Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 2000

Historia Unii Europejskiej - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Styczeń

1

Portugalia przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

11

Orzeczenie w sprawie Kreil. Europejski Trybunał Sprawiedliwości oświadcza, że niemieckie przepisy prawa wykluczające kobiety z sił zbrojnych, z wyjątkiem służb medycznych i orkiestr wojskowych, są sprzeczne z prawem wspólnotowym dotyczącym równości płci.

12

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie bezpieczeństwa żywności.

15

W Brukseli w Belgii odbywa się sesja otwierająca ministerialnej konferencji międzyrządowej w sprawie negocjacji akcesyjnych z Maltą, Rumunią, Słowacją, Łotwą, Litwą i Bułgarią.

18

Z myślą o białej księdze w sprawie reformy, która ma zostać wydana do marca, Komisja przyjmuje dokument konsultacyjny w sprawie planu działania, który będzie podstawą dla wprowadzenia reformy.

Luty

2-3

W Brukseli w Belgii odbywa się czwarta ministerialna konferencja w sprawie negocjacji pomiędzy UE a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) dotyczących partnerstwa na rzecz rozwoju. Unia i kraje AKP ustalają plan działania, który będzie obowiązywał po wygaśnięciu z końcem lutego czwartej konwencji z Lome.

9

Komisja przyjmuje zieloną księgę dotyczącą pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

14

W Brukseli w Belgii rozpoczyna się konferencja międzyrządowa poświęcona reformie instytucjonalnej.

Marzec

1

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie jej reformy.

8

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.

23-24

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie w Portugalii, podczas którego mają zostać podjęte decyzje w sprawie nowej strategii Unii na rzecz wzmocnienia zatrudnienia, reformy gospodarczej i spójności społecznej w ramach gospodarki opartej na wiedzy.

27

Rada do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyjmuje plan działania przeciwko przestępczości zorganizowanej.

Kwiecień

3-4

Pod egidą Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Europejskiej w Kairze w Egipcie odbywa się szczyt Afryka-Europa.

7

Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalny raport poświęcony Europejskiemu Funduszowi Społecznemu i Europejskiemu Funduszowi Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Gwarancji) oraz działaniom wspierającym zatrudnienie młodych ludzi wraz z odpowiedziami Komisji.

10

Posiedzenie Rady ds. współpracy między Unią Europejską a Rosją.

18-19

Dziewiąte spotkanie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących parlamentów krajów ubiegających się o członkowstwo w Unii Europejskiej w Lublanie w Słowenii.

Maj

3

Komisja proponuje Grecji status dwunastego członka strefy euro.

9

Instytucje europejskie obchodzą 50-lecie deklaracji Schumana.

Czerwiec

8

Parlament i Rada ogłaszają rok 2001 Europejskim Rokiem Języków.

19-20

Posiedzenie Rady Europejskiej w Santa Maria da Feira w Portugalii. Rada przyjmuje ogólne wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla państw członkowskich i Wspólnoty na rok 2000, zatwierdza wejście Grecji do strefy euro, przyjmuje wspólną strategię dla regionu Morza Śródziemnego, zatwierdza plan działania w ramach polityki zagranicznej i transgranicznej Unii Europejskiej w wymiarze północnym i wyraża poparcie dla antynarkotykowego planu działania Unii Europejskiej.

23

Podpisanie w Kotonu w Beninie konwencji pomiędzy Wspólnotą a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), która zastąpi konwencje z Lome.

28

Pierwszy szczyt pomiędzy Unią Europejską a Indiami w Lizbonie w Portugalii.

Lipiec

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

19

Dziewiąty szczyt UE-Japonia w Tokio w Japonii. Rozmowy dotyczą w szczególności rozszerzania stosunków pomiędzy Japonią a UE, w tym stosunków gospodarczych i handlowych, współpracy pomiędzy Japonią a UE na forach międzynarodowych, w tym na szczycie G8, na forum ONZ i ASEM, oraz sytuacji międzynarodowej, w tym sytuacji na półwyspie koreańskim, procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz w Kosowie i Europie Południowo-Wschodniej.

21-23

Szczyt G8 w Okinawie w Japonii. Dyskusja dotyczy gospodarki światowej, technologii teleinformatycznych, rozwoju, zadłużenia, zdrowia, edukacji, handlu, różnorodności kulturowej, przestępczości i narkotyków, starzenia się społeczeństwa, biotechnologii i bezpieczeństwa żywnościowego, genomu ludzkiego, środowiska, bezpieczeństwa jądrowego, zapobiegania konfliktom, rozbrojenia, kontroli i nierozprzestrzeniania broni oraz terroryzmu.

26

Komisja Europejska przyjmuje zieloną księgę dotyczącą kwestii środowiskowych związanych z chlorkiem poliwinylu (PVC).

