Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1999 m.

Europos Sąjungos istorija - 1999 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Euras oficialiai tapo Airijos, Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos ir Vokietijos piniginiu vienetu.

5 d.

Ispanija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

12 d.

Europos Komisijos Pirmininkas Jacques'as Santeras paprašė Europos Parlamento pasitikėjimo.

18 d.

Audito Rūmų pirmininku išrinktas Janas Karlssonas.

19 d.

Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad išsiuntimas iš valstybės narės be teisės kada nors sugrįžti prieštarauja Bendrijų teisei.

20 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl viešojo sektoriaus informacijos informacinėje visuomenėje.

27 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl prekybos.

Vasaris

1 d.

Įsigaliojo Europos Bendrijų ir Slovėnijos susitarimas.

17 d.

Belgija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

Kovas

11 d.

Europos Komisija paskelbė Komisijos narių elgesio kodeksą bei Komisijos narių ir Komisijos padalinių santykių kodeksą.

15 d.

Paskelbus nepriklausomų ekspertų komiteto ataskaitą, kurioje Europos Komisija kaltinama sukčiavimu, prastu valdymu ir nepotizmu, visa Europos Komisija atsistatydino.

16 d.

Europos Teisingumo Teismas atšaukė pavadinimo „Feta“ kaip saugomos kilmės vietos nuorodos registraciją.

22 d.

Portugalija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

23 d.

Graikija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

24 d.

Europos Vadovų Taryba paskelbė, kad Europos Komisijos pirmininku skiriamas Romano Prodi.

24–25 d.

Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas Berlyne (Vokietija). Šiame susitikime pasiektas bendras susitarimas dėl 2000 m. darbotvarkės. Romano Prodi paprašyta eiti būsimos Europos Komisijos pirmininko pareigas.

30 d.

Prancūzija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

Balandis

15–16 d.

Trečioji Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konferencija Štutgarte (Vokietija). Ministrai susitarė duoti naują postūmį partnerystei trijose srityse: politikos ir saugumo, ekonomikos ir finansų, socialinių reikalų, kultūros ir žmogiškųjų reikalų.

23 d.

Taryba priėmė bendrąją poziciją ir reglamentą dėl draudimo tiekti ir parduoti naftą ir naftos produktus Jugoslavijos Federacinei Respublikai.

26 d.

Taryba pritarė bendriems veiksmams, kuriais padedama priimti pabėgėlius, perkeltuosius asmenis ir prieglobsčio prašytojus, įskaitant pabėgėlius iš Kosovo, ir pasirūpinti jų savanoriška repatriacija. Taryba priėmė sprendimą, pagal kurį Europos Pirmosios instancijos teisme sprendimus šio teismo jurisdikcijai priklausančiose bylose tam tikromis aplinkybėmis gali priimti vienas teisėjas.

28 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl EB sutarties 85–86 straipsnių (konkurencijos politika) įgyvendinimo taisyklių modernizavimo.

Gegužė

1 d.

Įsigaliojo Amsterdamo sutartis.

5 d.

Parlamentas pritarė, kad Europos Komisijos pirmininku būtų paskirtas Romano Prodi.

28 d.

Europos Teisingumo Teismo pirmininkas Teisingumo ministrų taryboje pateikė pasiūlymų dėl Europos Sąjungos jurisdikcijos sistemos ir pasidalijo mintimis apie šios sistemos ateitį.

Birželis

3–4 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kelne (Vokietija). Susitikime priimta pirmoji bendra Europos Sąjungos strategija Rusijos atžvilgiu. Vyriausiuoju bendros užsienio ir saugumo politikos įgaliotiniu ir Tarybos generaliniu sekretoriumi paskirtas Javieras Solana Madariaga.

10 d.

Rinkimai į Europos Parlamentą Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir Danijoje.

11 d.

Rinkimai į Europos Parlamentą Airijoje.

13 d.

Rinkimai į Europos Parlamentą Austrijoje, Belgijoje, Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje.

14 d.

Taryba pateikė išvadas dėl kai kurių maisto produktų užteršimo dioksinais.

17 d.

ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas Bonoje (Vokietija). Pasirašytas susitarimas dėl konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo.

18 d.

Įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).

18–20 d.

Kasmetinis Didžiojo aštuoneto aukščiausiojo lygio susitikimas Kelne (Vokietija). Valstybių ir vyriausybių vadovai nustatė XXI amžiaus uždavinių, visų pirma kylančių dėl globalizacijos, sprendimo prioritetus.

20 d.

8-asis ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas Bonoje (Vokietija).

21 d.

ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas Bonoje (Vokietija). Europos Sąjunga ir JAV pabrėžė, kaip svarbu palaipsniui kurti bendrąją Europos saugumo ir gynybos politiką. Daug dėmesio skirta Kosovo ir Pietryčių Europos atstatymui. Susitikimo dalyviai susitarė, kad pagalbos teikimą koordinuos Europos Komisija drauge su Pasaulio banku.

