Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1999 r.

Историята на Европейския съюз - 1999 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Германия поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Еврото официално е пуснато в обръщение. Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания приемат еврото като своя официална парична единица.

5

Испания официално депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

12

Жак Сантер, председателят на Европейската комисия, отправя към Парламента призив за доверие.

18

Ян Карлсон е избран за председател на Сметната палата.

19

Европейският съд постановява, че доживотното експулсиране от територията на държава-членка противоречи на общностното право.

20

Комисията приема Зелена книга за информацията от обществения сектор в информационното общество.

27

Комисията приема Бяла книга за търговията.

Февруари

1

Влиза в сила споразумението между Европейските общности и Словения.

17

Белгия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

Март

11

Европейската комисия публикува кодекси за добро поведение на членовете на Комисията и за отношенията между членовете на Комисията и службите на Комисията.

15

Комисията подава колективна оставка като последица от доклада на Комисията от независими експерти относно твърденията за измама, лошо управление и непотизъм в Комисията.

16

Съдът на Европейските общности отменя регистрацията на наименованието „feta“ („фета“) като защитено наименование за произход.

22

Португалия депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

23

Гърция депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

24

Декларация на Европейския съвет относно назначаването Романо Проди за председател на Комисията.

24-25

В Берлин, Германия, се провежда специално заседание на Европейския съвет. Постигнато е пълно съгласие относно Програма 2000. Романо Проди е помолен да приеме поста на председател на следващата Европейска комисия.

30

Франция депозира документите за ратифициране на Договора от Амстердам.

Април

15-16

В Щутгарт, Германия, се провежда третата евро-средиземноморска конференция. Министрите се съгласяват да дадат нов тласък на своето партньорство във всяка от трите области (политика и сигурност; икономика и финанси; социални, културни и хуманитарни въпроси).

23

Съветът приема обща позиция и регламент относно забраната за доставка и продажба на петрол и петролни продукти на Съюзна република Югославия.

26

Съветът приема съвместно действие за оказване на подкрепа за приемането и доброволното репатриране на бежанци, разселени лица и търсещи убежище, включително лицата, напуснали Косово. Съветът приема решение, което дава възможност на Първоинстанционния съд, при определени обстоятелства, да постановява решения в едноличен състав по дела, които са от неговата компетентност.

28

Комисията приема Бяла книга за модернизирането на правилата за прилагане на членове 85 и 86 на Договора за ЕО (политика в областта на конкуренцията).

Май

1

Влиза в сила Договорът от Амстердам.

5

Парламентът одобрява предложената кандидатура на Романо Проди за председател на Комисията.

28

Председателят на Съда на Европейските общности представя на Съвета на министрите на правосъдието набор от предложения и идеи относно бъдещето на правосъдната система на Европейския съюз.

Юни

3-4

В Кьолн, Германия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се приема първата обща стратегия на Европейския съюз по отношение на Русия, а Хавиер Солана Мадариага е назначен за върховен представител на ОВППС и генерален секретар на Съвета.

10

В Обединеното кралство, Нидерландия и Дания се провеждат избори за Европейски парламент.

11

В Ирландия се провеждат избори за Европейски парламент.

13

В Австрия, Белгия, Испания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Португалия и Швеция се провеждат избори за Европейски парламент.

14

Съветът представя своите заключения относно замърсяването на определени хранителни продукти с диоксин.

17

В Бон, Германия, се провежда среща на високо равнище ЕС-Канада. Двете страни подписват споразумение относно прилагането на техните закони за конкуренцията.

18

Създадена е Европейската служба за борба с измамите.

18-20

В Кьолн, Германия, се провежда годишната среща на високо равнище на Г-8. Държавните и правителствени ръководители определят своите приоритети за борба с предизвикателствата на 21-ви век, по-специално глобализацията.

20

В Бон, Германия, се провежда осмата среща на високо равнище ЕС-Япония.

21

В Бон, Германия, се провежда среща на високо равнище ЕС-САЩ. ЕС и САЩ подчертават важността от поетапно създаване на обща европейска политика за сигурност и отбрана. Участниците също така отделят значително внимание на възстановяването на Косово и Югоизточна Европа. Те постигат съгласие, че Комисията ще работи заедно със Световната банка по координирането на дейностите на донорите.

