Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1998

Zgodovina Evropske unije - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Združeno kraljestvo je prevzelo predsedovanje Svetu Evropske unije. Začetek veljavnosti sporazuma o sodelovanju z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo.

Februar

1

Začetek veljavnosti evropskih sporazumov z Estonijo, Latvijo in Litvo.

Marec

1

Začetek veljavnosti sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Ukrajino ter evro-sredozemskega pridružitvenega sporazuma s Tunizijo.

12

V Londonu je potekala evropska konferenca, ki so se je udeležile države članice EU in uradne kandidatke za pristop k povezavi.

16

Grška drahma je vstopila v mehanizem deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema.

25

Komisija je sprejela konvergenčno poročilo in priporočila uvedbo evra v 11 državah članicah s 1. januarjem 1999.

30

Na ministrskem sestanku so začeli pristopni proces z desetimi kandidatkami iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Ciprom.

April

2

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Greenpeace opredelilo pogoje, pod katerimi lahko posamezniki ali njihove zastopniške organizacije zahtevajo razveljavitev odločbe Komisije.

3-4

V Londonu je potekalo drugo srečanje na vrhu EU-Azija.

28

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevah Kohll proti Union des Caisses de Maladie ter Decker proti Caisse de Maladie des Employés Privés razsodilo, da se državljani EU lahko zdravijo v drugi državi članici in prejmejo povračilo stroškov po stopnji, ki velja v državi zavarovanja.

29

V New Yorku so podpisali Kjotski protokol o podnebnih spremembah.

30

Mirovni sporazum na Severnem Irskem.

Maj

1

Začetek veljavnosti okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in članicami Kartagenskega sporazuma.

3

Na izrednem zasedanju Sveta so potrdili, da 11 držav članic izpolnjuje pogoje za uvedbo enotne valute s 1. januarjem 1999. Svet je nato sprejel uredbi o tehničnih specifikacijah evrskih kovancev in o uvedbi evra, ministri držav članic in guvernerji centralnih bank pa so sprejeli evro kot enotno valuto. Komisija in Evropski monetarni inštitut sta opredelila pogoje za določitev nepreklicnih menjalnih tečajev za evro.

7

Nemčija je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

12

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Martínez Sala proti nemški deželi Bavarski razsodilo, da se prebivalci Evropske unije lahko sklicujejo na svoje državljanstvo EU pri varstvu pred diskriminacijo na podlagi državljanstva v drugi državi članici.

15

Švedska je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

15-17

V britanskem Birminghamu je potekalo srečanje na vrhu osmih industrijsko najbolj razvitih držav G8.

25

Svet je sprejel skupno stališče o človekovih pravicah, demokratičnih načelih, pravni državi in dobremu upravljanju v Afriki.

26

Vlade držav članic načrtovanega območja evra so imenovale predsednika, podpredsednika in člane izvršilnega odbora Evropske centralne banke.

Junij

1

Ustanovitev Evropske centralne banke. Začetek veljavnosti sporazuma o spremembi četrte Loméjske konvencije (po vmesnem pregledu), vključno z novim finančnim protokolom in protokolom o pristopu Južne Afrike h konvenciji.

8-10

V New Yorku je potekalo posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, na katerem so govorili o drogah.

15

Združeno kraljestvo je deponiralo listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

15-16

Na zasedanju Evropskega sveta v britanskem Cardiffu so opredelili temelje gospodarske reforme EU za boljšo gospodarsko rast, blaginjo, nova delovna mesta in socialno vključevanje. Pripravili so tudi konkretne predloge za približevanje dela in delovanja EU njenim prebivalcem, opredelili smernice in časovni načrt pogajanj o agendi 2000 ter začeli dolgoročno razpravo o prihodnjem razvoju EU.

18

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o izvajanju politike in ukrepov EU glede onesnaženja voda.

24

Danska je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

25

V danskem Aarhusu so pod okriljem Gospodarske komisije ZN za Evropo podpisali Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija).

30

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Mary Brown razsodilo, da je odpust nosečnice zaradi odsotnosti z dela, ki je posledica bolezni, povezane z nosečnostjo, v nasprotju s pravom Skupnosti.

Julij

1

Avstrija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Začetek veljavnosti začasnega sporazuma z Mehiko o trgovini in povezanih zadevah, sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Moldavijo ter sporazuma o sodelovanju z Jemnom.

15

Finska je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

21

Avstrija je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

22

Komisija je sprejela belo knjigo o skupnem pristopu k pristojbinam za prometne infrastrukture v EU ter sporočilo o boju proti ponarejanju evrskih bankovcev in kovancev. Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o službah Komisije, pristojnih za boj proti goljufijam, predvsem o Enoti za koordinacijo boja proti goljufijam.

24

Italija je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

30

Irska je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

September

4

Luksemburg je deponiral listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

Oktober

1

Začetek veljavnosti konvencije o Europolu.

15

Komisija je sprejela zeleno knjigo o boju proti ponarejanju in piratstvu na enotnem trgu.

24-25

V avstrijskih Porečah ob Vrbskem jezeru je potekalo neuradno srečanje voditeljev držav članic.

November

4

Komisija je sprejela poročila o napredku držav kandidatk.

10

Ministrska pristopna konferenca s predstavniki Cipra, Češke, Estonije, Madžarske, Poljske in Slovenije.

11-13

V argentinskem Buenos Airesu je potekala četrta konferenca podpisnic Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah.

16

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o oceni intervencij strukturnih skladov v obdobjih 1989–93 in 1994–99.

December

9

Komisija je sprejela zeleno knjigo o frekvencah. Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o financiranju nekaterih ukrepov Skupnosti zaradi krize v zvezi z bovino spongiformno encefalopatijo (BSE), skupaj z odgovori Komisije.

11-12

Na zasedanju Evropskega sveta na Dunaju so sprejeli smernice o zaposlovanju za leto 1999, se dogovorili o zbliževanju politik zaposlovanja in pripravi evropskega pakta zaposlovanja, uredili zunanje zastopanje območja evra, odobrili akcijski načrt za ustanovitev območja svobode, varnosti in pravice ter potrdili strategijo dela EU za leto 1999.

16

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o delu Komisije pri izvajanju ukrepov za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških, skupaj z odgovori Komisije.

31

Nizozemska je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe. Svet je določil nepreklicne fiksne menjalne tečaje med evrom in nacionalnimi valutami 11 držav članic iz načrtovanega območja evra.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi
Back to top