Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2001

Euroopa Liidu ajalugu - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Rootsi.

2

Kreeka ühineb 12. liikmena euroalaga.

Veebruar

8

Komisjon võtab vastu integreeritud tootepoliitika rohelise raamatu.

13

Komisjon võtab vastu valge raamatu tulevase kemikaalistrateegia kohta.

26

Pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist 2000. aasta detsembris Prantsusmaal Nice’is kirjutatakse alla uuele lepingule, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa ühenduste asutamislepinguid (Nice’i leping).

Märts

20

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu ühise kalanduspoliitika kohta pärast 2002. aastat.

23–24

Euroopa Ülemkogu kohtumine Stockholmis. Määratakse kindlaks suunised jätkusuutliku majanduskasvu, stabiilsete makromajanduslike tingimuste ja tööhõivemäära eesmärkide saavutamiseks.

Mai

17

ELi–Venemaa tippkohtumine Moskvas.

Juuni

7

Rahvahääletus Iirimaal. Enamus hääletab Nice’i lepingu vastu.

14

ELi–USA tippkohtumine Göteborgis.

15–16

Euroopa Ülemkogu kohtumine Göteborgis. Kiidetakse heaks säästva arengu strateegia ja pensionisüsteemide pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise peamised põhimõtted ning kinnitatakse majanduspoliitika üldsuunised.

21

ELi–Kanada tippkohtumine Stockholmis.

25

EL ja Egiptus kirjutavad alla assotsieerimislepingule.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Belgia.

18

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu äriühingute sotsiaalse vastutuse Euroopa raamistiku edendamise kohta.

20–22

G-7 ja G-8 riikide tippkohtumine Itaalias Genovas. Kõne all on tervishoid, rahvusvaheline kaubandus, võitlus vaesuse vastu, areng, riigivõlg, keskkond, toiduohutus, olukord Balkani poolsaarel ja Lähis-Idas.

25

Komisjon võtab vastu valge raamatu Euroopa valitsemistava kohta.

September

5

ELi–Hiina tippkohtumine Brüsselis.

12

Komisjon võtab vastu valge raamatu Euroopa transpordipoliitika kohta.

21

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Brüsselis. Arutelu all on rahvusvaheline olukord pärast 11. septembri terrorirünnakuid New Yorgis ja Washingtonis. Määratakse kindlaks ELi tegevuse suunised.

28

Komisjon võtab vastu kuriteoohvrite hüvitust käsitleva rohelise raamatu.

Oktoober

2

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu tarbijakaitse kohta Euroopa Liidus.

3

ELi–Venemaa tippkohtumine Brüsselis.

19

Riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine Belgias Gentis. Väljendatakse täielikku toetust ÜRO raames terrorismi tõkestamiseks võetavatele meetmetele ning kinnitatakse täielikku solidaarsust Ameerika Ühendriikidega.

29

Kirjutatakse alla Euroopa Liidu ja Horvaatia stabiliseerimis- ja koostöölepingule.

November

9–13

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ministrite konverents Katari pealinnas Dohas.

22

Komisjon võtab vastu noori käsitleva valge raamatu.

23

ELi–India tippkohtumine India pealinnas New Delhis.

24

EL kirjutab alla koostöölepingule Pakistaniga.

Detsember

5

Euroopa Komisjon võtab vastu oma 2002. aasta tööprogrammi.

8

ELi–Jaapani tippkohtumine Brüsselis.

11

Komisjon võtab vastu Euroopa prokuratuuri loomist käsitleva rohelise raamatu ühenduse finantshuvide kriminaalõiguslikuks kaitseks. Komisjon võtab vastu rohelise raamatu nõukogu määruse 4064/89 läbivaatamise kohta.

12

Komisjon võtab vastu 2001. aasta aruande Euroopa Liidu tegevuse kohta teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse valdkonnas.

14

Euroala riigid hakkavad jagama eurode stardikomplekte. Kodanikud saavad nüüd osta euromünte enne tegelikku üleminekut eurole.

14–15

Euroopa Ülemkogu kohtumine Belgias Laekenis. Võetakse vastu deklaratsioon liidu tuleviku kohta, sillutades teed põhjalikule reformimisele. Samuti otsustatakse tugevdada Euroopa rolli maailmas, eriti terrorismivastases võitluses, ning viia läbirääkimised ühinemiseks valmis olevate kandidaatriikidega lõpule 2002. aasta lõpuks.

18

ELi–Kanada tippkohtumine Ottawas.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top