Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1999

Euroopa Liidu ajalugu - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Saksamaa. Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome võtavad ametlikult kasutusele euro.

5

Hispaania annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

12

Euroopa Komisjoni president Jacques Santer palub parlamendilt usaldust.

18

Euroopa Kontrollikoja presidendiks valitakse Jan Karlsson.

19

Euroopa Kohus otsustab, et eluaegne liikmesriigi territooriumilt väljasaatmine on vastuolus ühenduse õigusega.

20

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu avaliku sektori teabe kohta infoühiskonnas.

27

Komisjon võtab vastu valge raamatu äri kohta.

Veebruar

1

Jõustub Euroopa ühenduste ja Sloveenia vaheline leping.

17

Belgia annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

Märts

11

Euroopa Komisjon avaldab komisjoni liikmete tegevusjuhendi ning juhendi volinike ja komisjoni osakondade suhete kohta.

15

Sõltumatute ekspertide komisjon esitab aruande, milles süüdistatakse komisjoni pettuses, haldusomavolis ja onupojapoliitikas. Komisjon astub täies koosseisus tagasi.

16

Euroopa Kohus tühistab „feta” registreeringu kaitstud päritolunimetusena.

22

Portugal annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

23

Kreeka annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

24

Euroopa Ülemkogu avaldab deklaratsiooni Romano Prodi komisjoni presidendiks määramise kohta.

24–25

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Berliinis. Saavutatakse üldine kokkulepe Agenda 2000 suhtes. Romano Prodil palutakse võtta vastu järgmise Euroopa Komisjoni presidendi ametikoht.

30

Prantsusmaa annab hoiule Amsterdami lepingu ratifitseerimiskirjad.

Aprill

15–16

Kolmas Euroopa–Vahemere piirkonna konverents Saksamaal Stuttgartis. Ministrid otsustavad tihendada oma partnerlust kõigis kolmes valdkonnas (poliitiline ja julgeolekualane koostöö; majandus- ja finantskoostöö; sotsiaalne, kultuuriline ja inimõigustealane koostöö).

23

Nõukogu võtab vastu ühise seisukoha ja määruse, mis käsitlevad nafta ja naftasaaduste tarnimise ja müümise keelustamist Jugoslaavia Föderaalsele Vabariigile.

26

Nõukogu kiidab heaks ühismeetmed, millega toetatakse pagulaste, ümberasustatud isikute ja varjupaigaotsijate, kaasa arvatud Kosovo pagulaste vastuvõtmist ning vabatahtlikku kodumaale tagasipöördumist. Nõukogu võtab vastu otsuse, mis võimaldab Esimese Astme Kohtul tema pädevusse jäävates asjades teatavatel asjaoludel kokku tulla ja otsuseid teha üheainsa kohtunikuga.

28

Komisjon võtab vastu valge raamatu EÜ asutamislepingu artiklite 85 ja 86 (konkurentsipoliitika) rakendamiseeskirjade ajakohastamise kohta.

Mai

1

Jõustub Amsterdami leping.

5

Parlament kiidab heaks Romano Prodi nimetamise komisjoni presidendiks.

28

Euroopa Kohtu president esitab justiitsministrite nõukogule mitu ettepanekut ja ideed Euroopa Liidu kohtusüsteemi tuleviku kohta.

Juuni

3–4

Euroopa Ülemkogu kohtumine Kölnis. Võetakse vastu esimene Euroopa Liidu ühine Venemaa-strateegia. Javier Solana Madariaga nimetatakse ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks ning nõukogu peasekretäriks.

10

Euroopa Parlamendi valimised Ühendkuningriigis, Madalmaades ja Taanis.

11

Euroopa Parlamendi valimised Iirimaal.

13

Euroopa Parlamendi valimised Austrias, Belgias, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Luksemburgis, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal ja Soomes.

14

Nõukogu esitab oma järeldused teatavate toiduainete dioksiiniga saastumise kohta.

17

ELi–Kanada tippkohtumine Bonnis. Pooled kirjutavad alla oma konkurentsiseaduste jõustamise lepingule.

18

Luuakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF).

18–20

G-8 riikide aastatippkohtumine Kölnis. Riigipead ja valitsusjuhid määratlevad 21. sajandi väljakutsetega, eriti globaliseerumisega toimetuleku prioriteedid.

20

ELi–Jaapani kaheksas tippkohtumine Bonnis.

21

ELi–USA tippkohtumine Bonnis. Pooled rõhutavad ühise Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika järkjärgulise loomise tähtsust. Samuti pühendatakse palju tähelepanu Kosovo ja Kagu-Euroopa ülesehitamise teemale. Lepitakse kokku, et komisjon koordineerib koostöös Maailmapangaga doonorriikide tegevust.