28-29

На първата среща на високо равнище на държавните и правителствени ръководители на страните от Европейския съюз, Латинска Америка и Карибите се приема Декларацията от Рио де Жанейро. В нея се подчертава важността от развитие на стратегическо партньорство между двата региона и се установяват 55 приоритета за действие.

Юли

1

Финландия поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

9

Комисията приема решения относно защитни мерки във връзка със замърсяването с диоксин на определени продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека или животните, както и решения, разрешаващи пакет от помощи за стопанства и предприятия, засегнати от кризата с диоксин в Белгия.

19

В Брюксел се провежда среща на министрите на външните работи от 15-те държави-членки на ЕС, 10-те държави кандидатки от Източна Европа, Кипър, Малта и Швейцария (Турция отхвърля поканата). Акцентът на срещата е борбата с транснационалната организирана престъпност и положението в Западните Балкани.

20

Новият Европейски парламент избира Никол Фонтен за свой председател.

23

Комисията приема решение, което определя 1 август за датата, на която може да започне изпращането от Обединеното кралство на говежди продукти по основаната на дати схема за износ.

28

Комисията приема Зелена книга за отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки.

30

Икономически и социален комитет: Първа конвенция относно „Ролята и приносът на организираното гражданско общество в европейската интеграция“.

Август

30

Комисията от независими експерти към Европейския парламент публикува втори доклад.

30-7

Европейският парламент провежда изслушвания на предложените за членове на новата Комисия.

Септември

15

Европейският парламент провежда гласуване и одобрява новата Комисия.

29-1

Във Виена, Австрия, се провежда Международна конференция между ЕС и САЩ за борба с детската порнография в интернет.

Октомври

11-14

В Насау, Бахамските острови, се провежда 29-тото Общо събрание между държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и ЕС.

15-16

В Тампере, Финландия, се провежда специално заседание на Европейския съвет. Постигнато е съгласие по редица насоки и политически приоритети, и по-специално тези, свързани с правото на убежище, имиграция, достъп до правосъдие и борба с престъпността. Взети са решения относно процедурите за изготвяне на Харта на основните права на Европейския съюз.

18-19

В Люксембург се провежда специално заседание на Асамблеята на Западноевропейския съюз под надслов „Сигурност и отбрана, предизвикателството за Европа след Кьолн“.

19

Съветът на Европейския съюз публикува първия годишен доклад за правата на човека.

22

В Хелзинки, Финландия, се провежда среща на високо равнище ЕС-Русия Конфликтът в Чечения заема основно място в разискванията.

26

Европейският съд постановява, че националните решения, свързани с организацията и управлението на въоръжените сили, трябва като цяло да спазват принципа на равното третиране на жени и мъже.

28

Първо съдебно решение на Първоинстанционния съд, постановено от едноличен състав.

Ноември

25

Филип Мейщад е назначен за председател на Европейската централна банка.

26

Комисията публикува доклад относно излагане на въздействието на диоксин и здравето.

30-3/12

В Сиатъл, САЩ, се провежда заседание на Световната търговска организация (СТО) относно Кръга на хилядолетието. Въпреки очакваното начало на нов кръг от търговски разговори тя завършва, без участниците да са успели да постигнат съгласие.

Декември

9

Европейската комисия взема решение относно помощ от Общността за асоцииране и възстановяване на Западните Балкани (програмата CARA).

10-11

В Хелзинки, Финландия, се провежда заседание на Европейския съвет. Взема се решение за започване на преговори за присъединяване на Румъния, Словакия, Латвия, Литва, България и Малта и за признаване на Турция за държава кандидат. Взема се също така решение за свикването през февруари 2000 г. на междуправителствена конференция за преразглеждане на Договорите.

16

В Отава, Канада, се провежда среща на високо равнище ЕС-Канада.

17

Във Вашингтон, САЩ ,се провежда среща на високо равнище ЕС-САЩ.

21

В Пекин, Китай, се провежда среща на високо равнище ЕС-Китай. По време на срещата е обявено създаването в Пекин на Търговска камара Китай-ЕС и продължаване на икономическия диалог ЕС-Китай.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също: 
Back to top