Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1999

Eiropas Savienības vēsture - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Vācija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru. Tiek oficiāli ieviests eiro. Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija un Vācija pieņem eiro par savu oficiālo valūtu.

5

Spānija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

12

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žaks Santērs aicina Parlamentu izteikt uzticību Komisijai.

18

Par Revīzijas palātas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jans Karlsons.

19

Eiropas Savienības Tiesa paziņo, ka izraidīšana uz mūžu no kādas dalībvalsts teritorijas ir pretrunā Kopienas tiesībām.

20

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par publiskā sektora informāciju informācijas sabiedrībā.

27

Komisija pieņem Balto grāmatu par tirdzniecību.

Februāris

1

Stājas spēkā nolīgums starp Eiropas Kopienām un Slovēniju.

17

Beļģija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

Marts

11

Eiropas Komisija publicē komisāru rīcības kodeksu un rīcības kodeksu attiecībām starp komisāriem un Komisijas nodaļām.

15

Ņemot vērā neatkarīgo ekspertu komisijas ziņojumu par apsūdzībām pret Eiropas Komisiju krāpšanā, sliktā pārvaldībā un nepotismā, Komisija demisionē pilnā sastāvā.

16

Eiropas Savienības Tiesa atceļ regulu par vārda "feta" kā aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reģistrāciju.

22

Portugāle nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

23

Grieķija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

24

Eiropadome paziņo par Romāno Prodi iecelšanu Komisijas priekšsēdētāja amatā.

24-25

Berlīnē (Vācijā) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme. Tajā tiek panākta vispārēja vienošanās par programmu "Darba kārtība 2000", un Romāno Prodi tiek aicināts pieņemt nākamās Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatu.

30

Francija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

Aprīlis

15-16

Štutgartē (Vācijā) notiek trešā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konference. Ministri vienojas piešķirt jaunu dinamiku partnerattiecībām visās trīs jomās (politikas un drošības, ekonomikas un finanšu, kā arī sociālajā, kultūras un cilvēktiesību jomā).

23

Padome pieņem kopējo nostāju un regulu par aizliegumu piegādāt un pārdot naftu un naftas produktus Dienvidslāvijas Federatīvajai Republikai.

26

Padome apstiprina vienotu rīcību saistībā ar bēgļu, pārvietoto personu un patvēruma meklētāju, tostarp Kosovas bēgļu, uzņemšanu un brīvprātīgu repatriāciju. Padome pieņem lēmumu, kas, ievērojot īpašus nosacījumus, ļauj Pirmās instances tiesai viena tiesneša sastāvā pieņemt lēmumus lietās, kas ietilpst tās kompetencē.

28

Komisija pieņem Balto grāmatu par EK Līguma 85. un 86. panta piemērošanas noteikumu aktualizēšanu (konkurences politika).

Maijs

1

Stājas spēkā Amsterdamas līgums.

5

Parlaments apstiprina Romāno Prodi iecelšanu Komisijas priekšsēdētāja amatā.

28

Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs iepazīstina Tieslietu ministru padomi ar vairākiem priekšlikumiem un idejām par Eiropas Savienības tiesu sistēmas nākotni.

Jūnijs

3-4

Ķelnē (Vācijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek pieņemta Eiropas Savienības pirmā kopējā stratēģija attiecībā uz Krieviju, un Havjērs Solana Madariaga tiek iecelts par Augsto pārstāvi kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un par Padomes ģenerālsekretāru.

10

Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē un Dānijā notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

11

Īrijā notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

13

Austrijā, Beļģijā, Spānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Luksemburgā, Portugālē un Zviedrijā notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

14

Padome iesniedz savus secinājumus par atsevišķu pārtikas produktu piesārņojumu ar dioksīnu.

17

Bonnā (Vācijā) notiek ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme. Abas puses paraksta vienošanos par savu konkurences tiesību piemērošanu.

18

Tiek izveidots Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai.

18-20

Ķelnē (Vācijā) notiek ikgadējā G8 augstākā līmeņa sanāksme. Valstu vai to valdību vadītāji nosaka prioritātes 21. gadsimta problēmu, īpaši globalizācijas, risināšanai.

20

Bonnā (Vācijā) notiek 8. ES un Japānas augstākā līmeņa sanāksme.

21

Bonnā (Vācijā) notiek ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme. ES un ASV uzsver, cik svarīgi ir pakāpeniski izveidot Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku. Lielu uzmanību dalībnieki velta arī Kosovas un Dienvidaustrumeiropas atjaunošanas jautājumiem. Viņi vienojas par Komisijas sadarbību ar Pasaules Banku, lai koordinētu līdzekļu devēju darbību.

