Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2000

Euroopa Liidu ajalugu - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Portugal.

11

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Kreil. Kohus otsustab, et Saksa õigusnormid, mis lubavad naistel relvajõududes teenida ainult meditsiiniüksuste ja sõjaväeorkestrite koosseisus, on vastuolus soolist võrdõiguslikkust reguleeriva ühenduse õigusega.

12

Komisjon võtab vastu valge raamatu toiduohutuse kohta.

15

Ministrite tasemel valitsustevahelise konverentsi avaistung Brüsselis. Kõne all on ühinemisläbirääkimised Malta, Rumeenia, Slovakkia, Läti, Leedu ja Bulgaariaga.

18

Seoses reformialase valge raamatuga, mille komisjon peab välja andma märtsiks, võetakse vastu konsultatsioonidokument tegevuskava kohta, mis kõnealuse reformi käivitab.

Veebruar

2–3

ELi ja Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide neljas ministrite konverents Brüsselis. Kõne all on läbirääkimised arengupartnerluse saavutamiseks. Osalejad lepivad kokku tegevuskavas ajaks, mil neljas Lomé konventsioon veebruaris lõpeb.

9

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu õigusabi kohta tsiviilasjades.

14

Institutsioonilist reformi käsitleva valitsustevahelise konverentsi avaistung Brüsselis.

Märts

1

Komisjon võtab vastu valge raamatu oma reformi kohta.

8

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise kohta Euroopa Liidus.

23–24

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Lissabonis. Lepitakse kokku liidu uues strateegias, et parandada tööhõivet, majanduse reformimist ja sotsiaalset ühtekuuluvust kui teadmistepõhise majanduse osi.

27

Justiits- ja siseministrite nõukogu võtab vastu organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise tegevuskava.

Aprill

3–4

Aafrika–Euroopa tippkohtumine Kairos Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni ja Euroopa Liidu egiidi all.

7

Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (arendusrahastu) meetmete kohta noorte tööhõive soodustamiseks koos komisjoni vastustega.

10

ELi–Venemaa koostöönõukogu kohtumine.

18-19

Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Liiduga ühineda soovivate riikide parlamentide presidentide üheksas kohtumine Sloveenia pealinnas Ljubljanas.

Mai

3

Komisjon teeb Kreekale ettepaneku ühineda 12. liikmena euroalaga.

9

Euroopa institutsioonid tähistavad pidulikult Schumani deklaratsiooni 50. aastapäeva.

Juuni

8

Parlament ja nõukogu võtavad vastu otsuse, millega 2001. aasta määratakse Euroopa keelteaastaks.

19–20

Euroopa Ülemkogu kohtumine Portugalis Santa Maria da Feiras. Võetakse vastu liikmesriikide ja ühenduse majanduspoliitika üldsuunised 2000. aastaks, kiidetakse heaks Kreeka ühinemine euroalaga, võetakse vastu ühine strateegia Vahemere piirkonna kohta, kinnitatakse tegevuskava Euroopa Liidu välis- ja piiriülese poliitika põhjamõõtme kohta ning väljendatakse toetust Euroopa Liidu narkootikumidevastasele tegevuskavale.

23

Ühendus ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riigid kirjutavad Benini suurimas linnas Cotonous alla konventsioonile, mis vahetab välja Lomé konventsioonid.

28

ELi–India esimene tippkohtumine Lissabonis.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa.

19

ELi–Jaapani üheksas tippkohtumine Tokyos. Arutelude keskmes on Jaapani–ELi suhete, kaasa arvatud majandus- ja kaubandussuhete tugevdamine, Jaapani–ELi koostöö rahvusvahelistes foorumites, kaasa arvatud G-8 riikide tippkohtumised, ÜRO ja Aasia–Euroopa kohtumine (ASEM), ning rahvusvaheline olukord, kaasa arvatud Korea poolsaarel ja Kosovos/Kagu-Euroopas ning Lähis-Ida rahuprotsess.

21–23

G-8 riikide tippkohtumine Jaapanis Okinawas. Kõne all on maailmamajandus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, areng, võlg, tervishoid, haridus, kaubandus, kultuuriline mitmekesisus, kuritegevus ja narkootikumid, elanikkonna vananemine, biotehnoloogia ja toiduohutus, inimgenoom, keskkond, tuumaohutus, konfliktide ennetamine, maharelvastumine, massihävitusrelvade leviku tõkestamine, relvastuskontroll ja terrorism.

26

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu polüvinüülkloriidiga (PVC) seotud keskkonnaküsimuste kohta.

