Európska únia

História Európskej únie - 1999

História Európskej únie - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Oficiálne sa zavádza euro. Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko prijímajú euro za svoju oficiálnu menu.

5.

Španielsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

12.

Jacques Santer, predseda Európskej komisie, žiada o dôveru Parlamentu.

18.

Pán Jan Karlsson je zvolený za predsedu Dvora audítorov.

19.

Európsky súdny dvor rozhodol, že vypovedanie z územia členského štátu na celý život je v rozpore s právom Spoločenstva.

20.

Komisia prijíma zelenú knihu o informáciách verejného sektora v informačnej spoločnosti.

27.

Komisia prijíma bielu knihu o obchode.

Február

1.

Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Slovinskom nadobúda platnosť.

17.

Belgicko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

Marec

11.

Európska komisia uverejňuje kódexy správania pre členov Komisie a vzťahy medzi komisármi a útvarmi Komisie.

15.

Kolektívna rezignácia Komisie v nadväznosti na správu výboru nezávislých expertov o obvineniach týkajúcich sa podvodu, zlého hospodárenia a protekcionárstva v Komisii.

16.

Európsky súdny dvor ruší registráciu názvu „feta“ ako chráneného označenia pôvodu.

22.

Portugalsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

23.

Grécko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

24.

Vyhlásenie Európskej rady o vymenovaní pána Romana Prodiho za predsedu Komisie.

24. - 25.

V Berlíne (Nemecko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady. Schválila sa na ňom globálna dohoda o Agende 2000. Pán Prodi je požiadaný, aby prijal funkciu predsedu nasledujúcej Európskej komisie.

30.

Francúzsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

Apríl

15. - 16.

V Stuttgarte (Nemecko) sa koná tretia euro-stredozemská konferencia. Ministri sa dohodli, že dodajú svojmu partnerstvu nový impulz v každej z troch oblastí (politická a bezpečnostná; hospodárska a finančná; sociálna, kultúrna a ľudská).

23.

Rada prijíma spoločnú pozíciu a nariadenie o zákaze dodávok a predaja ropy a ropných výrobkov Juhoslovanskej zväzovej republike.

26.

Rada schvaľuje jednotnú akciu, ktorou sa poskytuje podpora pre prijímanie a dobrovoľnú repatriáciu utečencov, vysídlených osôb a žiadateľov o azyl vrátane tých, ktorí utiekli z Kosova. Rada prijíma rozhodnutie, ktoré umožňuje Európskemu súdu prvého stupňa vydávať za určitých okolností rozhodnutia v konaniach so samosudcom v prípadoch, ktoré patria do jeho pôsobnosti.

28.

Komisia prijíma bielu knihu o modernizácii pravidiel vykonávania článkov 85 a 86 Zmluvy o ES (politika hospodárskej súťaže).

Máj

1.

Amsterdamská zmluva nadobúda platnosť.

5.

Parlament schvaľuje nomináciu pána Romana Prodiho ako predsedu Komisie.

28.

Predseda Európskeho súdneho dvora predkladá Rade ministrov spravodlivosti mnoho návrhov a myšlienok o budúcnosti systému súdnej právomoci Európskej únie.

Jún

3. - 4.

V Kolíne (Nemecko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijíma sa na ňom prvá spoločná stratégia Európskej únie vo vzťahu k Rusku a pán Javier Solana Madariaga je vymenovaný za Vysokého predstaviteľa EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a generálneho tajomníka Rady.

10.

V Spojenom kráľovstve, Holandsku a Dánsku sa konajú voľby do Európskeho parlamentu.

11.

V Írsku sa konajú voľby do Európskeho parlamentu.

13.

V Rakúsku, Belgicku, Španielsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku, Luxembursku, Portugalsku a Švédsku sa konajú voľby do Európskeho parlamentu.

14.

Rada predkladá závery o kontaminácii určitých potravín dioxínom.

17.

V Bonne (Nemecko) sa koná samit EÚ - Kanada. Obe strany podpisujú dohodu o presadzovaní svojich právnych predpisov upravujúcich hospodársku súťaž.

18.

Zriaďuje sa Európsky úrad pre boj proti podvodom.

18. - 20.

V Kolíne (Nemecko) sa koná výročný samit krajín G8. Hlavy štátov a vlád stanovujú svoje priority pri vyrovnávaní sa s výzvami 21. storočia, najmä s globalizáciou.

20.

V Bonne (Nemecko) sa koná ôsmy samit EÚ - Japonsko.

21.

V Bonne (Nemecko) sa koná samit EÚ - USA. EÚ a USA zdôrazňujú význam postupného budovania spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Účastníci venujú veľkú pozornosť aj obnove Kosova a juhovýchodnej Európy. Schválili, že Komisia bude pri koordinácii činností poskytovania pomoci spolupracovať so Svetovou bankou.

