an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1999

Stair an Aontais Eorpaigh - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Ghearmáin i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Seoltar an euro go hoifigiúil. Glacann an Ostair, an Bheilg, an Fhionlainn, an Fhrainc, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Phortaingéil agus an Spáinn an euro mar a n-airgeadra oifigiúil.

5

Taisceann an Spáinn ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

12

Glaonn Jacques Santer, uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, ar mhuinín na Parlaiminte.

18

Toghtar an tUasal Jan Karlsson ina uachtarán ar an gCúirt Iniúchóirí.

19

Foraithníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil ionnarbadh saoil ó chríoch Ballstáit contrártha do Dhlí an Chomhphobail.

20

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar fhaisnéis earnála poiblí sa tsochaí faisnéise.

27

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar Thráchtáil.

Feabhra

1

Tagann an comhaontú idir na Comhphobail Eorpacha agus an tSlóivéin i bhfeidhm.

17

Taisceann an Bheilg ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

Márta

11

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach cóid iompair le haghaidh Chomhaltaí an Choimisiúin agus an chaidrimh idir Coimisinéirí agus ranna an Choimisiúin.

15

Éiríonn comhaltaí an Choimisiúin as oifig i dteannta a chéile i bhfianaise tuarascála ón gCoiste Saineolaithe Neamhspleácha ar na líomhaintí maidir le calaois, le drochbhainistíocht agus le finíochas sa Choimisiún.

16

Cuireann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach clárú an fhocail "feta" mar ainmniú cosanta tionscnaimh ar neamhní.

22

Taisceann an Phortaingéil ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

23

Taisceann an Ghréig ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

24

Dearbhú na Comhairle Eorpaí ar cheapachán an Uasail Romano Prodi mar uachtarán an Choimisiúin.

24-25

Tionóltar cruinniú speisialta den Chomhairle Eorpach i mBeirlín na Gearmáine. Tagann sí ar chomhaontú foriomlán maidir le Clár Oibre 2000; Iarrtar ar an Uasal Prodi glacadh le post uachtarán an chéad Choimisiúin Eorpaigh eile.

30

Taisceann an Fhrainc ionstraimí daingniúcháin Chonradh Amstardam.

Aibreán

15-16

Tionóltar an Tríú Comhdháil Eora-Mheánmhara i Stuttgart na Gearmáine. Comhaontaíonn na hairí fuinneamh nua a thabhairt dá gcomhpháirtíocht i ngach ceann de thrí réimse (polaitiúil agus slándála; eacnamaíoch agus airgeadais; sóisialta, cultúrtha agus daonna).

23

Glacann an Chomhairle comhsheasamh agus rialachán maidir le toirmeasc a chur ar sholáthar agus ar dhíol peitriliam agus táirgí peitriliam le Phoblacht Chónaidhme na hIúgslaive.

26

Formheasann an Chomhairle gníomhaíocht chomhpháirteach ag soláthar tacaíochta do ghlacadh agus d'aisdúichiú deonach teifeach, daoine asáitithe agus iarrthóirí tearmainn, lena n-áirítear iad siúd a theith ón gCosaiv. Glacann an Chomhairle cinneadh a chumasaíonn do Chúirt Chéadchéime na gComhphobal Eorpach, i dtosca ar leith, cinntí a thabhairt i gcásanna a thagann faoina dlínse nuair atá sí comhdhéanta de bhreitheamh amháin.

28

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar nuachóiriú na rialacha lena gcuirtear Airteagail 85 agus 86 de Chonradh an AE (beartas iomaíochta) chun feidhme.

Bealtaine

1

Tagann Conradh Amstardam i bhfeidhm.

5

Formheasann an Pharlaimint ainmniú an Uasail Romano Prodi mar uachtarán an Choimisiúin.

28

Cuireann uachtarán Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach roinnt tograí agus smaointe faoi bhráid Chomhairle na nAirí Dlí agus Cirt mar gheall ar thodhchaí chóras dlínsiúil an Aontais Eorpaigh.

