Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2004

Europeiska unionens historia - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Irland tar över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Europeiska året för utbildning genom idrott, EYES 2004, lanseras i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland. Interimavtalet mellan EU och Egypten rörande handel träder i kraft.

20

En ungdomens.solid@ritetsdag, som organiseras av Europaparlamentet och Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd (ECHO) samt besöks av omkring 550 ungdomar från EU:s samtliga medlemsstater, hålls i Bryssel, Belgien.

21

Den årliga rapporten om Lissabonstrategin publiceras. Den kommer att tjäna som en grund för diskussionerna vid Europeiska rådets vårmöte, som planeras äga rum den 26 mars.

Februari

5

EU och Salomonöarna undertecknar ett bilateralt fiskeavtal. Det träder i kraft den 1 februari 2005, för en inledande period av tre år.

11

Peter Straub, talman i Baden-Württembergs delstatsparlament, väljs till Regionkommitténs ordförande.

12

Europeiska unionen undertecknar ett viktigt turismavtal med Kina i Beijing.

16-19

Den parlamentariska AVS-EU-församlingens sjunde sammanträde äger rum i Addis Abeba, Etiopien.

Mars

12

Europeiska unionen gratulerar Raúl Rivero, den fängslade kubanske journalisten och poeten, till att av UNESCO ha tilldelats UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize den 24 februari.

18

Ett toppmöte mellan EU och Kanada hålls i Ottawa, Kanada.

22-23

Invigningssammanträdet för den parlamentariska församlingen för EU- Medelhavspartnerskapet hålls i Aten, Grekland.

24

EU-kommissionens ordförande Romani Prodi står värd för ett möte i Afrikanska unionens kommission i Bryssel. 

25-26

Europeiska rådets fjärde årliga vårmöte hålls i Bryssel, Belgien. Det var inriktat på Lissabonstrategin och den ekonomiska, sociala och miljörelaterade situationen i unionen. Det mottog också en rapport från ordförandeskapet om regeringskonferensen, och antog ett uttalande om bekämpning av terrorism.

April

5

Undertecknande av kommissionens trafiksäkerhetsstadga, med Irlands premiärminister Bertie Ahern, transportminister Seamus Brennan och kommissionens vice-ordförande Loyola de Palacio, Dublin Castle.

7

Förklaring av ordförande Prodi till kommissionen på tioårsdagen av folkmordet i Rwanda.

13-15

Utfrågningar av kommissionsledamöter från de tio anslutningsländerna. Tre veckor innan Europeiska unionen får tio nya medlemsstater den 1 maj håller Europaparlamentet offentliga utfrågningar för att bedöma de tio kommissionsledamöter som utsetts av dessa länder. Europaparlamentet i sin helhet kommer att rösta den 5 maj i Strasbourg.

27

EU:s höge representant Javier Solana möter Libyens ledare, överste Muammar al-Qadhfi, i Bryssel.

30

Europeiska kommissionen publicerar en grönbok om offentlig-privata partnerskap och gemenskapsrätten om offentlig upphandling och koncessioner.

Maj

1

Anslutningsakten träder i kraft och den till räckvidden och omfattningen största utvidgningen av Europeiska unionen någonsin blir verklighet med 10 nya länder - Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien - som tillsammans representerar mer än 100 miljoner invånare som ansluter sig till Europeiska unionen. 

5

Europaparlamentet skrider till officiell omröstning om godkännande av de tio nya kommissionsledamöterna från de tio nya medlemsländerna under innevarande valperiods sista sammanträdesperiod. Ministerrådet utmämner också officiellt de tio nya kommissionsledamöterna.

28-29

Ett toppmöte mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika och Västindien hålls i Guadalajara, Mexiko.

29

Ett toppmöte mellan EU:s trojka och Chile hålls i Guadalajara, Mexiko.

29

Det andra toppmötet mellan Mexiko och EU hålls i Guadalajara, Mexiko i samband med det tredje toppmötet mellan länderna i Latinamerika och Västindien och EU. 

Juni

1

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten träder i kraft.  Europeiska kommissionen publicerar en grönbok om jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU.

10-13

EU-val hålls i de 25 medlemsländerna och 732 Europaparlamentsledamöter väljs. Valdeltagandet är 45,6 procent.

