Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2004

Euroopa Liidu ajalugu - 2004


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Iirimaa. Saksamaal Garmisch-Patenkirchenis kuulutatakse välja Euroopa aasta „Haridus spordi kaudu". Jõustub ELi-Egiptuse ajutine kaubandusleping.

20

Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjoni Humanitaarabi Amet korraldavad Belgias Brüsselis ürituse A Youth.Solid@rity.Day, mida külastavad umbes 550 noort kõikidest ELi liikmesriikidest.

21

Antakse välja Lissaboni strateegia aastaaruanne. Aruanne on aluseks arutelule 26. märtsil toimuval kevadisel Euroopa Ülemkogul.

Veebruar

5

Euroopa Ühenduse ja Saalomoni saarte vahel sõlmitakse uus kahepoolne kalanduskokkulepe. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005, kokkuleppe esialgne kehtivusperiood on kolm aastat.

11

Baden-Württembergi parlamendi esimees Peter Straub valitakse Regioonide Komitee presidendiks.

12

Euroopa Ühendus sõlmib Pekingis Hiinaga maaturismi kokkuleppe.

16-19

Etioopias Addis Abebas toimub AKV-EL Parlamentaarse Assamblee seitsmes istung.

Märts

12

Euroopa Liit õnnitleb Raúl Riverot, Kuuba vangistatud ajakirjanikku ja luuletajat, kes sai 24. veebruaril UNESCO/Guillermo Cano nimelise 2004. aasta maailma pressivabaduse auhinna.

18

Kanadas Ottawas toimub ELi-Kanada tippkohtumine.

22-23

Kreekas Ateenas toimub Euro-Vahemere Parlamentaarse Assamblee avaistung.

24

Euroopa Komisjoni president Prodi võtab Brüsselis vastu Aafrika Liidu komisjoni.

25-26

Neljas iga-aastane kevadine Euroopa Ülemkogu toimub Brüsselis, Belgias. See keskendub Lissaboni strateegiale ning Euroopa Liidu majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaolukorrale. Ülemkogule esitatakse eesistuja aruanne valitsustevahelise konverentsi tööst. Ülemkogu võtab ka vastu deklaratsiooni terrorismivastase võitluse kohta.

Aprill

5

Iirimaa peaminister Bertie Ahern, transpordiminister Seamus Brennan ja komisjoni asepresident Loyola de Palacio kirjutatavad Dublini lossis alla Euroopa liiklusohutuse hartale.

7

President Prodi avaldus komisjonile Rwanda genotsiidi 10. aastapäeva puhul.

13-15

Kümne ühineva riigi volinike ärakuulamine. Kolm nädalat enne 10 uue riigi ühinemist Euroopa Liiduga (1. mail) viib Euroopa Parlament läbi avaliku arutelu asjaomaste riikide poolt nimetatud 10 voliniku hindamiseks. Parlamendihääletus toimub 5. mail Strasbourgis.

27

ELi kõrge esindaja Javier Solana kohtub Liibüa juhi kolonel Muammar al-Qadhfiga Brüsselis.

30

Euroopa Komisjon avaldab rohelise raamatu, mis käsitleb avaliku ja erasektori partnerlussuhteid ning riigihankelepinguid ja kontsessioone.

Mai

1

Ühinemisleping jõustub ning 10 riiki hõlmav Euroopa Liidu ulatuslikeim ja eripalgeliseim laienemine saab teoks. Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari toovad Euroopa Liitu juurde üle 100 miljoni kodaniku. 

5

Euroopa Parlament viib oma viimase osaistungjärgu käigus läbi ametliku hääletamise 10 uuest liikmesriigist pärit 10 uue voliniku kandidatuuri heakskiitmiseks. Nõukogu nimetab 10 uut volinikku ametlikult ametisse.

28-29

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide tippkohtumine toimub Guadalajaras, Mehhikos.

29

Euroopa Liidu troika ja Tšiili tippkohtumine Guadalajaras, Mehhikos.

29

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide 3. tippkohtumise puhul peetakse Guadalajaras Mehhiko ja ELi 2. tippkohtumine.

Juuni

1

Jõustub Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahel sõlmitud assotsieerimisleping. Euroopa Komisjon avaldab rohelise raamatu „Võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine laienenud Euroopa Liidus".

10-13

25 ELi liikmesriigis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ja valitakse 732 uut parlamendiliiget. Valimistel osales 45,6% kõigist ELi valijatest.