Meitheamh

3-4

Tionóltar cruinniú den Chomhairle Eorpach i gCologne na Gearmáine. Glacann sí an chéad chomhstraitéis de chuid an Aontais Eorpaigh, a bhaineann leis an Rúis, agus ainmníonn sí an tUasal Javier Solana Madariage mar ardionadaí an CBES (An Comhbheartas Eachtrach agus Slándála) agus mar ard-rúnaí na Comhairle.

10

Déantar toghcháin do Pharlaimint na hEorpa sa Ríocht Aontaithe, san Ísiltír agus sa Danmhairg.

11

Déantar toghcháin do Pharlaimint na hEorpa in Éirinn.

13

Déantar toghcháin do Pharlaimint na hEorpa san Ostair, sa Bheilg, sa Spáinn, san Fhionlainn, sa Fhrainc, sa Ghearmáin, sa Ghréig, san Iodáil, i Lucsamburg, sa Phortaingéil agus sa tSualainn.

14

Cuireann an Chomhairle a conclúidí i láthair maidir le héilliú bia-ábhar áirithe le dé-ocsain.

17

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada i mBonn na Gearmáine. Síníonn an dá pháirtí comhaontú maidir le forfheidhmiú na ndlíthe iomaíochta acu.

18

Bunaítear an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise.

18-20

Tionóltar cruinniú mullaigh bliantúil an G8 i gCologne na Gearmáine. Sainíonn na ceannairí stáit nó rialtais a dtosaíochtaí maidir leis an gceann is fearr a fháil ar dhúshláin an aonú haois is fiche, go háirithe an domhandú.

20

Tionóltar an t-ochtú cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSeapáin i mBonn na Gearmáine.

21

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus na SAM i mBonn na Gearmáine. Cuireann an AE agus na SAM béim ar an tábhacht a ghabhann le comhbheartas slándála agus cosanta Eorpach a bhunú de réir a chéile. Lena chois sin, caitheann na rannpháirtithe mórchuid ama ag plé atógáil na Cosaive agus oirdheisceart na hEorpa. Comhaontaíonn siad go n-oibreoidh an Coimisiúin leis an mBanc Domhanda chun gníomhaíochtaí bronntóirí a chomhordú.

28-29

Glactar Dearbhú Rio ag deireadh an chéad chruinniú mhullaigh de cheannairí stáit agus rialtais an Aontais Eorpaigh, de thíortha de chuid Mheiriceá Laidinigh agus de thíortha de chuid na Mara Cairibe. Cuireann sé béim ar a thábhachtaí is atá sé comhpháirtíocht straitéiseach a fhorbairt idir an dá réigiún agus leagann sé amach 55 thosaíocht gníomhaíochta.

Iúil

1

Téann an Fhionlainn i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

9

Glacann an Coimisiún cinntí ar bhearta cosanta maidir le héilliú dé-ocsaine i dtáirgí áirithe de bhunús ainmhíoch atá ceaptha mar bhia do dhaoine nó d'ainmhithe, agus cinntí a údaraíonn pacáiste cúnaimh d'fheirmeacha agus do ghnóthais atá buailte ag an ngéarchéim dé-ocsaine sa Bheilg.

19

Tionóltar cruinniú d’airí dlí agus cirt chúig Bhallstát déag an AE, an deich dtír is iarrthóirí i Lár agus in Oirthear na hEorpa, na Cipire, Mhálta agus na hEilvéise (diúltaíonn an Tuirc de bheith i láthair) sa Bhruiséil. Díríonn an cruinniú ar an troid in aghaidh na coireachta idirnáisiúnta eagraithe agus ar an staid in iarthar na mBalcán.

20

Toghann Parlaimint na hEorpa nua Uasal Fontaine mar uachtarán.