17-18

Europeiska rådet möts i Bryssel, Belgien. Rådet beslutade bland annat att Kroatien är ett kandidatland för medlemskap och att anslutningsprocessen bör inledas. Beslutet togs på grundval av ett yttrande av kommissionen och det faktum att Kroatien uppfyller de politiska kriterier som fastlades av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 samt de villkor för stabilitets- och associeringsprocessen som fastlades av rådet 1997. 

22

Ett toppmöte mellan EU och Japan hålls i Tokyo, Japan.

26

Ett toppmöte mellan EU och USA hålls i Dromoland Castle, Co. Clare, Irland.

29

Det 2595:e mötet mellan stats- och regeringsöverhuvuden hålls i Bryssel, Belgien. José Manuel Durão Barroso nomineras till ordförande för Europeiska kommissionen, Javier Solana utnämns till rådets generalsekreterare och hög representant för GUSP och Pierre de Boissieu utses till vice generalsekreterare. Stats- och regeringsöverhuvudena beslutade också att Solana skall utnämnas till EU:s utrikesminister när konstitutionen träder i kraft.

Juli

1

Nederländerna tar över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

8

Ett toppmöte mellan EU och Ukraina hålls i Haag, Nederländerna

20

Det nya Europaparlamentet väljer Josep Borrell Fontelles till sin talman.

20-23

Det första plenarsammanträdet för det sjätte direktvalda, och nu nyligen utvidgade Europaparlamentet inleds under ledning av dess äldste ledamot Giovanni Berlinguer.

22

Europaparlamentet godkänner utnämningen av José Manuel Barroso till designerad ordförande för Europeiska kommissionen.

Augusti

12

Europeiska kommissionens blivande ordförande José Manuel Barroso presenterar de 24 nominerade kommissionsledamöternas ansvarsområden. Den nya kommissionen kommer att tillträda den 1 november under förutsättning att den godkänns av Europaparlamentet. Parlamentet kan endast rösta om hela kommissionen och inte om enskilda kommissionsledamöter.

27

Europeiska kommissionen öppnar ett nytt förbindelsekontor i Pristina, Kosovo.

September

14

Första mötet för stabiliserings- och associeringsrådet mellan EU och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

26

Firande av Europeiska språkdagen 2004.

27 september – 8 oktober

Europaparlamentets specialiserade utskott håller ett antal utfrågningar med de 24 nominerade kommissionsledamöterna för att förbereda parlamentets omröstning om godkännande av det nya kommissionärskollegiet i dess helhet.

Oktober

11

EU och Tadzjikistan undertecknar ett partnerskaps- och samarbetsavtal i Luxemburg.

12

Ett toppmöte mellan republiken Korea och EU hålls i Hanoi, Vietnam.

26

Den nominerade ordföranden Barroso drar tillbaka sitt förslag till ny Europeisk kommission. Man hoppas att ett nytt förslag skall läggas fram för godkännande av Europaparlamentet under de kommande veckorna.

29

Stats- och regeringscheferna och EU:s utrikesministrar undertecknar fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.

November

4-5

Europeiska rådet möts i Bryssel, Belgien. Det är inriktat på tre frågor: förberedelserna inför halvtidsöversikten av Lissabonstrategin; området med frihet, säkerhet och rättvisa: Haagprogrammet; och hur man ska förmedla Europa till medborgarna. Diskussioner förs också med Iraks premiärminister Iyad Allawi.

8

Ett toppmöte mellan EU och Indien hålls i Haag, Nederländerna.

18

Europaparlamentet godkänner den nya kommissionen Barroso, med 449 röster för, 149 emot och 82 nedlagda röster.

20-25

Åttonde sessionen för den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen hålls i Haag. De viktigaste frågorna är den humanitära tragedin i Darfur, situationen i Elfenbenskusten och den politiska dialogen mellan AVS och EU.

23

Ett gemensamt råd för samarbete mellan Sydafrika och EU hålls i Bryssel.

25

Ett toppmöte mellan EU och Ryssland hålls i Haag, Nederländerna.

December

2

Europeiska handikappdagen 2004 anordnas.

8

Sjunde toppmötet mellan EU och Kina hålls i Haag, Nederländerna.

14

Sacharovpriset tilldelas till det vitryska journalistförbundet vid Europaparlamentets formella sammanträde under plenarsessionen i Strasbourg.

16-17

Europeiska rådet möts i Bryssel, Belgien.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också: 
Back to top