Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 2000 r.

Историята на Европейския съюз - 2000 r.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Януари

1

Португалия поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

11

Решение Крейл. Съдът на Европейската общност обявява, че германското законодателство, изключващо жените от участие във въоръжените сили с изключение на медицинското обслужване и военните оркестри, нарушава европейското право в областта на равенството между половете.

12

Комисията приема Бяла книга за безопасността на храните.

15

В Брюксел (Белгия) започва Междуправителствена конференция на ниво министри относно преговорите за присъединяване на Малта, Румъния, Словакия, Латвия, Литва и България.

18

Предвид Бялата книга върху реформата, която се очаква през март, Комисията приема консултативен документ за плана за действие.

Февруари

2-3

В Брюксел се провежда Четвъртата министерска конференция за преговори между ЕС и страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), насочена към партньорство за развитие. Съюзът и държавите от АКТБ постигат съгласие за плана на действие, който ще последва четвъртата конвенция от Ломе, изтичаща през февруари.

9

Комисията приема Зелена книга по въпросите за съдебната помощ при граждански дела.

14

В Брюксел се открива Междуправителствена конференция за институционалната реформа.

Март

1

Европейската комисия приема Бяла книга относно институционалната реформа.

8

Комисията приема Зелена книга за търговията с квоти за емисии на парникови газове в рамките на ЕС.

23-24

В Лисабон се провежда извънреден Европейски съвет за договаряне на нова стратегическа цел на Съюза, насочена към укрепване на заетостта, икономическата реформа и социалното сближаване като част от икономиката, основана на познанието.

27

Съветът по въпросите на правосъдието и вътрешните работи приема план за действие срещу организираната престъпност.

Април

3-4

В Кайро (Египет) се провежда среща на високо равнище между ЕС и Африка, под егидата на Организацията за африканско единство и ЕС.

7

Сметната палата публикува специален доклад относно мерките за подпомагане на заетостта при младите хора, изготвен от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) секция „Ориентиране“, придружен от отговорите на Комисията.

10

Провежда се среща на Съвета за сътрудничество между Европейския Съюз и Русия.

18-19

В Любляна (Словения) се провежда деветата среща между председателя на Европейския парламент и председателите на парламентите на държавите кандидатки за присъединяване към ЕС.

Май

3

Комисията предлага на Гърция да стане дванадесетия член на еврозоната.

9

Европейските институции празнуват петдесетгодишнината от Декларацията на Шуман.

Юни

8

Парламентът и Съветът обявяват 2001г. за Европейска година на езиците.

19-20

В Санта Мария да Фейра (Португалия) се провежда заседание на Европейския съвет, на което са одобрени: общите насоки за икономическата политика на страните членки и Съюза за 2000 г.; влизането на Гърция в Евро зоната; общата стратегия за Средиземноморския регион; потвърден е планът за действие за северните граници във външната и трансграничната политика на ЕС и е подкрепен плана за действие за борба с наркотиците.

23

В Котону (Бенин) е подписано ново споразумение между Европейската общност и страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), което заменя предишното, подписано в Ломе.

28

В Лисабон (Португалия) се провежда среща на върха между Европейския съюз и Индия.

Юли

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

19

В Токио се провежда 9-та среща на върха ЕС-Япония. Дискусиите са съсредоточени върху цялостното укрепване на отношенията между ЕС и Япония - икономическите и търговските връзки, сътрудничеството на международната сцена, срещите на върха на Г-8, ООН и срещата Азия-Европа (АSЕМ), международната ситуация, включително Корейския полуостров, мирните процеси в Близкия Изток и Косово/Югоизточна Европа.

21-23

В Окинава (Япония) се провежда среща на върха на Г-8. Участниците обсъждат световната икономика, информационните и комуникационни технологии, развитието, задлъжняването, здравеопазването, образованието, търговията, културното разнообразие, престъпността и наркотиците, застаряването, биотехнологиите и безопасността на храните, човешкия геном, околната среда, ядрената безопасност, предотвратяването на конфликти, обезоръжаването, неразпространението и контрола на оръжията и тероризма.

26

Европейската комисия приема Зелена книга по въпросите на околната среда, свързани с поливинилхлорид (PVC).

Август

10

Сметната палата публикува специален доклад върху дейността на Комисията в подкрепа на развитието на правата на човека и демокрацията в трети страни.

Септември

8

В Ню Йорк се провежда среща на върха на хилядолетието на ООН. Председателят на Комисията Романо Проди се среща с израелския министър-председател Ехуд Барак, иранския президент Сейед Мохамад Хатами и чилийския държавен глава Рикардо Лагос.

8-10

Във Версай (Франция) се провежда неофициална среща на Съвета по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН). Финансовите и иконимическите министри на ЕС обсъждат настоящите цени на петрола и призовават ОПЕК да приложи мерки, за да осигури приспособяването на пазарните доставки към глобалното икономическо положение.

12

В Брюксел се провежда изслушване по въпросите на паричната политика, между Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент и Вим Дюзенберг, президент на Европейската централна банка.

15

В Париж се провежда среща на върха ЕС - Украйна. Дискусиите са съсредоточени около неотдавнашните събития в Украйна и Европейския съюз, напредъка в изпълнението на Споразумението за партньорство и сътрудничество, сътрудничеството по въпросите на правосъдието и вътрешните работи и различните аспекти от Меморандума за разбирателство относно затварянето на Чернобил.

19

В Брюксел се провежда седмата среща на Съвета за асоцииране ЕС и Унгария и шестата среща на Съвета за асоцииране между ЕС и Чешката република.

22

Европейската централна банка, заедно с Федералния резерв на САЩ и Банката на Япония, се намесва в подкрепа на еврото.

28

В Дания се провежда референдум за приемане на еврото, на който мнозинството отхвърля европейската валута.

Октомври

20-21

В Сеул (Корея) се провежда третата среща на върха Азия - Европа. Дискусиите са съсредоточени върху развитието на двата региона, насърчаването на политическия диалог, укрепването на икономическото и финансовото сътрудничество, поощряването на сътрудничеството в други области и развитието на срещите Азия - Европа (АSЕМ).

25

В Скопие (БЮРМ) се провежда извънредна среща на върха за процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа.

30

В Париж се провежда среща на върха между ЕС и Русия. Обсъжда се разширяването на всички области на сътрудничество между ЕС и Русия.

Ноември

8

Комисията представя пред Съвета цялостен доклад за разширението, състоящ се от доклади с оценка на напредъка в подготовката на страните кандидатки и предложение за „Партньорство в присъединяването“, идентифициращо ключовите въпроси, на които Турция трябва да обърне внимание преди да започне преговори за присъединяване.

14

В Брюксел Комитетът на регионите провежда конференция за разширяването, глобализацията и новите форми на управление.

15-16

В Марсилия (Франция) се състои четвъртата Евро-средиземноморска конференция.

23-24

В Загреб (Хърватия) се провежда среща на върха ЕС - Балкани.

29

Комисията приема Зелена книга за Европейската стратегия за сигурността на енергийните доставки.

Декември

1

Комисията публикува Зелена книга за Европейската стратегия за сигурността на енергийните доставки.

7

В рамките на Европейския Съвет в Ница, председателите на Парламента, Европейския Съвет и Комисията, официално оповестяват Хартата за Основните права на ЕС.

7-9

Европейският съвет заседава в Ница. Потвърдено е желанието за възможно най-широко разпространение сред гражданите на Съюза на обявената съвместно с Европейския парламент и Комисията Харта за основните права на ЕС. На срещата е приветствано началото на преговорите за присъединяване на страните кандидатки и са високо оценени услията на въпросните страни за придържане към критериите за транспониране, изпълнение и практическо прилагане на достиженията на правото на Общността. Приветстван е прогресът на Турция в изпълнението на предприсъединителната стратегия. Съветът дискутира европейската политика за сигурност и отбрана, одобрява европейската социална програма, обсъжда иновациите и науката в Европа, координацията на икономическата политика, безопасността и здравето на потребителите, морската безопасност, околната среда, услугите от общ интерес, сигурността на доставките на някои продукти, свободата, сигурността и правосъдието, културата, отдалечените региони и външните отношения. Междуправителствената конференция завършва с политическо споразумение за Договора от Ница.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Вижте също
Back to top