Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1999

De geschiedenis van de Europese Unie - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. De euro is officieel ingevoerd. In België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland is de euro voortaan de officiële munteenheid.

5

Spanje legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

12

Jacques Santer, Voorzitter van de Europese Commissie, vraagt het vertrouwen van het Europees Parlement.

18

Jan Karlsson wordt verkozen tot voorzitter van de Rekenkamer.

19

Het Hof van Justitie verklaart dat levenslange uitzetting uit het grondgebied van een lidstaat niet verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht.

20

De Commissie keurt een Witboek goed over overheidsinformatie in de informatiemaatschappij.

27

De Commissie keurt een Witboek over de handel goed.

Februari

1

De Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Slovenië en een kaderovereenkomst voor samenwerking met Chili treden in werking.

17

België legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

Maart

11

De Europese Commissie publiceert de gedragscode voor de leden van de Commissie en die voor de betrekkingen tussen de Commissieleden en de diensten van de Commissie.

15

De Commissie neemt collectief ontslag naar aanleiding van het verslag van het Comité van onafhankelijke deskundigen over vermeende gevallen van fraude, wanbeheer en nepotisme bij de Europese Commissie.

16

Het Hof van justitie verklaart de registratie van de benaming "feta" als beschermde oorsprongsbenaming nietig.

22

Portugal legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

23

Griekenland legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

24

Verklaring van de Europese Raad over de benoeming van Romano Prodi tot nieuwe voorzitter van de Commissie.

24-25

In Berlijn (Duitsland) wordt een buitengewone Europese Raad gehouden. Er wordt een alomvattend akkoord over Agenda 2000 bereikt. De Raad verzoekt de heer Prodi de taak van voorzitter van de volgende Europese Commissie te aanvaarden. Voorts worden twee verklaringen over Kosovo en een aantal verklaringen over het vredesproces in het Midden-Oosten en over de uitbreiding goedgekeurd. De Raad hecht tevens zijn goedkeuring aan de handels- en samenwerkingsovereenkomst met Zuid-Afrika.

30

Frankrijk legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

April

15-16

De derde Europees-mediterrane conferentie vindt plaats in Stuttgart (Duitsland). Libië neemt als speciale genodigde van het Voorzitterschap voor het eerst deel aan deze conferentie. De ministers komen overeen een nieuwe impuls aan hun partnerschap te geven op elk van de drie gebieden die in Barcelona zijn vastgelegd (politiek en veiligheid; economie en financiën; sociale, culturele en menselijke dimensie). Daartoe zullen zij in het bijzonder de intraregionale en de subregionale samenwerking verbeteren en de deelneming van niet-gouvernementele organisaties aan de maatregelen bevorderen.

23

De Raad stelt een gemeenschappelijk standpunt vast en neemt een verordening aan betreffende een verbod op de levering en de verkoop van aardolie en aardolieproducten aan de Federale Republiek Joegoslavië.

26

De Raad keurt een gemeenschappelijk optreden goed betreffende praktische steun bij de opvang en de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen, ontheemden en asielzoekers, inclusief vluchtelingen uit Kosovo. De Raad keurt een besluit goed waardoor het Gerecht van eerste aanleg in een aantal gevallen bepaalde onder zijn bevoegdheid vallende zaken kan laten berechten door een alleen-rechtsprekende rechter.

28

De Commissie keurt een Witboek goed over de modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag (mededingingsbeleid).

Mei

1

Het Verdrag van Amsterdam treedt in werking.

5

Het Parlement keurt de benoeming van de heer Romano Prodi tot voorzitter van de Commissie goed.

28

De President van het Hof van Justitie dient bij de Raad Justitie en binnenlandse zaken een aantal voorstellen en reflecties in over de toekomst van de rechtspleging in de Europese Unie.

Juni

3-4

De Europese Raad komt bijeen in Keulen (Duitsland). Voor het eerst wordt een gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie goedgekeurd, die betrekking heeft op Rusland. De Raad keurt voorts verklaringen goed over Kosovo en over de versterking van het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid. Hij benoemt de heer Javier Solana Madariaga tot hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en tot secretaris-generaal van de Raad. De Europese Raad hecht eveneens zijn goedkeuring aan het Europese werkgelegenheidspact, stelt de opdracht van de volgende Intergouvernementele Conferentie vast en besluit een handvest van de grondrechten van de Europese Unie op testellen.

10

In het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Denemarken worden verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

11

In Ierland worden verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

13

In Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal en Zweden worden verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

14

Conclusies van de Raad over de verontreiniging met dioxine van bepaalde levensmiddelen.

