Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1999

Den Europæiske Unions historie - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Tyskland overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Euroen trådte officielt i kraft, og Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien vedtog at indføre den som deres officielle valuta.

5

Spanien deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

12

Europa-Kommissionens formand, Jacques Santer, anmodede om en tillidsafstemning i Europa-Parlamentet.

18

Jan Karlsson vælges til formand for Revisionsretten.

19

EF-Domstolen afgjorde, at udvisning på livstid fra en medlemsstats område er i strid med EF-retten.

20

Kommissionen vedtog en grønbog om information i den offentlige sektor i informationssamfundet.

27

Kommissionen vedtog en hvidbog om handel.

Februar

1

Europaaftalen med Slovenien og rammeaftalen om samarbejde med Chile trådte i kraft.

17

Belgien deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

Marts

11

Europa-Kommissionen offentliggjorde en adfærdskodeks for EU-kommissærerne og en anden for forholdet mellem kommissærerne og Kommissionens forskellige afdelinger.

15

Kommissionen trådte samlet tilbage som følge af en rapport fra Udvalget af Uafhængige Eksperter om beskyldningerne om svindel, dårlig ledelse og nepotisme i Kommissionen.

16

EF-Domstolen annullerede registreringen af navnet "feta" som en beskyttet oprindelsesbetegnelse.

22

Portugal deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

23

Grækenland deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

24

Det Europæiske Råd afgav en erklæring om udnævnelsen af Romano Prodi som Kommissionens nye formand.

24-25

Det Europæiske Råd afholdt et ekstraordinært møde i Berlin, hvor der blev indgået en samlet aftale om Agenda 2000. Romano Prodi blev anmodet om at overtage hvervet som formand for den nye Europa-Kommission, og der blev desuden vedtaget to udtalelser om Kosovo. Herudover blev der afgivet en række erklæringer om fredsprocessen i Mellemøsten, udvidelsen og handels- og samarbejdsaftalen medSydafrika.

30

Frankrig deponerede ratificeringsinstrumenterne for Amsterdam-traktaten.

April

15-16

Den tredje Euro-Middelhavskonference blev afholdt i Stuttgart i Tyskland. Libyen deltog for første gang som EU-formandskabets særlige gæst. Ministrene enedes om at sætte fornyet skub i samarbejdet på de områder, der blev aftalt på konferencen i Barcelona (politik og sikkerhed, økonomi og finans, sociale og kulturelle spørgsmål og menneskelige relationer). Det skulle især ske ved at øge det inter- og subregionale samarbejde og ved at inddrage ikke-statslige aktører iaktiviteterne.

23

Rådet vedtog en fælles holdning og en forordning om forbud mod at levere og sælge olie og olieprodukter til Forbundsrepublikken Jugoslavien.

26

Rådet vedtog en fælles aktion om støtte til modtagelse og frivillig repatriering af flygtninge, fordrevne og asylansøgere, inkl. flygtninge fra Kosovo. Rådet vedtog en afgørelse, som gør det muligt for Retten i Første Instans at afgøre visse sager, selvom den kun er sat af éndommer.

28

Kommissionen vedtog en hvidbog om modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 85 og 86 (konkurrencepolitik).

Maj

1

Amsterdam-traktaten trådte i kraft.

5

Parlamentet godkendte udnævnelsen af Romano Prodi til formand for Kommissionen.

28

Præsidenten for EF-Domstolen præsenterede Rådet (justitsministrene) for en række forslag og ideer til Den Europæiske Unions fremtidige domstolsordning.

Juni

3-4

Det Europæiske Råd, som holdt møde i Køln i Tyskland, vedtog Den Europæiske Unions første fælles strategi vedrørende Rusland og en række erklæringer om Kosovo og om en styrkelse af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Desuden udnævntes Javier Solana Madariaga til højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og til generalsekretær for Rådet. På dette møde vedtog man tillige den europæiske beskæftigelsespagt, og emnet for den kommende regeringskonference blev defineret, og det blev besluttet at udarbejde et EU-charter om grundlæggenderettigheder.

10

Valg til Europa-Parlamentet i Danmark, Det Forenede Kongerige og Nederlandene.

11

Valg til Europa-Parlamentet i Irland.

13

Valg til Europa-Parlamentet i Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

14

Rådet vedtog konklusioner om visse fødevarers forurening med dioxin.

