Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1998

Historia Unii Europejskiej - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Wielka Brytania przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wchodzi w życie umowa o współpracy z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.

Luty

1

Wchodzą w życie Układy Europejskie zawarte z Estonią, Litwą i Łotwą.

Marzec

1

Wchodzi w życie umowa o partnerstwie i współpracy z Ukrainą i układ euro-śródziemnomorski z Tunezją.

12

W Londynie odbywa się europejska konferencja z udziałem 15 państw członkowskich i krajów, które wystąpiły z formalnym wnioskiem o przystąpienie do UE.

16

Drachma wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego (EMS).

25

Komisja przyjmuje sprawozdanie w sprawie konwergencji i zaleca przyjęcie euro przez 11 państw członkowskich 1 stycznia 1999 r.

30

Podczas spotkania ministerialnego uruchomiony zostaje proces przystąpienia 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cypru.

Kwiecień

2

Orzeczenie w sprawie Greenpeace. Europejski Trybunał Sprawiedliwości określa, na jakich warunkach osoby prywatne lub reprezentujące je stowarzyszenia mogą ubiegać się o unieważnienie decyzji podjętej przez Komisję.

3-4

Drugi szczyt Europa-Azja w Londynie w Wielkiej Brytanii.

28

Orzeczenie w sprawie Kohll przeciwko „Union des Caisses de Maladie" oraz Decker przeciwko „Caisse de Maladie des Employés Privés". Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że obywatele Wspólnoty mogą uzyskać świadczenia w ramach opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim i otrzymać zwrot poniesionych kosztów według stawek państwa, w którym są objęci ubezpieczeniem.

29

W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych zostaje podpisany protokół z Kioto dotyczący zmian klimatu.

30

Porozumienie pokojowe w Irlandii Północnej.

Maj

1

Wchodzi w życie umowa ramowa o współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a sygnatariuszami umowy z Kartageny.

3

Rada na specjalnym posiedzeniu podejmuje decyzję, zgodnie z którą 11 państw członkowskich spełnia warunki przyjęcia jednej waluty dnia 1 stycznia 1999 r. W następstwie tej decyzji Rada przyjmuje dwa rozporządzenia dotyczące specyfikacji technicznej monet euro oraz wprowadzenia euro; ministrowie i prezesi banków centralnych państw członkowskich przyjmują euro jako jedną walutę. Komisja i Europejski Instytut Walutowy wyznaczają warunki określenia nieodwołalnych kursów wymiany euro.

7

Niemcy składają instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

12

Orzeczenie w sprawie Martínez Sala przeciwko Freistaat Bayern. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że obywatelstwo europejskie chroni obywatela jednego państwa członkowskiego przed dyskryminacją ze względu na narodowość w innym państwie członkowskim.

15

Szwecja składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

15-17

Szczyt G8 w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

25

Rada przyjmuje wspólne stanowisko w sprawie praw człowieka, zasad demokracji, państwa prawa i dobrych rządów w Afryce.

26

Rządy państw członkowskich przyjmujących jedną walutę wspólnie mianują prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Czerwiec

1

Ustanowienie Europejskiego Banku Centralnego. Wejście w życie umowy zmieniającej czwartą konwencję z Lome po przeglądzie śródokresowym, włącznie z nowym protokołem finansowym i protokołem określającym zasady przystąpienia Republiki Południowej Afryki do konwencji.

8-10

W Nowym Jorku odbywa się specjalna sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęcona kwestii narkotyków.

15

Wielka Brytania składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

15-16

Posiedzenie Rady Europejskiej w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Rada określa podstawowe elementy strategii Unii Europejskiej w obszarze dalszej reformy gospodarczej w celu promowania wzrostu, dobrobytu, tworzenia miejsc pracy i włączenia społecznego. Wskazuje również konkretne sposoby przybliżenia Unii do obywateli, opracowuje wytyczne i ramy czasowe dla dalszych negocjacji nad Agendą 2000 i rozpoczyna długoterminową debatę nad przyszłym kształtem Unii.

18

Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie dotyczące wdrożenia przez Komisję polityki i działań UE w obszarze zanieczyszczenia wody.

24

Dania składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

25

W Aarhus w Danii zostaje podpisana Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

30

Orzeczenie w sprawie Mary Brown. Europejski Trybunał Sprawiedliwości oświadcza, że zwolnienie z pracy kobiety będącej w ciąży jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Lipiec

1

Austria przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wejście w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem z Meksykiem, umowy o partnerstwie i współpracy z Mołdawią i umowy o współpracy z Jemenem.

15

Finlandia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

21

Austria składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

22

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie wspólnotowego podejścia do opłat za infrastrukturę transportową oraz komunikat w sprawie środków przeciwdziałania podrabianiu euro. Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie dotyczące departamentów Komisji w szczególny sposób zaangażowanych w zwalczanie nadużyć, w szczególności Działowi ds. Koordynacji Zwalczania Nadużyć.

24

Włochy składają instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

30

Irlandia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

Wrzesień

4

Luksemburg składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

Październik

1

Wejście w życie konwencji Europolu dotyczącej narkotyków.

15

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie zwalczania podrabiania i piractwa na wspólnym rynku.

24-25

Nieformalne posiedzenie szefów państw lub rządów w Pörtschach w Austrii.

Listopad

4

Komisja przyjmuje sprawozdania oceniające postępy państw ubiegających się o akcesję.

10

Cypr, Polska, Estonia, Czechy, Węgry i Słowenia uczestniczą w konferencjach akcesyjnych na szczeblu ministrów.

11-13

W Buenos Aires w Argentynie odbywa się czwarta konferencja stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

16

Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie dotyczące oceny działań w ramach funduszy strukturalnych w latach 1989–93 i 1994–99.

Grudzień

9

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie polityki w dziedzinie częstotliwości. Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie w sprawie finansowania przez Wspólnotę niektórych działań podjętych w wyniku kryzysu BSE wraz z odpowiedziami Komisji.

11-12

Posiedzenie Rady Europejskiej w Wiedniu w Austrii. Rada przyjmuje wytyczne dotyczące zatrudnienia na 1999 r., podejmuje decyzję o wzmocnieniu procesu konwergencji polityki zatrudnienia z uwzględnieniem europejskiego paktu na rzecz zatrudnienia, przyjmuje ustalenia dotyczące zewnętrznej prezentacji euro, zatwierdza plan działania na rzecz ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz uzgadnia strategię prac Unii w 1999 r.

16

Trybunał Obrachunkowy publikuje specjalne sprawozdanie dotyczące zarządzania przez Komisję wdrażaniem środków promujących równe szanse kobiet i mężczyzn wraz z odpowiedziami Komisji.

31

Holandia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego. Rada przyjmuje stałe i nieodwołalne kursy wymiany między walutami krajowymi 11 uczestniczących państw członkowskich a euro.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top