Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1998

De geschiedenis van de Europese Unie - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Het Verenigd Koninkrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. De samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië treedt in werking.

Februari

1

De Europaovereenkomsten met Estland, Letland en Litouwen treden in werking.

Maart

1

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Oekraïne en de Europees-mediterrane associatieovereenkomst tussen de Gemeenschap en Tunesië treden in werking.

12

In Londen wordt voor het eerst een Europese Conferentie gehouden met de 15 lidstaten en de landen die officieel om toetreding tot de Europese Unie hebben verzocht.

16

De Griekse drachme treedt toe tot het wisselkoersmechanisme van het EMS.

25

De Commissie keurt het verslag over de convergentie goed en beveelt elf lidstaten aan voor de invoering van de euro vanaf 1 januari 1999.

30

Tijdens een ministersvergadering in Brussel wordt een begin gemaakt met het proces van de toetreding tot de Europese Unie van de tien kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa en Cyprus.

April

2

In het Greenpeace-arrest zet het Hof van Justitie uiteen onder welke voorwaarden particulieren, of de verenigingen die hen vertegenwoordigen, kunnen verzoeken om nietigverklaring van een besluit van de Commissie.

3-4

De tweede topconferentie Europa-Azië vindt plaats in Londen.

28

In zijn arrest in de zaken Kohll vs Union des Caisses de Maladie en Decker vs Caisse de Maladie des Employés Privés, stelt het Hof van Justitie dat onderdanen van een lidstaat van de Gemeenschap zich in een andere lidstaat mogen laten verzorgen en dat de daarbij gemaakte kosten moeten worden vergoed volgens het in de staat van verzekering geldende tarief.

29

Het Protocol van Kyoto over klimaatverandering wordt in New York ondertekend.

30

Het Europees Parlement keurt een resolutie goed over het vredesakkoord inzake Noord-Ierland.

Mei

1

De kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de landen van de Overeenkomst van Carthagena treedt in werking.

3

Tijdens een buitengewone Raad wordt besloten dat elf lidstaten voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden voor de invoering van de Europese munt op 1 januari 1999. Naar aanleiding van dit besluit stelt de Raad verordeningen vast betreffende de technische specificaties van de euromuntstukken en de invoering van de euro, en nemen de ministers en de gouverneurs van de centrale banken van de deelnemende lidstaten de euro als hun officiële munteenheid aan. De Commissie en het Europees Monetair Instituut preciseren de methode voor de vaststelling van de onherroepelijke omrekeningskoersen voor de euro.

7

Duitsland legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

12

In zijn arrest in de zaak Martínez Sala vs Freistaat Bayern bevestigt het Hof van Justitie dat een onderdaan van een lidstaat zich op zijn Europees burgerschap kan beroepen wanneer hij door een andere lidstaat wordt gediscrimineerd op grond van nationaliteit.

15

Zweden legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

15-17

De G8-Top vindt plaats in Birmingham (Verenigd Koninkrijk).

25

De Raad neemt een gemeenschappelijk standpunt aan inzake mensenrechten, democratische beginselen, rechtsstaat en behoorlijk bestuur in Afrika.

26

De regeringen van de lidstaten die de eenheidsmunt hebben aangenomen benoemen in onderling overleg de president, de vice-president en de overige leden van de directie van de Europese Centrale Bank.

Juni

1

De Europese Centrale Bank wordt opgericht. De Overeenkomst tot tussentijdse herziening van de vierde Overeenkomst van Lomé, vergezeld van een nieuw financieel protocol (8e EOF), en het protocol betreffende de toetreding van Zuid-Afrika tot deze Overeenkomst treden in werking.

8-10

In New York vindt een bijzondere zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaats, die gewijd is aan de drugsproblematiek.

15

Het Verenigd Koninkrijk legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

15-16

De Europese Raad komt bijeen in Cardiff (Verenigd Koninkrijk). Hij bepaalt de belangrijkste bestanddelen van de strategie van de Europese Unie met het oog op de voortzetting van de economische hervormingen die groei, welvaart, werkgelegenheid en sociale integratie moeten bevorderen, en geeft aan welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om de Unie dichter bij de burgers te brengen. Voorts worden richtsnoeren en een tijdschema vastgesteld voor de verdere onderhandelingen over Agenda 2000 en wordt een debat op langere termijn over de toekomstige ontwikkeling van de Unie op gang gebracht.

18

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over de tenuitvoerlegging door de Commissie van het beleid en het optreden van de Europese Unie op het gebied van waterverontreiniging.

24

Denemarken legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

25

Het in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties gesloten Verdrag inzake toegang tot informatie, inspraak voor de bevolking en mogelijkheid van verhaal in milieuzaken, wordt ondertekend in Aarhus (Denemarken).

30

In zijn arrest in de zaak Mary Brown verklaart het Hof van Justitie dat het strijdig is met het Gemeenschapsrecht een vrouwelijke werknemer die zwanger is, op enig moment van haar zwangerschap te ontslaan.

Juli

1

Oostenrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. De interim-overeenkomst inzake handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en Mexico, de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Moldavië en de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Jemen treden in werking.

15

Finland legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

21

Oostenrijk legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

22

De Commissie keurt een Witboek goed over een communautaire aanpak van de infrastructuurheffing in de vervoerssector en brengt een mededeling uit over de bestrijding van de namaak van biljetten en muntstukken in euro. De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over de met de fraudebestrijding belaste diensten van de Commissie, met name de eenheid coördinatie van de fraudebestrijding.

24

Italië legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

30

Ierland legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

September

4

Luxemburg legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam.

Oktober

1

De Europol-overeenkomst treedt in werking.

15

De Commissie keurt een Groenboek goed over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt.

24-25

Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders in Pörtschach (Oostenrijk).

November

4

De Commissie keurt de evaluatieverslagen goed over de vorderingen van de kandidaat-lidstaten.

10

De ministers komen in het kader van de toetredingsconferenties bijeen voor onderhandelingen met Cyprus, Polen, Estland, de Tsjechische Republiek, Hongarije en Slovenië.

11-13

De vierde conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering vindt plaats in Buenos Aires.

16

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over de evaluatie van de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen voor de periodes 1989-1993 en 1994-1999.

December

9

De Commissie keurt een Groenboek goed over het beleid inzake radiofrequenties.

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over de communautaire financiering van bepaalde maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de BSE-crisis (boviene spongiforme encefalopathie), vergezeld van de antwoorden van de Commissie.

11-12

De Europese Raad komt bijeen in Wenen (Oostenrijk). Hij keurt de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1999 goed en besluit het proces van de convergentie van het werkgelegenheidsbeleid te versterken in het vooruitzicht van een Europees werkgelegenheidspact. Er wordt overeenstemming bereikt over de praktische aspecten van de externe vertegenwoordiging van de eurozone. De Europese Raad hecht voorts zijn goedkeuring aan het actieplan voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en stelt een strategie voor Europa vast met een werkprogramma voor de Unie in 1999.

16

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over beheer van de tenuitvoerlegging van de maatregelen ter bevordering van de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen door de Commissie, vergezeld van de antwoorden van de Commissie.

31

Nederland legt de oorkonden neer voor de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam. De Raad stelt vaste en onherroepelijke omrekeningskoersen vast voor de nationale valuta's van de elf lidstaten die deelnemen aan de euro.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top