wszystkie monety znajdują się w swobodnym obiegu. Za oczywiste uważa się płacenie fińskimi (lub jakimikolwiek innymi) monetami euro za bilet metra w Madrycie.

2003 r.

Nadal trwa rewolucja komunikacyjna. Wiele szkół i domów ma dostęp do szybkiego internetu. Wiadomości tekstowe to najpopularniejsza wśród młodzieży metoda komunikacji. Pod koniec dziesięciolecia ludzie zaczynają powszechnie komunikować ze sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także korzystać ze smartfonów.

31 marca 2003 r.

W ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE bierze udział w operacjach utrzymywania pokoju na Bałkanach, początkowo w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a następnie w Bośni i Hercegowinie. W obu przypadkach siły pod wodzą UE zastępują jednostki NATO. Państwa UE postanawiają utworzyć w obrębie Unii przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli do 2010 r.

1 maja 2004 r.

Osiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry – przystępuje do UE, kładąc tym samym kres podziałowi Europy ustalonemu przez mocarstwa 60 lat wcześniej na konferencji w Jałcie. Także Cypr i Malta stają się członkami UE.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia i Szwecja.

Nowe państwa członkowskie Nowe państwa członkowskie: Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Kraje kandydujące Kraje kandydujące Bułgaria, Rumunia i Turcja.

 Mapa – państwa członkowskie UE 2004 r. © Unia Europejska

29 października 2004 r.

25 krajów UE podpisuje Traktat ustanawiający „Konstytucję dla Europy”. Został on przygotowany w celu usprawnienia demokratycznych procesów decyzyjnych i zarządzania w UE składającej się z 25 i większej liczby krajów. Po tym jak w czerwcu 2005 r. głosujący we Francji i Holandii odrzucają konstytucję, przywódcy UE ogłaszają „okres refleksji” nad kwestią przyszłości traktatu konstytucyjnego.

 

16 lutego 2005 r.

W życie wchodzi Protokół z Kioto – międzynarodowe porozumienie mające na celu zmniejszenie globalnego ocieplenia i redukcję emisji gazów cieplarnianych. UE konsekwentnie inicjuje wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu zmian klimatu. Stany Zjednoczone nie są stroną tego protokołu.

1 stycznia 2007 r.

Dwa nowe kraje Europy Wschodniej – Bułgaria i Rumunia – dołączają do UE. Liczba państw członkowskich wzrasta do 27. Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja również kandydują do członkostwa w UE.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja.

Nowe państwa członkowskie Nowe państwa członkowskie: Bułgaria i Rumunia.

Kraje kandydujące Kraje kandydujące: Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja.

Mapa – państwa członkowskie UE 2007 r. © Unia Europejska

13 grudnia 2007 r.

27 krajów UE składa podpisy pod traktatem lizbońskim, który wprowadza zmiany do wcześniejszych traktatów. Ma on na celu przekształcenie UE w organizację bardziej demokratyczną, sprawniejszą w działaniu oraz bardziej przejrzystą, a więc mogącą stawić czoła wyzwaniom o charakterze ogólnoświatowym, takim jak zmiany klimatyczne, zagrożenia bezpieczeństwa oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie kraje UE ratyfikują traktat lizboński, który wchodzi w życie w 1 grudnia 2009 r.

Wrzesień 2008 r.

Poważny kryzys finansowy uderza w gospodarkę światową wraz z pojawieniem się problemów na rynku kredytów hipotecznych w USA. Wiele banków europejskich również przeżywa trudności. Kryzys prowadzi do ściślejszej współpracy gospodarczej między państwami UE.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również
Back to top