Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2001

Europeiska unionens historia - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Sverige övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

2

Grekland går med i Euroområdet som tolfte medlemsstat.

Februari

8

Europeiska kommissionen antar en grönbok om en integrerad produktpolicy (IPP).

13

Europeiska kommissionen antar en vitbok om en strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

26

Till följd av Europeiska rådet i Nice i december 2000 undertecknas ett nytt fördrag (Nicefördraget) som ändrar EU-fördraget samt EG-fördragen.

Mars

20

Kommissionen antar en grönbok om den gemensamma fiskeripolitiken efter år 2002.

23-24

Europeiska rådet möts i Stockholm i Sverige. Där fastslås riktlinjer för att uppnå hållbar tillväxt, stabila makro-ekonomiska villkor samt mål för sysselsättningen.

Maj

17

Ett toppmöte mellan EU och Ryssland hålls i Moskva.

Juni

7

I en folkomröstning på Irland röstar irländarna mot Nicefördraget.

14

EU och USA håller toppmöte i Göteborg.

15-16

Europeiska rådet möts i Göteborg i Sverige. Man enas om ramar som gör det möjligt att avsluta utvidgningsförhandlingarna, antar en strategi för hållbar utveckling, välkomnar de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och godkänner de viktigaste principerna för att säkerställa pensionssystemens hållbarhet på lång sikt. Ett EU-program för förebyggande av våldsamma konflikter antas och framsteg när det gäller politiken om unionens nordliga dimension nås.

21

EU och Kanada håller toppmöte i Stockholm.

25

Ett Europa-Medelhavsavtal om associering ingås med Egypten.

Juli

1

Belgien övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

18

Kommissionen antar en grönbok med titeln "Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar".

20-22

G7/G8-möte hålls i Genua, Italien. Deltagarna tar upp teman som folkhälsa, internationell handel, kampen mot fattigdomen, utvecklingsfrågor, utvecklingsländernas skuldsättning, miljön, livsmedelssäkerheten, Balkan och Mellanöstern.

25

Kommissionen antar vitbok om styrelseformerna i EU.

September

5

Toppmöte mellan EU och Kina hålls i Bryssel, Belgien.

12

Kommissionen antar vitbok om den gemensamma transportpolitiken.

21

Europeiska rådet håller extramöte i Bryssel, Belgien, för att analysera den internationella situationen efter terroristattentaten den 11 september i New York och Washington, USA, och för att Europeiska unionen vidtar alla nödvändiga åtgärder.

28

Kommissionen antar grönbok om ersättning till brottsoffer.

Oktober

2

Kommissionen antar grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen.

3

Toppmöte mellan EU och Ryssland hålls i Bryssel i Belgien.

19

Informellt möte hålls mellan stats- och regeringscheferna i Gent i Belgien. EU ger sitt fulla stöd till kampen mot terrorismen inom de ramar som FN fastställt och man bekräfter på nytt sin solidaritet med USA.

29

Undertecknande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Kroatien.

November

9-13

Världshandelsorganisationens (WTO) regeringskonferens hålls i Doha, Qatar.

22

Kommissionen antar en vitbok om ungdomspolitik.

23

Toppmöte mellan EU och Indien hålls i New Delhi.

24

Europeiska unionen undertecknar ett samarbetsavtal med Pakistan.

December

5

Europeiska kommissionen antar sitt arbetsprogram för 2002.

8

Ett toppmöte mellan EU och Japan hålls i Bryssel, Belgien.

11

EU-kommissionen antar en grönbok om en europeisk åklagarmyndighet för det straffrättsliga skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen. Europeiska kommissionen antar en grönbok om reformen av rådets förordning 4064/89.

12

Europeiska kommissionen antar årsrapporten 2001 om EU:s verksamhet inom forskning och teknisk utveckling.

14

"Euro-kits" blir tillgängliga inom euroområdets deltagande länder. Medborgarna kan börja köpa mynt inför övergången till euron.

14-15

Europeiska rådet möts i Laeken i Belgien och antar en förklaring om Europeiska unionens framtid för att bana väg för viktiga reformer och sammankallar ett konvent som skall förbereda nästa regeringskonferens. Där fattas också beslut om att stärka Europas roll internationellt, särskilt när det gäller terroristbekämpning, samt att avsluta förhandlingarna senast vid utgången av 2002 med de kandidatländer som är färdiga för anslutning, så att dessa kan delta i valen till Europaparlamentet 2004. Europeiska rådet antar även en förklaring om hur den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken skall göras operativ samt ett uttalande om situationen i Mellanöstern.

18

Toppmöte mellan EU och Kanada hålls i Ottawa.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också: 
Back to top