Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 2000

Eiropas Savienības vēsture - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Janvāris

1

Portugāle pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

11

Spriedums lietā “Kreil”. Eiropas Savienības Tiesa paziņo, ka Vācijas tiesību akti, saskaņā ar kuriem sievietēm ir liegta iespēja dienēt bruņotajos spēkos, izņemot medicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu un dalību militārajos orķestros, ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz dzimumu līdztiesību.

12

Komisija pieņem Balto grāmatu par pārtikas produktu nekaitīgumu.

15

Briselē (Beļģijā) notiek atklāšanas sesija starpvaldību konferencēm ministru līmenī par Maltas, Rumānijas, Slovākijas, Latvijas, Lietuvas un Bulgārijas pievienošanās sarunām.

18

Ņemot vērā Balto grāmatu par reformu, kas Komisijai jāizdod līdz martam, tiek pieņemts konsultatīvs dokuments par rīcības plānu šādas reformas ieviešanai.

Februāris

2-3

Briselē (Beļģijā) notiek ceturtā ministru konference par ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu sarunām ar mērķi veidot partnerattiecības attīstības jomā. ES un ĀKK valstis vienojas par rīcības plānu, kas sekos ceturtajai Lomes konvencijai, kura ir spēkā līdz februārim.

9

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par tiesisko palīdzību civillietās.

14

Briselē (Beļģijā) tiek atklāta starpvaldību konference par institucionālo reformu.

Marts

1

Komisija pieņem Balto grāmatu par Komisijas reformu.

8

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Eiropas Savienībā.

23-24

Lisabonā (Portugālē) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme, lai pieņemtu lēmumu par jauno ES stratēģiju nodarbinātības, ekonomiskās reformas un sociālās kohēzijas stiprināšanai uz zināšanām balstītas ekonomikas ietvaros.

27

Tieslietu un iekšlietu padome pieņem rīcības plānu cīņai pret organizēto noziedzību.

Aprīlis

3-4

Kairā (Ēģiptē) Āfrikas Vienotības organizācijas un Eiropas Savienības aizgādnībā notiek Āfrikas un Eiropas augstākā līmeņa sanāksme.

7

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondu (Virzības nodaļu) — par jauniešu nodarbinātības atbalsta pasākumiem —, kā arī Komisijas atbildes.

10

Notiek Eiropas Savienības un Krievijas Sadarbības padomes sanāksme.

18-19

Ļubļanā (Slovēnijā) notiek Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Eiropas Savienības kandidātvalstu parlamentu priekšsēdētāju 9. sanāksme.

Maijs

3

Komisija ierosina Grieķijai kļūt par eirozonas 12. valsti.

9

Eiropas iestādes atzīmē Šūmaņa deklarācijas 50. gadadienu.

Jūnijs

8

Parlaments un Padome pieņem lēmumu par 2001. gada pasludināšanu par Eiropas Valodu gadu.

19-20

Santamarijā Dafeirā (Portugālē) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek pieņemtas vispārējās ekonomikas politikas pamatnostādnes dalībvalstīm un Kopienai 2000. gadā, apstiprināta Grieķijas iestāšanās eirozonā, pieņemta kopēja stratēģija attiecībā uz Vidusjūras reģionu, apstiprināts Ziemeļu dimensijas rīcības plāns Eiropas Savienības ārējai un pārrobežu politikai un pausts atbalsts Eiropas Savienības rīcības plānam cīņai pret narkotikām.

23

Kotonū (Beninā) Kopiena un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstis paraksta konvenciju, kas aizstāj Lomes konvencijas.

28

Lisabonā (Portugālē) notiek Eiropas Savienības un Indijas pirmā augstākā līmeņa sanāksme.

Jūlijs

1

Francija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

19

Tokijā (Japānā) notiek ES un Japānas 9. augstākā līmeņa sanāksme. Tās uzmanības centrā ir Japānas un ES vispārējo attiecību, tostarp ekonomisko un tirdzniecisko attiecību, stiprināšana, Japānas un ES sadarbība starptautiskos forumos, tai skaitā G8 augstākā līmeņa sanāksmēs, Apvienoto Nāciju Organizācijā un Āzijas un Eiropas sanāksmēs (ASEM), un starptautiskā situācija, ieskaitot Korejas pussalu, Tuvo Austrumu miera procesu un Kosovu/Dienvidaustrumeiropu.

21-23

Okinavā (Japānā) notiek G8 augstākā līmeņa sanāksme. Dalībnieki runā par pasaules ekonomiku, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, attīstību, parādsaistībām, veselību, izglītību, tirdzniecību, kultūras daudzveidību, noziedzību un narkotikām, novecošanu, biotehnoloģiju un pārtikas nekaitīgumu, cilvēka genomu, vidi, kodoldrošību, konfliktu novēršanu, atbruņošanos, ieroču neizplatīšanu un kontroli un terorismu.

