Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1998

Eiropas Savienības vēsture - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Apvienotā Karaliste pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru. Stājas spēkā sadarbības nolīgums ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

Februāris

1

Stājas spēkā Eiropas nolīgumi ar Igauniju, Latviju un Lietuvu.

Marts

1

Stājas spēkā partnerības un sadarbības nolīgums ar Ukrainu un Eiropas un Vidusjūras reģiona asociācijas nolīgums ar Tunisiju.

12

Londonā notiek Eiropas konference, kurā piedalās visas 15 dalībvalstis un valstis, kas iesniegušas oficiālus pieteikumus dalībai ES.

16

Drahma pievienojas Eiropas Monetārās sistēmas (EMS) valūtas kursa mehānismam.

25

Komisija pieņem konverģences ziņojumu un 11 dalībvalstīm iesaka pāriet uz eiro no 1999. gada 1. janvāra.

30

Ar ministru sanāksmi sākas visu 10 Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstu un Kipras pievienošanās process.

Aprīlis

2

Spriedums lietā “Greenpeace”. Eiropas Savienības Tiesa norāda, kādos gadījumos fiziskām personām vai apvienībām, kas tos pārstāv, ir tiesības pieprasīt Komisijas lēmuma atcelšanu.

3-4

Londonā (Apvienotajā Karalistē) notiek otrā Eiropas un Āzijas augstākā līmeņa sanāksme.

28

Spriedums lietā “Kohll pret Union des Caisses de Maladie” un “Decker pret Caisse de Maladie des Employés Privés”. Eiropas Savienības Tiesa paziņo, ka Kopienas pilsoņi var saņemt medicīnisko aprūpi citā dalībvalstī un kompensāciju saskaņā ar tās valsts tarifiem, kurā tie ir apdrošināti.

29

Ņujorkā (ASV) tiek parakstīts Kioto protokols par klimata pārmaiņām.

30

Ziemeļīrijas miera līgums.

Maijs

1

Stājas spēkā sadarbības pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un Kartahenas vienošanās dalībvalstīm.

3

Padome īpašā sēdē nolemj, ka 11 dalībvalstis ir izpildījušas nosacījumus, lai 1999. gada 1. janvārī pārietu uz vienoto valūtu. Pēc šā lēmuma Padome pieņem divas regulas — par eiro monētu tehniskajiem datiem un par eiro ieviešanu. Dalībvalstu ministri un centrālo banku vadītāji pieņem eiro par savu vienoto valūtu. Komisija un Eiropas Monetārais institūts izvirza nosacījumus neatsaucami fiksētu eiro maiņas kursu noteikšanai.

7

Vācija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

12

Spriedums lietā “Martínez Sala pret Freistaat Bayern”. Eiropas Savienības Tiesa nolemj, ka jebkuras dalībvalsts pilsoņi var atsaukties uz savu ES pilsonību, lai tiktu pasargāti no diskriminācijas citā dalībvalstī savas pilsonības dēļ.

15

Zviedrija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

15-17

Birmingemā (Apvienotajā Karalistē) notiek G8 augstākā līmeņa sanāksme.

25

Padome pieņem kopējo nostāju par cilvēktiesībām, demokrātijas principiem, tiesiskumu un labu valsts vadību Āfrikā.

26

To dalībvalstu valdības, kas pieņem vienoto valūtu, savstarpēji vienojoties, ieceļ Eiropas Centrālās bankas Valdes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un pārējos locekļus.

Jūnijs

1

Nodibina Eiropas Centrālo banku. Stājas spēkā nolīgums, ar ko pēc vidusposma izvērtēšanas groza ceturto Lomes konvenciju, ieskaitot jaunu finanšu protokolu un protokolu, kas reglamentē Dienvidāfrikas pievienošanos konvencijai.

8-10

Ņujorkā notiek ANO Ģenerālasamblejas ārkārtas sesija par narkotikām.

15

Apvienotā Karaliste nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

15-16

Kārdifā (Apvienotajā Karalistē) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek norādīti svarīgākie elementi Eiropas Savienības stratēģijā attiecībā uz turpmāko ekonomisko reformu, lai veicinātu izaugsmi, labklājību, jaunu darba vietu radīšanu un sociālo iekļaušanu. Sanāksmē tiek parādīti konkrēti ceļi, kā tuvināt Eiropas Savienību tās pilsoņiem, izvirzītas pamatnostādnes un noteikts termiņš turpmākajām sarunām par programmu "Darba kārtība 2000", kā arī uzsāktas ilgtermiņa debates par Eiropas Savienības turpmāko attīstību.

18

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par to, kā Komisija ir īstenojusi ES politiku un rīcību attiecībā uz ūdens piesārņojumu.

24

Dānija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

25

Orhūsā (Dānijā) tiek parakstīta ANO Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.

30

Spriedums lietā “Mary Brown”. Eiropas Savienības Tiesa paziņo, ka grūtnieces atlaišana no darba visā grūtniecības laikā ir pretrunā Kopienas tiesībām.

Jūlijs

1

Austrija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru. Stājas spēkā pagaidu nolīgums ar Meksiku par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, partnerības un sadarbības nolīgums ar Moldovu un sadarbības nolīgums ar Jemenu.

15

Somija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

21

Austrija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

22

Komisija pieņem Balto grāmatu par Kopienas pieeju transporta infrastruktūras izmantošanas maksas noteikšanai un paziņojumu par pasākumiem eiro aizsardzībai pret viltošanu. Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par Komisijas struktūrvienībām, kas iesaistītas cīņā pret krāpšanu, jo īpaši par Krāpšanas novēršanas koordinēšanas vienību.

24

Itālija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

30

Īrija nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

Septembris

4

Luksemburga nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus.

Oktobris

1

Stājas spēkā Eiropola konvencija par narkotiku apkarošanu.

15

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par cīņu pret viltošanu un pirātismu vienotā tirgū.

24-25

Portšahā (Austrijā) notiek valstu vai to valdību vadītāju neformāla sanāksme.

Novembris

4

Komisija pieņem kandidātvalstu progresa ziņojumus.

10

Ministru līmenī notiek pievienošanās konferences ar Kipru, Poliju, Igauniju, Čehiju, Ungāriju un Slovēniju.

11-13

Buenosairesā (Argentīnā) notiek ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pušu ceturtā konference.

16

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par novērtējumu attiecībā uz struktūrfondu intervences pasākumiem no 1989. līdz 1993. gadam un no 1994. līdz 1999. gadam.

Decembris

9

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par frekvenču spektra politiku. Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par Kopienas finansējumu konkrētiem pasākumiem, kas veikti sūkļveida encefalopātijas radītās krīzes rezultātā, kā arī Komisijas atbildes.

11-12

Vīnē (Austrijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Padome pieņem nodarbinātības politikas pamatnostādnes 1999. gadam, nolemj stiprināt nodarbinātības politikas konverģences procesu, ņemot vērā Eiropas nodarbinātības paktu, nosaka kārtību eiro ārējai pārstāvībai, apstiprina rīcības plānu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidei un vienojas par Eiropas Savienības darba stratēģiju 1999. gadā.

16

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par to, kā Komisija nodrošina sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju veicināšanas pasākumu īstenošanu, kā arī Komisijas atbildes.

31

Nīderlande nodod glabāšanā Amsterdamas līguma ratifikācijas instrumentus. Padome pieņem neatsaucami fiksētus maiņas kursus starp 11 dalībvalstu nacionālajām valūtām un euro.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī
Back to top