Európska únia

História Európskej únie - 2000

História Európskej únie - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1.

Portugalsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

11.

Rozsudok vo veci Kreil. Európsky súdny dvor vyhlásil, že nemecké právne predpisy vylučujúce ženy z ozbrojených síl, s výnimkou zdravotných služieb a vojenských kapiel, sú v rozpore s právom Spoločenstva o rodovej rovnosti.

12.

Komisia prijíma bielu knihu o bezpečnosti potravín.

15.

V Bruseli (Belgicko) sa koná úvodné zasadnutie medzivládnych ministerských konferencií pre prístupové rokovania Malty, Rumunska, Slovenska, Lotyšska, Litvy a Bulharska.

18.

Vzhľadom na reformu bielej knihy má Komisia vydať do marca poradný materiál o akčnom pláne, ktorým sa zavedie takáto reforma.

Február

2. - 3.

V Bruseli (Belgicko) sa koná Štvrtá ministerská konferencia o rokovaniach medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) štátmi. Únia a štáty AKT sa dohodli na akčnom pláne, ktorý má nadviazať na štvrtý dohovor z Lomé, ktorého platnosť končí vo februári.

9.

Komisia prijíma zelenú knihu o súdnej pomoci v občianskych veciach.

14.

V Bruseli (Belgicko) začína medzivládna konferencia o inštitucionálnej reforme.

Marec

1.

Komisia prijíma bielu knihu o svojej reforme.

8.

Komisia prijíma zelenú knihu o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov v Európskej únii.

23. - 24.

V Lisabone (Portugalsko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady, na ktorom sa rozhoduje o novej stratégii Únie na posilnenie zamestnanosti, hospodárskej reformy a sociálnej súdržnosti ako súčasti znalostného hospodárstva.

27.

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci prijíma akčný plán proti organizovanému zločinu.

Apríl

3. - 4.

V Káhire (Egypt) sa koná samit Afrika - Európa pod záštitou Organizácie africkej jednoty a Európskej únie.

7.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o Európskom sociálnom fonde a Európskom poľnohospodárskom usmerňovacom a záručnom fonde (usmerňovacej sekcii) týkajúcu sa opatrení na pomoc zamestnanosti mladých ľudí, spolu s odpoveďami Komisie.

10.

Koná sa zasadnutie Výboru pre spoluprácu medzi Európskou úniou a Ruskom.

18. - 19.

V Ľubľane (Slovinsko) sa koná deviate zasadnutie medzi predsedom Európskeho parlamentu a predsedami parlamentov krajín žiadajúcich o členstvo v Európskej únii.

Máj

3.

Komisia navrhuje Grécku, aby sa stalo dvanástym členom eurozóny.

9.

Európske inštitúcie oslavujú 50. výročie Schumanovej deklarácie.

Jún

8.

Parlament a Rada prijímajú rozhodnutie, ktorým sa rok 2001 označuje za Európsky rok jazykov.

19. - 20.

V Santa Maria da Feira (Portugalsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijímajú sa na ňom všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva na rok 2000; schvaľuje sa vstup Grécka do eurozóny; prijíma sa spoločná stratégia pre stredozemský región a schvaľuje sa akčný plán pre severnú dimenziu v zahraničných a cezhraničných politikách Európskej únie. Podporu získava aj akčný plán Európskej únie pre boj proti drogám.

23.

Spoločenstvo a africké, karibské a tichomorské (AKT) štáty podpisujú v Cotonou (Benin) dohovor, ktorý má nahradiť dohovory podpísané v Lomé.

28.

V Lisabone (Portugalsko) sa koná prvý samit Európska únia - India.

Júl

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

19.

V Tokiu (Japonsko) sa koná 9. samit EÚ - Japonsko. Rokovania sa sústreďujú na posilnenie celkových vzťahov Japonsko - EÚ vrátane hospodárskych a obchodných vzťahov, spoluprácu medzi Japonskom a EÚ na medzinárodných fórach vrátane samitu krajín G8, Organizácie Spojených národov a stretnutí Ázia - Európa, a na medzinárodnú situáciu vrátane Kórejského polostrova, mierového procesu na Strednom východe a Kosova/juhovýchodnej Európy.

21. - 23.

V Okinawe (Japonsko) sa koná samit G8. Účastníci rokujú o svetovom hospodárstve, informačných a komunikačných technológiách, rozvoji, dlhu, zdravotníctve, školstve, obchode, kultúrnej rozmanitosti, kriminalite a drogách, starnutí obyvateľstva, biotechnológiách a potravinovej bezpečnosti, ľudskom genóme, životnom prostredí, jadrovej bezpečnosti, prevencii konfliktov, odzbrojení, nešírení zbraní, kontrole zbrojenia a terorizme.

26.

Európska komisia prijíma zelenú knihu o environmentálnych problémoch súvisiacich s polyvinylchloridom (PVC).