28-29

Eiropas Savienības valstu vai to valdību vadītāju un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu pirmās augstākā līmeņa sanāksmes noslēgumā tiek pieņemta Rio deklarācija. Tajā ir uzsvērta stratēģisko partnerattiecību veidošanas nozīme starp abiem reģioniem un izvirzītas 55 darbības prioritātes.

Jūlijs

1

Somija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

9

Komisija pieņem lēmumus par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz dioksīna piesārņojumu atsevišķos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, kas paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barošanai, un lēmumus par atbalsta paketes piešķiršanu lauku saimniecībām un uzņēmumiem, ko skārusi dioksīna krīze Beļģijā.

19

Briselē notiek visu 15 ES dalībvalstu, 10 Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstu, Kipras, Maltas un Šveices (Turcija atsakās piedalīties) ārlietu ministru sanāksme. Tās uzmanības centrā ir cīņa pret starptautiski organizēto noziedzību un situācija Rietumbalkānos.

20

Jaunais Eiropas Parlaments par savu priekšsēdētāju ievēl Nikolu Fontēnu.

23

Komisija pieņem lēmumu 1. augustu noteikt par datumu, kad Apvienotā Karaliste var sākt liellopu gaļas izstrādājumu eksportu saskaņā ar datumpamatoto eksporta shēmu.

28

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par atbildību par bojātiem produktiem.

30

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pirmā konvencija par organizētās pilsoniskās sabiedrības lomu un ieguldījumu Eiropas integrācijā.

Augusts

30

Eiropas Parlamenta neatkarīgo ekspertu komisija izdod otru ziņojumu.

30-7

Eiropas Parlamentā notiek jaunās Komisijas locekļu kandidātu uzklausīšana.

Septembris

15

Eiropas Parlaments balso un apstiprina jauno Komisiju.

29-1

Vīnē (Austrijā) notiek starptautiska ES un ASV konference par bērnu pornogrāfijas apkarošanu internetā.

Oktobris

11-14

Naso (Bahamu salās) notiek 29. Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu un ES Apvienotā parlamentārā asambleja.

15-16

Tamperē (Somijā) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme. Tiek panākta vienošanās par vairākām pamatnostādnēm un politiskajām prioritātēm, īpaši attiecībā uz tiesībām uz patvērumu, imigrāciju, tiesas pieejamību un noziedzības apkarošanu. Tiek pieņemti lēmumi par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas izstrādes kārtību.

18-19

Luksemburgā notiek Rietumeiropas Savienības (RES) asamblejas ārkārtas sesija par drošību un aizsardzību un Eiropas problēmām pēc Ķelnes.

19

Eiropas Savienības Padome publicē pirmo gada pārskatu par cilvēktiesībām.

22

Helsinkos (Somijā) notiek ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme. Nozīmīgu vietu diskusijās ieņem konflikts Čečenijā.

26

Eiropas Savienības Tiesa paziņo, ka visos valstu lēmumos par bruņoto spēku organizāciju un vadību ir jāievēro princips par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem.

28

Pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā pasludina savu pirmo spriedumu.

Novembris

25

Par Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāju tiek iecelts Filips Meištats.

26

Komisija sniedz ziņojumu par dioksīna iedarbību un veselību.

30-3/12

Sietlā (ASV) notiek Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) sanāksme par Tūkstošgades sarunu kārtu. Sanāksme, kuras mērķis bija sākt jaunu tirdzniecības sarunu kārtu, beidzas ar to, ka dalībnieki nespēj vienoties.

Decembris

9

Eiropas Komisija pieņem lēmumu par Kopienas asociāciju un palīdzību Rietumbalkānu atjaunošanai (CARA programmu).

10-11

Helsinkos (Somijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā nolemj atklāt pievienošanās sarunas ar Rumāniju, Slovākiju, Latviju, Lietuvu, Bulgāriju un Maltu un atzīt Turciju par kandidātvalsti. Sanāksmē vienojas par starpvaldību konferences sasaukšanu 2000. gada februārī, lai pārskatītu Līgumus.

16

Otavā (Kanādā) notiek ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme.

17

Vašingtonā (ASV) notiek ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme.

21

Pekinā (Ķīnā) notiek ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme. Tās laikā tiek paziņots, ka Pekinā ir izveidota Ķīnas un ES Tirdzniecības palāta un turpināsies ES un Ķīnas dialogs uzņēmējdarbības jomā.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī: