Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1998 m.

Europos Sąjungos istorija - 1998 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Jungtinė Karalystė perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Įsigaliojo bendradarbiavimo su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija susitarimas.

Vasaris

1 d.

Įsigaliojo Europos sutartys su Estija, Latvija ir Lietuva.

Kovas

1 d.

Įsigaliojo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Ukraina ir Europos ir Viduržemio jūros regiono asociacijos susitarimas su Tunisu.

12 d.

Europos konferencija Londone. Joje dalyvavo 15 valstybių narių ir oficialias narystės paraiškas pateikusios šalys.

16 d.

Prie Europos pinigų sistemos valiutų kurso mechanizmo prisijungė drachma.

25 d.

Komisija priėmė konvergencijos ataskaitą ir rekomendavo, kad vienuolika valstybių narių įsivestų eurą 1999 m. sausio 1 d.

30 d.

Ministrų susitikime pradedamas dešimties Vidurio ir Rytų Europos šalių ir Kipro stojimo į ES procesas.

Balandis

2 d.

Sprendimas byloje „Greenpeace“. Europos Teisingumo Teismas nurodė, kokiomis aplinkybėmis fiziniai asmenys arba jiems atstovaujančios asociacijos gali prašyti atšaukti Komisijos sprendimą.

3–4 d.

Londone (Jungtinė Karalystė) surengtas antrasis Europos ir Azijos šalių aukščiausiojo lygio susitikimas.

28 d.

Sprendimai bylose „Kohll prieš „Union des Caisses de Maladie““ ir „Decker prieš „Caisse de Maladie des Employés Privés““. Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad Bendrijos piliečiai gali būti gydomi kitoje valstybėje narėje, o jų gydymo išlaidos turi būti kompensuojamos pagal valstybės narės, kurioje jie apdrausti, tarifus.

29 d.

Niujorke (JAV) pasirašytas Kioto protokolas dėl klimato kaitos.

30 d.

Taikos susitarimas Šiaurės Airijoje.

Gegužė

1 d.

Įsigaliojo Europos bendrijos ir Kartachenos susitarimo narių bendrasis bendradarbiavimo susitarimas.

3 d.

Neeiliniame Tarybos susitikime nuspręsta, kad 11 valstybių narių įvykdė reikalavimus, kad 1999 m. sausio 1 d. galėtų įsivesti bendrą valiutą. Priėmusi šį sprendimą, Taryba priėmė du reglamentus dėl euro monetų techninių duomenų ir dėl euro įvedimo, o valstybių narių ministrai ir centrinių bankų valdytojai po to įvedė bendrą valiutą eurą. Komisija ir Europos pinigų institutas nustatė neatšaukiamų perskaičiavimo į eurą kursų nustatymo sąlygas.

7 d.

Vokietija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

12 d.

Sprendimas byloje „Martínez Sala prieš „Freistaat Bayern““. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad valstybių narių piliečiai gali apsiginti nuo diskriminacijos dėl tautybės kitoje valstybėje narėje, remdamiesi savo ES pilietybe.

15 d.

Švedija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

15–17 d.

Didžiojo aštuoneto susitikimas Birmingame (Jungtinė Karalystė).

25 d.

Taryba priėmė bendrąją poziciją dėl žmogaus teisių, demokratijos principų, teisinės valstybės ir gero valdymo Afrikoje.

26 d.

Valstybių narių, kuriose įvedama bendra valiuta, vyriausybės bendru sutarimu paskyrė Europos centrinio banko pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir kitus vykdomosios valdybos narius.

Birželis

1 d.

Įsteigtas Europos centrinis bankas. Įsigaliojo susitarimas, kuriuo po laikotarpio vidurio peržiūros iš dalies keičiama ketvirtoji Lomės konvencija, įskaitant naują finansinį protokolą ir Pietų Afrikos prisijungimo prie Konvencijos protokolą.

8–10 d.

