Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2000 m.

Europos Sąjungos istorija - 2000 m.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Sausis

1 d.

Portugalija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

11 d.

Sprendimas Kreil byloje. Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad Vokietijos teisės aktai, kuriais moterims neleidžiama tarnauti ginkluotosiose pajėgose, išskyrus sveikatos priežiūros paslaugas ir karinius orkestrus, prieštarauja Europos Bendrijų teisės nuostatoms dėl lyčių lygybės.

12 d.

Komisija priėmė baltąją knygą apie maisto produktų saugą.

15 d.

Briuselyje (Belgijoje) įvyko ministrų tarpvyriausybinių konferencijų dėl Maltos, Rumunijos, Slovakijos, Latvijos, Lietuvos ir Bulgarijos stojimo derybų atidaromasis posėdis.

18 d.

Komisijai rengiantis išleisti reformų baltąją knygą priimtas konsultacijų dokumentas dėl veiksmų plano, pagal kurį ši reforma būtų įgyvendinama.

Vasaris

2–3 d.

Briuselyje (Belgija) įvyko ketvirtoji ministrų konferencija dėl ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių vystymosi partnerystės derybų. ES ir AKR valstybės susitarė dėl veiksmų po ketvirtosios Lomės konvencijos, kuri galiojo iki vasario pabaigos, plano.

9 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl teisinės pagalbos nagrinėjant civilines bylas.

14 d.

Briuselyje (Belgija) prasidėjo tarpvyriausybinė konferencija institucijų reformos klausimais.

Kovas

1 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl savo reformos.

8 d.

Komisija išleido žaliąją knygą dėl prekybos šiltnamio dujų išmetimo kvotomis Europos Sąjungoje.

23–24 d.

Lisabonoje (Portugalija) įvyko neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas, skirtas apsispręsti dėl naujos ES strategijos, kuria būtų didinamas užimtumas, socialinė sanglauda ir skatinamos ekonominės reformos, padedant kurti žiniomis grindžiamą ekonomiką.

27 d.

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba patvirtino kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų planą.

Balandis

3–4 d.

Kaire (Egiptas) įvyko Afrikos ir Europos aukščiausiojo lygio susitikimas, surengtas Afrikos vienybės organizacijos ir Europos Sąjungos.

7 d.

Audito Rūmai paskelbė specialią Europos socialinio fondo ir Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (Orientavimo skyriaus) ataskaitą dėl priemonių, skirtų padėti jaunimui įsidarbinti, kartu su Komisijos atsakymais.

10 d.

Įvyko Europos Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavimo tarybos posėdis.

18–19 d.

Liublianoje (Slovėnija) įvyko devintasis Europos Parlamento pirmininko ir narystės Europos Sąjungoje paraiškas pateikusių šalių parlamentų pirmininkų susitikimas.

Gegužė

3 d.

Europos Komisija pasiūlė Graikijai tapti dvyliktąja euro zonos nare.

9 d.

Europos institucijos paminėjo Šumano deklaracijos 50-metį.

Birželis

8 d.

Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą, kuriuo 2001 m. skelbiami Europos kalbų metais.

19–20 d.

Santa Marija da Feiroje (Portugalija) įvyko Europos Vadovų Tarybos posėdis. Patvirtintos plačios 2000 m. valstybių narių ir Bendrijos ekonomikos politikos gairės, Graikijai leista įsivesti eurą, patvirtinta bendra Viduržemio regiono šalių strategija, pritarta šiaurės matmens išorės ir tarptautinėje Europos Sąjungos politikoje veiksmų planui, paremtas Europos Sąjungos kovos su narkotikais veiksmų planas.

23 d.

Bendrija ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybės Kotonu (Beninas) pasirašė konvenciją, kuria pakeistos anksčiau Lomėje pasirašytos konvencijos.

28 d.

Lisabonoje (Portugalija) įvyko pirmasis Europos Sąjungos ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Liepa

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

19 d.

9-asis ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas Tokijuje (Japonija). Daugiausiai diskutuota apie visų Japonijos ir ES ryšių, įskaitant ekonomikos ir prekybos ryšius, stiprinimą, Japonijos ir ES bendradarbiavimą tarptautiniuose forumuose, tarp jų – G8 susitikimuose, Jungtinėse Tautose, Azijos ir Europos susitikimuose (ASEM), bei tarptautinę padėtį Korėjos pusiasalyje, Kosove ir Pietryčių Europoje bei kitur, Artimųjų Rytų taikos procesą.

21–23 d.

Okinavoje (Japonija) įvyko G8 valstybių aukščiausiojo lygio susitikimas. Dalyviai aptarė pasaulio ekonomikos, informacijos ir ryšių technologijų, vystymosi, skolų, sveikatos priežiūros, švietimo, prekybos, kultūrų įvairovės, nusikalstamumo ir narkotikų, senėjimo, biotechnologijų ir maisto saugos, žmogaus genomo, aplinkos, branduolinės saugos, konfliktų prevencijos, nusiginklavimo, branduolinių ginklų neplatinimo, ginklų kontrolės ir terorizmo klausimus.

26 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl aplinkos klausimų, susijusių su polivinilchloridu (PVC).

