Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1998

Europeiska unionens historia - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Storbritannien övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Samarbetsavtalet med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien träder i kraft.

Februari

1

Europaavtalen med Estland, Lettland och Litauen träder i kraft.

Mars

1

Partnerskaps- och samarbetsavtalet med Ukraina och Europa-Medelhavsavtalet om associering mellan gemenskapen och Tunisien  träder i kraft.

12

Europeiska konferensen hålls i London och samlar medlemsstaterna i Europeiska unionen och de stater som formellt har ansökt om anslutning till EU.

16

Den grekiska drakman ansluts till Europeiska monetära systemets växelkursmekanism.

25

Kommissionen antar konvergensrapporten och rekommenderar att elva medlemsstater deltar i eurosamarbetet från och med den 1 januari 1999.

30

Ett ministermöte inleder anslutningsprocessen för de tio kandidatländerna i Central- och Östeuropa samt Cypern.

April

2

EG-domstolen anger på vilka villkor enskilda personer, eller de sammanslutningar som företräder dem, är behöriga att begära att ett beslut som kommissionen fattat förklaras ogiltigt.

3-4

Det andra Europa-Asien-toppmötet äger rum i London.

28

Dom faller i målen Kohll mot Union des Caisses de Maladie och Decker mot Caisse de Maladie des Employés Privés. EG-domstolen förklarar att medborgarna i gemenskaperna kan söka vård i en annan medlemsstat och erhålla ersättning enligt taxorna i den stat där de är anslutna till en försäkringskassa.

29

Kyotoprotokollet om klimatförändringar undertecknas i New York.

30

Fredsavtal i Nordirland.

Maj

1

Ramavtalet för samarbete mellan Europeiska gemenskapen och medlemmarna i Cartagena-avtalet träder i kraft.

3

Vid rådets extraordinarie möte beslutas att elva medlemsstater uppfyller villkoren för införande av den gemensamma valutan den 1 januari 1999. Till följd av detta beslut antar rådet två förordningar om harmonisering av de tekniska specifikationerna för mynt i euro och om införandet av euron. Vidare preciseras villkoren för hur de oåterkalleligen låsta omräkningskurserna för euron skall fastställas gemensamt av ministrarna och centralbankscheferna i de medlemsstater som inför den gemensamma valutan, samt kommissionen och Europeiska monetära institutet.

7

Tyskland deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

12

Dom avkunnas i målet Martínez Sala mot Freistaat Bayern. EG-domstolen bekräftar att medborgare i en medlemsstat som lagligen är bosatta i någon av medlemsstaterna får åberopa sitt unionsmedborgarskap för skydd mot diskriminering av en annan medlemsstat på grund av nationalitet.

15

Sverige deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

15-17

G8-mötet äger rum i den brittiska staden Birmingham

25

Rådet antar en gemensam ståndpunkt om mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättstatsprincipen och sunt styrelseskick i Afrika.

26

Regeringarna i de medlemsstater som inför den gemensamma valutan utser gemensamt ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i Europeiska centralbankens styrelse.

Juni

1

Europeiska centralbanken inrättas. Avtalet om revidering efter halva tiden av den fjärde Lomékonventionen, inklusive det nya finansprotokollet och protokollet om Sydafrikas anslutning till Lomékonventionen träder i kraft.

8-10

FN:s generalförsamling håller en specialsession om droger i New York.

15

Storbritannien deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

15-16

Europeiska rådet sammanträder i Cardiff, Förenade kungariket. Europeiska rådet anger de viktigaste aspekterna på Europeiska unionens strategi för ekonomiska reformer i syfte att främja tillväxt, välstånd, sysselsättning och social integration, utreder praktiska metoder för att föra unionen närmare medborgarna, fastställer riktlinjer och en tidsplan för vidare förhandlingar om Agenda 2000 och inleder en långsiktig debatt om unionens framtida utveckling.

18

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om kommissionens genomförande av Europeiska unionens politik och insatser i fråga om vattenföroreningar.

24

Danmark deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

25

FN-ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande och möjlighet till rättslig prövning avseende miljöfrågor undertecknas i Århus, Danmark.

30

Dom avkunnas i målet Mary Brown mot Rentokil. Domstolen förklarar att uppsägning av en gravid kvinna under något skede av graviditeten strider mot gemenskapsrätten.

Juli

1

Österrike övertar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Mexico, partnerskaps- och samarbetsavtalet med Moldova, och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Yemen träder i kraft.

15

Finland deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

21

Österrike deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

22

Kommissionen antar en vitbok om gemensamma avgiftsprinciper för transportinfrastruktur i EU samt ett meddelande om åtgärder för att bekämpa förfalskning av euron. Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om de avdelningar inom kommissionen som har till uppgift att bekämpa bedrägerier, särskilt samordningsenheten för bedrägeribekämpning.

24

Italien deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

30

Irland deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

September

4

Luxemburg deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget.

Oktober

1

Europolkonventionen träder i kraft.

15

Kommissionen antar en grönbok om kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden.

24-25

Informellt möte mellan stats- och regeringscheferna i Pörtschach, Österrike.

November

4

Kommissionen antar utvärderingsrapporter om de framsteg som görs i kandidatländerna.

10

Ministermöte om anslutningskonferenserna med Cypern, Polen, Estland, Tjeckiska republiken, Ungern och Slovenien.

11-13

Fjärde konferensen med parterna till FN:s ramkonvention om klimatförändringar äger rum i Buenos Aires.

16

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om utvärderingen av strukturfondernas insatser under perioderna 1989-1993 och 1994-1999.

December

9

Kommissionen antar en grönbok om radiospektrumpolitiken.

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om gemenskapens finansiering av vissa åtgärder vidtagna med anledning av BSE-krisen, åtföljd av kommissionens svar.

11-12

Europeiska rådet sammanträder i Wien, Österrike. Europeiska rådet antar riktlinjer för sysselsättningen för 1999, beslutar om en förstärkning av konvergensprocessen i fråga om sysselsättningen inom ramen för en europeisk sysselsättningspakt, fastställer villkor för hur euroområdet skall företrädas internationellt, godkänner handlingsplanen för inrättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och utformar en strategi för Europeiska unionens arbete under 1999.

16

Revisionsrätten offentliggör en särskild rapport om kommissionens sätt att svara för genomförandet av åtgärder för främjande av lika möjligheter för kvinnor och män, åtföljd av kommissionens svar.

31

Nederländerna deponerar ratifikationsinstrumenten för Amsterdamfördraget. Rådet antar de oåterkalleligen låsta omräkningskurserna mellan de nationella valutorna i de elva medlemsstater som inför euron.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top