Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2002

Historia Unii Europejskiej - 2002


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Hiszpania przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Monety i banknoty euro wchodzą do obiegu w dwunastu uczestniczących państwach członkowskich: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

15

Parlament Europejski wybiera Pata Coksa na stanowisko przewodniczącego.

Luty

28

W związku z zakończeniem okresu, w którym w obiegu były dwie waluty, euro staje się jedyną walutą w dwunastu uczestniczących państwach członkowskich. W Brukseli odbywa się sesja otwierająca konwencji poświęconej przyszłości Europy.

Marzec

15-16

Posiedzenie Rady Europejskiej w Barcelonie w Hiszpanii. Rada koncentruje się na kwestiach gospodarczych, społecznych i związanych ze środowiskiem, nadaje priorytetowe znaczenie wzajemnym powiązaniom między gospodarkami europejskimi na poziomie rynków finansowych i energii, sieci transportowych i komunikacyjnych oraz wzywa w tym celu do szybkiego przyjęcia przepisów pozwalających na otwarcie rynków.

26

Uruchomienie europejskiego systemu nawigacji i pozycjonowania satelitarnego GALILEO.

Kwiecień

10

Komisja Europejska publikuje zieloną księgę w sprawie wspólnotowej polityki dotyczącej odsyłania nielegalnych rezydentów.

19

Komisja Europejska publikuje zieloną księgę w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w zakresie prawa cywilnego i handlowego.

22

W Walencji w Hiszpanii UE i Algieria podpisują układ o stowarzyszeniu.

23

Komisja Europejska przyjmuje wniosek w sprawie zwalczania cyberprzestępczości.

Maj

8

Szczyt UE-Kanada w Toledo w Hiszpanii.

17-18

Szczyt UE-Ameryka Łacińska-Karaiby w Madrycie w Hiszpanii.

18

Sszczyt UE-Meksyk w Madrycie w Hiszpanii.

29

Szczyt UE-Rosja w Moskwie.

31

Unia Europejska ratyfikuje protokół z Kioto.

Czerwiec

17

W Luksemburgu UE i Liban podpisują układ o stowarzyszeniu.

21-22

Posiedzenie Rady Europejskiej w Sewilli w Hiszpanii.

Lipiec

4

Szczyt UE-Ukraina w Kopenhadze w Danii.

8

Szczyt UE-Japonia w Tokio.

23

Po pięćdziesięciu latach wygasa Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).

Wrzesień

24

Szczyt UE-Chiny w Kopenhadze w Danii.

24

Szczyt UE-Republika Korei w Kopenhadze w Danii.

26

Pierwsze obchody Europejskiego Dnia Języków.

Październik

9

Komisja Europejska zaleca zakończenie negocjacji akcesyjnych do końca 2002 r. z następującymi krajami: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Komisja uznaje, że kraje te będą gotowe do przystąpienia do UE na początku 2004 r.

10

Szczyt UE-Indie w Kopenhadze w Danii.

19

W drugim referendum Irlandczycy opowiadają się za traktatem nicejskim.

24-25

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii.

Listopad

11

Szczyt UE-Rosja w Brukseli w Belgii.

18

Podpisanie układu o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Chile w Brukseli w Belgii.

Grudzień

12-13

Posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze w Danii.

19

Szczyt UE-Kanada w Ottawie w Kanadzie.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również: 
Back to top