26

Eiropas Komisija pieņem Zaļo grāmatu par vides jautājumiem saistībā ar polivinilhlorīdu (PVC).

Augusts

10

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par to, kā Komisija vada atbalsta pasākumus cilvēktiesību un demokrātijas attīstībai trešās valstīs.

Septembris

8

Ņujorkā (ASV) notiek ANO Tūkstošgades augstākā līmeņa sanāksme. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Romāno Prodi tiekas ar Izraēlas premjerministru Ehudu Baraku, Irānas prezidentu Muhamedu Khatami un Čīles prezidentu Rikardo Lagosu.

8-10

Versaļā (Francijā) notiek neformāla Ekonomikas un finanšu padomes sanāksme. ES ekonomikas un finanšu ministri apspriež naftas cenu pašreizējo līmeni un aicina Naftas eksportētājvalstu organizāciju (OPEC) veikt pasākumus, lai tirgus apgādi labāk pielāgotu pasaules ekonomiskajai situācijai.

12

Briselē notiek pārrunas (monetārais dialogs) starp Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteju un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju Vimu Dausenbergu.

15

Parīzē (Francijā) notiek ES un Ukrainas augstākā līmeņa sanāksme. Tajā tiek pārrunāti jaunākie notikumi Ukrainā un Eiropas Savienībā, pašreizējais stāvoklis attiecībā uz partnerības un sadarbības nolīguma īstenošanu, sadarbība tieslietās un iekšlietās un dažādi aspekti saprašanās memorandā attiecībā uz Černobiļas AES slēgšanu.

19

Briselē notiek Eiropas Savienības un Ungārijas Asociācijas padomes septītā sanāksme un Eiropas Savienības un Čehijas Asociācijas padomes sestā sanāksme.

22

Eiropas Centrālā banka, īstenojot vienotu rīcību ar ASV Federālo rezervju sistēmu un Japānas Banku, veic intervenci, lai atbalstītu eiro.

28

Dānijā notiek referendums par eiro ieviešanu. Lielākā daļa noraida pievienošanos Eiropas vienotajai valūtai.

Oktobris

20-21

Seulā (Korejā) notiek trešā Āzijas un Eiropas augstākā līmeņa sanāksme. Tajā tiek pārrunāti notikumi abos reģionos, politiskā dialoga veicināšana, ekonomiskās un finansiālās sadarbības pastiprināšana un sadarbības veicināšana citās jomās, kā arī turpinot ASEM procesu.

25

Skopjē (Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā) notiek īpaša Dienvidaustrumeiropas sadarbības procesa augstākā līmeņa sanāksme.

30

Parīzē (Francijā) notiek Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme. Tās uzmanības centrā ir visu sadarbības jomu paplašināšana starp ES un Krieviju.

Novembris

8

Komisija sniedz Padomei vispārēju pārskatu par paplašināšanos, kas ietver kandidātvalstu progresa ziņojumus un priekšlikumu attiecībā uz pievienošanās partnerību, norādot galvenos jautājumus, kas pirms pievienošanās sarunu uzsākšanas jāatrisina Turcijai.

14

Briselē (Beļģijā) notiek Reģionu komitejas konference par paplašināšanos, globalizāciju un jauniem pārvaldības veidiem.

15-16

Marseļā (Francijā) notiek ceturtā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konference.

23-24

Zagrebā (Horvātijā) notiek Eiropas Savienības un Balkānu valstu augstākā līmeņa sanāksme.

29

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju drošai energoapgādei.

Decembris

1

Eiropas Komisija publicē Zaļo grāmatu par Eiropas stratēģiju drošai energoapgādei.

7

Nicas Eiropadomes priekšvakarā Parlamenta, Eiropadomes un Komisijas priekšsēdētāji oficiāli pasludina Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.

7-9

Nicā (Francijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Padome apstiprina, ka vēlas, lai ES Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgi pasludinātā Pamattiesību harta pēc iespējas plašāk tiktu izplatīta Eiropas Savienības pilsoņu vidū. Tā atzinīgi novērtē pievienošanās sarunu paātrināšanu ar kandidātvalstīm un šo valstu centienus radīt nosacījumus tiesību kopuma pārņemšanai, ieviešanai un praktiskai piemērošanai, kā arī panākumus Turcijas pirmspievienošanās stratēģijas īstenošanā. Padome pārrunā arī Eiropas drošības un aizsardzības politikas jautājumus, apstiprina Eiropas Sociālo programmu un runā par inovācijām un zināšanām Eiropā, ekonomikas politikas koordinēšanu, patērētāju drošību un veselību, kuģošanas drošību, vidi, vispārējas nozīmes pakalpojumiem, noteiktu produktu piegādes drošību, brīvību, drošību un tiesiskumu, kultūru, tālākajiem reģioniem un ārējām attiecībām. Starpvaldību konference noslēdzas ar politisku vienošanos par Nicas līgumu.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Skatīt arī
Back to top