an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 2000

Stair an Aontais Eorpaigh - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Eanáir

1

Téann an Phortaingéil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

11

Rialú Kreil. Dearbhaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil an reachtaíocht Ghearmánach ag eisiamh ban ó na fórsaí armtha, ach amháin i gcás na seirbhísí sláinte agus bannaí ceoil míleata, contrártha do dhlí an Chomhphobail ar chomhionannas inscne.

12

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar shábháilteacht ábhar-bhia.

15

Tionóltar céad seisiún na gComhdhálacha Aireachta Idir-rialtasacha maidir le caibidlíocht aontachais Mhálta, na Rómáine, na Slóvaice, na Laitvia, na Liotuáine agus na Bulgáire i mBruiséil na Beilge.

18

I bhfianaise athchóiriú an Pháipéir Bháin, eiseoidh an Coimisiún roimh mhí an Mhárta doiciméad comhairliucháin ar an bplean gníomhaíochta a bheidh ann a luaithe is a ghlacfar athchóiriú dá shórt.

Feabhra

2-3

Tionóltar i mBruiséil na Beilge, an Ceathrú Comhdháil Aireachta ar chaibidlíocht idir an AE agus stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) dírithe ar chomhpháirtíocht forbartha a chruthú. Comhaontaíonn an tAontas agus an ACC ar phlean gníomhaíochta a leanfaidh an ceathrú coinbhinsiún i Lomé a thiocfaidh chun deiridh faoi roimh mhí Feabhra.

9

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar chúnamh breithiúnach i gcúrsaí sibhialta.

14

Osclaíonn an chomhdháil idir-rialtasach ar athchóiriú institiúideach i mBruiséil na Beilge.

Márta

1

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar a athcóiriú.

8

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar thrádáil astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Aontas Eorpach.

23-24

Tionóltar Comhairle Eorpach speisialta i Liospóin na Portaingéile chun straitéis nua de chuid an Aontais a chinneadh a neartóidh fostaíocht, athchóiriú eacnamaíoch agus comhtháthú sóisialta mar chuid de gheilleagar eolasbhunaithe.

27

Glacann an Chomhairle um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile plean gníomhaíochta in aghaidh na coireachta eagraithe.

Aibreán

3-4

Tionóltar i gCaireo na hÉigipte cruinniú mullaigh idir an Afraic agus an Eoraip, faoi choimirce na hEagraíochta um Aontas na hAfraice agus an Aontais Eorpaigh.

7

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí an tuarascáil speisialta ar Chiste Sóisialta na hEorpa agus ar an gCiste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta (Rannóg Treorach) – bearta chun cuidiú le fostú daoine óga, mar aon le freagraí an Choimisiúin.

10

Tionóltar cruinniú den Chomhairle um Chomhar idir an tAontas Eorpach agus an Rúis.

18-19

Tionóltar i Liúibleána na Slóivéine an naoú cruinniú idir Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Uachtaráin Pharlaimintí na dtíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas Eorpach.

Bealtaine

3

Molann an Coimisiún don Ghréig teacht chun bheith ar an dóú bhall déag de limistéar an euro.

9

Ceiliúrann na hinstitiúidí Eorpacha comóradh caoga bliain "Dearbhú Schuman”.

Meitheamh

8

Glacann an Pharlaimint agus an Chomhairle cinneadh a ainmníonn 2001 mar Bhliain Eorpach na dTeangacha.

19-20

Tionóltar cruinniú den Chomhairle Eorpach i Santa Maria da Feira na Portaingéile. Glactar na treoirlínte ginearálta maidir le beartas eacnamaíoch na mBallstát agus an Chomhphobail don bhliain 2000; Formheastar an Ghréig mar thír de chuid limistéar an euro; glactar comhstraitéis ar réigiún na Meánmhara; formhuinítear plean gníomhaíochta maidir le páirt an tuaiscirt i mbeartais seachtracha agus trasteorann de chuid an Aontais Eorpaigh agus tugtar tacaíocht do phlean gníomhaíochta frithdhrugaí an Aontais Eorpaigh.

23

Síníonn an Comhphobal agus stáit ACC, in Cotonou Bheinin, Coinbhinsiún chun áit na gcoinbhinsiún a síníodh i Lomé a thógáil.

28

Tionóltar an chéad chruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an India i Liospóin na Portaingéile.

Iúil

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

19

Tionóltar an naoú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin i dTóiceo na Seapáine. Dírítear an comhphlé ar neartú an chaidrimh idir an tSeapáin agus an AE tríd is tríd, lena n-áirítear caidreamh eacnamaíoch agus trádála, comhar idir an tSeapáin agus an AE i bhfóraim idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cruinniú Mullaigh an G8, na Náisiún Aontaithe agus AESM agus an cor idirnáisiúnta, lena n-áirítear Leithinis an Chóiré, Próiseas Síochána an Mheánoirthir agus an Chosaiv/Oirdheisceart na hEorpa.

21-23

Tionóltar Cruinniú Mullaigh den G8 in Okinawa na Seapáine. Seo a leanas na cúrsaí a phléann na rannpháirtithe: Geilleagar an Domhain, Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide, Forbairt, Fiachas, Sláinte, Oideachas, Trádáil, Éagsúlacht Chultúrtha, Coireacht Agus Drugaí, Aoisiú, Biteicneolaíocht agus Sábháilteacht Bhia, an Géanóm Daonna, an Comhshaol, Sábháilteacht Núicléach, Cosc Coinbhleachtaí, Dí-armáil, Neamhleathadh agus Rialú Arm agus Sceimhlitheoireacht.

26

Glacann an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine ar shaincheisteanna comhshaoil atá bainteach le clóiríd pholaivinile (PVC).

