Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1999

Europeiska unionens historia - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Tyskland övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.  Euron införs som officiell valuta i Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

5

Spanien deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

12

Europeiska kommissionens ordförande, Jacques Santer, begär att få parlamentets förtroende.

18

Jan Karlsson väljs till ordförande för revisionsrätten.

19

I en dom i EG-domstolen förklaras utvisning på livstid från en medlemsstats territorium vara oförenlig med gemenskapsrätten.

20

Kommissionen antar en grönbok om information från den offentliga sektorn i informationssamhället.

27

Kommissionen antar en vitbok om handel.

Februari

1

Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Slovenien och ramavtalet för samarbete med Chile träder i kraft.

17

Belgien deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

Mars

11

Europeiska kommissionen publicerar uppförandekoder för kommissionens ledamöter och för förbindelserna mellan kommissionsledamöterna och kommissionens avdelningar.

15

Kommissionen avgår kollektivt till följd av Oberoende expertkommitténs rapport om anklagelser rörande bedrägerier, bristfällig förvaltning och nepotism inom Europeiska kommissionen.

16

EG-domstolen ogiltigförklarar registrering av namnet "feta" som skyddad ursprungsbeteckning.

22

Portugal deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

23

Grekland deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

24

Europeiska rådet utser Romano Prodi till ny ordförande för kommissionen.

24-25

Europeiska rådet håller extraordinarie möte i Berlin, Tyskland. De når en övergripande överenskommelse om Agenda 2000 och ber Romano Prodi att tacka ja till uppgiften att bli ordförande för nästa Europeiska kommission. Två uttalanden om Kosovo antas. Andra uttalanden som antas rör fredsprocessen i Mellanöstern samt utvidgningen, och avtalet om handel och samarbete med Sydafrika godkänns.

30

Frankrike deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

April

15-16

Den tredje EU-Medelhavskonferensen hålls i Stuttgart, Tyskland. Libyen deltar för första gången som särskilt inbjuden av ordförandeskapet. Ministrarna enas om att ge partnerskapet nya starka impulser inom samtliga tre områden (politik och säkerhet, ekonomi och finans, sociala, kulturella och humanitära frågor) som identifierades vid Barcelonakonferensen, genom att i synnerhet utveckla det interregionala och lokala samarbetet och de icke-statliga aktörernas deltagande i de verksamheter som genomförs.

23

Rådet antar en gemensam ståndpunkt och en förordning om förbud mot leverans och försäljning av olja till Jugoslavien. Rådet godkänner en gemensam åtgärd för att praktiskt stödja mottagande och frivillig repatriering av flyktingar, fördrivna personer och asylsökande, däribland de personer som flytt från Kosovo. Rådet fattar ett beslut i syfte att göra det möjligt för förstainstansrätten att på vissa villkor låta vissa frågor som omfattas av dess behörighet avgöras av en domare.

28

Kommissionen antar en vitbok om modernisering av reglerna om tillämpning av artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (konkurrenspolitik).

Maj

1

Amsterdamfördraget träder i kraft.

5

Europaparlamentet godkänner Romano Prodi som Europeiska kommissionens ordförande.

28

Domstolens president överlämnar ett antal förslag och synpunkter beträffande Europeiska unionens framtida rättsystem till rådet (justitieministrarna).

Juni

3-4

Europeiska rådet håller möte i Köln, Tyskland. Det antar EU:s unionens första gemensamma strategi med Ryssland, samt uttalanden om Kosovo och om en förstärkning av den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och utser Javier Solana Madariaga till hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och rådets generalsekreterare. Det antar också den europeiska sysselsättningspakten, fastställer uppdraget för nästa regeringskonferens och beslutar att man bör utarbeta en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen.

10

Val till Europaparlamentet hålls i Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

11

Val till Europaparlamentet hålls i Irland.

13

Val till Europaparlamentet hålls i Belgien, Spanien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Portugal, Sverige och Österrike.

14

Rådet antar slutsatser om dioxinförgiftning av vissa djurfoder.

17

Ett toppmöte mellan EU och Kanada hålls i Bonn, Tyskland. De två parterna undertecknar ett avtal om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning och välkomnar de framsteg som gjorts i genomförandet av den gemensamma handlingsplanen samt det handelsinitiativ som togs av de båda parterna 1998 och särskilt inledandet av rundabordssamtal mellan företrädare för näringslivet i Europeiska unionen och i Kanada. Samtalen rör också förberedelser inför den nya rundan av multilaterala handelsförhandlingar, inför vilken de identifierar gemensamma mål.