17

Der afholdtes et topmøde mellem EU og Canada i Bonn i Tyskland. Parterne undertegnede en aftale om at styrke deres konkurrencelovgivning og udtrykte tilfredshed med de fremskridt, der var sket i gennemførelsen af den fælles handlingsplan fra 1996 og det handelsinitiativ, som de to parter lancerede i 1998, og med dialogen mellem EU's og Canadas erhvervsliv. De diskuterede desuden forberedelsen af den næste runde i de multilaterale handelsforhandlinger og fastsatte en række fælles mål.

18

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig oprettedes.

18-20

På det årlige G8-topmøde, som afholdtes i Köln i Tyskland, fastlagde stats- og regeringscheferne, hvilke områder der skulle prioriteres, for at man kunne klare udfordringerne i det 21. århundrede, især globaliseringen. Det skulle bl.a. ske gennem vedtagelse af hensigtsmæssige makro-økonomiske politikker og gennemførelse af strukturreformer, som skal fremme en bæredygtig vækst, og gennem vedtagelse af en politik, der fremmer beskæftigelsen og underbygger de sociale sikringer. Herudover skulle der ydes støtte til den økonomiske genopbygning i Rusland, og der skulle etableres et verdenshandelssystem, der er til alles fordel, og som er baseret på Verdenshandelsorganisationen (WTO). Blandt prioriteterne var også en ny ambitiøs og bredt anlagt runde multilaterale forhandlinger og et initiativ til reduktion af udviklingslandenes gæld. Topmødedeltagerne vedtog desuden en erklæring om regionale spørgsmål, hvori de udtrykte tilfredshed med, at der på EU's initiativ var vedtaget en stabilitetspagt for Sydøsteuropa, og de bekræftede deres støtte til den internationale civile og sikkerhedsmæssige tilstedeværelse i Kosovo.

20

Det 8. topmøde mellem EU og Japan afholdtes i Bonn i Tyskland. Både Japan og EU udtrykte ønske om at styrke forbindelserne, bl.a. gennem fælles politiske projekter, samarbejde om forberedelsen af den næste runde multilaterale handelsforhandlinger og indgåelse af en bilateral aftale om gensidiganerkendelse.

21

Topmøde mellem EU og USA i Bonn i Tyskland. I en fælles erklæring forpligtede EU og USA sig til at styrke deres partnerskab inden for rammerne af den nye transatlantiske dagsorden og at arbejde sammen om at forebygge og løse internationale kriser. De understregede, at det er vigtigt, at EU gradvis indfører en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. De enedes desuden om at indføre et varslingssystem, som skal gøre det muligt for begge parter at opdage eventuelle konflikter så tidligt, at det er muligt at afdramatisere situationen og undgå ødelæggende handelskonflikter. Der blev desuden brugt meget tid på situationen i Kosovo og det sydøstlige Europa, og det blev overvejet, hvordan samarbejdet mellem EU og USA bedst kan udnyttes til at lette genopbygningen i denne region. Det blev aftalt, at Kommissionen skal samarbejde med Verdensbanken om en koordinering afdonoraktiviteterne.

28-29

Det første topmøde mellem stats- og regeringschefer fra Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien blev afsluttet med vedtagelsen af Rio-erklæringen, hvori det understreges, at det er vigtigt at udvikle et strategisk partnerskab mellem de to regioner, og der opremses 55 prioriterede områder. På det politiske område fremhæves samarbejde i internationale fora, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption, narkotika og terrorisme, forebyggelse af katastrofer og bæredygtig udvikling. På det økonomiske område bør der ske en fælles indsats for at gennemføre resultaterne af Uruguay-runden, og der bør indledes en ny runde multilaterale handelsforhandlinger, som er til alles fordel, og det internationale finansieringssystem bør konsolideres. Stats- og regeringscheferne opfordrede desuden Den Europæiske Investeringsbank til at øge sine aktiviteter i Latinamerika og Caribien.

Juli

1

Finland overtog formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

9

Kommissionen vedtager beslutninger om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse dioxinforurening af visse animalske produkter beregnet til føde for mennekser eller dyr, og beslutninger der om en hjælpepakke for gårde og virksomeheder der er blevet påvirket af den belgiske dioxin-krise.

19

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Rådsmøde i Wien mødes udenrigsministrene fra de 15 EU-medlemslande, de 10 Central- og Østeuropæiske kandidatlande, Cypern, Malta, Schweiz (Tyrkiet deltager ikke) i Bruxelles. Mødet fokuserer på kampen mod internationalt organiseret kriminalitet og situationen på Vest-Balkan.