23

Glacann an Coimisiún cinneadh ag socrú an 1 Lúnasa mar an dáta ar ceadmhach tús a chur le seoladh táirgí buaibheacha na Ríochta Aontaithe faoin scéim onnmhairithe dáta-bhunaithe.

28

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar dhliteanas as táirgí lochtacha.

30

An Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta: An Chéad Choinbhinsiún ar "Ról agus Rannchuidiú na Sochaí Sibhialta eagraithe le Lánpháirtiú na hEorpa".

Lúnasa

30

Eisíonn Coiste Saineolaithe Neamhspleácha Pharlaimint na hEorpa an dara tuarascáil dá chuid.

30-7

Éisteachtaí na gcomhaltaí ainmnithe den Choimisiún nua ag Parlaimint na hEorpa.

Meán Fómhair

15

Vótálann Parlaimint na hEorpa agus formheastar an Coimisiún nua.

29-1

Tionóltar comhdháil idirnáisiúnta i Vín na hOstaire idir an AE agus SAM ar chomhrac na pornagrafaíochta leanaí ar an Idirlíon.

Deireadh Fómhair

11-14

Tionóltar an 29ú Comhthionól idir Stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) agus an AE i Nassau na mBahámaí.

15-16

Tionóltar Comhairle Eorpach speisialta i Tampere na Fionlainne. Tagann sí ar chomhaontú maidir le roinnt treoirlínte agus tosaíochtaí polaitiúla, go háirithe maidir leis an gceart tearmainn, le himirce, le rochtain ar cheartas agus le comhrac na coireachta. Glactar cinntí ar na nósanna imeachta maidir le dréachtú Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

18-19

Tionóltar Seisiún Comhthionóla Speisialta WEU i Lucsamburg ar "Slándáil agus Cosaint, an dúshlán don Eoraip i ndiaidh Cologna".

19

Foilsíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh an Chéad Tuarascáil Bhliantúil ar Chearta an Duine.

22

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an Rúis i Heilsincí na Fionlainne. Ábhar díospóireachta den tábhacht is ea an choimhlint sa tSeisnia.

26

Foraithníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach nach mór do chinntí náisiúnta maidir le heagrú agus le bainistiú na bhfórsaí armtha aird a thabhairt, i gcoitinne, ar phrionsabal an chaithimh chomhionann le mná agus le fir.

28

An chéad bhreithiúnas eisithe ag breitheamh amháin ag an gCúirt Eorpach Chéadchéime.

Samhain

25

Ceaptar Philippe Maystadt ina uachtarán ar an mBanc Eorpach Infheistíochta.

26

Eisíonn an Coimisiún tuarascáil ar nochtadh do Dhé-ocsainí agus ar shláinte.

30-3/12

Tionóltar cruinniú den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO) ar Bhabhta na Mílaoise i Seattle, SAM. Ceapadh an cruinniú le babhta nua cainteanna trádála a sheoladh ach críochnaíonn sé gan aon réiteach idir na rannpháirtithe.

Nollaig

9

Cinneann an Coimisiún Eorpach comhlachas Comhphobail agus cúnamh atógála a sholáthar d’iarthar na mBalcán (clár CARA).

10-11

Tionóltar Comhairle Eorpach i Heilsincí na Fionlainne. Cinneann sí caibidlíocht a oscailt maidir le haontachas na Rómáine, na Slóvaice, na Liotuáine, na Bulgáire agus Mhálta agus maidir le haitheantas mar thír iarrthach a thabhairt don Tuirc. Comhaontaíonn sí Comhdháil Idir-rialtasach a thionóil i mí Feabhra 2000 chun na Conarthaí a leasú.

16

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Ceanada in Ottawa, Ceanada.

17

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus Stáit Aontaithe Mheiriceá in Washington, SAM.

21

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an AE agus an tSín i mBéising na Síne. Le linn an chruinnithe mhullaigh fógraítear bunú Chomhlachas Tráchtála idir an tSín agus an AE i mBéising agus go leanfar den idirphlé gnó idir an AE agus an tSín.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin: 
Back to top