Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1999

Euroopan unionin historia - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Saksasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.  Euro otetaan virallisesti käyttöön. Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi ottavat euron viralliseksi valuutakseen. 

5.

Espanja tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

12.

Euroopan komission puheenjohtaja Jacques Santer pyytää parlamentilta luottamuslausetta.

18.

Jan Karlsson valitaan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi.

19.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion, jonka mukaan toisen jäsenvaltion kansalaisen elinikäinen maastakarkotus on yhteisön oikeuden vastaista.

20.

Euroopan komissio julkistaa vihreän kirjan julkisen sektorin tiedon käytöstä tietoyhteiskunnassa.

27.

Euroopan komissio julkistaa valkoisen kirjan kaupasta.

Helmikuu

1.

Euroopan yhteisöjen ja Slovenian välinen sopimus ja Chilen kanssa tehty yhteistyötä koskeva puitesopimus tulevat voimaan.

17.

Belgia tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

Maaliskuu

11.

Euroopan komissio antaa komissaareja sekä komissaarien että yksiköiden välisiä suhteita koskevat menettelysäännöt.

15.

Riippumaton asiantuntijakomitea julkistaa ensimmäisen raporttinsa syytöksistä, jotka koskevat väärinkäytöksiä, huonoa hallintoa ja nepotismia Euroopan kkomissiossa. Komissio eroaa kokonaisuudessaan. 

16.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumoaa feta-nimityksen rekisteröinnin suojatuksi alkuperänimitykseksi.

22.

Portugali tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

23.

Kreikka tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

24.

Eurooppa-neuvosto ilmoittaa Romano Prodin nimittämisestä komission uudeksi puheenjohtajaksi.

24.-25.

Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous pidetään Berliinissä, Saksassa. Kokouksessa päästään kokonaisratkaisuun Agenda 2000:sta ja pyydetään Romano Prodia ryhtymään komission puheenjohtajaksi. Kokouksessa annetaan julkilausumat Kosovosta, Lähi-idän rauhanprosessista ja laajentumisesta sekä päätetään tehdä kauppa- ja yhteistyösopimus Etelä-Afrikan kanssa. 

30.

Ranska tallettaa Amsterdamin sopimuksen ratifioimiskirjaansa.

Huhtikuu

15.-16.

Kolmas Euro-Välimeri-konferenssi pidetään Stuttgartissa, Saksassa. Libya osallistuu konferenssiin ensimmäistä kertaa puheenjohtajavaltion erikoisvieraana. Konferenssiin osallistuneet ministerit päättävät vauhdittaa kumppanuutta kaikilla kolmella alalla (poliittiset ja turvallisuuskysymykset, talous- ja rahoituskysymykset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja inhimilliset kysymykset), jotka määriteltiin ensimmäisessä Euro-Välimeri -konferenssissa Barcelonassa vuonna 1995. Tavoitteena on lisätä erityisesti alueiden sisäistä ja alueiden osien välistä yhteistyötä sekä hallitusten ulkopuolisten toimijoiden mahdollisuuksia osallistua yhteistoimintaan.

23.

Neuvosto määrittelee yhteisen kannan ja antaa asetuksen Jugoslavian liittotasavaltaa koskevasta öljyn ja öljytuotteiden toimittamis- ja myyntikiellosta. 

26.

Neuvosto hyväksyy yhteisen toiminnan pakolaisten, asuinseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja turvapaikanhakijoiden sekä Kosovon pakolaisten vastaanoton ja vapaaehtoisen paluun tukemiseksi.  Neuvosto tekee päätöksen siitä, että Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tietyissä tapauksissa kokoontua yhden tuomarin kokoonpanossa. 

28.

Euroopan komissio julkistaa valkoisen kirjan EY:n perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan (kilpailupolitiikka) soveltamissääntöjen uudistamisesta. 

Toukokuu

1.

Amsterdamin sopimus tulee voimaan.

5.

Euroopan parlamentti hyväksyy Romano Prodin nimityksen komission puheenjohtajaksi.

28.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti esittelee oikeusministerineuvostolle Euroopan unionin tuomioistuinjärjestelmän tulevaisuutta koskevia ehdotuksia ja pohdintoja.

Kesäkuu

3.-4.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Kölnissä. Se hyväksyy EU:n ensimmäisen Venäjää koskevan yhteisen strategian ja antaa julkilausumat, jotka koskevat Kosovoa sekä EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehostamista. Se nimittää Javier Solanan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja neuvoston pääsihteerin virkaan. Se vahvistaa myös Euroopan työllisyyssopimuksen, määrittelee seuraavan hallitustenvälisen konferenssin tehtävät ja päättää laatia Euroopan unionin perusoikeuskirjan.

10.

Alankomaissa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestetään Euroopan parlamentin vaalit.

11.

Irlannissa järjestetään Euroopan parlamentin vaalit.

13.

Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa järjestetään Euroopan parlamentin vaalit.

14.

Neuvoston päätelmät dioksiinin aiheuttamasta elintarvikkeiden saastumisesta julkistetaan.

17.