17-18

Euroopa Ülemkogu Brüsselis, Belgias. Muude asjade hulgas, tuginedes komisjoni arvamusele ja asjaolule, et Horvaatia täidab Kopenhaagenis 1993. aastal Ülemkogu kehtestatud poliitilisi tingimusi ning 1997. aastal nõukogu kehtestatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimusi, otsustab nõukogu, et Horvaatiast saab kandidaatriik ning ühinemisprotsess võib alata. 

22

ELi-Jaapani tippkohtumine Tokyos, Jaapanis.

26

ELi-USA tippkohtumine Dromolandi lossis Iirimaal.

29

Nõukogu tuleb kokku riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil Brüsselis, Belgias. José Manuel Durão Barroso määratakse isikuks, kelle nõukogu kavatseb nimetada komisjoni presidendiks, Javier Solana nimetatakse nõukogu peasekretäriks ja ÜVJP kõrgeks esindajaks ning Pierre de Boissieu nimetatakse nõukogu peasekretäri asetäitjaks. Riigipead ja valitsusjuhid otsustavad põhiseaduse jõustumisel nimetada Solana ka ELi välisministriks.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks saab Holland.

8

ELi-Ukraina tippkohtumine Haagis, Hollandis.

20

Euroopa Parlament valib Josep Borrell Fontelles´i oma presidendiks.

20-23

6. otsestel valimistel valitud laienenud liidu Euroopa Parlamendi esimene täiskogu istung algab vanima liikme, Giovanni Berlingueri, juhtimisel.

22

Euroopa Parlament kiidab heaks José Manuel Barroso nimetamise Euroopa Komisjoni uueks presidendiks.

August

12

Euroopa Komisjoni presidendikandidaat José Manuel Barroso jaotab 24 volinikukandidaadi vastutusvaldkonnad. Uus komisjon asub ametisse 1. novembril, sõltuvalt Euroopa Parlamendi heakskiidust. Euroopa Parlament saab kiita komisjoni heaks tervikuna, mitte üksikute volinike kaupa.

27

Euroopa Komisjon avab uue kontaktpunkti Pristinas, Kosovos.

September

14

Leiab aset stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu esimene kohtumine ELi ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahel.

26

Tähistatakse Euroopa keeltepäeva 2004.

27. september – 8. oktoober

Euroopa Parlamendi komisjonid viivad läbi 24 volinikukandidaadi ärakuulamised, et valmistada ette parlamendi heakskiitu komisjonile tervikuna.

Oktoober

11

EL ja Tadžikistan allkirjastavad Luxembourgis partnerlus- ja koostöölepingu.

12

Korea Vabariigi ja Euroopa Liidu tippkohtumine Hanois, Vietnamis.

26

Presidendikandidaat Barroso võtab tagasi oma ettepaneku uue Euroopa Komisjoni koosseisu kohta. Uue ettepaneku esitamist parlamendile heakskiitmiseks oodatakse paari nädala jooksul.

29

ELi riigipead ja valitsusjuhid ning välisministrid allkirjastavad Euroopa põhiseaduse lepingu.

November

4-5

Euroopa Ülemkogu Brüsselis, Belgias. Keskendutakse kolmele küsimusele: Lissaboni strateegia vahearuande ettevalmistamine; vabadusel turvalisusel ja õigusel rajanev ala, Haagi programm; Euroopa Liidust teavitamine. Toimub ka mõttevahetus Iraagi peaminister Allawiga.

8

ELi-India tippkohtumine Haagis, Hollandis.

18

Euroopa Parlament kiidab uue Barroso komisjoni heaks tulemusega poolt 449 häält, vastu 149 häält ja 82 erapooletut.

20-25

AKV-ELi Parlamentaarse Ühisassamblee 8. istung Haagis. Peamised arutuse all olevad teemad on tragöödia Darfuris, olukord Elevandiluurannikul ning AKV ja ELi poliitiline dialoog.

23

Lõuna-Aafrika ja Euroopa Liidu ühise koostöönõukogu kohtumine Brüsselis.

25

ELi-Venemaa tippkohtumine Haagis, Hollandis.

Detsember

2

Euroopa puuetega inimeste päev 2004.

8

ELi-Hiina 7. tippkohtumine Haagis, Hollandis.

14

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis antakse Valgevene Ajakirjanike Liidule Sahharovi auhind.

16-17

Euroopa Ülemkogu Brüsselis, Belgias.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top