28–29

Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide riigipeade ja valitsusjuhtide esimene tippkohtumine. Võetakse vastu Rio deklaratsioon. Rõhutatakse mõlema piirkonna strateegilise partnerluse arendamise tähtsust ning määratakse kindlaks 55 tegevusprioriteeti.

Juuli

1

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks saab Soome.

9

Komisjon võtab vastu otsused teatavate inim- või loomatoiduks mõeldud loomsete saaduste dioksiinisisaldusega seotud kaitsemeetmete kohta ning otsused, millega antakse luba abipaketiks Belgia dioksiinikriisist mõjutatud talunikele ja ettevõtjatele.

19

Brüsselis toimub 15 ELi liikmesriigi, 10 Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriigi, Küprose, Malta ja Šveitsi (Türgi keeldub osalemast) välisministrite kohtumine. Kesksed teemad on võitlus rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu ning olukord Lääne-Balkanil.

20

Euroopa Parlamendi uus koosseis valib presidendiks Nicole Fontaine’i.

23

Komisjon võtab vastu otsuse, määrates 1. augusti kuupäevaks, millest alates võib kuupäevapõhise eksportimise skeemi alusel hakata Ühendkuningriigist välja saatma veiselihatooteid.

28

Komisjon võtab vastu rohelise raamatu tootevastutuse kohta.

30

Majandus- ja Sotsiaalkomitee: esimene organiseerunud kodanikuühiskonna rolli ja panust Euroopa lõimumises käsitlev konventsioon.

August

30

Euroopa Parlamendi sõltumatute ekspertide komisjon esitab teise aruande.

30/8–7/9

Uue komisjoni liikmete ärakuulamine Euroopa Parlamendis.

September

15

Euroopa Parlament kiidab heaks komisjoni uue koosseisu.

29/9–1/10

Rahvusvaheline ELi–USA konverents Viinis. Kõne all on lapsporno vastu võitlemine internetis.

Oktoober

11–14

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ning Euroopa Liidu 29. ühisassamblee Bahama saarte pealinnas Nassaus.

15–16

Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine Tamperes. Jõutakse kokkuleppele mitmes suunises ja poliitilises prioriteedis, eriti seoses varjupaiga-, immigratsiooni- ja kohtu poole pöördumise õigusega ning kuritegevuse vastu võitlemisega. Võetakse vastu otsused Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostamise korra kohta.

18–19

Lääne-Euroopa Liidu assamblee erakorraline istung Luxembourgis teemal „Julgeolek ja kaitse: väljakutse Euroopa jaoks pärast Kölni”.

19

Euroopa Liidu Nõukogu avaldab esimese inimõiguste aastaaruande.

22

ELi–Venemaa tippkohtumine Helsingis. Suur osa aruteludest keskendub Tšetšeenia konfliktile.

26

Euroopa Kohus otsustab, et liikmesriigid peavad oma relvajõudude korraldamise ja haldamise kohta otsuseid tehes üldiselt kinni pidama meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttest.

28

Ühest ainsast kohtunikust koosnev Esimese Astme Kohus teeb esimese otsuse.

November

25

Euroopa Investeerimispanga (EIP) presidendiks nimetatakse Philippe Maystadt.

26

Komisjon annab välja aruande dioksiinimürgistuse ja tervise kohta.

30/11–3/12

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) Millenniumi vooru kohtumine Seattle'is. Kavas on alustada uut kaubandusläbirääkimiste vooru, kuid osalised ei jõua kokkuleppele.

Detsember

9

Euroopa Komisjon teeb otsuse ühenduse assotsiatsiooni- ja ülesehitusabi andmise kohta Lääne-Balkani riikidele (programm CARA).

10–11

Euroopa Ülemkogu kohtumine Helsingis. Otsustatakse alustada ühinemisläbirääkimisi Rumeeniaga, Slovakkiaga, Lätiga, Leeduga, Bulgaariaga ja Maltaga ning tunnustada Türgit kandidaatriigina. Lepitakse kokku valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumises 2000. aasta veebruaris asutamislepingute läbivaatamiseks.

16

ELi–Kanada tippkohtumine Ottawas.

17

ELi–USA tippkohtumine Washingtonis.

21

ELi–Hiina tippkohtumine Pekingis. Antakse teada Hiina–ELi kaubanduskoja loomisest Pekingis ning ELi–Hiina äridialoogi jätkamisest.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …: 
Back to top