EU:n ja Kanadan välinen huippukokous pidetään Bonnissa, Saksassa. Osapuolet allekirjoittavat kilpailulainsäädäntöjen täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen ja ilmaisevat tyytyväisyytensä vuoden 1996 yhteisen toimintasuunnitelman ja vuoden 1998 kaupallisen aloitteen toteuttamisesta sekä aivan erityisesti Euroopan unionin ja Kanadan liike-elämän edustajien tapaamisten käynnistymisestä. Keskusteluissa käsitellään myös seuraavan monenvälisen kauppaneuvottelukierroksen valmisteluja sekä siihen liittyviä osapuolten yhteisiä tavoitteita. 

18.

Euroopan petostentorjuntavirasto perustetaan.

18.-20.

G8-maiden vuotuinen huippukokous pidetään Kölnissä, Saksassa. Valtion- tai hallitusten päämiehet määrittelevät uuden vuosituhannen haasteisiin ja erityisesti maailmanlaajuistumiseen liittyvät ensisijaiset tavoitteensa. Näitä ovat maailmantalouden kestävän kasvun edistäminen makrotalouspolitiikan ja rakenneuudistusten avulla sekä työllisyyttä edistävän politiikan harjoittaminen ja sosiaalisten takeiden vahvistaminen. Niihin kuuluvat myös Venäjän talouden elpymisen tukeminen, maailmanlaajuisen ja kaikille avoimen kauppajärjestelmän luominen Maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa, uuden laajan ja kunnianhimoisen, monenvälistä kauppaa koskevan neuvottelukierroksen käynnistäminen sekä kehitysmaiden velkataakan vähentämistä koskevan aloitteen käynnistäminen. Huippukokouksessa hyväksytään myös alueellisia kysymyksiä koskeva julistus, jossa suhtaudutaan myönteisesti EU:n aloitteesta laaditun Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen hyväksymiseen ja tuetaan kansainvälisten siviili- ja turvallisuusjoukkojen läsnäoloa Kosovossa.

20.

Euroopan unionin ja Japanin välinen kahdeksas huippukokous järjestetään Bonnissa. Osapuolet korostavat haluaan lujittaa suhteitaan erityisesti toteuttamalla yhteisiä poliittisia hankkeita, valmistelemalla yhdessä seuraavaa monenvälistä kauppaneuvottelukierrosta sekä solmimalla kahdenvälisen, vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen.

21.

EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous järjestetään Bonnissa. Osapuolet antavat yhteisen julistuksen, jossa ne sitoutuvat lujittamaan uuteen transatlanttiseen toimintaohjelmaan perustuvaa kumppanuuttaan ja ennen muuta tekemään yhteistyötä kansainvälisten kriisien ratkaisemiseksi. Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamista asteittain korostetaan. Kokouksessa sovitaan niin ikään ennakkovaroitusjärjestelmästä mahdollisten konfliktien havaitsemiseksi hyvissä ajoin, jotta ongelmat voidaan ratkaista ja välttyä haitallisilta kauppakiistoilta. Neuvotteluissa käsitellään myös laajalti Kosovoa ja Kaakkois-Eurooppaa ja etsitään keinoja edistää yhteistyössä alueen jälleenrakentamista mahdollisimman tehokkaasti. Osapuolet sopivat, että komissio koordinoi Maailmanpankin kanssa avustustoimintaa.

28.-29.

Rio de Janeirossa pidettävän Latinalaisen Amerikan, Karibian alueen ja Euroopan unionin valtion- tai hallitusten päämiesten ensimmäisen huippukokouksen päätteeksi hyväksytään julistus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota näiden kahden alueen väliseen strategiseen kumppanuuteen ja määritellään 55 yhteisten toimien painopistealuetta. Politiikan alalla näitä ovat muun muassa yhteistyö kansainvälisissä yhteyksissä, järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, huumekaupan ja terrorismin torjunta, luonnontuhojen ehkäiseminen ja kestävän kehityksen tukeminen. Talouden painopistealueina mainitaan ns. Uruguayn kierroksen tulosten toimeenpano, kaikkia osapuolia hyödyttävän uuden monenvälistä kauppaa koskevan neuvottelukierroksen käynnistäminen sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakiinnuttaminen. Euroopan investointipankkia kehotetaan lisäämään toimintaansa Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella.

Heinäkuu

1.

Suomesta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

9.

Euroopan komissio päättää suojatoimenpiteistä, jotka koskevat eräitä ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuja dioksiinin saastuttamia eläinperäisiä tuotteita, ja tuesta Belgian dioksiinikriisistä kärsineille maatiloille ja yrityksille. 

19.

Wienissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti Brysselissä järjestetään Euroopan unionin viidentoista jäsenvaltion, kymmenen jäsenyyttä hakeneen Keski- ja Itä-Euroopan valtion sekä Kyproksen, Maltan ja Sveitsin ulkoministerien kokous (Turkki kieltäytyy osallistumasta). Kokouksessa käsitellään kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja Länsi-Balkanin tilannetta.

20.

Nicole Fontaine valitaan Euroopan parlamentin puhemieheksi.

23.