Lúnasa

10

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí an tuarascáil speisialta ar an tslí a bhainistíonn an Coimisiún tacaíocht d’fhorbairt chearta an duine agus an daonlathais i dtríú tíortha.

Meán Fómhair

8

Tionóltar Cruinniú Mullaigh Mílaoise na Náisiún Aontaithe i Nua Eabhrach SAM. Tionóltar cruinniú idir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an tUasal Romano Prodi, agus Ehud Barak, Príomhaire Iosraeil, Seyed Mohammad Khatami, Uachtarán na hIaráine, agus Ricardo Lagos, Uachtarán na Sile.

8-10

Tionóltar Comhairle neamhfhoirmiúil de ECOFIN i Versailles na Fraince. Pléann Airí Eacnamaíocha agus Airgeadais an AE leibhéal reatha na bpraghsanna ola agus glaonn siad ar OPEC chun bearta a chur chun feidhme a áiritheoidh go mbeidh oiriúnú níos fearr ann idir soláthairtí an mhargaidh agus an staid eacnamaíoch dhomhanda.

12

Tionóltar éisteacht (comhphlé airgeadaíochta) sa Bhruiséil idir an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta de chuid Pharlaimint na hEorpa agus Wim Duisenberg, Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh.

15

Tionóltar Cruinniú Mullaigh idir an AE agus an Úcráin i bPáras na Fraince. Faoi chaibidil tá forbairtí le déanaí san Úcráin agus san Aontas Eorpach, an staid maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar (PCA), comhar i ngnóthaí ceartais agus baile agus gnéithe éagsúla den Mheabhrán Comhthuisceana maidir le dúnadh Shearnóbail.

19

Tionóltar sa Bhruiséil an seachtú cruinniú den Chomhairle Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Ungáir agus an séú cruinniú den Chomhairle Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Seice.

22

Idiragraíonn an Banc Ceannais Eorpach, i ngníomh comhpháirteach le Cúlchiste Feidearálach SAM agus Banc na Seapáine, mar thaca leis an euro.

28

Déanann an Danmhairg reifreann ar an euro. Diúltaíonn an tromlach do dhul isteach san airgeadra Eorpach aonair.

Deireadh Fómhair

20-21

Tionóltar an tríú Cruinniú Mullaigh idir an Áise agus an Eoraip i Súl na Cóiré. I measc na gcúrsaí faoi chaibidil tá forbairtí sa dá réigiún, cothú an agallaimh pholaitiúil, athneartú an chomhair eacnamaíoch agus airgeadais agus cur chun cinn an chomhair i réimsí eile agus dul chun cinn an phróisis ASEM.

25

Tionóltar Cruinniú Mullaigh Speisialta ar an bPróiseas Comhairle maidir le hOirdheisceart na hEorpa i Scóipé, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine.

30

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an Rúis i bPáras na Fraince. Díríonn an comhphlé ar leathnú na réimsí comhair ar fad idir an AE agus an Rúis.

Samhain

8

Tugann an Coimisiún an tuarascáil fhoriomlán ar mhéadú na Comhairle, ina bhfuil tuairiscí ar dhul chun cinn na dtíortha is iarrthóirí agus togra maidir le "comhpháirtíocht aontachais" a shainaithníonn na saincheisteanna is mó a bheidh le réiteach ag an Tuirc roimh thús a chur le caibidlíocht aontachais.

14

Tionólann Coiste na Réigiún, i mBruiséil na Beilge, Comhdháil ar mhéadú, ar dhomhandú agus ar chineálacha nua rialachais.

15-16

Tionóltar an ceathrú comhdháil Eora-Mheánmhara i Marseilles na Fraince.

23-24

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus na Balcáin i Ságrab na Cróite.

29

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar straitéis Eorpach maidir le slándáil an tsoláthair fuinnimh.

Nollaig

1

Foilsíonn an Coimisiún Páipéar Uaine ar straitéis Eorpach maidir le slándáil an tsoláthair fuinnimh.

7

Ar imeall Chomhairle Eorpach Nice, fógraíonn uachtaráin na Parlaiminte, na Comhairle Eorpaí agus an Choimisiúin go foirmiúil Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

7-9

Tionóltar Comhairle Eorpach i Nice na Fraince. Deimhníonn an Chomhairle gur mhaith léi go scaipfí Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a chomhfhógair Comhairle an AE, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún, chomh forleathan agus is féidir i measc shaoránaigh an Aontais. Cuireann sí fáilte roimh bhrostú na caibidlíochta aontachais leis na tíortha is iarrthóirí agus gabhann sí buíochas as na hiarrachtaí atá déanta ag na tíortha sin chun an bealach a fhágáil le haghaidh ghlacadh agus cur chun feidhme praiticiúil an acquis; cuireann sí fáilte roimh an dul chun cinn a rinneadh chun an straitéis réamhaontachais le haghaidh na Tuirce a chur chun feidhme. Lena chois sin, pléann an Chomhairle beartas slándála agus cosanta na hEorpa, agus formheasann sí Clár Oibre Sóisialta na hEorpa, nuálaíocht agus eolas san Eoraip, comhordú idir bheartais eacnamaíocha, sláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí, sábháilteacht mhuirí, an comhshaol, seirbhísí ar mhaithe leis an leas i gcoitinne, slándáil soláthairtí de tháirgí áirithe, saoirse, slándáil agus ceartas, cultúr, na réigiúin forimeallacha agus caidreamh seachtrach. Tugtar an Chomhdháil Idir-rialtasach chun críche le comhaontú polaitiúil ar Chonradh Nice.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Féach freisin
Back to top