Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2000

De geschiedenis van de Europese Unie - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januari

1

Portugal neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

11

Uitspraak in de zaak-Kreil. Het Europees Hof van Justitie verklaart dat de Duitse wetgeving waardoor vrouwen worden uitgesloten van de gewapende dienst, met uitzondering van de geneeskundige dienst en de militaire muziekkorpsen, strijdig is met de communautaire wetgeving betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen.

12

De Commissie keurt een Witboek over de voedselveiligheid goed.

15

De openingszitting van de intergouvernementele ministeriële conferenties voor de toetredingsonderhandelingen met Malta, Roemenië, Slovakije, Letland, Litouwen en Bulgarije wordt gehouden in Brussel, België.

18

Met het oog op de publicatie door de Commissie van het Witboek over de hervorming voor maart, wordt een overlegdocument goedgekeurd over het actieplan voor de tenuitvoerlegging van deze hervorming.

Februari

2-3

De vierde Ministerconferentie voor de onderhandelingen tussen de EU en de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) die ten doel heeft een partnerschap voor de ontwikkeling tot stand te brengen, wordt gehouden in Brussel, België. De Unie en de ACS-landen worden het eens over het actieplan dat in de plaats komt van de vierde Overeenkomst van Lomé, die in februari afloopt.

9

De Commissie keurt een Groenboek over rechtsbijstand in burgerlijke zaken goed.

12-19

Tiende Conferentie van de Verenigde Naties over handel en ontwikkeling (UNCTAD) in Bangkok, Thailand.

14

De Intergouvernementele Conferentie over de institutionele hervormingen begint in Brussel, België.

Maart

1

De Commissie keurt een Witboek goed over de hervorming van de Commissie.

8

De Commissie keurt een Groenboek goed over de oprichting binnen de Europese Unie van een systeem voor het uitwisselen van de rechten voor uitstoting van broeikasgassen.

23-24

Een speciale Europese Raad wordt gehouden in Lissabon, Portugal, om een besluit te nemen inzake een nieuwe strategie van de Unie ter bevordering van de werkgelegenheid, de economische hervorming en de sociale samenhang als onderdeel van een kenniseconomie.

27

De Raad "Justitie en Binnenlandse Zaken" keurt een actieprogramma goed tegen de georganiseerde misdaad.

April

3-4

Een Afrikaans-Europese topconferentie, onder de hoge bescherming van de Organisatie voor Afrikaanse eenheid en de EU, wordt gehouden in Caïro (Egypte).

7

De Rekenkamer publiceert een speciaal verslag over het Europees Sociaal Fonds en het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL-Oriëntatie) - maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, samen met de reactie van de Commissie.

10

Vergadering van de Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Rusland

18-19

In de Sloveense hoofdstad Llubljana komen de voorzitters van het Europees Parlement en van de parlementen van de landen die het EU-lidmaatschap hebben aangevraagd, voor de negende keer bijeen.

Mei

3

De Commissie stelt Griekenland voor om het twaalfde lid te worden van de eurozone.

9

De Europese instellingen vieren de 50ste verjaardag van de verklaring van Schuman.

Juni

8

Parlement en Raad keuren een besluit goed waarbij 2001 wordt aangewezen als het Europees Jaar van de Talen.

19-20

De Europese Raad komt bijeen in Santa Maria da Feira, Portugal. De algemene richtsnoeren voor het economisch beleid voor de lidstaten en de Gemeenschap voor het jaar 2000 en een gemeenschappelijke strategie voor de Mediterrane regio worden goedgekeurd. De toetreding van Griekenland tot de euro wordt insgelijks goedgekeurd. Een actieplan voor de noordelijke dimensie in het externe en grensoverschrijdende beleid van de Europese Unie 2000-2003 wordt onderschreven, en er wordt steun verleend aan  het actieplan van de Europese Unie inzake drugs.

23

De Gemeenschap en de landen van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS) ondertekenen in Cotonou, Benin, een overeenkomst ter vervanging van de overeenkomsten van Lomé.

28

De eerste topontmoeting tussen de Europese Unie en India wordt gehouden te Lissabon, Portugal.

Juli

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

19

De negende topbijeenkomst EU-Japan wordt gehouden in Tokio, Japan. Centraal in de besprekingen staan de versterking van de algemene betrekkingen tussen Japan en de EU, de economische en commerciële betrekkingen, de samenwerking tussen Japan en de EU in internationale fora, met name de top van de G8, de Verenigde Naties en de Bijeenkomst Azië-Europa (ASEM). De besprekingen betreffen voorts de internationale situatie, met name die op het Koreaanse schiereiland, het vredesproces in het Midden-Oosten en Kosovo/Zuidoost-Europa.

21-23

De top van de G8 wordt gehouden in Okinawa, Japan. De deelnemers bespreken de wereldeconomie, de informatie- en communicatietechnologie, de schuldenkwestie, ontwikkeling, volksgezondheid, onderwijs, handel, culturele diversiteit, criminaliteit en drugs, vergrijzing, biotechnologie en voedselveiligheid, het menselijk genoom, milieu, nucleaire veiligheid, conflictpreventie, ontwapening, non-proliferatie en wapenbeheersing, en terrorisme.