18

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning inrättas.

18-20

Det årliga G8-mötet äger rum i Köln, Tyskland. Stats- och regeringscheferna fastställer prioriteringarna för att möta de utmaningar världen står inför vid ingången av 2000-talet, i synnerhet i fråga om globaliseringen. Dessa inkluderar genomförandet av fortsatta makroekonomiska åtgärder och strukturreformer för att främja hållbar utveckling, att utforma en ekonomisk politik som gynnar sysselsättning och att stärka den sociala tryggheten. Stöd till Rysslands ekonomiska återhämntning, att skapa en världshandelsordning som är fördelaktig för alla inom ramen för Världshandelsorganisationen, att inleda en ny omfattande och ambitiös runda av bilaterala handelsförhandlingar och att verkställa initiativet för skuldlättnad är också fastställda prioriteringar. Deltagarna antar också ett uttalande om regionala frågor, välkomnar antagandet av stabiliseringspakten för Sydosteuropa och bekräftar åter sitt stöd för internationell civil och säkerhetsfrämjande närvaro i Kosovo.

20

Det åttonde toppmötet mellan EU och Japan äger rum i Bonn, Tyskland. Både Japan och EU betonar sin vilja att förstärka sina förbindelser, bland annat genom att utarbeta gemensamma projekt på det politiska planet, arbeta inom ramen för förberedelserna inför den nya rundan av multilaterala handelsförhandlingar samt genom att ingå ett bilateralt avtal om ömsesidigt erkännande.

21

Ett toppmöte mellan Europeiska unionen och Förenta staterna hålls i Bonn, Tyskland. EU och Förenta staterna åtar sig i ett gemensamt uttalande att stärka partnerskapet inom ramen för den nya transatlantiska agendan och i synnerhet att samarbeta för att förhindra och reagera på regionala kriser. Parterna betonar vikten av att gradvis inrätta en gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik. De enas om att inrätta ett system för tidig varning för att båda parter skall kunna upptäcka tecken på möjliga konflikter i tillräckligt god tid för att sådana konflikter skall kunna förhindras, och därmed undvika skadliga handelstvister. Deltagarna ägnar också en väsentlig del av diskussionerna åt Kosovo och sydöstra Europa och undersöker möjligheterna att bättre utnyttja sitt samarbete för att underlätta återuppbyggnaden i regionen. De enas om att kommissionen tillsammans med Världsbanken skall samordna givarverksamheten.

28-29

Rioförklaringen antas när det första toppmötet mellan stats- och regeringcheferna i Latinamerika, Västindien och Europeiska unionen avslutas. I förklaringen betonar deltagarna vikten av att utveckla ett strategiskt partnerskap mellan de två regionerna och anger femtiofem åtgärdsprioriteringar. De politiska prioriteringarna omfattar samarbete i internationella forum, kamp mot organiserad brottslighet, korruption, narkotika och terrorism samt förebyggande arbete inför katastrofer och hållbar utveckling. På det ekonomiska området prioriteras gemensamma åtgärder för att genomföra resultaten av Uruguayrundan, inleda en ny övergripande runda av ömsesidigt fördelaktiga multilaterala handelsförhandlingar och stärka det internationella finansiella systemet. Stats- och regeringscheferna uppmanar också Europeiska investeringsbanken att förstärka sin verksamhet i Latinamerika och Västindien.

Juli

1

Finland övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

9

Kommissionen antar beslut om skyddsåtgärder när det gäller dioxinförorening av vissa animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel eller foder samt beslut om beviljande av stöd till de jordbrukare och företag som drabbats av dioxinkrisen i Belgien.

19

I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Wien sammanträder utrikesministrarna från de femton medlemsstaterna i Europeiska unionen, de tio kandidatländerna i Central- och Östeuropa, Cypern, Malta och Schweiz (Turkiet avböjde inbjudan) i Bryssel den 19 juli. De huvudsakliga frågor som diskuteras är kampen mot den internationella organiserade brottsligheten och situationen i västra Balkan.

20

Det nya Europaparlamentet väljer Nicole Fontaine till ordförande.

23

Kommissionen antar ett beslut om att sändningarna av brittiska nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas den 1 augusti. 