20

Det nye Europa-Parlament vælger F, Fontaine som formand.

23

Kommissionen vedtager en beslutning der sætter den 1. august som datoen hvor forsendelse af oksekødsprodukter fra Det Forenende Kongerige kan begynde under det dato-baserede eksport system.

28

Kommissionen vedtager en Grønbog om ansvar for defekte produkter.

30

Det Økonomiske og Sociale Udvalg: Første Konvent om "Det organiserede civilsamnfunds rolle og bidrag til europæiske integration.

August

30

Europa-Parlamentets Udvalg af Uafhængige Eksperter udsendte sin anden rapport.

31-7

Høring i Europa-Parlamentet af de kommende medlemmer af den nye Kommission.

September

15

Den nye Kommission blev godkendt ved en afstemning i Europa-Parlamentet.

29-1

International konference i Wien med deltagelse fra EU og USA om bekæmpelse af børnepornografi på Internettet.

Oktober

11-14

29. samling i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU i Nassau på Bahamas.

15-16

Ekstraordinært EU-topmøde i Tampere i Finland. Der blev fastlagt en række retningslinjer og politiske prioriteringer for bl.a. asyl, indvandring, domstolsadgang og kriminalitetsbekæmpelse. Det blev desuden fastlagt, hvilke procedurer der skulle følges ved udarbejdelsen af et EU-charter om grundlæggenderettigheder.

18-19

Ekstraordinært møde i WEU's Parlamentariske Forsamling i Luxembourg om "Sikkerhed og forsvar - Europas udfordring efter Køln".

19

Rådet for Den Europæiske Union offentliggjorde den første årsberetning om menneskerettigheder.

22

Topmøde mellem EU og Rusland i Helsinki i Finland. Et af de vigtigste emner var konflikten i Tjetjenien.

26

Domstolen afsagde en dom, hvori det fastslås, at der i nationale beslutninger om organisering og ledelse af de væbnede styrker generelt skal tages hensyn til princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder.

28

Førsteinstansretten afgav sin første dom i en sag, hvor Retten kun var sat af én dommer.

November

25

Philippe Maystadt blev udnævnt til formand for Den Europæiske Investeringsbank.

26

Kommissionen fremlagde en rapport om dioxin og sundhed.

30 - 3/12

WTO's møde om forberedelsen af en årtusindrunde afholdtes i Seattle i USA. Formålet var at forberede en ny runde forhandlinger, men mødet blev afsluttet, uden at deltagerne var nået til enighed.

December

9

Europa-Kommissionen vedtager et program for genopbygning af Vest-Balkan (CARA-programmet).

10-11

Europæisk Rådsmøde i Helsinki, Finland. Det besluttes at åbne tiltrædelsesforhandlingerne med Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen, Bulgarien og Malta og at anerkende Tyrkiet som et kandidatland. Der er enighed om at indkalde en Regeringskonference for at revidere traktaterne I frbruar 2000.

16

Et EU- Canada topmøde holdes i Ottawa, Canade. Der vedtages fælleserklæringer om e-handel og informationssamfundet, om nordligt samarbejde og om lette våben. Samtalerne fokuserer også på resultaterne af Verdenhandelsorganisationens ministerkonference i Seattle og på forskellige handelssager hvor parterne lykønsker de bilaterale aftalers succes.

17

Et EU-USA topmøde holdes I Washington, USA. De vedtages fælleserklæringer om det sydøstlige Europa, Tjetjenien, Europas nordlige dimension, lette våben, og Verdenshandelsorganisationen. I forbindelse med Verdenshandelsorganisationen belsutter de to sider at påtage sig og at fortsætte forberedelsen af en ny, altofattende runde af multi-laterale handelsforhandlinger og understreger nødvendigheden af at gøre Verdenhandlesorganisationens arbejde mere gennemsigtigt og forhandlingerne mere tiltalende for udviklingslande. De to parter enes også om at udvide samarbejdet vedrørende retlige og indre anliggender og på bio-teknologi området.

21

Et EU-Kina topmøde holdes I Peking, Kina. Diskussionerne centreredes om Kinas reformproces, menneskerettigheder, økonomiske og handelsmæssige relationer og især om Kinas optagelse i Verdenshandelsorganisationene. I løbet af topmødet blev etableringen af et Kina-EU handelskammer i Peking og fortsættelsen af EU-Kina erhvervsdialogen også annonceret.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også: 
Back to top