August

10.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o činnosti Komisie v oblasti riadenia podpory rozvoja ľudských práv a demokracie v tretích krajinách.

September

8.

V New Yorku (USA) sa koná Miléniový samit Organizácie Spojených národov. Predseda Európskej komisie Romano Prodi sa stretáva s predsedom vlády Izraela Ehudom Barakom, prezidentom Iránu Seyedom Mohammadom Khatami a prezidentom Čile Ricardom Lagosom.

8. - 10.

Vo Versailles (Francúzsko) sa koná neformálne zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN). Ministri hospodárstva a financií rokujú o súčasnej úrovni cien ropy a vyzývajú OPEC, aby vykonala opatrenia na úpravu trhovej ponuky v súlade so svetovou hospodárskou situáciou.

12.

V Bruseli sa koná stretnutie (menový dialóg) medzi Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti a Wimom Duisenbergom, prezidentom Európskej centrálnej banky.

15.

V Paríži (Francúzsko) sa koná samit EÚ - Ukrajina. Rokovania sa zameriavajú na nedávny vývoj na Ukajine a v Európskej únii, aktuálnu situáciu v súvislosti s vykonávaním Dohody o partnerstve a spolupráci, spoluprácu v záležitostiach spravodlivosti a vnútorných vecí a na rôzne aspekty memoranda o porozumení týkajúceho sa uzatvorenia Černobylu.

19.

V Bruseli sa koná siedme zasadnutie Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Maďarskom a šieste zasadnutie Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Českou republikou.

22.

Európska centrálna banka, vykonávajúca jednotnú akciu s Federálnou rezervnou bankou USA a Japonskou národnou bankou, intervenuje na podporu eura.

28.

V Dánsku sa koná referendum o eure. Väčšina odmieta prijatie jednotnej európskej meny.

Október

20. - 21.

V Soule (Kórea) sa koná tretí samit Ázia - Európa. Rokovania sa zameriavajú na rozvoj v týchto dvoch regiónoch, podnecovanie politického dialógu, posilnenie hospodárskej a finančnej spolupráce, podporu spolupráce v ostatných oblastiach a na napredovanie procesu v rámci ASEM (Stretnutie Ázia - Európa).

25.

V Skopje (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko) sa koná osobitný samit pre proces spolupráce s juhovýchodnou Európou.

30.

V Paríži (Francúzsko) sa koná samit Európska únia - Rusko. Rokovania sa sústredia na rozšírenie všetkých oblastí spolupráce medzi EÚ a Ruskom.

November

8.

Komisia predkladá Rade celkovú správu o rozširovaní, ktorá pozostáva zo správ o pokroku hodnotiacich kandidátske krajiny a z návrhu „prístupového partnerstva“, v ktorom sa uvádzajú hlavné problémové body, ktoré musí Turecko vyriešiť pred začatím prístupových rokovaní.

14.

Výbor regiónov usporadúva v Bruseli (Belgicko) konferenciu o rozširovaní, globalizácii a nových formách správy vecí verejných.

15. - 16.

V Marseilles (Francúzsko) sa koná štvrtá euro-stredozemská konferencia.

23. - 24.

V Záhrebe (Chorvátsko) sa koná samit Európska únia - Balkán.

29.

Komisia prijíma zelenú knihu o európskej stratégii pre bezpečnosť dodávok energie.

December

1.

Európska komisia uverejňuje zelenú knihu o európskej stratégii bezpečnosti dodávok energie.

7.

Predsedovia Parlamentu, Európskej rady a Komisie oficiálne vyhlasujú Chartu základných práv Európskej únie na úvod zasadnutia Európskej rady v Nice.

7. - 9.

V Nice (Francúzsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada potvrdzuje, že má záujem o maximálne rozšírenie Charty základných práv, spoločne vyhlásenej Radou EÚ, Európskym parlamentom a Komisiou, v radoch občanov Únie. Víta urýchlenie prístupových rokovaní s kandidátskymi krajinami a oceňuje úsilie vynaložené týmito krajinami na vytvorenie podmienok na prijatie, zavedenie a praktické uplatňovanie acquis; víta pokrok dosiahnutý pri vykonávaní predprístupovej stratégie v prípade Turecka. Rada rokovala aj o európskej bezpečnostnej a obrannej politike a schválila Európsku sociálnu agendu. Zaoberala sa aj inováciou a znalosťami v Európe, koordináciou hospodárskych politík, zdravím a bezpečnosťou spotrebiteľov, námornou bezpečnosťou, životným prostredím, službami všeobecného záujmu, bezpečnosťou dodávok určitých produktov, slobodou, bezpečnosťou a spravodlivosťou, otázkami kultúry, najokrajovejšími regiónmi a zahraničnými vzťahmi. Na záver medzivládnej konferencie bola prijatá politická dohoda o Zmluve z Nice.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Klikni tiež na...
Back to top