28–29 d.

Baigiantis pirmajam Europos Sąjungos, Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių aukščiausiojo lygio susitikimui priimta Rio de Žaneiro deklaracija. Joje pabrėžiama, kaip svarbu plėtoti šių dviejų regionų strateginę partnerystę, ir nustatomos 55 prioritetinės veiklos sritys.

Liepa

1 d.

Suomija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

9 d.

Komisija priėmė sprendimus dėl kai kurių maistui arba pašarams skirtų gyvūninės kilmės produktų apsaugos nuo užteršimo dioksinais priemonių ir sprendimus, kuriais leidžiama padėti nuo dioksino krizės Belgijoje nukentėjusiems ūkiams ir įmonėms.

19 d.

Briuselyje įvyko 15 ES valstybių narių, 10 Vidurio ir Rytų Europos šalių kandidačių, Kipro, Maltos ir Šveicarijos užsienio reikalų ministrų susitikimas (Turkija jame dalyvauti atsisakė). Daugiausia dėmesio susitikime skirta kovai su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir padėčiai Vakarų Balkanuose.

20 d.

Naujojo Europos Parlamento pirmininke išrenkama N. Fontaine.

23 d.

Komisija priėmė sprendimą, kad nuo rugpjūčio 1 d. iš Jungtinės Karalystės galima pradėti eksportuoti galvijų produktus.

28 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius.

30 d.

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmoji konvencija dėl organizuotos pilietinės visuomenės vaidmens Europos integracijos procese.

Rugpjūtis

30 d.

Europos Parlamento nepriklausomų ekspertų komitetas paskelbė antrąją ataskaitą.

Rugpjūčio 30 d.–rugsėjo 7 d.

Paskirtųjų naujosios Komisijos narių klausymai Europos Parlamente.

Rugsėjis

15 d.

Europos Parlamentas balsavo už naujos sudėties Komisijos patvirtinimą.

Rugsėjo 29 d.–spalio 1 d.

Vienoje (Austrija) įvyko ES ir JAV tarptautinė konferencija kovos su vaikų pornografija internete tema.

Spalis

11–14 d.

29-oji Afrikos, Karibų bei Ramiojo vandenyno šalių ir Europos Sąjungos jungtinė asamblėja Nasau (Bahamos).

15–16 d.

Neeilinis Europos Vadovų Tarybos susitikimas Tamperėje (Suomija). Susitarta dėl kai kurių veiklos krypčių ir politikos prioritetų, visų pirma susijusių su teise į prieglobstį, imigracija, teise kreiptis į teismą ir su kova su nusikalstamumu. Nutarta, kokia turi būti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos rengimo tvarka.

18–19 d.

Liuksemburge įvyko neeilinė Vakarų Europos Sąjungos asamblėjos sesija, kurioje svarstyta, kokias saugumo ir gynybos problemas Europa turi spręsti po Tarybos susitikimo Kelne.

19 d.

Europos Sąjungos Taryba paskelbė pirmąją metinę žmogaus teisių ataskaitą.

22 d.

ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas Helsinkyje (Suomija). Susitikime daug kalbėta apie konfliktą Čečėnijoje.

26 d.

Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad priimdamos sprendimus dėl ginkluotųjų pajėgų organizavimo ir valdymo valstybės narės turi laikytis vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principo.

28 d.

Sprendimą Europos Pirmosios instancijos teisme pirmą kartą priėmė vienas teisėjas.

Lapkritis

25 d.

Europos investicijų banko pirmininku paskirtas Philippe'as Maystadtas.

26 d.

Komisija paskelbė dioksinų įtakos sveikatai ataskaitą.

Lapkričio 30 d.–gruodžio 3 d.

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitikimas Siatle (JAV). Tikėtasi, kad šiuo susitikimu bus pradėtas naujas derybų dėl prekybos ratas, tačiau dalyviams susitarti nepavyko.

Gruodis

9 d.

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Bendrijos pagalbos Vakarų Balkanams teikimo pagal programą CARA.

10–11 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Helsinkyje (Suomija). Susitikime nutarta pradėti derybas dėl narystės su Rumunija, Slovakija, Latvija, Lietuva, Bulgarija ir Malta, o Turkiją laikyti paraiška pateikusia valstybe. Susitarta 2000 m. vasarį surengti tarpvyriausybinę konferenciją, per kurią būtų persvarstytos sutartys.

16 d.

ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas Otavoje (Kanada).

17 d.

ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas Vašingtone (JAV).

21 d.

ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas Pekine (Kinija) . Per susitikimą paskelbta, kad Pekine bus steigiami Kinijos ir ES prekybos rūmai ir kad bus tęsiamas ES ir Kinijos verslo dialogas.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: 
Back to top