17

In Bonn (Duitsland) vindt een topontmoeting tussen de Europese Unie en Canada plaats. Beide partijen ondertekenen een overeenkomst over de toepassing van hun mededingingsrecht en tonen zich verheugd over de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van het gezamenlijke actieplan van 1996, over het handelsinitiatief dat in 1998 door de beide partijen werd opgezet, en in het bijzonder over de organisatie van een rondetafelconferentie van het bedrijfsleven uit de Europese Unie en Canada. Ook wordt gesproken over de voorbereiding van de volgende ronde van de multilaterale handelsbesprekingen, waarvoor gezamenlijke doelstellingen worden vastgelegd.

18

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding wordt opgericht.

18-20

De jaarlijkse top van de G-8 vindt plaats in Keulen (Duitsland). De staatshoofden en regeringsleiders stellen de prioriteiten vast om de uitdagingen van de 21e eeuw en in het bijzonder de mondialisering aan te pakken. Daartoe behoren onder meer een aangepast macro-economisch beleid en structurele hervormingen om een duurzame groei mogelijk te maken, een beleid gericht op de bevordering van de werkgelegenheid en de verbetering van de sociale garanties, steun aan het economisch herstel van Rusland, een wereldhandelssysteem voor iedereen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), een nieuwe ruime en ambitieuze ronde van bilaterale handelsbesprekingen en een initiatief ter vermindering van schuldenlast van de ontwikkelingslanden. De deelnemers hebben ook een verklaring over de regionale aangelegenheden goedgekeurd, waarin ze zich verheugen over de goedkeuring van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa en hun steun bevestigen aan de internationale civiele aanwezigheid en aan de aanwezigheid van internationale veiligheidstroepen in Kosovo.

20

In Bonn (Duitsland) wordt de achtste topontmoeting tussen de Europese Unie en Japan georganiseerd. Beide partijen wijzen op hun bereidheid om de onderlinge betrekkingen te versterken, in het bijzonder door gezamenlijke projecten op politiek gebied op te zetten, samen te werken bij de voorbereiding van de volgende ronde van de multilaterale handelsbesprekingen en een bilaterale overeenkomst inzake wederzijdse erkenning te sluiten.

21

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten vindt plaats in Bonn (Duitsland). De EU en de VS komen in een gezamenlijke verklaring overeen het onderlinge partnerschap in het kader van de nieuwe trans-Atlantische agenda te versterken en met name samen te werken om regionale crisissituaties te voorkomen en op te lossen. Zij wijzen op het belang van de geleidelijke totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid. Zij komen tevens overeen een waarschuwingssysteem in te stellen waarmee het voor de beide partijen mogelijk wordt potentiële handelsconflicten in een vroeg stadium op te sporen, zodat tijdig kan worden opgetreden en ernstige conflicten kunnen worden voorkomen. Ook wordt aandacht besteed aan Kosovo en Zuidoost-Europa en wordt naar manieren gezocht om optimaal samen te werken om de wederopbouw van de regio te vergemakkelijken. Zij komen overeen dat de Commissie met de Wereldbank zal samenwerken om de donoractiviteiten te coordineren.

28-29

De eerste topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, de landen van Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied wordt afgesloten met de goedkeuring van de Verklaring van Rio. Daarin wordt de nadruk gelegd op het belang van een strategisch partnerschap tussen de beide regio's en zijn 55 prioritaire acties vastgelegd. De politieke prioriteiten omvatten onder meer nauwere samenwerking in internationale fora, samenwerking bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad, corruptie, drugs en terrorisme, en bij het bevorderen van de duurzame ontwikkeling en het voorkomen van rampen. Op economisch gebied wordt voorrang gegeven aan een gezamenlijk optreden bij de uitvoering van de resultaten van de Uruguayronde, aan een nieuwe ronde multilaterale handelsbesprekingen die de beide partijen tot voordeel strekken en aan een stabiel internationaal financieel stelsel. De staatshoofden en regeringsleiders roepen de Europese Investeringsbank op om haar activiteiten in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied te intensiveren en uit te breiden.

Juli

1

Finland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

9

De Commissie neemt beschermende maatregelen met betrekking tot bepaalde met dioxine verontreinigde producten van dierlijke oorsprong bestemd voor menselijke consumptie of diervoeding, en keurt een pakket steunmaatregelen goed ten behoeve van landbouwbedrijven en ondernemingen in België die door de dioxinecrisis zijn getroffen.

19

Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Wenen vindt in Brussel een vergadering plaats van de ministers van Buitenlandse zaken van de vijftien lidstaten van de Europese Unie, van de tien kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa en van Cyprus, Malta en Zwitserland (Turkije wenste niet deel te nemen). Op de agenda staan met name de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de situatie in de westelijke Balkan.

20

Het nieuwe Europees Parlement kiest mevrouw Nicole Fontaine tot voorzitter.

23

De Commissie keurt een beschikking goed op grond waarvan uit runderen verkregen producten uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 augustus mogen worden verzonden in het kader van het "date-based export scheme".

28

De Commissie keurt een Groenboek goed over de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

30

Het Economisch en Sociaal Comité organiseert de eerste conferentie over de rol en de bijdrage van de maatschappelijke organisaties ("civil society") bij de opbouw van Europa.

Augustus

30

Het Comite van onafhankelijke deskundigen van het Europees Parlement dient zijn tweede verslag in.

30-7

Het Europees Parlement houdt hoorzittingen met de voorgedragen Commissieleden.

September

15

Het Europees Parlement stemt in met de benoeming van de nieuwe Commissie.

29-1

In Wenen wordt een internationale conferentie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten gehouden over de bestrijding van kinderpornografie op internet.

Oktober

11-14

De 29e zitting van de Paritaire Vergadering ACS-EU in het kader van de Overeenkomst van Lomé vindt plaats in Nassau (Bahamas).

15-16

In Tampere (Finland) wordt een speciale Europese Raad gehouden. Overeenstemming wordt bereikt over een aantal richtsnoeren en politieke prioriteiten, met name wat betreft het asiel- en migratiebeleid, de toegang tot de rechter en de bestrijding van de criminaliteit. Ook worden besluiten genomen over de procedures voor het opstellen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

18-19

Een speciale zitting van de WEU over "Veiligheid en defensie, de uitdaging voor Europa na Keulen" vindt plaats in Luxemburg.

19

De Raad van de Europese Unie publiceert het eerste jaarverslag over de mensenrechten.

22

Op de topontmoeting tussen de Europese Unie en Rusland in Helsinki (Finland) wordt vooral van gedachten gewisseld over de toestand in Tsjetsjenië.

26

Het Hof van Justitie stelt in een arrest dat besluiten van de lidstaten inzake het beheer en de organisatie van de strijdmachten over het algemeen moet worden genomen met inachtneming van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

28

Het Gerecht van eerste aanleg berecht voor het eerst als alleen-rechtsprekende rechter.

November

25

Philippe Maystadt wordt benoemd tot President van de Europese Investeringsbank.

26

De Commissie maakt een studie bekend over blootstelling aan dioxine en gezondheid.

30 - 3/12

In Seattle (VS) wordt een ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de millenniumronde gehouden. Het was de bedoeling een nieuwe ronde handelsbesprekingen op gang te brengen, maar de deelnemers slagen er niet in overeenstemming te bereiken.

December

9

De Europese Commissie keurt een programma goed voor communautaire bijstand ten behoeve van het stabilisatie- en associatieproces in de landen van de Westelijke Balkan (CARA-programma - Community Association and Reconstruction Assistance).

10-11

De Europese Raad komt in Helsinki (Finland) bijeen. Besloten wordt toetredingsonderhandelingen met Roemenië, Slovakije, Letland, Bulgarije en Malta te beginnen en Turkije als kandidaat-lidstaat te erkennen. Ook wordt overeengekomen in februari 2000 een Intergouvernementele Conferentie voor de herziening van de Verdragen bijeen te roepen.

16

In Ottawa (Canada) vindt een topontmoeting tussen de Europese Unie en Canada plaats. Er worden gezamenlijke verklaringen aangenomen over elektronische handel en de informatiemaatschappij, over de noordse samenwerking en over kleine wapens. Voorts wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Seattle en worden diverse handelsvraagstukken besproken. De partijen tonen zich verheugd over het welslagen van het bilaterale handelsinitiatief.

17

Een topontmoeting tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten vindt plaats in Washington (VS). Er worden gezamenlijke verklaringen aangenomen over Zuidoost-Europa, over de situatie in Tsjetsjenië, over de noordelijke dimensie van Europa, over kleine wapens en over de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De beide partijen verbinden zich ertoe de voorbereidende werkzaamheden voor een allesomvattende ronde van multilaterale handelsbesprekingen voort te zetten. Zij onderstrepen de noodzaak aan een grotere transparantie van de werkzaamheden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en wijzen erop dat de onderhandelingen aantrekkelijker moeten worden gemaakt voor de ontwikkelingslanden. Ook komen zij overeen nauwer samen te werken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en op dat van de biotechnologie.

21

In Peking wordt de tweede topconferentie tussen de Europese Unie en China gehouden. Centraal in de besprekingen staan het hervormingsproces in China, de mensenrechten, de economische en de handelsbetrekkingen en in het bijzonder de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Tijdens deze conferentie worden tevens de oprichting in Peking van een Chinees-Europese Kamer van koophandel en de voortzetting van de dialoog tussen Chinese en Europese bedrijven aangekondigd.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top