Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2000

Den Europæiske Unions historie - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Portugal overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

11

Kreil-dommen. EF-Domstolen fastslår, at den tyske lovgivning om udelukkelse af kvinder fra de væbnede styrker, bortset fra sundhedstjenester og militærorkestre, er i strid med EU's lovgivning om ligestilling mellem kønnene.

12

Kommissionen vedtager en hvidbog om fødevaresikkerhed.

15

Regeringskonferencen på ministerplan om tiltrædelsesforhandlingerne med Malta, Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen og Bulgarien indledes i Bruxelles, Belgien.

18

Med henblik på hvidbogen om reformen skal Kommissionen inden marts fremlægge et debatoplæg om en handlingsplan, der skal danne grundlag for denne.

Februar

2-3

Den fjerde ministerkonference om forhandlingerne mellem EU og Afrika, Vestindien, Stillehavet (AVS) om et udviklingspartnerskab afholdes i Bruxelles, Belgien. Unionen og AVS-landene bliver enige om den handlingsplan, der skal efterfølge den fjerde Lomé-konvention, der udløber i slutningen affebruar.

9

Kommissionen vedtager en grønbog om retshjælp i civile sager.

14

Regeringskonferencen om den institutionelle reform indledes i Bruxelles, Belgien.

Marts

1

Kommissionen vedtager hvidbogen om reformen af Kommissionen.

8

Kommissionen vedtager en grønbog om handel med emissioner af drivhusgasser inden for Den Europæiske Union.

23-24

Der afholdes et særligt Europæisk Råd i Lissabon, Portugal, som skal træffe beslutning om en EU-strategi, der skal styrke beskæftigelsen, den økonomiske reform og den sociale samhørighed som led i en videnbaseret økonomi.

27

Rådet "Retlige og indre anliggender" godkender en handlingsplan om bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

April

3-4

Topmøde mellem Afrika og Europa i Den Afrikanske Enhedsorganisations og EUs regi i Kairo.

7

Revisionsretten offentliggør særberetningen om Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen - Foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen af unge med Kommissionens svar.

10

Møde i samarbejdsrådet mellem Den Europæiske Union og Rusland.

18-19

Niende møde mellem formanden for Europa-Parlamentet og formændene for ansøgerlandenes parlamenter afholdes i Ljubljana, Slovakiet.

Maj

3

Kommissionen anbefaler at Grækenland bliver det tolvte medlem i euro-zonen.

9

De europæiske institutioner fejrer 50-års-dagen for "Schuman-erklæringen".

Juni

8

Parlamentet og Rådet vedtager en afgørelse, ifølge hvilken 2001 erklæres for Det Europæiske Sprogår.

19-20

Det Europæiske Råds møde afholdes i Santa Maria da Feira, Portugal. De overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker for år 2000 samt en fælles strategi vedrørende Middelhavsområdet vedtages. Grækenlands tilslutning til euroen godkendes. En handlingsplan for den nordlige dimension med Den Europæiske Unions politikker over for tredjelande og på tværs af grænserne (2000-03) godkendes, og Den Europæiske Unions narkotikahandlingsplan fåropbakning.

23

Fællesskabet og lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) undertegner i Cotonou, Benin, en konvention der skal træde i stedet for Lomé-konventionen.

28

Det første topmøde mellem Den Europæiske Union og Indien indledes i Lissabon, Portugal.

Juli

1

Frankrig overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

19

Det niende topmøde mellem EU og Japan afholdes i Tokyo. Drøftelserne drejer sig især om en styrkelse af de generelle forbindelser mellem Japan og EU, herunder de økonomiske og handelsmæssige relationer, samarbejde mellem Japan og EU i internationale fora, herunder G8-topmødet, FN og ASEM, og den internationale situation, blandt andet på den koreanske halvø, fredsprocessen i Mellemøsten og Kosovo/Sydøsteuropa.

21-23

G8-topmøde afholdes på Okinawa i Japan. Deltagerne drøfter verdensøkonomien, informations- og kommunikationsteknologi, udvikling, gæld, sundhed, uddannelse, handel, kulturel mangfoldighed, kriminalitet og narkotika, aldrende befolkninger, bioteknologi og fødevaresikkerhed, den menneskelige arvemasse, miljøet, atomsikkerhed, konfliktforebyggelse, nedrustning, ikke-spredning af atomvåben, våbenkontrol og terrorisme.

26

Kommissionen vedtager en grønbog om miljøaspekter ved PVC.

August

10

Revisionsretten offentliggør særberetningen om Kommissionens forvaltning af EU-bistand til støtte for udviklingen af menneskerettigheder og demokrati i tredjelande.

