Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2000

Europeiska unionens historia - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Portugal tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. 

11

Kreil-domen. Domstolen slår fast att den tyska lagstiftning som utesluter kvinnor från väpnade styrkor, med undantag för sjukvårdsförband och militärorkestrar, strider mot gemenskapslagstiftningen om jämställdhet. 

12

Kommissionen antar en vitbok om livsmedelssäkerhet.

15

Den mellanstatliga ministerkonferensen för medlemskapsförhandlingar med Malta, Rumänien, Slovakien, Lettland, Litauen och Bulgarien inleds i Bryssel.

18

Inför den vitbok om reformen av kommissionen som väntas i mars antar kommissionen ett samrådsdokument om handlingsplanen för reformen. 

Februari

2-3

Den fjärde ministerkonferensen för förhandlingar mellan EU och AVS-länderna (länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) om att ingå ett partnerskap för utveckling hålls i Bryssel. EU och AVS-länderna enas om den handlingsplan som ska följa på den fjärde Lomékonventionen som löper ut i februari.

9

Kommissionen antar en grönbok om rättshjälp i civilmål.

12-19

FN:s tionde konferens för handel och utveckling (UNCTAD) hålls i Bangkok, Chile.

14

Regeringskonferensen om institutionella reformer inleds i Bryssel.

Mars

1

Kommissionen antar en vitbok om interna reformer.

8

Kommissionen antar en grönbok om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen.

23-24

Europeiska rådet håller särskilt möte i Lissabon för att fatta beslut om en ny strategi för att stärka sysselsättning, ekonomiska reformer och social sammanhållning som en del av en kunskapsbaserad ekonomi.

27

Ministerrådet (rättsliga och inrikes frågor) antar ett handlingsprogram mot organiserad brottslighet.

April

3-4

Toppmöte mellan EU och Afrika, med Afrikanska enhetsorganisationen och EU som värdar och EU, hålls i Kairo (Egypten).

7

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om sådana stödåtgärder för sysselsättning av unga som hör till Europeiska socialfonden samt Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (utvecklingssektionen), åtföljd av komissionens svar.

10

Samarbetsrådsmöte mellan Europeiska unionen och Ryssland.

18-19

Nionde möte mellan Europaparlamentets talman och kandidatländernas talmän i Ljubljana (Slovenien).

Maj

3

Kommissionen föreslår Grekland som tolfte medlem i euro-området.

9

Europeiska institutionerna firar Schumandeklarationens 50-årsdag.

Juni

8

Europaparlamentet och rådet beslutar att utse år 2001 till det europeiska språkåret.

19-20

Europeiska rådet håller möte i Santa Maria da Feira i Portugal. Det antar de allmänna riktlinjerna för gemenskapens och medlemsstaternas ekonomiska politik för år 2000 samt en gemensam strategi för Medelhavsområdet. Greklands inträde i euroområdet godkänns också. Europeiska rådet ger även sitt stöd till handlingsplanen för den nordliga dimensionen i Europeiska unionens externa och gränsöverskridande politik (2000-2003) och EU:s handlingsplan mot narkotika.

23

Gemenskapen och AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) undertecknar en konvention som ersätter Lomékonventionen. Undertecknandet sker i Cotonou i Benin.

28

Första toppmötet mellan Europeiska unionen och Indien i Lissabon, Portugal.

Juli

1

Frankrike tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

19

Det 9:e toppmötet mellan EU och Japan hålls i Tokyo. Diskussionerna koncentreras på att stärka de övergripande förbindelserna mellan Japan och EU, liksom även de ekonomiska och handelsmässiga relationerna, vidare Japans och EU:s samarbete i internationella fora, t.ex. vid G8-ländernas toppmöten, i Förenta nationerna och Asien-Europa-mötena samt den internationella situationen, inklusive den koreanska halvön, fredprocessen i Mellanöstern och Kosovo/Sydösteuropa.

21-23

G8-ländernas toppmöte hålls på Okinawa i Japan. Deltagarna diskuterar världsekonomiska frågor, informationsteknik, utveckling, de fattiga ländernas skuldbörda, hälsofrågor, utbildning, handel, kulturell mångfald, brottslighet och narkotika, åldrande, bioteknik och livsmedelssäkerhet, humangenomet, miljöfrågor, kärnsäkerhet, konfliktförebyggande åtgärder, avrustning, icke-spridning av vapen, rustningskontroll samt terrorism.

26

Europeiska kommissionen antar en miljögrönbok om polyvinylklorid (PVC).

Augusti

10

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om kommissionens hantering av Europeiska unionens stöd till utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati i tredje land.

