Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1999

Dějiny Evropské unie - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Německo. Oficiální vznik eura. Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko přijímají euro jako svou oficiální měnu.

5

Španělsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

12

Předseda Evropské komise Jacques Santer žádá Evropský parlament o důvěru.

18

Předsedou Účetního dvora je zvolen Jan Karlsson.

19

Evropský soudní dvůr rozhoduje, že celoživotní vyhoštění z určitého členského státu je v rozporu s právem Společenství.

20

Komise schvaluje zelenou knihu o informacích ve veřejném sektoru v informační společnosti.

27

Komise schvaluje bílou knihu o obchodu.

Únor

1

V platnost vstupuje dohoda mezi Evropskými společenstvími a Slovinskem.

17

Belgie ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

Březen

11

Evropská komise vydává kodexy chování pro členy Komise a pro vztahy mezi komisaři a útvary Komise.

15

Společné odstoupení Komise následkem zprávy Výboru nezávislých odborníků o obviněních z podvodů, špatné správy a nepotismu v Komisi.

16

Evropský soudní dvůr ruší registraci názvu „feta“ jako chráněného označení původu.

22

Portugalsko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

23

Řecko ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

24

Prohlášení Evropské rady o jmenování Romana Prodiho předsedou Komise.

24-25

V Berlíně se koná zvláštní zasedání Evropské rady. Je dosaženo všeobecné shody ohledně Agendy 2000. Romano Prodi je požádán o přijetí funkce předsedy Evropské komise.

30

Francie ukládá ratifikační listiny Amsterodamské smlouvy.

Duben

15-16

V německém Stuttgartu se koná třetí evropsko-středomořská konference. Ministři se rozhodují dodat svému partnerství novou energii v každé ze tří oblastí (politické a bezpečnostní, hospodářské a finanční, sociální, kulturní a lidské).

23

Evropská rada přijímá společné stanovisko a nařízení o zákazu dodávek a prodeje ropy a ropných výrobků Federální republice Jugoslávii.

26

Evropská rada schvaluje společnou akci podporující přijetí a dobrovolný návrat uprchlíků, vysídlenců a uchazečů o azyl, včetně uprchlíků z Kosova. Rada přijímá rozhodnutí umožňující Evropskému soudu prvního stupně vynášet za určitých okolností rozsudky v případech spadajících do jeho soudní pravomoci, i když je soud složen pouze ze samosoudce.

28

Komise schvaluje bílou knihu o modernizaci pravidel provádění článků 85 a 86 Smlouvy o ES (politika hospodářské soutěže).

Květen

1

Amsterodamská smlouva vstupuje v platnost.

5

Evropský parlament schvaluje jmenování Romana Prodiho předsedou Komise.

28

Předseda Evropského soudního dvora seznamuje Radu ministrů spravedlnosti s řadou návrhů a nápadů týkajících se budoucího soudního systému Evropské unie.

Červen

3-4

V Kolíně se koná zasedání Evropské rady. Rada přijímá první společnou strategii Evropské unie vůči Rusku a jmenuje Javiera Solanu Madariagu vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a generálním tajemníkem Evropské rady.

10

Ve Spojeném království, Nizozemsku a Dánsku se konají volby do Evropského parlamentu.

11

V Irsku se konají volby do Evropského parlamentu.

13

V Rakousku, Belgii, Španělsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Lucembursku, Portugalsku a Švédsku se konají volby do Evropského parlamentu.

14

Evropská rada zveřejňuje své závěry o kontaminaci některých potravin dioxinem.

17

V německém Bonnu se koná summit EU–Kanada. Obě strany podepisují dohodu o posílení svých právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.

18

Je založen Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

18-20

V Kolíně se koná každoroční summit skupiny G8. Hlavy států a vlád stanovují své priority při zvládání výzev 21. století, a to zejména globalizace.

20

V německém Bonnu se koná osmý summit EU–Japonsko.

21

V německém Bonnu se koná summit EU-USA. EU a Spojené státy zdůrazňují význam postupného vytvoření společné evropské bezpečnostní a obranné politiky. Zúčastněné strany také věnují značnou pozornost obnově Kosova a jihovýchodní Evropy. Souhlasí s tím, aby Komise ve spolupráci se Světovou bankou koordinovala dárcovskou činnost.