28

Kommissionen antar en grönbok om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister.

30

Ekonomiska och sociala kommittén: Första konventet om "Det organiserade civila samhällets roll i och bidrag till europeisk integration".

Augusti

30

Europaparlamentets oberoende expertkommitté avlägger en andra rapport.

30-7/9

Parlamentets utfrågning av de nya kommissionsledamöterna.

September

15

Europaparlamentet håller omröstning och godkänner den nya kommissionen.

29-1/10

En internationell konferens om åtgärder för att bekämpa barnpornografi på Internet hålls i Wien med deltagande av EU och Förenta staterna.

Oktober

11-14

Den 29:e gemensamma församlingen AVS (Afrika, Västindien och Stilla havet)-EU hålls i Nassau, Bahamas.

15-16

Europeiska rådet samlas i Tammerfors för ett särskilt toppmöte om rättsliga och inrikes frågor. Det godkänner en rad riktlinjer och politiska prioriteringar, framför allt i fråga om asyl, invandring, tillträde till rättslig prövning samt kampen mot brottslighet. Beslut fattas också om utarbetande av ett utkast till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

18-19

Västeuropeiska unionen (VEU) håller en särskild generalförsamling i Luxemburg på temat "Säkerhet och försvar, utmaningen för Europa efter Köln".

19

Rådet lägger fram Europeiska unionens första årsrapport om de mänskliga rättigheterna.

22

EU och Ryssland håller toppmöte i Helsingfors. Konflikten i Tjetjenien ges stort utrymme i diskussionerna.

26

Domstolen förklarar att nationella beslut som avser organisationer och försvarsmakten i regel skall vara förenliga med principen om likabehandling av kvinnor och män.

28

Den första domen avkunnas av en ensamdomare i EG:s första instansrätt.

November

25

Philippe Maystadt utses till ordförande i Europeiska investeringsbanken.

26

Kommissionen lägger fram sin rapport om exponering för dioxin och folkhälsa.

30 - 3/12

Världshandelsorganisationen (WTO) möte om den s.k. Millenierundan hålls i Seattle, USA. Syftet är att inleda en ny runda av handelsförhandlingar men konferensen avslutas utan att deltagarna enats om något avtal.

December

9

Europeiska kommissionen beslutar om ett stödprogram för återuppbyggnad på västra Balkan (Cara-programmet).

10-11

Europeiska rådet håller möte i Helsingfors, Finland. Det beslutar att inleda anslutningsförhandlingar med Rumänien, Slovakien, Lettland, Bulgarien och Malta och att godkänna Turkiet som kandidatland. Det enas om att i februari 2000 sammankalla en regeringskonferens om en ändring av fördragen.

16

EU och Kanada håller toppmöte i Ottawa, Kanada. De två parterna antar gemensamma förklaringar om den elektroniska handeln och informationssamhället, det nordiska samarbetet samt lätta och småkalibriga vapen. Samtalen rör också resultaten av WTO:s ministerkonferens i Seattle samt de olika handelsavsnitten och parterna berömmer framgången för det bilaterala handelsinitiativet.

17

EU och Förenta staterna håller toppmöte i Washington, USA. De två parterna antar gemensamma förklaringar beträffande sydöstra Europa, Tjetjenien, Europas nordliga dimension, lätta vapen samt Världshandelsorganisationen. I förklaringen om Världshandelsorganisationen, WTO, åtar sig de båda parterna att fortsätta sitt arbete med att inleda en ny förhandlingsrunda, bland annat multilaterala handelsförhandlingar, och understryker i detta sammanhang att större insyn i WTO:s verksamhet är nödvändig och att utvecklingsländernas önskemål måste tillgodoses bättre i förhandlingarna. Parterna enas också om att stärka samarbetet särskilt när det gäller rättsliga och inrikes frågor samt bioteknik.

21

Ett toppmöte hålls mellan Europeiska unionen och Kina i Peking. Samtalen kretsar kring reformprocessen i Kina, situationen vad gäller mänskliga rättigheter, de ekonomiska förbindelserna och affärsförbindelserna och i synnerhet Kinas anslutning till WTO. I samband med toppmötet meddelas det även att en kinesisk-europeisk handelskammare kommer att inrättas i Peking och att den kinesisk-europeiska handelsdialogen kommer att fortsätta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också: 
Back to top