Niujorke įvyko Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialioji sesija dėl narkotikų.

15 d.

Jungtinė Karalystė deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

15–16 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kardife (Jungtinė Karalystė). Jame nustatyti svarbiausi tolesnės Europos Sąjungos ekonomikos reformos, kuria skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, siekiama klestėjimo ir socialinės įtraukties, strategijos principai. Taryba nurodė konkrečius būdus, kaip padaryti Europos Sąjungą suprantamesnę žmonėms, parengė derybų dėl 2000 m. darbotvarkės gaires ir nustatė tvarkaraštį, pradėjo ilgalaikes diskusijas dėl tolesnės Europos Sąjungos raidos.

18 d.

Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą, kurioje nagrinėjama, kaip Europos Komisija įgyvendina ES kovos su vandens tarša politiką ir kaip vykdo šios srities veiklą.

24 d.

Danija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

25 d.

Orhuse (Danija) pasirašyta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Konvencija dėl teisės gauti informaciją aplinkos klausimais, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.

30 d.

Sprendimas byloje „Mary Brown“. Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad kūdikio besilaukiančios darbuotojos atleidimas iš darbo prieštarauja Bendrijų teisei.

Liepa

1 d.

Austrija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Įsigaliojo laikinasis susitarimas su Meksika dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Moldova ir bendradarbiavimo susitarimas su Jemenu.

15 d.

Suomija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

21 d.

Austrija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

22 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl laipsniško perėjimo prie bendros ES transporto infrastruktūros apmokestinimo sistemos ir komunikatą dėl euro apsaugos nuo klastojimo. Audito Rūmai paskelbė specialiąją kovai su sukčiavimu skirtų Komisijos padalinių, visų pirma Sukčiavimo prevencijos koordinavimo padalinio, veiklos ataskaitą.

24 d.

Italija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

30 d.

Airija deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

Rugsėjis

4 d.

Liuksemburgas deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus.

Spalis

1 d.

Įsigaliojo Europolo kovos su narkomanija konvencija.

15 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl kovos su klastojimu ir piratavimu bendrojoje rinkoje.

24–25 d.

Neoficialus valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas Piortšache (Austrija).

Lapkritis

4 d.

Komisija priėmė narystės paraiškas pateikusių šalių pažangos vertinimo ataskaitas.

10 d.

Ministrų lygmens narystės konferencijos su Kipru, Lenkija, Estija, Čekija, Vengrija ir Slovėnija.

11–13 d.

Buenos Airėse (Argentina) įvyko ketvirtoji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija.

16 d.

Audito Rūmai paskelbė specialiąją struktūrinių fondų lėšų naudojimo 1989–1993 m. ir 1994–1999 m. vertinimo ataskaitą.

Gruodis

9 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl radijo dažnių politikos. Audito Rūmai paskelbė kai kurių galvijų spongiforminės encefalopatijos krizės įveikimo priemonių finansavimo Bendrijos lėšomis specialiąją ataskaitą ir Komisijos atsakymus.

11–12 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Vienoje (Austrija). Susitikime priimtos 1999 m. užimtumo gairės, nutarta paspartinti valstybių narių užimtumo politikos derinimo procesą siekiant ateityje parengti Europos užimtumo paktą, nustatytos atstovavimo eurui išorėje sąlygos, patvirtintas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo veiksmų planas ir susitarta dėl 1999 m. Europos Sąjungos darbo strategijos.

16 d.

Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą, kurioje nagrinėjama, kaip Komisija vadovauja priemonių, kuriomis skatinama suteikti vyrams ir moterims lygias galimybes, įgyvendinimui, ir Komisijos atsakymus.

31 d.

Nyderlandai deponavo Amsterdamo sutarties ratifikavimo dokumentus. Taryba nustatė fiksuotus ir neatšaukiamus 11 eurą įsivedančių valstybių narių valiutų ir euro keitimo kursus.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: 
Back to top