Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2001

Historia Unii Europejskiej - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

2

Grecja zostaje dwunastym członkiem strefy euro.

Luty

8

Komisja Europejska przyjmuje zieloną księgę w sprawie zintegrowanej polityki produktowej.

13

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie przyszłej strategii w zakresie chemikaliów.

26

Po posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się w grudniu 2000 r. w Nicei we Francji, podpisany zostaje nowy Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie (traktat nicejski).

Marzec

20

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa po 2002 r.

23-24

Posiedzenie Rady Europejskiej w Sztokholmie w Szwecji. Rada określa wytyczne mające na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, stabilnych warunków makroekonomicznych i celów związanych z poziomem zatrudnienia.

Maj

17

Szczyt UE-Rosja w Moskwie.

Czerwiec

7

Referendum w Irlandii; Irlandczycy głosują przeciwko traktatowi nicejskiemu.

14

Szczyt UE-Stany Zjednoczone w Goeteborgu w Szwecji.

15-16

Posiedzenie Rady Europejskiej w Goeteborgu w Szwecji. Rada zatwierdza strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjmuje ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej oraz zatwierdza główne zasady zapewnienia stabilności systemów emerytalnych w perspektywie długoterminowej.

21

Szczyt UE-Kanada w Sztokholmie w Szwecji.

25

UE i Egipt podpisują układ o stowarzyszeniu.

Lipiec

1

Belgia przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

18

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie promowania europejskich ram odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

20-22

Szczyt G7/G8 w Genui we Włoszech. Uczestnicy omawiają kwestie dotyczące zdrowia, handlu wewnętrznego, walki z ubóstwem, rozwoju, długu publicznego, środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, Bałkanów i Bliskiego Wschodu.

25

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie zarządzania na szczeblu europejskim.

Wrzesień

5

Szczyt Unia Europejska-Chiny w Brukseli w Belgii.

12

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie europejskiej polityki transportowej.

21

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii mające na celu dokonanie oceny sytuacji międzynarodowej po atakach terrorystycznych 11 września w Nowym Jorku i Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych oraz opracowanie wytycznych dotyczących reakcji UE.

28

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie odszkodowań dla ofiar przestępstw.

Październik

2

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.

3

Szczyt UE-Rosja w Brukseli w Belgii.

19

Nieformalne posiedzenie szefów państw lub rządów w Gandawie w Belgii. Delegaci wyrażąją pełne poparcie dla działań podjętych w walce z terroryzmem w ramach określonych przez ONZ oraz podkreślają pełną solidarność ze Stanami Zjednoczonymi.

29

Podpisanie umowy o partnerstwie i stabilizacji pomiędzy Unią Europejską a Chorwacją.

Listopad

9-13

Ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.

22

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie młodzieży.

23

Szczyt UE-Indie w Nowym Delhi.

24

UE podpisuje umowę o współpracy z Pakistanem.

Grudzień

5

Komisja Europejska przyjmuje program prac na 2002 r.

8

Szczyt UE-Japonia w Brukseli w Belgii.

11

Komisja Europejska przyjmuje zieloną księgę w sprawie ustanowienia prokuratora europejskiego do ochrony interesów finansowych Wspólnoty w ramach prawa karnego oraz zieloną księgę w sprawie przeglądu rozporządzenia Rady nr 4064/89.

12

Komisja Europejska przyjmuje roczne sprawozdanie dotyczące działalności w zakresie badań i rozwoju technologicznego w UE w 2001 r.

14

Kraje strefy euro rozpoczynają udostępnianie zestawów euro. Od tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.

14-15

Posiedzenie Rady Europejskiej w Laeken w Belgii. Rada przyjmuje deklarację na temat przyszłości Unii torując drogę do znacznych reform. Podejmuje również decyzję o wzmocnieniu roli Europy w świecie, w szczególności w walce z terroryzmem oraz o zakończeniu negocjacji z krajami kandydującymi gotowymi do przystąpienia do końca 2002 r.

18

Szczyt UE-Kanada w Ottawie.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również: 
Back to top