Európska únia

História Európskej únie - 1998

História Európskej únie - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Spojené kráľovstvo preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Dohoda o spolupráci s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko nadobúda platnosť.

Február

1.

Európske dohody s Estónskom, Lotyšskom a Litvou nadobúdajú platnosť.

Marec

1.

Dohoda o partnerstve a spolupráci s Ukrajinou a euro-stredozemská dohoda o pridružení s Tuniskom nadobúdajú platnosť.

12.

V Londýne sa koná európska konferencia, na ktorej sa zúčastňuje 15 členských štátov a krajiny, ktoré oficiálne požiadali o pristúpenie k EÚ.

16.

Drachma vstupuje do mechanizmu menových kurzov Európskeho menového systému (EMS).

25.

Komisia prijíma konvergenčnú správu a odporúča, aby 11 členských štátov prijalo euro 1. januára 1999.

30.

Na ministerskom zasadnutí sa otvára prístupový proces pre 10 kandidátskych krajín strednej a východnej Európy a Cypru.

Apríl

2.

Rozsudok vo veci Greenpeace. Európsky súdny dvor stanovil, za akých podmienok sú fyzické osoby alebo združenia, ktoré ich zastupujú, oprávnené žiadať o zrušenie rozhodnutia prijatého Komisiou.

3. - 4.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa koná druhý samit Európa - Ázia.

28.

Rozsudky vo veci Kohll/Union des Caisses de Maladie a vo veci Decker/Caisse de Maladie des Employés Privés. Európsky súdny dvor rozhodol, že štátnym príslušníkom Spoločenstva môže byť poskytnuté lekárske ošetrenie v inom členskom štáte a môžu dostať úhradu nákladov v súlade s tarifami štátu, v ktorom sú poistení.

29.

V New Yorku (USA) sa podpisuje Kjótsky protokol o klimatických zmenách.

30.

Mierová dohoda v Severnom Írsku.

Máj

1.

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a členmi Kartagenskej dohody nadobúda platnosť.

3.

Na osobitnom zasadnutí Rady sa prijíma rozhodnutie, že 11 členských štátov spĺňa podmienky na prijatie jednotnej meny 1. januára 1999. V nadväznosti na toto rozhodnutie Rada prijíma dve nariadenia o technických špecifikáciách euromincí a o zavedení eura. Ministri a guvernéri centrálnych bánk členských štátov prijímajú euro ako svoju jednotnú menu. Komisia a Európsky menový inštitút stanovujú podmienky určovania neodvolateľných konverzných kurzov eura.

7.

Nemecko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

12.

Rozsudok vo veci Martínez Sala/Freistaat Bayern. Európsky súdny dvor rozhodol, že štátni príslušníci členského štátu sa môžu opierať o svoje európske občianstvo pri ochrane proti diskriminácii zo strany iného členského štátu na základe štátnej príslušnosti.

15.

Švédsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

15. - 17.

V Birminghame (Spojené kráľovstvo) sa koná samit krajín G8.

25.

Rada prijíma spoločnú pozíciu k ľudským právam, demokratickým zásadám, zásadám právneho štátu a dobrej správe vecí verejných v Afrike.

26.

Vlády členských štátov, ktoré prijali jednotnú menu, vymenúvajú na základe spoločnej dohody prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky.

Jún

1.

Zriadenie Európskej centrálnej banky. Nadobudnutie platnosti dohody, ktorou sa v nadväznosti na hodnotenie v polovici trvania mení a dopĺňa štvrtý dohovor z Lomé, vrátane nového finančného protokolu a protokolu upravujúceho pristúpenie Južnej Afriky k dohovoru.

8. - 10.

V New Yorku sa koná osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov o drogách.

15.

Spojené kráľovstvo ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

15. - 16.

V Cardiffe (Spojené kráľovstvo) sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada stanovuje podstatné prvky stratégie Európskej únie pre ďalšiu hospodársku reformu na podporu hospodárskeho rastu, prosperity, zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Navrhuje konkrétne spôsoby priblíženia Únie k ľuďom, stanovuje usmernenia a časový rámec pre ďalšie rokovania o Agende 2000 a otvára dlhodobú diskusiu o ďalšom rozvoji Únie.

18.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o vykonávaní politiky a opatrení EÚ v oblasti znečistenia vody zo strany Komisie.

24.

Dánsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

25.

V Aarhuse (Dánsko) sa podpisuje Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o prístupe k informáciám týkajúcim sa životného prostredia, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

30.

Rozsudok vo veci Mary Brown. Európsky súdny dvor rozhodol, že prepustenie tehotnej ženy zo zamestnania počas tehotenstva je v rozpore s právom Spoločenstva.

Júl

1.

Rakúsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Do platnosti vstupuje dočasná dohoda s Mexikom o obchode a obchodných záležitostiach, dohoda o partnerstve a spolupráci s Moldavskom a dohoda o spolupráci s Jemenom.

15.

Fínsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

21.

Rakúsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

22.

Komisia prijíma bielu knihu o prístupe Spoločenstva k tarifikácii za používanie dopravných infraštruktúr a oznámenie o opatreniach proti falšovaniu eura. Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu týkajúcu sa oddelení Komisie, ktoré sa osobitne podieľajú na boji proti podvodom, najmä sekcie riadenia boja proti podvodom.

24.

Taliansko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

30.

Írsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

September

4.

Luxembursko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy.

Október

1.

Dohovor Europolu o boji proti drogám nadobúda platnosť.

15.

Komisia prijíma zelenú knihu o boji proti falšovaniu a pirátstvu na jednotnom trhu.

24. - 25.

V Pörtschach (Rakúsko) sa koná neformálne zasadnutie hláv štátov a vlád.

November

4.

Komisia prijíma hodnotiace správy o pokroku krajín, ktoré požiadali o pristúpenie.

10.

Prístupové konferencie na ministerskej úrovni s Cyprom, Poľskom, Estónskom, Českou republikou, Maďarskom a Slovinskom.

11. - 13.

V Buenos Aires (Argentína) sa koná štvrtá konferencia strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

16.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o hodnotení intervencií financovaných zo štrukturálnych fondov za obdobia rokov 1989 - 1993 a 1994 - 1999.

December

9.

Komisia prijíma zelenú knihu o politike v oblasti frekvencií. Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o financovaní poskytovanom Spoločenstvom pre určité opatrenia prijaté v dôsledku krízy BSE, spolu s odpoveďami Komisie.

11. - 12.

Vo Viedni (Rakúsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Rada prijíma usmernenia o zamestnanosti na rok 1999, prijíma rozhodnutie posilniť proces zbližovania politík zamestnanosti vzhľadom na Európsky pakt zamestnanosti, stanovuje opatrenia na vonkajšie zobrazovanie eura, schvaľuje akčný plán na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a schvaľuje stratégiu pre prácu Únie v roku 1999.

16.

Dvor audítorov uverejňuje osobitnú správu o činnosti Komisie v oblasti riadenia výkonu opatrení na podporu rovnakých príležitostí pre mužov a ženy, spolu s odpoveďami Komisie.

31.

Holandsko ukladá ratifikačné nástroje Amsterdamskej zmluvy. Rada prijíma pevné a neodvolateľné konverzné kurzy medzi národnými menami 11 účastníckych členských štátov a eurom.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...: 
Back to top