Sierpień

10

Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie dotyczące zarządzania przez Komisję pomocą na rzecz promowania praw człowieka i demokracji w krajach trzecich.

Wrzesień

8

Szczyt milenijny ONZ w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi spotyka się z premierem Iraku Ehudem Barakiem, prezydentem Iranu Mohammadem Chatamim oraz prezydentem Chile Ricardo Lagosem.

8-10

Nieformalny szczyt ECOFIN w Wersalu we Francji. Ministrowie do spraw gospodarczych i finansowych UE omawiają aktualny poziom cen ropy i zwracają się do OPEC o wdrożenie środków, które zapewnią lepsze dostosowanie dostaw na rynku do światowej sytuacji gospodarczej.

12

W Brukseli odbywa się spotkanie (dialog monetarny) z udziałem Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego i prezesa Europejskiego Banku Centralnego Wima Duisenberga.

15

Szczyt UE-Ukraina w Paryżu. Dyskusje dotyczą ostatnich zmian sytuacji na Ukrainie i w Unii Europejskiej, stanu wdrażania umowy o partnerstwie i współpracy, współpracy w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi, a także różnych aspektów protokołu ustaleń w odniesieniu do zamknięcia elektrowni w Czarnobylu.

19

Siódme posiedzenie rady stowarzyszenia pomiędzy Unią Europejską a Węgrami oraz szóste posiedzenie rady stowarzyszenia pomiędzy Unią Europejską a Czechami w Brukseli.

22

Europejski Bank Centralny w porozumieniu z Rezerwą Federalną Stanów Zjednoczonych i Bankiem Japonii interweniuje, wspierając euro.

28

Dania przeprowadza referendum w sprawie euro. Większość opowiada się za nieprzyjmowaniem jednej europejskiej waluty.

Październik

20-21

Trzeci szczyt pomiędzy Azją a Europą w Seulu w Korei. Dyskusje dotyczą zmian sytuacji w obu regionach, wspierania dialogu politycznego, wzmacniania współpracy gospodarczej i finansowej oraz promowania współpracy w innych obszarach i pogłębiania dialogu pomiędzy Europą a Azją.

25

Specjalny szczyt poświęcony procesowi współpracy z Europą Południowo-Wschodnią w Skopje w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

30

Szczyt Unia Europejska-Rosja w Paryżu we Francji. Dyskusje dotyczą w szczególności poszerzenia wszystkich obszarów współpracy pomiędzy UE a Rosją.

Listopad

8

Komisja publikuje ogólne sprawozdanie w sprawie rozszerzenia skierowane do Rady, które obejmuje sprawozdania okresowe oceniające kraje kandydujące i wniosek w zakresie „partnerstwa akcesyjnego" określający najważniejsze problemy, które Turcja powinna rozwiązać przed rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych.

14

Konferencja Komitetu Regionów w Brukseli w Belgii, poświęcona rozszerzeniu, globalizacji i nowym formom zarządzania.

15-16

Czwarta konferencja euro-śródziemnomorska w Marsylii we Francji.

23-24

Szczyt Unia Europejska-Bałkany w Zagrzebiu w Chorwacji.

29

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii.

Grudzień

1

Komisja Europejska publikuje zieloną księgę w sprawie europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii.

7

Przy okazji posiedzenia Rady Europejsiej w Nicei przewodniczący Parlamentu, Rady Europejskiej i Komisji oficjalnie ogłaszają Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej.

7-9

Posiedzenie Rady Europejskiej w Nicei we Francji. Rada potwierdza, że chciałaby, aby Karta praw podstawowych, ogłoszona wspólnie przez Radę UE, Parlament Europejski i Komisję, została rozpowszechniona jak najszerzej wśród obywateli Unii. Z uznaniem przyjmuje postępy w negocjacjach akcesyjnych z krajami kandydującymi i docenia wysiłki tych krajów we wprowadzaniu warunków przyjęcia, wdrożenia i praktycznego stosowania wspólnotowego dorobku prawnego. Rada wyraża również zadowolenie z postępów w realizacji strategii przedakcesyjnej dla Turcji. Rada omawia europejską politykę bezpieczeństwa i obronną, europejską agendę społeczną oraz kwestie dotyczące innowacji i wiedzy w Europie, koordynacji polityki gospodarczej, zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, bezpieczeństwa morskiego, środowiska, usług świadczonych w interesie ogólnym, bezpieczeństwa dostaw niektórych produktów, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, kultury, regionów najbardziej oddalonych i stosunków zewnętrznych. Konferencja międzyrządowa kończy się porozumieniem politycznym w sprawie traktatu nicejskiego.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zobacz również: 
Back to top