Komissio tekee päätöksen, jonka mukaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevien naudanlihavalmisteiden toimitukset voidaan aloittaa päivämäärään perustuvaa vientijärjestelmää käyttäen 1. elokuuta 1999 alkaen. 

28.

Euroopan komissio julkistaa vihreän kirjan tuotevastuusta.

30.

Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea järjestää ensimmäisen konferenssin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan roolista ja tehtävästä Euroopan yhdentymisessä.

Elokuu

30.

Euroopan parlamentin asettama riippumaton asiantuntijakomitea julkistaa toisen raporttinsa.

30.-7.9

Euroopan parlamentti järjestää uusien komission jäsenehdokkaiden kuulemistilaisuudet.

Syyskuu

15.

Euroopan parlamentti hyväksyy uuden komission äänestyksessä.

29.-1.10

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen kansainvälinen konferenssi Internetissä välitettävän lapsipornografian vastaisista toimenpiteistä pidetään Wienissä, Itävallassa.

Lokakuu

11.-14.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja EU:n yhteisen edustajakokouksen 29. istunto pidetään Nassaussa Bahamasaarilla.

15.-16.

Eurooppa-neuvoston erityiskokous pidetään Tampereella. Kokouksessa päästään yksimielisyyteen suuntaviivoista ja toimintaperiaatteista, jotka koskevat turvapaikkaoikeutta, maahanmuuttoa, oikeussuojan saatavuutta ja rikollisuuden torjuntaa. Päätetään myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. 

18.-19.

Luxemburgissa kokoontuu WEU:n ylimääräinen yleiskokous, jossa käsitellään Kölnin huippukokouksen jälkeisiä haasteita Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

19.

Neuvosto julkaisee ensimmäisen vuosikertomuksen ihmisoikeuksista.

22.

EU:n ja Venäjän välinen huippukokous pidetään Helsingissä. Neuvottelujen keskeisenä aiheena on Tšetšenian kriisi.

26.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion, jonka mukaan asevoimien organisaatiota ja hallintoa koskevissa kansallisissa päätöksissä on yleisesti noudatettava miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatetta.

28.

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa annetaan ensimmäinen yhden tuomarin tuomio. 

Marraskuu

25.

Philippe Maystadt nimitetään Euroopan investointipankin johtokunnan puheenjohtajaksi.

26.

Euroopan komission kertomus dioksiinialtistuksesta ja terveydestä julkistetaan.

30. - 3.12

Maailman kauppajärjestön (WTO) ministerikokous järjestetään Seattlessa. Tavoitteena on käynnistää uusi kansainvälisten kauppaneuvottelujen vuosituhannen vaihteen kierros, mutta sopimukseen ei päästä.

Joulukuu

9.

Euroopan komissio päättää assosiaatiota ja jälleenrakennusta koskevista yhteisön tukitoimista Länsi-Balkanilla (CARA-ohjelma).

10.-11.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Helsingissä. Kokouksessa päätetään aloittaa liittymisneuvottelut Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan, Bulgarian ja Maltan kanssa ja tunnustaa Turkki ehdokasmaaksi. Lisäksi päätetään kutsua kokoon hallitustenvälinen konferenssi helmikuussa 2000 perussopimusten tarkistamiseksi.

16.

EU:n ja Kanadan välinen huippukokous pidetään Ottawassa, Kanadassa. Osapuolet antavat yhteiset julkilausumat sähköisestä kaupankäynnistä ja tietoyhteiskunnasta, pohjoisten alueiden yhteistyöstä sekä kevyistä aseista ja käsiaseista. Keskusteluja käydään myös Maailman kauppajärjestön WTO:n Seattlessa järjestetyn ministerikokouksen tuloksista sekä erilaisista kaupallisista kysymyksistä, ja osapuolet ilmaisevat tyytyväisyytensä kahdenvälisen kaupallisen aloitteen onnistumisesta.

17.

EU:n ja USA:n välinen huippukokous pidetään Washingtonissa, Yhdysvalloissa. Kokouksessa hyväksytään yhteiset julkilausumat Kaakkois-Euroopasta, Tšetšeniasta, Euroopan pohjoisesta ulottuvuudesta, käsiaseista ja Maailman kauppajärjestöstä (WTO). Viimeksi mainitussa julkilausumassa osapuolet sitoutuvat jatkamaan uuden, monenvälisten kauppaneuvottelujen kierroksen valmistelua ja korostavat tarvetta muuttaa WTO:n toiminta nykyistä avoimemmaksi ja kauppaneuvottelut kehitysmaiden kannalta kiinnostavammiksi. Huippukokouksen aikana osapuolet sopivat myös lujittavansa yhteistyötään oikeus- ja sisäasiain sekä bioteknologian alalla.

21.

Euroopan unionin ja Kiinan välinen huippukokous järjestetään Beijingissä. Neuvotteluissa käsitellään Kiinan uudistuksia, ihmisoikeustilannetta, talous- ja kauppasuhteita sekä erityisesti Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön (WTO). Lisäksi ilmoitetaan kiinalais-eurooppalaisen kauppakamarin perustamisesta Beijingiin sekä Kiinan ja Euroopan välisen kaupan alan vuoropuhelun jatkamisesta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top