28-29

Na závěr prvního setkání hlav států a vlád Evropské unie a zemí Latinské Ameriky a Karibské oblasti je přijato prohlášení z Ria. Je v něm zdůrazněn význam rozvoje strategického partnerství mezi oběma regiony a uvedeno 55 přednostních akcí.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Finsko.

9

Komise přijímá rozhodnutí o ochranných opatřeních v souvislosti s kontaminací dioxinem některých výrobků živočišného původu určených k lidské nebo zvířecí spotřebě a rozhodnutí povolující podpůrný balíček ve prospěch zemědělských a obchodních podniků postižených dioxinovou krizí v Belgii.

19

V Bruselu se koná jednání ministrů zahraničních věcí 15 členských států EU, 10 kandidátských zemí střední a východní Evropy, Kypru, Malty a Švýcarska (Turecko účast odmítá). Jednání je zaměřeno na boj proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a situaci v západní části Balkánu.

20

Nový Evropský parlament volí za svou předsedkyni Nicole Fontaineovou.

23

Komise přijímá rozhodnutí, které stanoví 1. srpen za den, kdy může začít expedice hovězích výrobků ze Spojeného království v rámci vývozního programu na datovém základě.

28

Komise schvaluje zelenou knihu o právní odpovědnosti za závadné výrobky.

30

Hospodářský a sociální výbor: první úmluva o „Úloze a příspěvku organizované občanské společnosti k evropské integraci“.

Srpen

30

Výbor nezávislých odborníků Evropského parlamentu vydává svou druhou zprávu.

30-7

Evropský parlament provádí slyšení navrhovaných členů nové Komise.

Září

15

Evropský parlament hlasováním schvaluje novou Komisi.

29-1

Ve Vídni se koná mezinárodní konference EU–USA o boji proti dětské pornografii na internetu.

Říjen

11-14

V Nassau na Bahamách se koná 29. společné shromáždění afrických, karibských a tichomořských států (AKT) a EU.

15-16

Ve finském Tampere se koná zvláštní zasedání Evropské rady. Je dosaženo shody v celé řadě pokynů a politických priorit, a to zejména v oblasti azylového práva, imigrace, přístupu ke spravedlnosti a boje proti zločinu. Jsou přijata rozhodnutí o postupech při návrhu Listiny základních práv Evropské unie.

18-19

V Lucemburku se koná mimořádné zasedání Západoevropské unie věnované „bezpečnosti a obraně jako výzvě pro Evropu po kolínském zasedání“.

19

Rada Evropské unie vydává svou první výroční zprávu o lidských právech.

22

V Helsinkách se koná summit EU–Rusko. Značný prostor během jednání je věnován konfliktu v Čečensku.

26

Evropský soudní dvůr nařizuje, že vnitrostátní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ozbrojených sil musí obecně dodržovat zásadu rovnosti žen a mužů

28

První rozsudek vynesený samosoudcem u Evropského soudu prvního stupně.

Listopad

25

Předsedou Evropské investiční banky je jmenován Philippe Maystadt.

26

Komise vydává zprávu o vystavení působení dioxinu a lidském zdraví.

30-3/12

V americkém Seattlu se koná zasedání Světové obchodní organizace (WTO). Předpokládá se zahájení nového kola obchodních jednání, ovšem účastníci nakonec nejsou schopni dosáhnout shody.

Prosinec

9

Evropská komise rozhoduje o pomoci Společenství při přidružení a obnově západního Balkánu (program CARA).

10-11

V Helsinkách se koná zasedání Evropské rady. Rada rozhoduje zahájit přístupová jednání s Rumunskem, Slovenskem, Lotyšskem, Litvou, Bulharskem a Maltou a přiznává Turecku statut kandidátské země. Shoduje se na svolání mezivládní konference věnované revizi Smluv na únor roku 2000.

16

V kanadské Ottawě se koná summit EU–Kanada.

17

Ve Washingtonu se koná summit EU–USA.

21

V Pekingu se koná summit EU–Čína. Během jednání je oznámeno založení společné Obchodní komory v Pekingu a pokračování obchodního dialogu mezi EU a Čínou.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také
Back to top