Európska únia

História Európskej únie - 2001

História Európskej únie - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1.

Švédsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

2.

Grécko sa stáva 12. členom eurozóny.

Február

8.

Európska komisia prijíma zelenú knihu o integrovanej politike výrobkov (IPP).

13.

Európska komisia prijíma bielu knihu o budúcej stratégii vo vzťahu k chemickým látkam.

26.

V nadväznosti na zasadnutie Európskej rady v decembri 2000 v Nice (Francúzsko) sa podpisuje nová zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (Zmluva z Nice).

Marec

20.

Komisia prijíma zelenú knihu o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva po roku 2002.

23. - 24.

V Štokholme (Švédsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Stanovujú sa na ňom usmernenia pre dosiahnutie trvalo udržateľného rastu, stabilných makroekonomických podmienok a ciele v oblasti miery zamestnanosti.

Máj

17.

V Moskve sa koná samit EÚ - Rusko.

Jún

7.

V Írsku sa koná referendum, na ktorom voliči hlasujú proti Zmluve z Nice.

14.

V Göteborgu (Švédsko) sa koná samit EÚ - USA.

15. - 16.

V Göteborgu (Švédsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Schvaľuje sa stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj, všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky a základné zásady zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti systémov dôchodkového zabezpečenia.

21.

V Štokholme (Švédsko) sa koná samit EÚ - Kanada.

25.

EÚ a Egypt podpisujú dohodu o pridružení.

Júl

1.

Belgicko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

18.

Komisia prijíma zelenú knihu o podpore európskeho rámca sociálnej zodpovednosti podnikov.

20. - 22.

V Janove (Taliansko) sa koná samit krajín G7/G8. Účastníci prerokúvajú tieto otázky: zdravie, medzinárodný obchod, boj proti chudobe, rozvoj, dlh verejných financií, životné prostredie, bezpečnosť potravín, Balkán a Stredný východ.

25.

Komisia prijíma bielu knihu o európskej správe vecí verejných.

September

5.

V Bruseli (Belgicko) sa koná samit Európska únia - Čína.

12.

Komisia prijíma bielu knihu o európskej dopravnej politike.

21.

V Bruseli (Belgicko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady, ktorého cieľom je zhodnotiť medzinárodnú situáciu tesne po teroristických útokoch z 11. septembra v New Yorku a Washingtone (USA) a vypracovať usmernenia pre reakciu EÚ.

28.

Komisia prijíma zelenú knihu o odškodnení obetí trestných činov.

Október

2.

Komisia prijíma zelenú knihu o ochrane spotrebiteľov v Európskej únii.

3.

V Bruseli (Belgicko) sa koná samit EÚ - Rusko.

19.

V Gente (Belgicko) sa koná neformálne zasadnutie hláv štátov a vlád. Vyslovuje sa úplná podpora opatreniam prijatým proti terorizmu v rámci stanovenom Organizáciou Spojených národov a znovu sa potvrdzuje úplná solidarita so Spojenými štátmi.

29.

Podpisuje sa dohoda o stabilizácii a spolupráci medzi Európskou úniou a Chorvátskom.

November

9. - 13.

V Dohe (Katar) sa koná ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

22.

Komisia prijíma bielu knihu o mládeži.

23.

V Dillí sa koná samit EÚ - India.

24.

EÚ podpisuje dohodu o spolupráci s Pakistanom.

December

5.

Európska komisia prijíma svoj pracovný program na rok 2002.

8.

V Bruseli (Belgicko) sa koná samit EÚ - Japonsko.

11.

Európska komisia prijíma zelenú knihu o zriadení Európskeho prokurátora na trestno-právnu ochranu finančných záujmov Spoločenstva. Európska komisia prijíma zelenú knihu o prehodnotení nariadenia Rady č. 4064/89.

12.

Európska komisia prijíma výročnú správu o činnostiach v oblasti výskumu a technického rozvoja EÚ za rok 2001.

14.

Krajiny eurozóny začínajú s predajom štartovacích balíkov euromincí. Občania si môžu nakúpiť euromince v predstihu pred prechodom na novú menu.

14. - 15.

V Laekene (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijíma sa na ňom vyhlásenie o budúcnosti Únie, ktorým sa pripravuje cesta pre zásadnú reformu. Prijíma sa aj rozhodnutie upevniť úlohu Európy vo svete, najmä v boji proti terorizmu, a ukončiť rokovania s kandidátskymi krajinami, ktoré sú pripravené na pristúpenie, do konca roku 2002.

18.

V Ottawe sa koná samit EÚ - Kanada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...: 
Back to top