26

De Europese Commissie hecht haar goedkeuring aan een Groenboek over het effect van polyvinylchloride (PVC) op het milieu.

Augustus

10

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over het beheer van de door de Europese Unie verstrekte steun aan de ontwikkeling van de mensenrechten en de democratie in derde landen door de Commissie.

September

8

De Millennium-top van de Verenigde Naties vindt plaats in New York, VS. De Voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, ontmoet eerste minister Ehud Barak van Israël, president Seyed Mohammad Khatami van Iran en de Chileense president Ricardo Lagos.

8-10

Een informele ECOFIN-Raad wordt gehouden in Versailles, Frankrijk. De ministers van economische zaken en van financiën van de EU discussiëren over het huidige niveau van de aardolieprijzen en roepen de OPEC-landen op om maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat de bevoorrading van de markt beter wordt afgestemd op de globale economische situatie.

12

Een hoorzitting (monetaire dialoog) wordt in Brussel georganiseerd tussen de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement en Wim Duisenberg, voorzitter van de Europese Centrale Bank.

15

Een EU/Oekraïne-top vindt plaats in Parijs, Frankrijk. De discussies hebben betrekking op de recente ontwikkelingen in Oekraïne en de Europese Unie, de stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO), samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en de verschillende aspecten van het Memorandum van Overeenstemming betreffende de sluiting van de kerncentrale van Tsjernobyl.

19

De zevende bijeenkomst van de Associatieraad tussen de Europese Unie en Hongarije en de zesde bijeenkomst van de Associatieraad tussen de Europese Unie en de Tsjechische Republiek worden in Brussel gehouden.

22

De Europese Centrale Bank, de US Federal Reserve en de Bank van Japan besluiten samen te interveniëren om de euro te ondersteunen.

28

Denemarken organiseert een referendum over de euro. De meerderheid van de bevolking verwerpt de toetreding tot de Europese eenheidsmunt.

Oktober

20-21

De derde Top Azië-Europa vindt plaats in Seoel, Korea. De besprekingen gaan over ontwikkelingen in de beide regio's, het aanzwengelen van de politieke dialoog, de versterking van de economische en financiële samenwerking en de bevordering van samenwerking op andere gebieden en bij het voortzetten van het ASEM-proces.

25

Een bijzondere Top over het samenwerkingsproces in Zuidoost-Europa vindt plaats in Skopje, Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië.

30

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en Rusland vindt plaats in Parijs, Frankrijk. De besprekingen hebben in hoofdzaak betrekking op de uitbreiding van alle gebieden van samenwerking tussen de EU en Rusland.

November

8

De Commissie dient bij de Raad haar algemene verslag over de uitbreiding in, dat bestaat uit vorderingsverslagen waarin de voorbereiding van de kandidaat-lidstaten wordt beoordeeld, alsmede een voorstel inzake een "partnerschap voor toetreding", waarin de belangrijkste kwesties worden vermeld die Turkije moet aanpakken voordat de onderhandelingen over toetreding van start kunnen gaan.

14

Het Comité van de Regio's houdt in Brussel, België, een conferentie over uitbreiding, globalisering en nieuwe regeringsvormen.

15-16

De vierde Europees-Mediterrane conferentie wordt gehouden te Marseille, Frankrijk. De ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de bijdrage van de EU aan het partnerschap voor stabiliteit in het Middellandse-Zeegebied, de politieke en veiligheidsaspecten, economische en handelsaangelegenheden, sociale, culturele en humanitaire aangelegenheden en financiële samenwerking.

23-24

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en de Balkan wordt gehouden te Zagreb, Kroatië.

29

De Commissie hecht haar goedkeuring aan een Groenboek inzake een Europese strategie voor een continue energievoorziening.

December

1

De Europese Commissie publiceert een Groenboek over een Europese strategie voor een continue energievoorziening.

7

In de marge van de Europese Raad te Nice kondigen de voorzitters van het Europees Parlement, van de Europese Raad en van de Commissie plechtig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie af.

7-9

Er vindt een Europese Raad plaats te Nice, Frankrijk. De Europese Raad bevestigt dat zij wenst dat het Handvest van de Grondrechten, dat gezamenlijk door de Raad, het Europees Parlement en de Commissie is afgekondigd, op zo ruim mogelijke schaal onder de burgers van de Unie wordt verspreid. De Europese Raad juicht de intensivering van de onderhandelingen over de toetreding met de kandidaat-lidstaten toe en spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen die deze landen hebben gedaan om de voorwaarden te scheppen voor de goedkeuring, tenuitvoerlegging en toepassing in de praktijk van het acquis; zij verwelkomt de vooruitgang die is geboekt bij de tenuitvoerlegging van de pretoetredingsstrategie voor Turkije. De Europese Raad bespreekt tevens het Europese veiligheids- en defensiebeleid, keurt de Europese Sociale Agenda goed, bespreekt innovatie en kennis in Europa, coördinatie van het economisch beleid, gezondheid en veiligheid van de consument, veiligheid van de zeevaart, milieu, diensten van algemeen belang, continuïteit van de voorziening van bepaalde producten, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, cultuur, buitenste gebieden en externe betrekkingen. De Intergouvernementele Conferentie eindigt met een politiek akkoord over het Verdrag van Nice.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Zie ook
Back to top