Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 2000

Dějiny Evropské unie - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Portugalsko.

11

Rozhodnutí ve věci Kreil. Evropský soudní dvůr prohlašuje, že německé právní předpisy vyřazující ženy z ozbrojených sil s výjimkou zdravotních služeb a vojenských orchestrů jsou v rozporu s právními předpisy Společenství o rovnosti žen a mužů.

12

Komise přijímá bílou knihu o bezpečnosti potravin.

15

V Bruselu je zahájeno zasedání ministerských mezivládních konferencí věnovaných přístupovým jednáním s Maltou, Rumunskem, Slovenskem, Lotyšskem, Litvou a Bulharskem.

18

V souvislosti s bílou knihou o správní reformě, kterou má Komise vydat v březnu, je přijat konzultační dokument o akčním plánu realizace této reformy.

Únor

2–3

V Bruselu probíhají jednání čtvrté ministerské konference EU a afrických, karibských a tichomořských států (AKT) zaměřené na partnerství v oblasti rozvojové pomoci. Evropská unie a země AKT se shodují na akčním plánu pro období po čtvrté úmluvě z Lomé, jejíž platnost v únoru končí.

9

Komise přijímá zelenou knihu o soudní pomoci v občanskoprávních záležitostech.

14

V Bruselu začíná jednání mezivládní konference o reformě institucí.

Březen

1

Komise přijímá bílou knihu o své reformě.

8

Komise přijímá zelenou knihu o obchodování s emisemi skleníkových plynů v rámci Evropské unie.

23–24

V Lisabonu se koná zvláštní zasedání Evropské rady, které rozhoduje o nové strategii Unie s cílem posílit zaměstnanosti, ekonomickou reformu a sociální soudržnost jako součásti znalostní ekonomiky.

27

Rada ministrů spravedlnosti a vnitra přijímá akční plán boje proti organizovanému zločinu.

Duben

3–4

Pod záštitou Organizace africké jednoty a Evropské unie se v Káhiře koná summit Afrika–Evropa.

7

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí v rámci Evropského sociálního fondu a Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (orientační sekci). Spolu se zprávou byly zveřejněny i odpovědi Komise.

10

Zasedá Rada pro spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskem.

18–19

Ve slovinské Lublani probíhá deváté setkání předsedy Evropského parlamentu s předsedy parlamentů zemí ucházejících se o členství v Evropské unii.

Květen

3

Komise navrhuje Řecku, aby se stalo dvanáctým členem eurozóny.

9

Evropské instituce si připomínají 50. výročí Schumannovy deklarace.

Červen

8

Evropský parlament a Rada rozhodují o tom, že rok 2001 bude vyhlášen Evropským rokem jazyků.

19–20

V portugalské Santa Marii da Feira se koná zasedání Evropské rady. Rada přijímá hlavní směry hospodářské politiky členských států a Společenství v roce 2000, schvaluje přijetí Řecka do eurozóny, společnou strategii pro středomořskou oblast, akční plán pro severní rozměr vnějších a přeshraničních politik Evropské unie a vyjadřuje podporu protidrogovému akčnímu plánu Unie.

23

Společenství a africké, karibské a tichomořské státy (AKT) podepisují v beninském Cotonou úmluvu, která nahrazuje úmluvu z Lomé.

28

V Lisabonu se koná první summit Evropské unie a Indie.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Francie.

19

V Tokiu se koná 9. summit EU a Japonska. Jednání je zaměřeno na posílení všech druhů vztahů mezi Japonskem a EU, včetně hospodářských a obchodních, na spolupráci mezi Japonskem a EU na mezinárodním poli, včetně summitů skupiny G8, OSN a v rámci ASEM, a na mezinárodní situaci, včetně Korejského poloostrova, mírového procesu na Středním Východě, Kosova a jihovýchodní Evropy.

21–23

V japonské Okinawě se koná summit skupiny G8. Účastníci projednávají otázky týkající se světového hospodářství, informačních a komunikačních technologií, rozvoje, zadlužení, zdraví, vzdělání, obchodu, kulturní rozmanitosti, zločinu, drog, stárnutí obyvatelstva, biotechnologií a bezpečnosti potravin, lidského genomu, životního prostředí, jaderné bezpečnosti, prevence konfliktů, odzbrojení, nešíření jaderných zbraní, kontroly zbrojení a terorismu.

26

Evropská komise přijímá zelenou knihu o otázkách životního prostředí spojených s polyvinylchloridem (PVC).