Rugpjūtis

10 d.

Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą, kurioje nagrinėjama, kaip Komisija administruoja pagalbos trečiosioms šalims priemones, kuriomis siekiama joms padėti įtvirtinti žmogaus teises ir demokratiją.

Rugsėjis

8 d.

Niujorke (JAV) įvyko Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio tūkstantmečio susitikimas. Europos Komisijos pirmininkas Romano Prodi susitiko su Izraelio ministru pirmininku Ehudu Baraku, Irano prezidentu Seyedu Mohammadu Khatami ir Čilės prezidentu Rikardo Lagosu.

8–10 d.

Versalyje (Prancūzija) įvyko neoficialus Ekonomikos ir finansų tarybos posėdis. ES ekonomikos ir finansų ministrai aptarė esamas naftos kainas ir paragino OPEC šalis imtis priemonių, kad pasiūla rinkoje geriau atitiktų pasaulio ekonomikos padėtį.

12 d.

Briuselyje įvyko posėdis, kuriame dalyvavo Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas ir Europos centrinio banko prezidentas Wimas Duisenbergas (dialogas pinigų politikos klausimais).

15 d.

Paryžiuje (Prancūzija) įvyko ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas. Daugiausia diskutuota apie naujausius įvykius Ukrainoje ir Europos Sąjungoje, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo pažangą, bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų klausimais bei įvairius Černobylio atominės elektrinės uždarymo susitarimo memorandumo aspektus.

19 d.

Briuselyje įvyko septintasis Europos Sąjungos ir Vengrijos asociacijos tarybos ir šeštasis Europos Sąjungos ir Čekijos asociacijos tarybos posėdžiai.

22 d.

Europos centrinis bankas kartu su JAV Federaliniu rezervų banku ir Japonijos banku ėmėsi intervencinių priemonių eurui paremti.

28 d.

Danijoje įvyko referendumas dėl euro įvedimo. Dauguma gyventojų nepritarė tam, kad šalyje būtų įvesta bendra Europos valiuta.

Spalis

20–21 d.

Seule (Korėja) įvyko trečiasis Azijos ir Europos aukščiausiojo lygio susitikimas. Daugiausia diskutuota apie įvykių raidą abiejuose reginuose, politinio dialogo skatinimą, ekonominio ir finansinio bendradarbiavimo stiprinimą, bendradarbiavimo kitose srityse plėtrą ir tolesnį Azijos ir Europos susitikimų (ASEM) procesą.

25 d.

Skopjėje (Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija) įvyko neeilinis Pietryčių Europos bendradarbiavimo proceso aukščiausiojo lygio susitikimas.

30 d.

Paryžiuje (Prancūzija) įvyko ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas. Daugiausiai diskutuota apie visų ES ir Rusijos bendradarbiavimo sričių išplėtimą.

Lapkritis

8 d.

Europos Komisija Tarybai pateikė bendrą ES plėtros ataskaitą: pažangos ataskaitas, kuriose vertinamos šalys kandidatės, ir stojimo partnerystės pasiūlymą, kuriame išvardytos pagrindinės problemos, kurias turi išspręsti Turkija iki derybų dėl narystės pradžios.

14 d.

Briuselyje (Belgija) Regionų komitetas surengė konferenciją ES plėtros, globalizacijos ir naujų valdymo formų klausimais.

15–16 d.

Marselyje (Prancūzija) surengta ketvirtoji Europos ir Viduržemio jūros šalių konferencija.

23–24 d.

Zagrebe (Kroatija) įvyko Europos Sąjungos ir Balkanų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas.

29 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Europos patikimo energijos tiekimo strategijos.

Gruodis

1 d.

Europos Komisija paskelbė žaliąją knygą dėl Europos patikimo energijos tiekimo strategijos.

7 d.

Europos Vadovų Tarybos Nicoje proga Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkai oficialiai paskelbė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją.

7–9 d.

Nicoje (Prancūzija) surengtas Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Vadovų Taryba patvirtino savo pageidavimą, kad ES Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija bendrai paskelbtų Pagrindinių teisių chartiją ir kad apie ją būtų informuota kuo daugiau ES piliečių. Vadovų Taryba džiaugėsi paspartėjusiomis derybomis dėl narystės su šalimis kandidatėmis ir įvertino jų pastangas sudaryti sąlygas ES teisynui perimti, įdiegti ir taikyti praktiškai, taip pat džiaugėsi pažanga, padaryta įgyvendinant Turkijos pasirengimo narystei strategiją. Vadovų Taryba patvirtino Socialinę darbotvarkę, aptarė Europos saugumo ir gynybos politiką, naujovių diegimo ir žinių visuomenės Europoje, ekonomikos politikos koordinavimo, vartotojų sveikatos ir saugos, saugios jūrų laivybos, aplinkos, bendro intereso paslaugų, patikimo tam tikrų produktų tiekimo, laisvės, saugumo ir teisingumo, kultūros, tolimiausių regionų ir išorės santykių klausimus. Tarpvyriausybinės konferencijos pabaigoje pasiektas politinis susitarimas dėl Nicos sutarties.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Papildoma informacija
Back to top