September

8

FN:s millennietoppmöte hålls i New York. Europeiska kommissionens ordförande Romano Prodi möter Israels premiärminister Ehud Barak, Irans president Seyed Mohammad Khatami och Chiles president Ricardo Lagos.

8-10

Rådet håller ett informellt ministermöte (ekonomiska och finansiella frågor) i Versailles i Frankrike. EU:s ekonomi- och finansministrar diskuterar de aktuella oljepriserna och uppmanar OPEC att vidta åtgärder för att bättre anpassa oljeförsörjningen till den globala ekonomiska situationen.

12

En utfrågning (monetär dialog) hålls i Bryssel mellan Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och Europeiska centralbankens ordförande Wim Duisenberg.

15

Ett toppmöte mellan EU och Ukraina hålls i Paris. Diskussionerna rör den senaste utvecklingen i Ukraina och i EU, genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet, samarbete i rättsliga och inrikes frågor och olika aspekter på samförståndsavtalet i samband med stängningen av Tjernobyl. 

19

Associeringsrådet mellan EU och Ungern håller sitt sjunde möte och associeringsrådet mellan EU och Tjeckien håller sitt sjätte möte i Bryssel.

22

Europeiska centralbanken, den amerikanska centralbanken och den japanska centralbanken beslutar att ingripa för att stödja euron.

28

Danmark håller folkomröstning om euron. En majoritet av danskarna säger nej till att ansluta sig till den gemensamma valutan.

Oktober

20-21

Det tredje toppmötet Asien-Europa hålls i Söul, Korea. Diskussionerna kretsar kring händelseutvecklingen i de båda regionerna, upprätthållandet av politisk dialog, stärkandet av det ekonomiska och finansiella samarbetet samt främjandet av samarbete på andra områden, bland annat med att driva ASEM-processen framåt.

25

Ett särskilt toppmöte om samarbetsprocessen för Sydösteuropa hålls i Skopje, FYROM.

30

Ett toppmöte mellan Europeiska unionen och Ryssland hålls i Paris, Frankrike. Diskussionerna koncentreras på breddandet av alla samarbetsområden mellan EU och Ryssland.

November

8

Kommissionen överlämnar till rådet en samlad rapport om utvidgningen, bestående av lägesrapporter med bedömning av kandidatländernas framsteg och ett förslag om "anslutningspartnerskap" med utpekande av de stora frågor som Turkiet måste ta upp till behandling innan anslutningsförhandlingar kan inledas.

14

Regionkommittén håller i Bryssel en konferens om utvidgning, globalisering och nya styrelseformer.

15-16

Fjärde Europa-Medelhavskonferensen hålls i Marseille. Utrikesministrarna diskuterar EU:s bidrag till partnerskapet för stabilitet i Medelhavsområdet, partnerskapet på politikens och säkerhetens område, ekonomi- och handelsfrågor, sociala, kulturella och mänskliga angelägenheter samt finansiellt samarbete.

23-24

Toppmöte mellan Europeiska unionen och Balkanländerna inleds i Zagreb, Kroatien.

29

Kommissionen antar en grönbok om trygg energiförsörjning i EU.

December

1

Europeiska kommissionen offentliggör en grönbok om en europeisk strategi för säker energiförsörjning.

7

I samband med Europeiska rådets möte i Nice proklamerar Europaparlamentets talman, Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande högtidligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

7-9

Europeiska rådet sammanträder i Nice. Rådet bekräftar sin önskan att stadgan om grundläggande rättigheter, som utropats gemensamt av rådet, Europaparlamentet och kommissionen, får så vid spridning som möjligt bland unionens medborgare. Rådet välkomnar också intensifieringen av anslutningsförhandlingarna med kandidatländerna och uppskattar dessa länders ansträngningar att skapa förutsättningar för antagande, omsättning och praktisk tillämpning av gemenskapens regelverk (acquis communautaire); det välkomnar de framsteg som gjorts i fråga om att genomföra föranslutningsstrategin för Turkiet. Rådet diskuterar även den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, det godkänner Europeiska sociala dagordningen, det diskuterar innovation och kunskap i Europa, samordning av den ekonomiska politiken, hälsa och säkerhet för konsumenter, säkerhet inom sjöfarten, miljön, allmännyttiga tjänster, leveranssäkerhet för vissa varor, frihet, säkerhet och rättvisa, kultur, de yttersta randområdena samt yttre förbindelser. Regeringskonferensen avslutas med en politisk överenskommelse om Nicefördraget.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se också: 
Back to top