Srpen

10

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o tom, jak Komise spravuje finanční prostředky určené na podporu lidských práv a demokracie ve třetích zemích.

Září

8

V New Yorku se koná se vrcholná schůzka OSN (tzv. summit tisíciletí). Předseda Evropské komise Romano Prodi jedná s izraelským ministerským předsedou Ehudem Barakem, íránským prezidentem Saidem Muhammadem Chátamím a chilským prezidentem Ricardem Lagosem.

8–10

Ve francouzském Versailles se koná neformální zasedání Rady ve složení ECOFIN. Ministři financí a hospodářství členských států EU jednají o současné úrovni cen ropy a vyzývají státy OPEC k přijetí opatření, díky nimž by dodávky na trh lépe odpovídaly celosvětové hospodářské situaci.

12

V Bruselu se koná slyšení (měnový dialog) mezi výborem Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti a předsedou Evropské centrální banky Wimem Duisenbergem.

15

Setkání na nejvyšší úrovni mezi EU a Ukrajinou v Paříži. Jednání je věnováno poslednímu vývoji na Ukrajině a v Evropské unii, současnému stavu provádění dohody o partnerství a spolupráci, spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí a různým aspektům memoranda o porozumění týkajícího se uzavření jaderné elektrárny v Černobylu.

19

V Bruselu se koná sedmé zasedání Rady přidružení mezi Evropskou unií a Maďarskem a šesté zasedání Rady přidružení mezi Evropskou unií a Českou republikou.

22

Evropská centrální banka společně s americkou Federální bankou a Japonskou národní bankou zasahuje na podporu eura.

28

V Dánsku se koná referendum o přijetí eura. Většina přijetí společné evropské měny odmítá.

Říjen

20-21

V jihokorejském Soulu se koná třetí summit Asie-Evropa. Jednání se týkají vývoje na obou kontinentech, podpory politického dialogu, posílení finanční a hospodářské spolupráce, prosazování spolupráce v jiných oblastech a dalšího postupu v rámci ASEM.

25

V hlavním městě bývalé jugoslávské republiky Makedonie Skopje se koná jednání na nejvyšší úrovni v rámci procesu spolupráce s jihovýchodní Evropou.

30

V Paříži se koná summit Evropské unie a Ruska. Jednání jsou zaměřena na rozšíření všech oblastí spolupráce mezi EU a Ruskem.

Listopad

8

Komise podává Radě souhrnnou zprávu o rozšíření, vyhodnocující pokrok dosažený kandidátskými zeměmi, a návrh „přístupového partnerství“, jenž stanoví klíčové body, jimž se musí Turecko věnovat před zahájením vlastních jednání o přístoupení.

14

Výbor regionů pořádá v Bruselu konferenci o rozšíření, globalizaci a nových formách správy věcí veřejných.

15–16

V Marseille se koná čtvrtá evropsko-středomořská konference.

23–24

V Záhřebu se koná summit Evropské unie a balkánských zemí.

29

Komise přijímá zelenou knihu o evropské strategii zabezpečení dodávek energií.

Prosinec

1

Komise vydává zelenou knihu o evropské strategii bezpečnosti zásobování energií.

7

Při zasedání Evropské rady v Nice vyhlašují předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise oficiálně Listinu základních práv Evropské unie.

7–9

Zasedání Evropské rady v Nice. Rada potvrzuje, že má zájem na tom, aby Listina základních práv, kterou společně vyhlásily Evropský parlament, Rada EU a Komise, byla co možná nejvíce rozšířena mezi občany Unie. Vítá, že se zintenzivnila jednání o přistoupení s kandidátskými zeměmi, oceňuje úsilí vyvinuté těmito zeměmi při plnění podmínek pro přijetí, provedení a praktické uplatňování acquis a vítá pokrok dosažený při provádění předpřístupové strategie pro Turecko. Rada rovněž jedná o evropské bezpečnostní a obranné politice, schvaluje Evropskou sociální agendu, projednává otázku inovace a znalostí v Evropě, koordinace hospodářských politik, zdraví a bezpečí spotřebitelů, bezpečnosti námořní dopravy, životního prostředí, služeb obecného zájmu, zabezpečení dodávek určitých výrobků, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, kultury, vzdálených oblastí a vnějších vztahů. Mezivládní konference končí svou práci politickou dohodou o Smlouvě z Nice.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top