August

10

Euroopa Kontrollikoda avaldab eriaruande selle kohta, kuidas komisjon on toime tulnud kolmandate riikide toetamisega inimõiguste ja demokraatia arendamisel.

September

8

ÜRO aastatuhande tippkohtumine New Yorgis. Euroopa Komisjoni president Romano Prodi kohtub Iisraeli peaministri Ehud Barakiga, Iraani presidendi Seyed Mohammad Khatamiga ja Tšiili presidendi Ricardo Lagosega.

8–10

ELi majandus- ja rahandusministrite nõukogu mitteametlik kohtumine Versailles’s. Kõne all on praegune naftahinna tase. OPECi riike kutsutakse üles võtma tarvitusele abinõusid, mis tagaksid, et turgude varustamine arvestaks paremini maailmamajanduse olukorda.

12

Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon kohtub Brüsselis Euroopa Keskpanga presidendi Wim Duisenbergiga (rahandusalane dialoog).

15

ELi–Ukraina tippkohtumine Pariisis. Arutelude keskmes on hiljutised sündmused Ukrainas ja Euroopa Liidus, partnerlus- ja koostöölepingu täitmise seis, koostöö justiits- ja siseküsimustes ning Tšernobõli tuumajaama sulgemist käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi mitmesugused aspektid.

19

ELi–Ungari assotsiatsiooninõukogu seitsmes kohtumine ja ELi–Tšehhi assotsiatsiooninõukogu kuues kohtumine Brüsselis.

22

Euroopa Keskpank võtab koostöös USA Föderaalreserviga ja Jaapani keskpangaga meetmeid euro toetuseks.

28

Rahvahääletus Taanis. Enamus on euro kasutuselevõtmise vastu.

Oktoober

20–21

Kolmas Aasia–Euroopa kohtumine (ASEM) Soulis. Arutelude keskmes on sündmused kummaski piirkonnas, poliitilise dialoogi edendamine, majandus- ja rahanduskoostöö tugevdamine, koostöö edendamine muudes valdkondades ning ASEMi protsessi jätkamine.

25

Kagu-Aasia koostööprotsessi erakorraline tippkohtumine endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pealinnas Skopjes.

30

ELi–Venemaa tippkohtumine Pariisis. Arutelude keskmes on kõigi ELi–Venemaa koostöövaldkondade laiendamine.

November

8

Komisjon esitab nõukogule liidu laienemist käsitleva üldaruande, mis koosneb kandidaatriikide eduaruannetest. Lisatud on nn ühinemispartnerluse ettepanek, mis määratleb põhiküsimused, mille Türgi peab ühinemisläbirääkimiste alustamiseks lahendama.

14

Regioonide Komitee konverents Brüsselis, kus käsitletakse laienemist, globaliseerumist ja uusi juhtimistavasid.

15–16

Neljas Euroopa–Vahemere piirkonna konverents Prantsusmaal Marseilles’s.

23–24

ELi–Balkani tippkohtumine Horvaatia pealinnas Zagrebis.

29

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu „Euroopa energiavarustamise kindluse strateegia”.

Detsember

1

Komisjon avaldab rohelise raamatu „Euroopa energiavarustamise kindluse strateegia”.

7

Euroopa Parlamendi president, Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president kuulutavad seoses Euroopa Ülemkogu kohtumisega Nice’is ametlikult välja Euroopa Liidu põhiõiguste harta.

7–9

Euroopa Ülemkogu kohtumine Nice’is. Kinnitatakse, et ELi põhiõiguste hartast, mille Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon koos välja kuulutasid, tuleks teada anda võimalikult paljudele liidu kodanikele. Tervitatakse kandidaatriikidega peetavatel läbirääkimistel tehtud edusamme ja kiidetakse kandidaatriikide jõupingutusi ühenduse õigustiku ülevõtmise, rakendamise ja praktikas kohaldamise tingimuste loomisel. Lisaks tervitatakse Türgi ühinemiseelse strateegia rakendamisel saavutatud edu. Lisaks kiidetakse heaks Euroopa sotsiaalmeetmete kava. Kõne all on ka Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika, innovatsioon ja teadmus Euroopas, majanduspoliitika kooskõlastamine, tarbijate tervis ja turvalisus, mereohutus, keskkond, üldhuviteenused, teatavate toodete tarnekindlus, vabadus, julgeolek ja õiglus, kultuur, äärepoolseimad piirkonnad ja välissuhted. Valitsustevaheline konverents lõpeb poliitilise kokkuleppega Nice’i lepingu üle.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vaata ka …
Back to top