Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1999

Historia Unii Europejskiej - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Euro zostaje oficjalnie wprowadzone. Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugala i Włochy przyjmują euro jako swoją walutę urzędową.

5

Hiszpania składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

12

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Santer zwraca się do Parlamentu o wotum zaufania.

18

Jan Karlsson zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

19

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że dożywotnie wydalenie z terytorium państwa członkowskiego jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.

20

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie informacji sektora publicznego w społeczeństwie informacyjnym.

27

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie handlu.

Luty

1

Wejście w życie umowy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Słowenią.

17

Belgia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

Marzec

11

Komisja Europejska publikuje kodeks postępowania dotyczący członków Komisji oraz stosunków pomiędzy komisarzami a departamentami Komisji.

15

Cała Komisja podaje się do dymisji w odpowiedzi na sprawozdanie sporządzone przez komisję niezależnych ekspertów, którym pojawiają się zarzuty dotyczące nadużyć, złego zarządzania i nepotyzmu w Komisji.

16

Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnia rejestrację nazwy „feta" jako chronionej nazwy pochodzenia.

22

Portugalia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

23

Grecja składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

24

Deklaracja Rady Europejskiej w sprawie mianowania Romano Prodiego na stanowisko przewodniczącego Komisji.

24-25

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Dublinie w Irlandii. Rada osiąga ogólne porozumienie w sprawie Agendy 2000. Rada wzywa Romano Prodiego do przyjęcia stanowiska przewodniczącego nowej Komisji Europejskiej.

30

Francja składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

Kwiecień

15-16

Trzecia konferencja euro-śródziemnomorska w Stuttgarcie w Niemczech. Ministrowie podejmują decyzję o nadaniu nowego impulsu partnerstwu w każdym z trzech obszarów (polityka i bezpieczeństwo; gospodarka i finanse; kwestie społeczne, kulturalne i ludzkie).

23

Rada przyjmuje wspólne stanowisko i rozporządzenie dotyczące zakazu dostaw i sprzedaży ropy i produktów ropopochodnych do Federalnej Republiki Jugosławii.

26

Rada zatwierdza wspólne działanie zapewniające wsparcie w przyjmowaniu i dobrowolnej repatriacji uchodźców, wysiedleńców i osób ubiegających się o azyl, w tym uciekinierów z Kosowa. Rada przyjmuje decyzję umożliwiającą Europejskiemu Sądowi Pierwszej Instancji wydawanie w szczególnych okolicznościach decyzji w składzie jednoosobowym w sprawach podlegających jego jurysdykcji.

28

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie modernizacji przepisów wykonawczych do art. 85 i 86 Traktatu WE (polityka konkurencji).

Maj

1

Wejście w życie traktatu amsterdamskiego.

5

Parlament zatwierdza nominację Romano Prodiego na stanowisko przewodniczącego Komisji.

28

Przewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przedstawia Radzie Ministrów Sprawiedliwości propozycje i koncepcje dotyczące przyszłego systemu sądowniczego Unii Europejskiej.

Czerwiec

3-4

Posiedzenie Rady Europejskiej w Kolonii w Niemczech. Rada przyjmuje pierwszą wspólną strategię Unii Europejskiej dotyczącą Rosji, wyznacza Javiera Solanę Madariagę na stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB i sekretarza generalnego Rady.

10

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii.

11

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Irlandii.

13

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Luksemburgu, Portugalii i Szwecji.

14

Rada przedstawia swoje konkluzje dotyczące zanieczyszczenia dioksynami niektórych środków spożywczych.

17

Szczyt UE-Kanada w Bonn w Niemczech. Strony podpisują umowę o stosowaniu przepisów w obszarze konkurencji.

18

Powstaje Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

18-20

Doroczny szczyt G8 w Kolonii w Niemczech. Szefowie państw lub rządów określają priorytety w świetle wyzwań XXI wieku, w szczególności globalizacji.

20

Ósmy szczyt UE-Japonia w Bonn w Niemczech.

21

Szczyt UE-Stany Zjednoczone w Bonn w Niemczech. UE i Stany Zjednoczone podkreślają wagę stopniowego ustanawiania wspólnej europejskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa. Uczestnicy poświęcają również wiele uwagi odbudowie Kosowa i Europy Południowo-Wschodniej. Ustalają, że Komisja będzie współpracowała z Bankiem Światowym nad koordynacją działań pomocowych.

28-29

Na zakończenie pierwszego szczytu szefów państw lub rządów Unii Europejskiej, krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów zostaje przyjęta deklaracja z Rio. W deklaracji podkreślono znaczenie nawiązania partnerstwa strategicznego pomiędzy obydwoma regionami i określono 55 działań priorytetowych.

Lipiec

1

Finlandia przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

9

Komisja przyjmuje decyzje dotyczące środków ochrony w odniesieniu do zanieczyszczenia dioksynami niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta oraz decyzje umożliwiające przyznanie pakietu pomocowego gospodarstwom i przedsiębiorstwom dotkniętym przez kryzys związany z dioksynami w Belgii.

19

W Brukseli odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych 15 państw członkowskich UE, 10 krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej, Cypru, Malty i Szwajcarii (Turcja odmawia udziału). Dyskusja dotyczy w szczególności walki z transnarodową przestępczością zorganizowaną oraz sytuacji w Bałkanach Zachodnich.

20

Nowy Parlament Europejski wybiera Nicole Fontaine na stanowisko przewodniczącej.

23

Komisja przyjmuje decyzję ustanawiającą termin rozpoczęcia wywozu produktów z wołowiny z Wielkiej Brytanii na dzień 1 sierpnia.

28

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie odpowiedzialności za wadliwe produkty.

30

Komitet Ekonomiczno-Społeczny: pierwsza konwencja poświęcona „roli i udziałowi zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w integracji europejskiej".

Sierpień

30

Komisja niezależnych ekspertów Parlamentu Europejskiego wydaje drugie sprawozdanie.

30-7

Parlament Europejski przesłuchuje wyznaczonych członków nowej Komisji.

Wrzesień

15

Parlament Europejski głosuje i zatwierdza nową Komisję.

29-1

W Wiedniu w Austrii odbywa się międzynarodowa konferencja UE-Stany Zjednoczone poświęcona zwalczaniu pornografii dziecięcej w Internecie.

Październik

11-14

29. posiedzenie wspólnego zgromadzenia krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i UE w Nassau na Wyspach Bahama.

15-16

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere w Finlandii. Rada osiąga porozumienie w sprawie szeregu wytycznych i priorytetów politycznych, w szczególności w odniesieniu do prawa do azylu, imigracji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i walki z przestępczością. Podejmuje decyzje w sprawie procedur sporządzania projektu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

18-19

W Luksemburgu odbywa się specjalna sesja Zgromadzenia UZE poświęcona bezpieczeństwu i obronie jako wyzwaniom dla Europy po szczycie w Kolonii.

19

Rada Unii Europejskiej publikuje pierwsze sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka.

22

Szczyt UE-Rosja w Helsinkach w Finlandii. W dyskusjach ważne miejsce zajmuje konflikt w Czeczenii.

26

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że decyzje krajowe dotyczące organizacji sił zbrojnych i zarządzania nimi muszą być zgodne z zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn.

28

Pierwszy wyrok wydany przez Europejski Sąd Pierwszej Instancji w składzie jednoosobowym.

Listopad

25

Philippe Maystadt zostaje wyznaczony na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

26

Komisja publikuje raport poświęcony narażeniu na dioksyny i zdrowiu.

30-3/12

Spotkanie Światowej Organizacji Handlu (WTO) poświęcone rundzie milenijnej w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie, podczas którego planowano otwarcie nowej rundy rozmów, kończy się bez osiągnięcia porozumienia przez uczestników.

Grudzień

9

Komisja Europejska podejmuje decyzję o uruchomieniu programu pomocy wspólnotowej w procesie stablilizacji na rzecz Bałkanów Zachodnich (program CARA).

10-11

Posiedzenie Rady Europejskiej w Helsinkach w Finlandii Rada podejmuje decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Rumunią, Słowacją, Łotwą, Litwą, Bułgarią i Maltą oraz o uznaniu Turcji za kraj kandydujący. Członkowie Rady zgadzają się na przegląd Traktatów w lutym 2000 r. podczas konferencji międzyrządowej.

16

Szczyt UE-Kanada w Ottawie w Kanadzie.

17

Szczyt UE-Stany Zjednoczone w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.

21

Szczyt UE-Chiny w Pekinie w Chinach. Podczas szczytu ogłoszone zostaje powołanie Chińsko-Unijnej Izby Handlowej w Pekinie oraz kontynuacja dialogu w dziedzinie przedsiębiorczości pomiędzy UE a Chinami.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top