September

8

De Forenede Nationers Milleniumtopmøde afholdes i New York, USA. Formanden for Europa-Kommissionen, Romano Prodi, mødes med Israels premierminister Ehud Barak, Irans præsident Seyed Mohammad Khatami og Chiles præsident Ricardo Lagos.

8-10

ØKOFIN-Rådet holder uformelt møde i Versailles, Frankrig. EU's økonomi- og finansministre drøfter det aktuelle olieprisniveau og opfordrer OPEC til at gennemføre foranstaltninger til at sikre, at forsyningen af markedet er bedre tilpasset den globale økonomiske situation.

12

Der afholdes en høring (monetær dialog) i Bruxelles mellem Europa-Parlamentets økonomi- og valutaudvalg og Wim Duisenberg, formand for Den Europæiske Centralbank.

15

Der afholdes et EU - Ukraine-topmøde i Paris, Frankrig. Drøftelserne omhandler de seneste udviklinger i Ukraine og i Den Europæiske Union, situationen vedrørende gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA), samarbejde på området retlige og indre anliggender samt de forskellige aspekter af aftalememorandummet i forbindelse med lukningen af Tjernobyl.

19

Det syvende møde i associeringsrådet mellem Den Europæiske Union og Ungarn og det sjette møde i associeringsrådet mellem Den Europæiske Union og Den Tjekkiske Republik afholdes i Bruxelles.

22

Den Europæiske Centralbank, USA's føderale reservebank og den japanske centralbank beslutter at gribe ind til støtte for euroen.

28

Danmark afholder folkeafstemning om euroen. Et flertal siger nej til deltagelse i den fælles europæiske valuta.

Oktober

20-21

Det tredje topmøde mellem Asien og Europa afholdes i Seoul i Korea. Drøftelserne drejer sig om udviklinger i de to regioner, fremme af politisk dialog, styrkelse af økonomisk og finansielt samarbejde og øget samarbejde på andre områder samt igangsættelse afASEM-processen.

25

I Skopje i FYROM afholdes der ekstraordinært topmøde om den sydøsteuropæiske samarbejdsproces.

30

Der afholdes topmøde mellem Den Europæiske Union og Rusland i Paris i Frankrig. Drøftelserne centreres om udvidelse på alle samarbejdsområder mellem EU og Rusland.

November

8

Kommissionen afleverede den almindelige beretning om udvidelsen, der består af statusrapporter om ansøgerlandenes forberedelser og et forslag til et "tiltrædelsespartnerskab", hvori man påpeger de væsentlige spørgsmål, som Tyrkiet skal have løst, inden tiltrædelsesforhandlingerne påbegyndes.

14

Regionsudvalget afholdt en konference om udvidelsen, globaliseringen og nye former for samfundsforvaltning.

15-16

Den fjerde Euro-Middelhavs-ministerkonference fandt sted i Marseilles i Frankrig. Udenrigsministrene drøftede EU's bidrag til partnerskabet om stabilitet i Middelhavsregionen, politisk og sikkerhedsmæssigt partnerskab, økonomisk og sikkerhedsmæssigt partnerskab, sociale, kulturelle og menneskelige anliggender og finansielt samarbejde.

23-24

Topmøde mellem Den Europæiske Union og Balkan-landene indledes i Zagreb, Kroatien.

29

Kommissionen vedtager en grønbog om EU's energiforsyningssikkerhed.

December

1

Europa-Kommissionen offentliggjorde en grønbog om en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed.

7

I forbindelse med Det Europæiske Råd i Nice proklamerer formændene for Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Kommissionen Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

7-9

Det Europæiske Råd holdt møde i Nice i Frankrig. Rådet bekræftede, at det gerne så, at charteret om grundlæggende rettigheder, der er udarbejdet i fællesskab af Rådet for De Europæiske Fællesskaber, Europa-Parlamentet og Kommissionen, i størst muligt omfang blev formidlet til Unionens borgere. Det glædede sig over optrapningen af tiltrædelsesforhandlingerne med ansøgerlandene og påskønner den indsats, disse lande har gjort for at fastlægge betingelserne for vedtagelse, gennemførelse og praktisk anvendelse af fællesskabslovgivningen; det glæder sig over de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af en førtiltrædelsesstrategi for Tyrkiet. Rådet drøftede også den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, det godkendte den europæiske sociale dagsorden, og det drøftede innovation og viden i Europa, koordinering af økonomiske politikker, forbrugernes sundhed og sikkerhed, maritim sikkerhed, miljøet, tjenesteydelser af almen interesse, forsyningssikkerhed i forbindelse med visse produkter, frihed, sikkerhed og retfærdighed, kultur, regioner i randområder og forbindelser med tredjelande. Regeringskonferencen afsluttedes med politisk enighed om Nice-traktaten.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top