28. - 29

Na záver prvého samitu hláv štátov a vlád Európskej únie, krajín Latinskej Ameriky a Karibiku bola prijatá Deklarácia z Ria. Zdôrazňuje sa v nej význam rozvoja strategického partnerstva medzi týmito dvoma regiónmi a stanovuje sa 55 priorít pre činnosť.

Júl

1.

Fínsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie.

9.

Komisia prijíma rozhodnutia o ochranných opatreniach v súvislosti s kontamináciou dioxínom určitých výrobkov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú a živočíšnú spotrebu a rozhodnutia, ktorými sa povoľuje balík pomoci pre poľnohospodárov a podnikateľov, ktorí boli postihnutí dioxínovou krízou v Belgicku.

19.

V Bruseli sa koná zasadnutie ministrov zahraničných vecí 15 členských štátov EÚ, 10 kandidátskych krajín strednej a východnej Európy, Cypru, Malty a Švajčiarska (Turecko odmietlo účasť). Zasadnutie sa sústredí na boj proti medzinárodnému organizovanému zločinu a na situáciu na západnom Balkáne.

20.

Nový Európsky parlament volí za svojho predsedu pani Fontaine.

23.

Komisia prijíma rozhodnutie, ktorým sa 1. august stanovuje ako dátum, od ktorého môže začať odosielanie výrobkov z hovädzieho mäsa zo Spojeného kráľovstva na základe vývoznej schémy, ktorá sa zakladá na dátume.

28.

Komisia prijíma zelenú knihu o zodpovednosti za chybné výrobky.

30.

Hospodársky a sociálny výbor: prvý dohovor o úlohe a prínose organizovanej občianskej spoločnosti v európskej integrácii.

August

30.

Výbor nezávislých expertov Európskeho parlamentu vydáva druhú správu.

30. - 7. 9.

Európsky parlament vypočúva kandidátov na novú Komisiu.

September

15.

Európsky parlament hlasuje a schvaľuje novú Komisiu.

29. - 1. 10.

Vo Viedni (Rakúsko) sa koná medzinárodná konferencia EÚ - USA o boji proti detskej pornografii na internete.

Október

11. - 14.

V Nassau (Bahamy) sa koná spoločné zhromaždenie 29 afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov - EÚ.

15. - 16.

V Tampere (Fínsko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady. Schválila sa na ňom dohoda o mnohých usmerneniach a politických prioritách týkajúcich sa najmä práva na azyl, imigrácie, prístupu k právnej ochrane a boja proti zločinu. Prijali sa rozhodnutia o postupoch prípravy Charty základných práv Európskej únie.

18. - 19.

V Luxemburgu sa koná osobitné zasadnutie zhromaždenia Západoeurópskej únie – Bezpečnosť a obrana, výzva pre Európu po Kolíne.

19.

Rada Európskej únie uverejňuje prvú výročnú správu o ľudských právach.

22.

V Helsinkách (Fínsko) sa koná samit EÚ - Rusko. Významné miesto v rozhovoroch má konflikt v Čečensku.

26.

Európsky súdny dvor prijal rozhodnutie, že vnútroštátne rozhodnutia týkajúce sa organizácie a riadenia ozbrojených síl musia vo všeobecnosti spĺňať zásadu rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi.

28.

Vynesenie prvého rozsudku samosudcom na Európskom súde prvého stupňa.

November

25.

Pán Philippe Maystadt je vymenovaný za prezidenta Európskej investičnej banky.

26.

Komisia vydáva správu o vystavení účinkom dioxínu a o zdraví.

30. - 3. 12.

V Seattle (USA) sa koná zasadnutie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o miléniovom kole. Napriek predpokladu začatia nového kola obchodných rokovaní zasadnutie končí neschopnosťou účastníkov dosiahnuť dohodu.

December

9.

Európska komisia prijíma rozhodnutie o pomoci Spoločenstva západnému Balkánu na pridruženie a obnovu (program CARA).

10. - 11.

V Helsinkách (Fínsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Prijalo sa na ňom rozhodnutie začať prístupové rokovania s Rumunskom, Slovenskom, Lotyšskom, Litvou, Bulharskom a Maltou a uznať Turecko ako kandidátsku krajinu. Schválilo sa zvolanie medzivládnej konferencie vo februári 2000 na revíziu zmlúv.

16.

V Ottawe (Kanada) sa koná samit EÚ - Kanada.

17.

Vo Washingtone (USA) sa koná samit EÚ - USA.

21.

V Pekingu (Čína) sa koná samit EÚ - Čína. Oznamuje sa vytvorenie obchodnej komory EÚ - Čína v Pekingu a pokračovanie obchodného dialógu EÚ - Čína.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...
Back to top